Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНЗатверджую
Проректор з науково-педагогічної роботи
_______________________Т.В.Іванова
“__”________________________2009 р.

Робоча навчальна програма
З дисципліни «Вступ до спеціальності»
для спеціальності 6.03101 “Соціологія”
денної форми навчання

Кількість годин – 81 (1,5 кредиту)
Форма контролю - залік


УХВАЛЕНО
на засіданні кафедри
соціальних дисциплін
протокол № 2 від 6 жовтня 2009р.
Зав. кафедрою____________С.А.КриловаПогоджено:
Зав. навчально – методичним відділом
_______________Л.Ю. Бородінова

Київ 2009
 
Вступ до спеціальності: робоча навчальна програма для студентів спеціальності “Соціологія” / Укладачі: Залізняк Г.М., Ануфрієв О.М.,. – К.: АМУ, 2009. – 27с.
Укладачі:
- к.е.н, доцент кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління Залізняк Г.М.


Рекомендовано до друку кафедрою соціальних дисциплін Академії муніципального управління. Затверджено на засіданні кафедри соціальних дисциплін, протокол № 2 від 6 жовтня 2009 року.


Рецензенти:
- к.ф.н, доцент кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління Семенов І.С.
- к.соціол.н., заступник директора Агентства соціологічних маркетингових досліджень “Демоскоп” Бабак О.В.
 

Зміст


1.Вступ                                                4
2. Навчально – тематичний  план дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності « Соціологія. Соціальні роботи»                    6
3.Зміст дисципліни за модулями та темами                        7
4. Плани лекцій                                            9
5. План семінарських занять                                11
6.Організація самостійної роботи студентів                        19
7.Методики активізації навчання                            20
8.Система поточного і підсумкового контролю                    21
8.1  Питання до заліку                                        21
9. Загальний список літератури                                25
 

Вступ
    Курс «Вступ до спеціальності» розрахований на один семестр. Він складається із 4 розділів, 12 тем.
    Курс «Вступ до спеціальності» розглядається як складова частина загального циклу суспільно – гуманітарних дисциплін, що вивчаються у сучасному вищому навчальному закладі. Особливість і важливість знань соціології полягає в її предметі  - в зв'язках та взаємодіях, що виникають в середині суспільства, а також взаємовідносинах між людиною та суспільством  та різними суспільствами. Пропонований курс дає можливість увійти у коло проблем соціологічної науки та діяльності соціологів – практиків , ознайомлення з якими необхідне для тих, хто береться до опанування соціологічного фаху.
    Головними джерелами навчального курсу – монографічна література (праці класиків соціології, а також сучасних соціологів) журнальні статті (вітчизняні та зарубіжні), наявні підручники з соціології переважно американських авторів).
    Мета курсу полягає у ознайомленні студентів із проблемою майбутньої професії, розвитку історії соціологічної думки української та світової.
     Мета курсу визначає наступні завдання:
1.    Вміння  оперувати теоретичним та фактичним  матеріалом з курсу «Вступ до спеціальності»
2.    Розуміти механізми процесів. Що відбуваються в сучасному суспільстві. Різних його проявах.
3.    Використання знань з соціології як засобів гуманітаризації навчального процесу та виховання студентів, формування їх як особистостей. засвоївши курс «Вступ до спеціальності» студенти повинні:
    Знати : предмет дисципліни, її структуру, функції, категоріальний апарат, сутність основних концепцій щодо розвитку суспільства основні етапи світової та української соціології, сучасні тенденції розвитку соціологічної думки.
    Вміти: працювати з соціологічною літературою, ідентифікувати соціологічні тексти з певними концепціями, аргументовано логічно та послідовно висвітлювати сутність будь – якої соціологічної проблеми у виступах на семінарських заняттях, рефератах та доповідях на студентських наукових конференціях.
    Традиційно використовуються наступні форми навчання:
- лекції
- семінарські заняття
- організація самостійної роботи
- консультації (групові та індивідуальні)
- проведення контрольних робіт( поточних та вибіркових)
    Курс містить 4 розділи, кожний з яких супроводжується коротким змістом, визначеннями понять, контрольними питаннями. У розділі « самостійне опрацювання» подається “матеріали для читання”, які являють собою виписки з праць, ознайомлення з якими значною мірою допоможе студентам оволодіти викладеним у розділах матеріалом, а також поглибити розуміння досліджуваних проблем. Ознайомлення з цими проблемами необхідне. Щоб знати, до чого слід себе готувати, пов'язавши своє майбутнє із соціологією, які якості (інтелектуальні та моральні) для цього потрібні.

 

2.1 Навчально – тематичний  план дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності « Соціологія. Соціальні роботи»

Обсяг аудиторних годин – 36
Лекцій – 18
Семінар – 18
Самостійна робота – 30
Індивідуальна робота – 15
Усього : 81 година
 
 

Назва теми

Денна форма навчання

1. Місце соціології серед різних царин знання, її взаємовідносини з іншими науками

Л

С

І

СРС

2. Соціології та інші науки про людину і суспільство

2

2

2

1

3. Соціології і суспільство. Становлення соціології, її еволюція, сучасний стан

2

2

2

1

4. Вітчизняна соціологія, проблеми й перспективи розвитку

2

2

2

2

5. Методологія і головні категорії соціології. Вірогідність соціологічного знання

2

2

4

2

6. Поняття методології. Опозиція методологічних стратегій у соціології

2

2

4

2

7. Соціологічне дослідження

2

2

4

2

8. Соціологія і  суспільне життя. Професія соціолога

2

2

4

2

9. Соціологія і влада

2

2

4

2

Разом

 

18

18

30

15

 
 
 
3. Зміст дисципліни «Вступ до соціології»

РОЗДІЛ 1. СОЦІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО.

Тема 1. Соціологія в системі суспільних наук (2 год.).
Специфіка соціології як наукової дисципліни та наукової галузі сучасного суспільствознавства. Сутність соціологічного аналізу суспільних явищ. Основні суб’єкти суспільного життя: індивіди, суспільні групи та соціальні інститути. Об’єкт, предмет та суб’єкт соціології: особливості визначення. Місце та роль соціології в системі соціальних і гуманітарних наук.

Тема 2. Структура соціологічної системи знання (2 год.).
Прикладна і фундаментальна соціологія. Теоретична та емперічна соціологія. Макросоціологія: структурний функціоналізм (Т.Парсонс, Р.Мер¬тон), теорія соціального конфлікту (К.Маркс, Г.Зіммель, Л.Козер, Р.Дарен¬дорф). Мікросоціологія: теорія соціального обміну (Дж.Хоманс, П.Блау, Р.Емерсон) психоаналітичні теорії (З.Фройд. Е.Фомм), символічний інтераціонізм (Г.Мід, Г.Блумер, А.Роуз, Г.Стоун), феноменологічна соціологія (А.Щюц), етнометодологія (Г.Гарфінкуль, Д.Дуглас, П.Мак-Хью). Рівні аналізу суспільних явищ. Загально-соціологічні теорії; спеціальні соціологічні теорії; емпіричні соціологічні дослідження.

Тема 3. Пізнавальні та практичні функції соціології
Типологія функцій соціології: пізнавальні та практичні функції. Специфіка та зміст пізнавальних функцій соціології: світоглядної, гносеологічної, пояснювальної, методологічної, критичної, ідеологічної, евристичної, інформаційної, прогностичної та аксіологічної функцій соціології. Специфіка та зміст практичних функцій соціології: експертно-діагностичної, проективної, управлінської, освітньої, експериментальної. Роль і практична значущість соціології в процесах демократизації українського суспільства.

РОЗДІЛ 2.  СТАНОВЛЕННЯ , ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУТА СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Тема 4. Становлення соціологічної науки.
Особливості періодизації розвитку соціологічної думки. Протосоціологія - доконтівський період соціологічної думки. Основні  представники:  Шарль Луї Монтеск’є  (1689-1755), Клод Анрі де Сен-Сімон (1768-1820). Історичні та соціокультурні передумови виникнення соціологічної науки.

Тема 5. Етапи розвитку соціології за М.Елброу.
Універсалізм з класична стадія розвитку соціології (О.Конт, Г.Спенсер). Концептуальний імперіалізм та становлення національних шкіл (М.Вебер, Е.Дюркгейм, А.Тойнбі, Б.Кроче, В.Парето, М.Михайловський. М.Ковалевський, П.Сорокін). Протистояння марксистської соціології (К.Маркс, Ю.Хабермес) та соціології структурно-функціонального аналізу (Т. Парсонс та Р. Мертон). Розвиток національних соціологічних шкіл у країнах „ третього світу “ (період „індигенізації“, чи „отуземлення“ соціології). Період глобалізації сучасної соціології (П.Бурд’є, І.Валлерстайн, Е.Гідденс, Н.Луман ). Постмадерністська соціологічна думка (Ж.Бордійар, Жан-Франсуа Ліотар).

Тема 6. Розвиток соціологічної думки в Україні.
Українська соціологія: історія (Драгоманов, Грушевський, Кістяківський, Липинський) та сучасність. Українська соціологія радянського періоду. Розвиток української соціологічної думки в діаспорі. Причини відродження соціології в кінці 80-х років ХХ століття. Основна проблематика вітчизняної соціології.

РОЗДІЛ 3.  МЕТОДОЛОГІЯ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
Тема 7. Поняття та категорії соціології.

Категоріальний апарат соціології та його обумовленість. Основні поняття соціології: соціологічна система (функція, інтеграція, організація, суспільство); культура (інститут, цінність, позиція, норма, відхилення); соціальна взаємодія (роль, соціалізація, конфлікт); соціальне положення (соціальна стратифікація, соціальна мобільність, влада).

Тема 8. Методологічні засади соціологічного способу дослідження.

Поняття методологія.  Описові моделі соціальних явищ. Консерватизм та радикальність соціологічної науки. Методології та критерії соціологічного дослідження. Соціологічне знання: факт, проблема, гіпотеза, теорія. Ймовірнісний характер соціологічного знання. Вибірка та методи побудови. Модель соціологічного дослідження та її елементи. Методи збору інформації для соціологічного дослідження (експеримент, опитування,  інтерв’ю, спостереження, використання даних статистики і т.д.). Якісні та кількісні методи соціологічного дослідження.

РОЗДІЛ 4.  СОЦІОЛОГІЯ І СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ.

Тема 9. Вплив соціології на суспільство. Особливості професії соціолога.

Багатоманітність соціологічної діяльності. Зростання ролі соціології у розвитку сучасного українського суспільства. Соціологія та соціально-практична діяльність: соціальне проектування – соціальні технології – соціально-інженерна діяльність. Етика соціологічної діяльності. Вимоги до діяльності фахівця-соціолога. Професійний кодекс та громадянська позиція соціолога.


4. Плани лекцій.

РОЗДІЛ 1. СОЦІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО.

Тема 1. Соціологія в системі суспільних наук (2 год.).

1.    Специфіка соціології як наукової дисципліни та наукової галузі сучасного суспільствознавства.
2.    Сутність соціологічного аналізу суспільних явищ.
3.    Основні суб’єкти суспільного життя: індивіди, суспільні групи та соціальні інститути.
4.    Об’єкт, предмет та суб’єкт соціології: особливості визначення.
5.    Місце та роль соціології в системі соціальних і гуманітарних наук.

Тема 2. Структура соціологічної системи знання (2 год.).

1.    Прикладна і фундаментальна соціологія.
2.    Теоретична та емперічна соціологія.
3.    Макросоціологія: структурний функціоналізм (Т.Парсонс, Р.Мер¬тон), теорія соціального конфлікту (К.Маркс, Г.Зіммель, Л.Козер, Р.Дарен¬дорф).
4.    Мікросоціологія: теорія соціального обміну (Дж.Хоманс, П.Блау, Р.Емер¬сон); психоаналітичні теорії (З.Фройд. Е.Фомм); символічний інте¬р¬¬аціонізм (Г.Мід, Г.Блумер, А.Роуз, Г.Стоун); феноменологічна соціологія (А.Щюц), етнометодологія (Г.Гарфінкуль, Д.Дуглас, П.Мак-Хью).
5.    Рівні аналізу суспільних явищ.
6.    Загально-соціологічні теорії; спеціальні соціологічні теорії; емпіричні соціологічні дослідження.

Тема 3. Пізнавальні та практичні функції соціології

1.    Типологія функцій соціології: пізнавальні та практичні функції.
2.    Специфіка та зміст пізнавальних функцій соціології: світоглядної, гносеологічної, пояснювальної, методологічної, критичної, ідеологічної, евристичної, інформаційної, прогностичної та аксіологічної функцій соціології.
3.    Специфіка та зміст практичних функцій соціології: експертно-діагностичної, проективної, управлінської, освітньої, експериментальної.
4.    Роль і практична значущість соціології в процесах демократизації українського суспільства.

РОЗДІЛ 2.  СТАНОВЛЕННЯ , ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУТА СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Тема 4. Становлення та основні етапи розвитку соціологічної науки (4 год.).
1.    Особливості періодизації розвитку соціологічної думки.
2.    Протосоціологія - доконтівський період соціологічної думки. Основні  представники:  Шарль Луї Монтеск’є  (1689-1755), Клод Анрі де Сен-Сімон (1768-1820).
3.    Історичні та соціокультурні передумови виникнення соціологічної науки.

Тема 5. Етапи розвитку соціології за М.Елброу.
1.    Універсалізм з класична стадія розвитку соціології (О.Конт, Г.Спенсер).
2.    Концептуальний імперіалізм та становлення національних шкіл (М.Вебер, Е.Дюркгейм, А.Тойнбі, Б.Кроче, В.Парето, М.Михайловський. М.Ковалевський, П.Сорокін).
3.    Протистояння марксистської соціології (К.Маркс, Ю.Хабермес) та соціології структурно-функціонального аналізу (Т. Парсонс та Р. Мертон).
4.    Розвиток національних соціологічних шкіл у країнах „ третього світу “ ( період „індигенізації“, чи „отуземлення“ соціології).
5.    Період глобалізації сучасної соціології (П.Бурд’є, І.Валлерстайн, Е.Гідденс, Н.Луман). Постмадерністська соціологічна думка (Ж.Бордійар, Жан-Франсуа Ліотар).

Тема 6. Розвиток соціологічної думки в Україні.
1.    Українська соціологія: історія (Драгоманов, Грушевський, Кістяківський, Липинський) та сучасність.
2.    Українська соціологія радянського періоду.
3.    Відродження соціології в кінці 80-х років ХХ століття.
4.    Основні проблеми вітчизняної соціології.

РОЗДІЛ 3.  МЕТОДОЛОГІЯ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Тема 7. Поняття та категорії соціологічної науки (2 год.).
1.    Категоріальний апарат соціології та його обумовленість. Основні поняття соціології.
2.    Соціологічна система (функція. інтеграція, організація, суспільство).
3.    Культура (інститут, цінність, позиція, норма, відхилення).
4.    Соціальна взаємодія (роль, соціалізація, конфлікт).
5.    Соціальне положення (соціальна стратифікація, соціальна мобільність, влада).

Тема 8. Методологічні засади соціологічного способу дослідження. (2 год.)
1.    Поняття методології. Описові моделі соціальних явищ. Консерватизм та радикальність соціологічної науки.
2.    Методології та критерії соціологічного дослідження.
3.    Соціологічне знання: факт, проблема, гіпотеза, теорія.
4.    Ймовірнісний характер соціологічного знання. Вибірка та методи побудови. Модель соціологічного дослідження та її елементи.
5.    Методи збору інформації для соціологічного дослідження (експеримент, опитування,  інтерв’ю, спостереження, використання даних статистики і т.д.). Якісні та кількісні методи соціологічного дослідження.

РОЗДІЛ 4.  СОЦІОЛОГІЯ І СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ.

Тема 9. Вплив соціології на суспільство. Особливості професії соціолога.
1.    Вплив соціології на суспільство. Багатоманітність соціологічної діяльності.
2.    Зростання ролі соціології у розвитку сучасного українського суспільства.
3.    Соціологія та соціально-практична діяльність: соціальне проектування – соціальні технології – соціально-інженерна діяльність.
4.    Етика соціологічної діяльності. Вимоги до діяльності фахівця-соціолога.
5.     Професійний кодекс та громадянська позиція соціолога.

5. Плани семінарських занять.

Семінар 1. Соціологія в системі суспільних наук.
1.    Специфіка соціології як наукової дисципліни та наукової галузі сучасного суспільствознавства.
2.    Сутність соціологічного аналізу суспільних явищ.
3.    Основні суб’єкти суспільного життя: індивіди, суспільні групи та соціальні інститути.
4.    Об’єкт, предмет та суб’єкт соціології: особливості визначення.
5.    Місце та роль соціології в системі соціальних і гуманітарних наук.

Література:
Арон Р. Этапы социологической мысли. — М., 1992.
Бауман З. Мыслить социологически. — М., 1996.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
Комаров М.С Размышления о предмете социологии.// Социс, 1990, №11.
Комаров М.С. Введение в социологию. — М., 1994.
Кравченко А. И. Общая социология. — М., 2002.
Краткий словарь по социологии / Под ред. Г. М. Гвишиани. — М., 1989.
Лапин  Н.И. Предмет и методология  социологии// Социс, 2002 №_ с.106-119.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Введение в специальность. — К., 1997.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология. — К., 2002.
Маркевич Д. Общая социология. — М., 1998. - С.41-69.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — К., 1996.
Парсонс Т. Система современных обществ. — М., 1998.
Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 1996. -271с.
Попова И. М. Социология. Введение в специальность. — К., 1997.
Радугин А.А., Радугин А.К. Социология: курс лекций. М., 1996. — С.10-20.
Ритцер Дж. Современные социологические теории. — 5-е изд. — СПб., 2002. -688с.
Система социологического знания / Сост. Г. В. Щекин — К., 2001.
Смелзер Н.Дж. Проблеми соціології. — Львів, 2003.
Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.
Социология / Г. В. Осипов и др. — М., 1990.
Социология. Учебник для  вузов./ В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко.- 2-ое изд., переработ. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с. 7-28.
Социология: наука об обществе / Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача — Х., 1996.
Соціологія: навч посібник/ за ред С.О. Макєєва.-К.:“Українська Енциклопедія“ ім. М.П. Бажана, 1999 с. 5-24.
Соціологія: Терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. За ред В.М. Пічі.-К.: ‛Каравела“, Львів:“Новий Світ-2000“, 2002.- 480с.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Уледов А. К. Социологические законы. — М., 1975.
Фролов С. С. Социология. — М., 1999.
Харчева В. Г. Основы социологии. — М., 1997.
Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
Эркки Калеви Асп. Введение в социологию. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» (СПб.), 1998 г.
Ядов В.А. Размышления о предмете социологии //СОЦИС, 1990, № 2
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

Тема 2. Структура соціологічної системи знання (2 год.).
1.    Прикладна і фундаментальна соціологія.
2.    Теоретична та емперічна соціологія.
3.    Мікросоціологія: структурний функціоналізм (Т.Парсонс, Р.Мер¬тон), теорія соціального конфлікту (К.Маркс, Г.Зіммель, Л.Козер, Р.Дарен¬дорф).
4.    Мікросоціологія: теорія соціального обміну (Дж.Хоманс, П.Блау, Р.Емер¬сон); психоаналітичні теорії (З.Фройд. Е.Фомм); символічний інте¬р¬¬аціонізм (Г.Мід, Г.Блумер, А.Роуз, Г.Стоун); феноменологічна соціологія (А.Щюц), етнометодологія (Г.Гарфінкуль, Д.Дуглас, П.Мак-Хью).
5.    Рівні аналізу суспільних явищ.
6.    Загально-соціологічні теорії; спеціальні соціологічні теорії; емпіричні соціологічні дослідження.

Література:
Арон Р. Этапы социологической мысли. — М., 1992.
Бауман З. Мыслить социологически. — М., 1996.
Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. — М., 1998.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Гидденс Э. Устроение общества. — М., 2003.
Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). — К., 1993.
Комаров М.С. Введение в социологию. — М., 1994.
Кравченко А. И. Общая социология. — М., 2002.
Краткий словарь по социологии / Под ред. Г. М. Гвишиани. — М., 1989.
Лапин  Н.И. Предмет и методология  социологии// Социс, 2002 №_ с.106-119.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Введение в специальность. — К., 1997.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология. — К., 2002.
Маркевич Д. Общая социология. — М., 1998. - С.41-69.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — К., 1996.
Парсонс Т. Система современных обществ. — М., 1998.
Попова И. М. Социология. Введение в специальность. — К., 1997.
Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 1996. -271с.
Радугин А.А., Радугин А.К. Социология: курс лекций. М., 1996. — С.10-20.
Ритцер Дж. Современные социологические теории. — 5-е изд. — СПб., 2002. -688с.
Система социологического знания / Сост. Г. В. Щекин — К., 2001.
Смелзер Н.Дж. Проблеми соціології. — Львів, 2003.
Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.
Социология / Г. В. Осипов и др. — М., 1990.
Социология. Учебник для  вузов./ В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко.- 2-ое изд., переработ. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с. 7-28.
Социология: наука об обществе / Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача — Х., 1996.
Соціологія / За ред. С. О. Макєєва — К., 1999.
Соціологія: навч посібник/ за ред С.О. Макєєва.-К.:“Українська Енциклопедія“ ім. М.П. Бажана, 1999 с. 5-24.
Соціологія: Терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. За ред В.М. Пічі.-К.: ‛Каравела“, Львів:“Новий Світ-2000“, 2002.- 480с.
Тексты по истории социологии ХIХ –ХХ веков. — М., 1994.
Тернер Дж. Структура социологической теории. — М., 1985.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Уледов А. К. Социологические законы. — М., 1975.
Фролов С. С. Социология. — М., 1999.
Харчева В. Г. Основы социологии. — М., 1997.
Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
Эркки Калеви Асп. Введение в социологию. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» (СПб.), 1998 г.
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. — М., 1998.
Ядов В.А. Размышления о предмете социологии //СОЦИС, 1990, № 2
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

Тема 3. Пізнавальні та практичні функції соціології
1.    Типологія функцій соціології: пізнавальні та практичні функції.
2.    Специфіка та зміст пізнавальних функцій соціології: світоглядної, гносеологічної, пояснювальної, методологічної, критичної, ідеологічної, евристичної, інформаційної, прогностичної та аксіологічної функцій соціології.
3.    Специфіка та зміст практичних функцій соціології: експертно-діагностичної, проективної, управлінської, освітньої, експериментальної.
4.    Роль і практична значущість соціології в процесах демократизації українського суспільства.

Література:
Арон Р. Этапы социологической мысли. — М., 1992.
Бауман З. Мыслить социологически. — М., 1996.
Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. — М., 1998.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Гидденс Э. Устроение общества. — М., 2003.
Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
Комаров М.С. Введение в социологию. — М., 1994.
Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах. — Луцьк, 1996.
Кравченко А. И. Общая социология. — М., 2002.
Краткий словарь по социологии / Под ред. Г. М. Гвишиани. — М., 1989.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Введение в специальность. — К., 1997.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология. — К., 2002.
Маркевич Д. Общая социология. — М., 1998. - С.41-69.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Попова И. М. Социология. Введение в специальность. — К., 1997.
Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 1996. -271с.
Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1995.
Система социологического знания / Сост. Г. В. Щекин — К., 2001.
Смелзер Н.Дж. Проблеми соціології. — Львів, 2003.
Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.
Сорокин П. А. Структурная соціологія// Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992. С. 156-220.
Социология / Г. В. Осипов и др. — М., 1990.
Социология: наука об обществе / Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача — Х., 1996.
Тернер Дж. Структура социологической теории. — М., 1985.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Фролов С. С. Социология. — М., 1999.
Харчева В. Г. Основы социологии. — М., 1997.
Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
Эркки Калеви Асп. Введение в социологию. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» (СПб.), 1998 г.
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

РОЗДІЛ 2.  СТАНОВЛЕННЯ , ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУТА СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Тема 4. Становлення та основні етапи розвитку соціологічної науки (4 год.).
1.    Особливості періодизації розвитку соціологічної думки.
2.    Протосоціологія - доконтівський період соціологічної думки. Основні  представники:  Шарль Луї Монтеск’є  (1689-1755), Клод Анрі де Сен-Сімон (1768-1820).
3.    Історичні та соціокультурні передумови виникнення соціологічної науки.

Література:
Арон Р. Этапы социологической мысли. — М., 1992.
Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избраннные произведения. — М., 1990.
Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. — М., 1998.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии: Введение//Социологические исследования. — 1993. — №5. — С.33-50.
Дюркгейм Э. Метод социологии // О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1991.
Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). — К., 1993.
Маркевич Д. Общая социология. — М., 1998. - С.41-69.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — К., 1996.
Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
Социология / Г. В. Осипов и др. — М., 1990.
Тексты по истории социологии ХIХ –ХХ веков. — М., 1994.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Фролов С. С. Социология. — М., 1999.
Харчева В. Г. Основы социологии. — М., 1997.
Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
Эркки Калеви Асп. Введение в социологию. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» (СПб.), 1998 г.
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

Тема 5. Етапи розвитку соціології за М.Елброу.
1.    Універсалізмз класична стадія розвитку соціології (О.Конт, Г.Спенсер).
2.    Концептуальний імперіалізм та становлення національних шкіл (М.Вебер, Е.Дюркгейм, А.Тойнбі, Б.Кроче, В.Парето, М.Михайловський. М.Ковалевський, П.Сорокін).
3.    Протистояння марксистської соціології (К.Маркс, Ю.Хабермес) та соціології структурно-функціонального аналізу (Т. Парсонс та Р. Мертон).
4.    Розвиток національних соціологічних шкіл у країнах „ третього світу “ ( період „індигенізації“, чи „отуземлення“ соціології).
5.    Період глобалізації сучасної соціології (П.Бурд’є, І.Валлерстайн, Е.Гідденс, Н.Луман). Постмадерністська соціологічна думка (Ж.Бордійар, Жан-Франсуа Ліотар).

Література:
Арон Р. Этапы социологической мысли. — М., 1992.
Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избраннные произведения. — М., 1990.
Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. — М., 1998.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
Головаха Е.И. Исследование социальных феноменов эпохи постсоветизма: Методология, теория, типология //Проблеми розвитку соціологічної теорії. — Київ, 2001. — С. 13-19.
Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии: Введение//Социологические исследования. — 1993. — №5. — С.33-50.
Дюркгейм Э. Метод социологии // О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1991.
Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). — К., 1993.
Капітонов Е.А.. Соціологія ХХ століття. Історія і технологія. М. 1996.
Маркевич Д. Общая социология. — М., 1998. - С.41-69.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — К., 1996.
Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
Социология / Г. В. Осипов и др. — М., 1990.
Сучасна Американська соціологія. М. 1994.
Тексты по истории социологии ХIХ –ХХ веков. — М., 1994.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Фролов С. С. Социология. — М., 1999.
Харчева В. Г. Основы социологии. — М., 1997.
Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
Эркки Калеви Асп. Введение в социологию. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» (СПб.), 1998 г.
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

Тема 6. Розвиток соціологічної думки в Україні.
1.    Українська соціологія: історія (Драгоманов, Грушевський, Кістяківський, Липинський) та сучасність.
2.    Українська соціологія радянського періоду.
3.    Відродження соціології в кінці 80-х років ХХ століття.
4.    Основні проблеми вітчизняної соціології.

Література:
Волощенко А.К. Суспільно-політичний рух на Україні. К.1991.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). — К., 1993.
Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах. — Луцьк, 1996.
Липинський В. Україна на переломі. Замітки до історії українського державного будівництва. Д. 2001.
Людина і суспільство: хрестоматія. К.2000.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття. — К., 1996.
Ритцер Дж. Современные социологические теории. — 5-е изд. — СПб., 2002. -688с.
Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1995.
Социология. Учебник для  вузов./ В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко.- 2-ое изд., переработ. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с.
Соціологія: Терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. За ред В.М. Пічі.-К.: ‛Каравела“, Львів:“Новий Світ-2000“, 2002.- 480с.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

РОЗДІЛ 3.  МЕТОДОЛОГІЯ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Тема 7. Поняття та категорії соціологічної науки.
1.    Категоріальний апарат соціології та його обумовленість. Основні поняття соціології.
2.    Соціологічна система (функція, інтеграція, організація, суспільство).
3.    Культура (інститут, цінність, позиція, норма, відхилення).
4.    Соціальна взаємодія (роль, соціалізація, конфлікт).
5.    Соціальне положення (соціальна стратифікація, соціальна мобільність, влада).

Література:
Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. — М., 1998.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
Елсуков А.Н. Краткий курс теоретической социологии.-Минск, 1999,. с. 14-20.
Кравченко А. И. Общая социология. — М., 2002.
Краткий словарь по социологии / Под ред. Г. М. Гвишиани. — М., 1989.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология. — К., 2002.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Попова И. М. Социология. Введение в специальность. — К., 1997.
Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 1996. -271с.
Радугин А.А., Радугин А.К. Социология: курс лекций. М., 1996. — С.10-20.
Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
Социология / Г. В. Осипов и др. — М., 1990.
Социология. Учебник для  вузов./ В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко.- 2-ое изд., переработ. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с. 7-28.
Социология: наука об обществе / Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача — Х., 1996.
Соціологія: навч посібник/ за ред С.О. Макєєва.-К.:“Українська Енциклопедія“ ім. М.П. Бажана, 1999 с. 5-24.
Соціологія: Терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. За ред В.М. Пічі.-К.: ‛Каравела“, Львів:“Новий Світ-2000“, 2002.- 480с.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Уледов А. К. Социологические законы. — М., 1975.
Фролов С. С. Социология. — М., 1999.
Харчева В. Г. Основы социологии. — М., 1997.
Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. — М., 1998.
Якуба О.О. Соціологія — Харків: Константа, 1996. — С. 10-13.
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

Тема 8. Методологічні засади соціологічного способу дослідження. (2 год.)
1.    Поняття методології. Описові моделі соціальних явищ. Консерватизм та радикальність соціологічної науки.
2.    Методології та критерії соціологічного дослідження.
3.    Соціологічне знання: факт, проблема, гіпотеза, теорія.
4.    Ймовірнісний характер соціологічного знання. Вибірка та методи побудови. Модель соціологічного дослідження та її елементи.
5.    Методи збору інформації для соціологічного дослідження (експеримент, опитування,  інтерв’ю, спостереження, використання даних статистики і т.д.). Якісні та кількісні методи соціологічного дослідження.

Література:
Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. — М., 1998.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
Елсуков А.Н. Краткий курс теоретической социологии.-Минск, 1999,. с. 14-20.
Кравченко А. И. Общая социология. — М., 2002.
Краткий словарь по социологии / Под ред. Г. М. Гвишиани. — М., 1989.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология. — К., 2002.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Попова И. М. Социология. Введение в специальность. — К., 1997.
Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 1996. -271с.
Радугин А.А., Радугин А.К. Социология: курс лекций. М., 1996. — С.10-20.
Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
Социология / Г. В. Осипов и др. — М., 1990.
Социология. Учебник для  вузов./ В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко.- 2-ое изд., переработ. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с. 7-28.
Социология: наука об обществе / Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача — Х., 1996.
Соціологія: навч посібник/ за ред С.О. Макєєва.-К.:“Українська Енциклопедія“ ім. М.П. Бажана, 1999 с. 5-24.
Соціологія: Терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. За ред В.М. Пічі.-К.: ‛Каравела“, Львів:“Новий Світ-2000“, 2002.- 480с.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Уледов А. К. Социологические законы. — М., 1975.
Фролов С. С. Социология. — М., 1999.
Харчева В. Г. Основы социологии. — М., 1997.
Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. — М., 1998.
Якуба О.О. Соціологія — Харків: Константа, 1996. — С. 10-13.
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

РОЗДІЛ 4.  СОЦІОЛОГІЯ І СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ.

Тема 9. Вплив соціології на суспільство. Особливості професії соціолога.
1.    Вплив соціології на суспільство. Багатоманітність соціологічної діяльності.
2.    Зростання ролі соціології у розвитку сучасного українського суспільства.
3.    Соціологія та соціально-практична діяльність: соціальне проектування – соціальні технології – соціально-інженерна діяльність.
4.    Етика соціологічної діяльності. Вимоги до діяльності фахівця-соціолога.
5.     Професійний кодекс та громадянська позиція соціолога.

Література:
Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избраннные произведения. — М., 1990.
Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология. — К., 2002.
Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
Попова И. М. Социология. Введение в специальность. — К., 1997.
25. Ритцер Дж. Современные социологические теории. — 5-е изд. — СПб., 2002.
Радугин А.А., Радугин А.К. Социология: курс лекций. М., 1996. — С.10-20.
Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
Социология. Учебник для  вузов./ В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко.- 2-ое изд., переработ. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с. 7-28.
Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. — М., 1998.
Якуба О.О. Соціологія — Харків: Константа, 1996. — С. 10-13.
Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.

6.    Організація самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів вимагає підготовку доповідей за темами курсу для виступу на семінарських заняттях, питання рефератів, а також виконання індивідуальних творчих завдань.
З метою створення умов як найповнішої реалізації творчих можливостей передбачаються такі види самостійно індивідуальної роботи:
1.    реферат;
2.    складання міні словника термінів;
3.    складання творчих питань по окремих темах дисципліни;
4.    підготовка конспектів чи наукових тестів;
5.    індивідуальні творчі завдання;
6.    опрацювання джерельної соціологічної літератури.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗАДАЧІ РЕФЕРАТУ

Робота має мати обсяг не менш 15-ти друкованих (14 інтервал, Times New Roman,  міжрядковий відступ складає 1,5; всі поля по 2 см) і 20-ти  рукописних (міжрядковий відступ приблизно складає 1,5, всі поля по 2 см) сторінок тексту (враховуючи тільки вступ, сам текст і висновки)
Всі сторінки мають бути пронумеровані (крім титульної сторінки)
Літературних джерел повинно бути використано не менше 5 джерел.
Якщо використані інтернет-ресурси має бути вказані адреси сайтів не менше
В  роботі бажано використовувати публікації з періодичної преси
Обов”язковою умовою написання реферату є план, що складається не менше, ніж з 3-х пунктів, а також вступ та висновки, які повинні виражати власне ставлення студента до обраної теми.
В одній групі не повинні повторюватися теми рефератів
Староста пише список студентів і обраних ними тем і здає його на кафедру

Теми для рефератів:

1. Соціологія як наука. Предмет та об’єкт соціології.
2. Виникнення соціології як науки. Гносеологічні та соціальні передумови становлення соціології.
3. Місце соціології в системі сучасного суспільствознавства.
4. Типологія та класифікація суб’єктів суспільного життя.
5. Структура соціологічного знання. Теоретична та прикладна соціологія.
6. Загальносоціологічна теорія: місце та роль в системі соціологічного знання.
7. Галузеві та спеціальні соціологічні теорії їх місце та роль в системі
соціологічного знання.
8. Емпіричні соціологічні дослідження: значення та роль у розвитку
соціологічного знання.
9. Функції  соціології: загальна характеристика.
10. Основні соціологічні категорії та поняття.
11. Ідея прогресу в соціології та типологія соціальних систем.
12. Ідеї та принципи соціологічної концепції О. Конта.
13. Теорія соціального конфлікту та її представники.
14. Ідея органіцизму в соціології ХІХ ст. Принципи еволюціоністської соціології Г. Спенсера.
15. Соціологічні ідеї Е. Дюркгейма: поняття соціологізму та аномії.
16. Соціологічні погляди М. Вебера: концепції соціальної дії та легітимного порядку.
17. Об’єктивістські напрямки в соціології: функціоналізм та теорія
конфліктів.
18. Суб’єктивістські напрямки в соціології: символічний інтеракціонізм та феноменологічна соціологія.
19. Соціальна структура суспільства та суспільні відносини як об’єкти соціологічного аналізу.
20. Економічна система суспільства як об’єкт соціологічного аналізу.
21. Концепція соціальної стратифікації П. Сорокіна.
24. Соціологія як професія. Особливості професійної підготовки соціологів.
25. Основні напрямки професійної діяльності соціолога в економічній, політичній і духовній сферах суспільного життя.

7.Методики активізації навчання.

З метою активізації процесу навчання на семінарських заняттях активно застосовується робота в малих групах і семінар-дискусії. Студенти поділяються на кілька груп по 3-5 осіб, які отримують завдання. Вирішують його з точки зору групи, доповідають, після чого здійснюється обговорення доповіді студентами інших груп. Після закінчення обговорення завдання всіма групами, студенти оцінюють роботу, виставляючи бали відповідно до участі кожного студента в роботі групи.

 
8. Система поточного й підсумкового контролю.
Розподіл балів по визначенню
підсумкового контролю з напрямів підготовки
„Вступ до спеціальності”


                                

 

Модуль

Контроль знань

Кількість балів

 

Модуль 1.

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

20

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

15

Модульна контрольна робота

15

Всього за 1 модуль                                                      50

 

Модуль 2.

 

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

20

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

15

Модульна контрольна робота

15

Всього за 2 модуль                                                     50

Всього за семестр                                                    100

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і підсумкового контролю та іспиту (заліку).
Позитивна оцінка ставиться за умови, якщо студент набрав від 60 до 100 балів відповідно до шкали оцінювання знань.
Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, то він складає іспит чи залік, які оцінюються до 25 балів.
Студент, який набрав від 0 до 34 балів, може подати на ім’я декана заяву на повторне вивчення дисципліни і скласти іспит чи залік.
Ліквідація академзаборгованості здійснюється у відповідності із встановленим Вченою радою Академії порядком.

Оцінювання знань студентів проводиться за національною  шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

 
 

Рейтингові бали за шкалою Академії

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення оцінки

90 - 100

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

 

82 - 89

 

 

 

Добре

В

Вище середнього рівня з кількома помилками

75 - 81

С

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

67 – 74

 

 

 

Задовільно

(зараховано)

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

60 - 66

Е

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

35 - 59

Незадовільно

(не зараховано)

FX

З можливістю повторного складання

1 - 34

F

З обов’язковим повторним курсом

 
 
 
 
Завдання контрольної роботи ( МОДУЛЬ І)
Варіант 1
1.    Специфіка соціології як наукової дисципліни.
2.    Сучасні тлумачення структури теоретичної соціології: макро-, та мікросоціологія.
3.    Пізнавальні функції соціології як науки: світоглядна, гносеологічна, пояснювальна, ідеологічна.

Варіант 2
1.    Місце та роль соціології в системі соціальних і гуманітарних наук.
2.    Загально-соціологічні теорії та їх роль у пізнанні суспільства.
3.    Особливості періодизації розвитку соціологічної думки.

Варіант 3
1.    Основні суб’єкти суспільного життя: індивіди, суспільні групи та соціальні інститути.
2.    Принципи еволюціоністської соціології Г. Спенсера.
3.    Проблема визначення предмета та об’єкта соціології.

Варіант 4
1.    Протосоціологія - доконтівський період соціологічної думки. Основні  представники.
2.    Типологія функцій соціології: пізнавальні та практичні функції.
3.    Проблема соціологічного методу Е. Дюркгейма.

Варіант 5
1.    Соціологічні погляди М. Вебера: концепції соціальної дії та ідеального типу.
2.    Роль та значення соціології в суспільстві
3.    В’ячеслав Липинський і його теорія еліт.

Варіант 6
1.    Специфіка соціологічного пізнання.
2.    Емпіричні соціологічні дослідження, їх значення та роль у розвитку соціологічного пізнання.
3.    Теоретичні засади марксистської соціології: економічний детермінізм як метод пізнання суспільства.

Варіант 7
1.    Концептуальна організація соціології: поняття теоретичної та прикладної соціології.
2.    Етапи розвитку соціології за Мартіном Елброу.
3.    Практичні функції як науки: експертно-діагностична, управлінська, освітня, експериментальна

Варіант 8
1.    Макросоціологія: теорії та представники.
2.    Розвиток національних соціологічних шкіл у 70-ті роки ХХ сторіччя.
3.    Період глобалізації сучасної соціології.

Варіант 9
1.    Ґенеза соціології: історичні, політичні та теоретичні передумови формування соціології як науки.
2.    Мікросоціологія: теорії та представники.
3.    Соціологічна думка в Украіні (кінець ХIХ – початок ХХ ст.).

Варіант 10
1.    Рівні соціологічного знання: загально-соціологічні, спеціальні соціологічні теорії, емпіричні соціологічні дослідження.
2.    Позитивізм О. Конта. Концепція соціальної статики та соціальної динаміки в соціології О. Конта.
3.    Богдан Кістяківський і його соціологія права.

Варіант 11
1.    Спеціальні соціологічні теорії, їх різновиди та роль у соціологічному пізнанні.
2.    Типологія емпіричних соціологічних досліджень: діагностичні, прогностичні і ретроспективні дослідження.
3.    Соціологічні ідеї Михайла Драгоманова.

Варіант 12
1.    Пізнавальні функції соціології як науки: методологічна, критична, евристична, прогностична та аксіологічна.
2.    Соціологія структурно-функціонального аналізу. Т.Персонс та Р.Мертон.
3.    Соціологічні ідеї Михайла Грушевського.


Завдання контрольної роботи (МОДУЛЬ ІІ)
Варіант 1
1.    Категоріальна система соціології та особливості соціологічних категорій.
2.    Соціологічне знання: факт, проблема, гіпотеза, теорія.
3.    Інтерв’ю  як методи збору інформації для соціологічного дослідження.

Варіант 2
1.    Обумовленість категоріального апарату соціології.
2.    Поняття вибіркової та генеральної сукупності.
3.    Якісні та методи соціологічного дослідження.

Варіант 3
1.    Основні поняття соціології.
2.    Методи побудови вибірки.
3.    Соціальні технології.

Варіант 4
1.    Соціологічна система (функція, інтеграція, організація, суспільство).
2.    Ймовірнісний характер соціологічного знання.
3.    Соціальне проектування.

Варіант 5
1.    Культура (інститут, цінність, позиція, норма, відхилення).
2.    Багатоманітність соціологічної діяльності.
3.    Спостереження як методи збору інформації для соціологічного дослідження.

Варіант 6
1.    Соціальна взаємодія (роль, соціалізація, конфлікт).
2.    Опитування як методи збору інформації для соціологічного дослідження.
3.    Професійний кодекс та громадянська позиція соціолога.

Варіант 7
1.    Соціальне положення (соціальна стратифікація, соціальна мобільність, влада).
2.    Зростання ролі соціології у розвитку сучасного українського суспільства.
3.    Кількісні методи соціологічного дослідження.

Варіант 8
1.    Поняття методології.
2.    Експеримент як методи збору інформації для соціологічного дослідження .
3.    Вимоги до діяльності фахівця-соціолога.

Варіант 9
1.    Консерватизм та радикальність соціологічної науки.
2.    Описові моделі соціальних явищ.
3.    Соціально-інженерна діяльність.

Варіант 10
1.    Методології та критерії соціологічного дослідження.
2.    Модель соціологічного дослідження та її елементи.
3.    Етика соціологічної діяльності.

Питання до заліку

1.    Предмет та завдання вступу до спеціальності, як науки.
2.    Наукове знання, як різновид знання.
3.    Науки природничі та суспільні. Гуманітарне знання.
4.    Соціологія та позанаукові форми знання.
5.    Соціологія та інші науки про людину і суспільство. Предмет соціології.
6.    Соціальна природа соціології, чинники, що її зумовлюють.
7.    Соціологія та протосоціології.
8.    Ґенеза соціології.
9.    Соціальні-філософські витоки української соціології.
10.    Соціальні погляди М. Ковалевський.
11.    Соціальні погляди П. Сорокіна.
12.    Інститутоналізація  соціології в Росії.
13.    Розвиток соціологічної думки в Україні.
14.    Методологія і головні категорії соціології.
15.    Вірогідність соціологічного знання.
16.    Методологічні стратегії та категорії соціології.
17.    Головні принципи дослідження.
18.    Соціологічне знання: факт, проблема, гіпотеза, теорія.
19.    Програма соціологічного дослідження.
20.    Соціологічне вимірювання.
21.    Методи збирання та аналізу соціологічної інформації.
22.    Роль соціолога у суспільстві. Її головні функції.
23.    Вжиткова соціологія, її призначення і специфіка
24.    Професіоналізація соціологічної діяльності.
25.    Соціальне  проектування та соціально-інженерна діяльність.
26.    Соціальні технології.
27.    Соціолог у ролі соціального інженера.
28.    Проблема гуманізації соціальної діяльності.
29.    Громадянська позиція соціолога.
30.    Політика та соціологія.
31.    Етика соціологічної діяльності.
32.    Професійний кодекс соціолога.

9.Загальний список літератури.

1.    Арон Р. Этапы социологической мысли. — М., 1992.
2.    Бауман З. Мыслить социологически. — М., 1996.
3.    Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избраннные произведения. — М., 1990.
4.    Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. — М., 1998.
5.    Волощенко А.К. Суспільно-політичний рух на Україні. К.1991.
6.    Вступ до соціології. Навчальний посібник під ред. Сокурянської Л.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік
7.    Гидденс Э. Устроение общества. — М., 2003.
8.    Гідденс Е. Соціологія. — К., 1999.
9.    Головаха Е.И. Исследование социальных феноменов эпохи постсоветизма: Методология, теория, типология //Проблеми розвитку соціологічної теорії. — Київ, 2001. — С. 13-19.
10.    Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии: Введение//Социологические исследования. — 1993. — №5. — С.33-50.
11.    Дюркгейм Э. Метод социологии // О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1991.
12.    Дюркгейм Э. Социология и социальные науки.// Философская и социологическая мысль, 1992, №5, с. 113-126.
13.    Елсуков А.Н. Краткий курс теоретической социологии.-Минск, 1999,. с. 14-20.
14.    Ельмеев В.Я.Социологический метод:онтология,логика теории.- СПб.- 1996.
15.    Заславская Т.И. Роль социологии в преобразовании     //Социологические исследования. — 1996. — №3.
16.    Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). — К., 1993.
17.    Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. — М., 2000.
18.    Комаров М.С Размышления о предмете социологии.// Социс, 1990, №11.
19.    Комаров М.С. Введение в социологию. — М., 1994.
20.    Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах. — Луцьк, 1996.
21.    Кравченко А. И. Общая социология. — М., 2002.
22.    Краткий словарь по социологии / Под ред. Г. М. Гвишиани. — М., 1989.
23.    Лапин  Н.И. Предмет и методология  социологии// Социс, 2002 №_ с.106-119.
24.    Липинський В. Україна на переломі. Замітки до історії українського державного будівництва. Д. 2001.
25.    Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. — К., 1998.
26.    Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Введение в специальность. — К., 1997.
27.    Лукашевич Н. П., Туленков Н. В. Социология. — К., 2002.
28.    Людина і суспільство: хрестоматія. К.2000.
29.    Маркевич Д. Общая социология. — М., 1998. - С.41-69.
30.    Масионис Дж. Социология. — 9-е изд. — СПб., 2004.
31.    Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — К., 1996.
32.    Михайлова Л. И. Социология культуры. — М., 1999.
33.    Парсонс Т. Система современных обществ. — М., 1998.
34.    Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття. — К., 1996.
35.    Попова И. М. Социология. Введение в специальность. — К., 1997.
36.    Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 1996. -271с.
37.    Радугин А.А., Радугин А.К. Социология: курс лекций. М., 1996. — С.10-20.
38.    Ритцер Дж. Современные социологические теории. — 5-е изд. — СПб., 2002. -688с.
39.    Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1995.
40.    Система социологического знания / Сост. Г. В. Щекин — К., 2001.
41.    Смелзер Н.Дж. Проблеми соціології. — Львів, 2003.
42.    Смелзер Н.Дж. Социология. — М., 1994. . — С. 16-40
43.    Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.
44.    Сорокин П. А. Структурная соціологія// Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992. С. 156-220.
45.    Социология / Г. В. Осипов и др. — М., 1990.
46.    Социология. Учебник для  вузов./ В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко.- 2-ое изд., переработ. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с. 7-28.
47.    Социология: наука об обществе / Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача — Х., 1996.
48.    Соціологія: навч посібник/ за ред С.О. Макєєва.-К.:“Українська Енциклопедія“ ім. М.П. Бажана, 1999 с. 5-24.
49.    Соціологія: Терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. За ред В.М. Пічі.-К.: ‛Каравела“, Львів:“Новий Світ-2000“, 2002.- 480с.
50.    Сучасна Американська соціологія. М. 1994.
51.    Тексты по истории социологии ХIХ –ХХ веков. — М., 1994.
52.    Тернер Дж. Структура социологической теории. — М., 1985.
53.    Тощенко В. Ж. Социология.Общий курс. — М., 1999.
54.    Уледов А. К. Социологические законы. — М., 1975.
55.    Фролов С. С. Социология. — М., 1999.
56.    Харчева В. Г. Основы социологии. — М., 1997.
57.    Черниш  Н. Соціологія. Курс лекцій.-Львів: Видавництво ЛБА, 1998, с.15-28.
58.    Шаповал М. Загальна соціологія. — К., 1996.
59.    Эркки Калеви Асп. Введение в социологию. Издательство «АЛЕТЕЙЯ» (СПб.), 1998
60.    Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. — М., 1998.
61.    Ядов В.А. Размышления о предмете социологии //СОЦИС, 1990, № 2
62.    Якуба О.О. Соціологія — Харків: Константа, 1996. — С. 10-13. 1.  Капітонов Е.А. Соціологія ХХ століття. Історія і технологія. М. 1996.
63.    Якуба Т. Я. Социология. — Х., 1994.
 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме