Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кафедра соціальних дисциплінЗАТВЕРДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогічної роботи
_________________________Т.І.Іванова
«___»________________________2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ

для професійного спрямування
для студентів спеціальності

6.030101 - "Соціологія”


УХВАЛЕНО:
На засіданні кафедри соціальних дисциплін
протокол №5 від 24 грудня 2010р.
Зав.кафедрою_________________С.А.Крилова
ПОГОДЖЕНО:
Зав.навчально-методичним відділом
_________________Л.Ю.Бородинова


К и ї в  -  2011


Укладачі:

Кандидат філософських наук, доцент,
завідувач кафедри соціальних дисциплін                        Крилова С.А.Кандидат історичних наук, доцент                                   Січкаренко Г.Г.

Кандидат філософських наук, доцент                                   
кафедри соціальних дисциплін                                         Манойло Н.Г.Рецензенти:


Доктор філософських наук,
професор
кафедри соціальних дисциплін                                           Любивий Я.В.
Зміст


1.    Вступ                                                                                                         4
2.    Навчально – тематичний  план дисципліни                                          6
3.    Зміст дисципліни за модулями та темами                                             7
4.    Плани лекцій                                                                                           11
5.    Плани семінарських занять                                                                   12
6.    Організація самостійної роботи студентів                                           18
7.    Індивідуальні завдання                                                                           20
8.    Методики активізації процесу навчання                                               21
9.    Система поточного і підсумкового контролю                                      21
10.     Питання до заліку                                                                                   23
11.    Загальний список літератури
(основна та додаткова )    …………….                                                         24
12.    Зразки завдань до модульних контрольних робіт.    …………….      І. ВСТУП
        
У нових умовах незалежності України необхідним є вивчення студентами вищих навчальних закладів історії та особливостей розвитку соціальної та соціологічної думки в суспільстві. Всіляке знання людини про себе, суспільство, навколишній світ проходить багато етапів, періоди виникнення і розвитку. Соціологія як специфічна галузь знань, наука про суспільство, соціальні відносини та соціальну взаємодію, як і всяка галузь знань, також проходить періоди виникнення становлення та розвитку.
Навчальний курс „Історія української соціології” є базисним у системі підготовки студентів за фахом „соціологія”, покликаний сформувати та структурувати загальний обсяг знань студентів про розвиток соціологічних ідей у історичному контексті, їх зв’язок з політикою й ідеологіями свого часу. Практичні заняття присвячені знайомству з вітчизняними працями з соціології, які розглядаються в двох аспектах: як в контексті свого часу, так і з точки зору їх сучасного прочитання, що допомагає студентам розвити соціологічну рефлексію.  
Мета дисципліни – осягнення предмету, аналіз і систематизація вчень провідних представників української соціологічної думки для вияву їх взаємозв’язку, генезису і механізмів формування предмету соціології, її основних понять і проблем.  Це дає можливість кращій орієнтації майбутніх спеціалістів у соціологічних проблемах в Україні та визначенню перспективних галузей і напрямків досліджень суспільних процесів.
Завдання навчальної дисципліни:

•    здійснення систематичного розгляду змісту напрямів, ідей і концепцій, що визначають домінантні орієнтири інтелектуального розвитку соціологічної теорії в Україні;
•    характеристика базових концепцій, головних понять історичного та сучасного суспільно-наукового дискурсу;
•    описання та аналіз комплексу явних і латентних (історичних, соціокультурних і світоглядних) підстав окремих концепцій і наукових підходів в контексті еволюції вітчизняної соціальної та соціологічної думки;
•    показ теоретичних і світоглядних ускладнень, що виникають у різні періоди розвитку соціологічної думки та соціології в Україні;
•    аналіз важливих факторів, що визначають національну специфіку соціологічної думки в різних країнах, і доведення своєрідності української соціальної та соціологічної думки;
•    показ місця української соціології в контексті світової соціології;
•    сприяння формуванню та розвитку у майбутніх спеціалістів історико-соціологічної культури, здібностей до історико-соціальної рефлексії.

      Виходячи з широкого підходу до вивчення історії соціології курс включає до себе такі періоди як: історію розвитку української протосоціологічної думки, формування і розвиток української академічної соціології та період сучасної української соціології.
Зміст курсу відповідає Державному стандарту вищої освіти.  

Предметом навчальної дисципліни є вивчення виникнення та розвиток соціології як науки в Україні, починаючи від її давніх витоків до сучасності.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в 11-ти темах, які висвітлюють предмет та
основні підходи до вивчення історії української соціологічної думки; основні поняття та категорії розвитку соціологічної думки в Україні; особливості й основні етапи розвитку української соціології, відтворення логіки цього процесу починаючи з історії виникнення й розвитку найдавніших уявлень про людину, соціальні спільності, норми та правила регулювання соціальних відносин тощо; об’єктивні чинники, які обумовили появу нових напрямків наукових знань; основні соціологічні погляди провідних представників вітчизняної соціології; провідні напрями української соціологічної думки та їх взаємозв’язок з основними концепціями західної соціології; сучасний стан і представників новітньої української соціології та перспективи її розвитку.

Студенти повинні вміти:

•    Аналізувати чинники виникнення та джерела розвитку української соціології.
•    Могти ідентифікувати вплив важливих історичних фактів на розвиток української соціологічної думки.
•    Використовувати основні соціологічні парадигми для аналізу соціологічних концепцій української соціології.
•    Аналізувати основні теорії в історичній перспективі та визначати їх внесок у сучасну соціологію.
•    Робити порівняльний аналіз основних соціологічних концепцій з головними соціологічними концепціями української академічної соціології.
•    Аналізувати сучасний стан української соціології та перспективи її розвитку.
•    З’ясувати основні завдання, що постали на початку ХХІ ст. перед вітчизняною соціологією.
•    Використовувати знання з історії української соціології при вивченні інших соціологічних дисциплін та соціогуманітарних наук.

 

 
ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Навчальний план дисципліни
«Історія української соціології»
для спеціальності 6.030101 «Соціологія»
Всього годин за навчальним планом – 81.
Обсяг аудиторних годин – 32; з них: лекцій – 16 год., семінарів – 16 год., індивід. – 15 год.
Самостійна робота – 22 год.
РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ЗА МОДУЛЯМИ,ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ

для професійного спрямування
для студентів спеціальності

6.030101 - "Соціологія”


УХВАЛЕНО:
На засіданні кафедри соціальних дисциплін
протокол №5 від 24 грудня 2010р.
Зав.кафедрою_________________С.А.Крилова
ПОГОДЖЕНО:
Зав.навчально-методичним відділом
_________________Л.Ю.Бородинова


К и ї в  -  2011


Укладачі:

Кандидат філософських наук, доцент,
завідувач кафедри соціальних дисциплін                        Крилова С.А.Кандидат історичних наук, доцент                                   Січкаренко Г.Г.

Кандидат філософських наук, доцент                                   
кафедри соціальних дисциплін                                         Манойло Н.Г.Рецензенти:


Доктор філософських наук,
професор
кафедри соціальних дисциплін                                           Любивий Я.В.
Зміст


1.    Вступ                                                                                                         4
2.    Навчально – тематичний  план дисципліни                                          6
3.    Зміст дисципліни за модулями та темами                                             7
4.    Плани лекцій                                                                                           11
5.    Плани семінарських занять                                                                   12
6.    Організація самостійної роботи студентів                                           18
7.    Індивідуальні завдання                                                                           20
8.    Методики активізації процесу навчання                                               21
9.    Система поточного і підсумкового контролю                                      21
10.     Питання до заліку                                                                                   23
11.    Загальний список літератури
(основна та додаткова )    …………….                                                         24
12.    Зразки завдань до модульних контрольних робіт.    …………….      І. ВСТУП
        
У нових умовах незалежності України необхідним є вивчення студентами вищих навчальних закладів історії та особливостей розвитку соціальної та соціологічної думки в суспільстві. Всіляке знання людини про себе, суспільство, навколишній світ проходить багато етапів, періоди виникнення і розвитку. Соціологія як специфічна галузь знань, наука про суспільство, соціальні відносини та соціальну взаємодію, як і всяка галузь знань, також проходить періоди виникнення становлення та розвитку.
Навчальний курс „Історія української соціології” є базисним у системі підготовки студентів за фахом „соціологія”, покликаний сформувати та структурувати загальний обсяг знань студентів про розвиток соціологічних ідей у історичному контексті, їх зв’язок з політикою й ідеологіями свого часу. Практичні заняття присвячені знайомству з вітчизняними працями з соціології, які розглядаються в двох аспектах: як в контексті свого часу, так і з точки зору їх сучасного прочитання, що допомагає студентам розвити соціологічну рефлексію.  
Мета дисципліни – осягнення предмету, аналіз і систематизація вчень провідних представників української соціологічної думки для вияву їх взаємозв’язку, генезису і механізмів формування предмету соціології, її основних понять і проблем.  Це дає можливість кращій орієнтації майбутніх спеціалістів у соціологічних проблемах в Україні та визначенню перспективних галузей і напрямків досліджень суспільних процесів.
Завдання навчальної дисципліни:

•    здійснення систематичного розгляду змісту напрямів, ідей і концепцій, що визначають домінантні орієнтири інтелектуального розвитку соціологічної теорії в Україні;
•    характеристика базових концепцій, головних понять історичного та сучасного суспільно-наукового дискурсу;
•    описання та аналіз комплексу явних і латентних (історичних, соціокультурних і світоглядних) підстав окремих концепцій і наукових підходів в контексті еволюції вітчизняної соціальної та соціологічної думки;
•    показ теоретичних і світоглядних ускладнень, що виникають у різні періоди розвитку соціологічної думки та соціології в Україні;
•    аналіз важливих факторів, що визначають національну специфіку соціологічної думки в різних країнах, і доведення своєрідності української соціальної та соціологічної думки;
•    показ місця української соціології в контексті світової соціології;
•    сприяння формуванню та розвитку у майбутніх спеціалістів історико-соціологічної культури, здібностей до історико-соціальної рефлексії.

      Виходячи з широкого підходу до вивчення історії соціології курс включає до себе такі періоди як: історію розвитку української протосоціологічної думки, формування і розвиток української академічної соціології та період сучасної української соціології.
Зміст курсу відповідає Державному стандарту вищої освіти.  

Предметом навчальної дисципліни є вивчення виникнення та розвиток соціології як науки в Україні, починаючи від її давніх витоків до сучасності.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в 11-ти темах, які висвітлюють предмет та
основні підходи до вивчення історії української соціологічної думки; основні поняття та категорії розвитку соціологічної думки в Україні; особливості й основні етапи розвитку української соціології, відтворення логіки цього процесу починаючи з історії виникнення й розвитку найдавніших уявлень про людину, соціальні спільності, норми та правила регулювання соціальних відносин тощо; об’єктивні чинники, які обумовили появу нових напрямків наукових знань; основні соціологічні погляди провідних представників вітчизняної соціології; провідні напрями української соціологічної думки та їх взаємозв’язок з основними концепціями західної соціології; сучасний стан і представників новітньої української соціології та перспективи її розвитку.

Студенти повинні вміти:

•    Аналізувати чинники виникнення та джерела розвитку української соціології.
•    Могти ідентифікувати вплив важливих історичних фактів на розвиток української соціологічної думки.
•    Використовувати основні соціологічні парадигми для аналізу соціологічних концепцій української соціології.
•    Аналізувати основні теорії в історичній перспективі та визначати їх внесок у сучасну соціологію.
•    Робити порівняльний аналіз основних соціологічних концепцій з головними соціологічними концепціями української академічної соціології.
•    Аналізувати сучасний стан української соціології та перспективи її розвитку.
•    З’ясувати основні завдання, що постали на початку ХХІ ст. перед вітчизняною соціологією.
•    Використовувати знання з історії української соціології при вивченні інших соціологічних дисциплін та соціогуманітарних наук.
 
ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Навчальний план дисципліни
«Історія української соціології»
для спеціальності 6.030101 «Соціологія»
Всього годин за навчальним планом – 81.
Обсяг аудиторних годин – 32; з них: лекцій – 16 год., семінарів – 16 год., індивід. – 15 год.
Самостійна робота – 22 год.
РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ЗА МОДУЛЯМИ,ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ


 

Тематика занять

Всього навчальних годин

З них:

Лекції

Індивідуальні

Семінари

Самостійна робота

 

Модуль І. Українська протосоціологічна думка

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Загальні особливості формування та передумови розвитку соціологічної думки в Україні.

6

2

 

2

2

2

 

Тема 2. Українська протосоціологічна думка.

7

2

2

2

3

 

Тема 3. Осмислення соціокультурних процесів в Україні ХУІІІ - початку ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної свідомості.

6

2

 

1

2

2

 

Тема 4. Формування вітчизняної етносоціології та соціології літератури. Дослідження народної творчості в ХІХ ст.

6

2

 

2

2

2

 

Всього:

25

8

7

8

9

 

 

Модуль ІІ. Формування та розвиток академічної соціології в Україні

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Період формування української академічної соціології ХІХ-початку ХХ ст.

4

2

 

-

2

 

Тема 6. Соціально-політичні погляди М.Драгоманова та думки І.Франка про соціальну еволюцію.

4

-

 

2

2

 

Тема 7. Соціологічні питання у творчості О.Потебні та генетична соціологія М.Грушевського.

4

1

 

1

2

 

Тема 8. Соціологічна концепція Б.Кістяківського та соціологія політики В.Липинського.

4

1

 

2

1

2

 

Тема 9. Дослідницька діяльність українців в еміграції. Особливості соціологічного мислення М.Шаповала.

4

1

 

2

1

2

 

Тема 10. Організація та проблематика розвитку радянської соціології в Україні.

3

1

 

2

1

1

 

Тема 11. Соціологія в незалежній Україні. Сучасний стан, проблеми та перспективи.

6

2

 

2

2

2

 

Всього:

29

8

8

8

13

 

 

Разом за навчальний рік:

 

81

 

16

 

15

 

16

 

22

 


 
                      ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ”
за темами та модулями
Українська протосоціологічна думка
Модуль 1.

Тема 1. Загальні особливості формування  та передумови розвитку соціологічної думки в Україні.
Історичні особливості формування соціології в Україні. Головні методологічні проблеми історії соціологічної думки в Україні. Основна проблематика та головні ідеї української соціальної думки. Загальні закономірності та специфіка розвитку соціальної та соціологічної думки в Україні, її відмінності від західної та російської. Корені соціальної україністики: духовна культура Київської Русі, світоглядні уявлення давній слов’ян, ідеологія раннього християнства, надбання духовної культури Візантії та Болгарії. Дискусії навколо визначення етапів розвитку соціології в Україні. Історія соціології у вузькому та широкому розумінні.
Проблема національно-культурної ідентифікації ряду діячів, які збагатили своєю творчістю українську науку, культуру чи народились і виросли на національному ґрунті, але генетично відокремлені від України в силу ряду причин. Проблеми джерелознавства, відсутності документальних джерел, монографічних та періодичних видань минулого. Вплив західних соціологічних теорій на формування соціальної думки в Україні.

Тема 2. Українська протосоціологічна думка.
Протосоціологічний етап розвитку: від перших примітивних і навіть ненаукових уявлень про світ до моменту появи соціології як самостійної науки (від стародавніх часів Київської Русі до середини ХІХ ст.). Якісні особливості етапів розвитку протосоціологічного знання під впливом економічних, соціальних, політичних, ідеологічних та парадигмальних чинників: 1) протосоціологія епохи становлення, розвитку та розпаду Київської Русі (праісторія, Київська держава, Княжа доба, Литовсько-польський період – У - кінець ХІ ст.);  2) протосоціологічне знання козацької доби (від початку козацтва до зруйнування Січі – кінець ХУ – третя чверть ХУІІІ ст.); 3) протосоціологія доби відродження України (кінець ХУІІІ – середина ХІХ ст.).
Роль християнства у розвитку соціально-політичної думки в Київській Русі. Тільки починаючи з кінця 16 – початку 17 ст. визначається розвиток прогресивного руху, пов’язаного з соціально-економічним життям і визвольним рухом українського народу. Значення Острожської та Київської школи в поширенні філософських і соціально-політичних знань.

Тема 3. Осмислення соціальних процесів в Україні ХУІІІ – початку ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної свідомості.
Нові тенденції в історико-культурному поступі України ХУІІ ст. Конституція П.Орлика. Формування історіографії й її значення для національної свідомості. Становлення української літературної мови та її соціально-культурне значення для розвитку етносу. І.Котляревський. Ідеї „природного права” у творчості І.Шада. Соціологічна проблематика у творчості Я.Козельського, В.Каразіна, П.Лодія. Проблеми природного права, держави та свободи. Соціальна філософія та соціальний ідеал Г.Сковороди. Теорія трьох світів (або „мірів”) та двох натур (зовнішньої та внутрішньої).
Розвиток національно-визвольної ідеології. Значення наукової та просвітницької діяльності „Руської трійки” - І.Вагилевича, М.Шашкевича та Я.Головацького, як зачинателів національного відродження на Галичині. Значення програмних документів Кирило-Мефодіївського братства, праць М.Костомарова, творчості Т. Шевченка та П. Куліша для формування соціально-політичної та соціологічної думки в Україні.
Тема 4. Формування вітчизняної етносоціології та соціології літератури. Дослідження народної творчості в ХІХ ст.
Український фольклор як джерело соціології. Перехрещування дослідницького поля соціології із суміжними соціогуманітарними науками (українська етнографія). Емпіричні обслідування народної творчості в Україні. Аналіз витоків людських взаємин, розвитку родинного та родового устрою, сили спільноти (громади), її законів і функцій за народними казками, приказками, переказами, традиційними народними звичаями.
Витоки вітчизняної етносоціології й соціології літератури та розвиток української соціальної та соціологічної думки. Опрацювання фольклорних матеріалів у соціальних дослідженнях І.Франка, М.Драгоманова, М.Сумцова, М.Чернишева, В.Гнатюка, Ф.Вовка, В.Щербаківського, М. Грушевського та ін. Доробки Т.Рильського, М.Марковича, П.Єфименка, В.Дашкевича у збірці „Українці: народні вірування, повір’я, демонологія” (К., 1991). Українська література і публіцистика як джерело соціології. Розгляд соціальних явищ у житті українського громадянства у творах української літератури (Шевченко, Вовчок, Франко, Нечуй - Левицький, Стефаник, Черемшин та ін.). Українська публіцистика на зламі ХІХ-ХХ ст. (праці М.Драгоманова, І.Франка, Д.Донцова, В.Винниченка, М.Хвильового, М.Шлемкевича та ін.)

Формування та розвиток академічної соціології в Україні
Модуль 2.
Тема 5. Період формування української академічної соціології  ХІХ - початку ХХ ст.
Причини виникнення на Заході соціології як окремої науки й її вплив на способи бачення й моделі пізнання соціальної реальності, нові підходи і способи аналазу соціальних явищ і процесів українських мислітелів. Становлення вітчизняної академічної соціології, її інституціоналізація. Соціально-економічні і політичні умови для розвитку соціологічних ідей в Україні. Спцифіка формування української соціології як самостійної науки. Дискусії навколо визначення часу виникнення академічної соціології в Україні та національно-культурної ідентифікації ряду її представників. Головні методологічні проблеми та основна проблематика академічної соціології в Україні.
Вплив західноєвропейського марксизму та позитивізму, під впливом яких українська соціологічна теорія натуралізується, набуваючи форм еволюціонізму, органіцизму, соціал-дарвінізму тощо. Співпраця українських вчених з європейськими, засвоєння й поширення соціологічних теорій останніх. Перехрещування дослідницького поля соціології з суміжними соціогуманітарними науками. Праці українських філософів, економістів, істориків, етнографів, географів, юристів, статистиків, публіцистів з елементами соціологічного аналізу та становлення в подальшому на їх основі окремих соціологічних шкіл.
М.М.Ковалевський як фундатор вітчизняної соціології. Історико-порівняльний метод.

Тема 6. Соціально-політичні погляди М.Драгоманова та думки І.Франка про соціальну еволюцію.
Початок самостійних соціологічних праць у „женевському гуртку” українських вчених 80-х рр. ХІХ ст. (М.Драгоманов, С.Подолинський, Ф.Вовк). Розробка М.Драгомановим оригінальної політико-соціологічної концепції, яка по-новому вирішувала проблеми влади, держави, політичних, загальнолюдських прав і свобод особистості. Розвиток на національному ґрунті західноєвропейського позитивізму та створення М.Драгомановим вчення про соціальну структуру суспільства, суспільний прогрес і соціальну еволюцію, що зробило останнього одним із співавторів нової системи суспільного знання.
І.Франко про предмет соціології та механізми розвитку суспільства. Критика марксистського вчення про державу. Аналіз соцієтальних процесів в Україні, зокрема в Галичині. Дослідження І. Франко соціальної структури суспільства, процесів еміграції й її причин. Аналіз соціальної статистики, демографічних та етнографічних процесів і їх ролі у пізнанні соціокультурного життя українського народу. Розробка І.Франко практичних рекомендацій щодо вдосконалення техніки та методики статистичних досліджень соціальних явищ як цінних матеріалів для наукових досліджень. Соціальний ідеал І.Франка.

Тема 7. Соціологічні питання у творчості О.Потебні та генетична соціологія М.Грушевського.
Соціологічні питання у творчості О.Потебні. Мова як головна ознака народу. Мова як евристична діяльність. Потебня про міф як світосприймання та пізнавальний загальнолюдський процес. Проблеми універсальної єдності всесвітньої історії. Народна творчість як основа цивілізації. Критика Потебнею політики денаціоналізації.
Генетична соціологія М.Грушевського. Формування історико-соціологічного бачення. Історико-соціологічний метод М.Грушевського. Основа соціологічних інтересів Грушевського – фактори соціальної еволюції, закони соціального розвитку, сутність соціології тощо. Значення праці „Початки громадянства. Генетична соціологія” й її основні ідеї. Критика західної соціологічної теорії (О.Конта, Г Спенсера, марксистського економічного детермінізму та суто психологічних поглядів на природу соціального розвитку). Неможливість моністичного розуміння історії. Основні закономірності соціальної революції. Створення в еміграції „Українського соціологічного інституту” (Грушевський, Шаповал, Липинський, Старосольський, Антонович, Дністрянський, Фещенко-Чопівський та ін.) і його значення для розвитку української соціології. Плани розвитку соціології та практична діяльність М.Грушевського в УРСР.

Тема 8.  Соціологічна концепція Б.Кістяківського та соціологія політики В.Липинського.
Соціологічні аспекти праць українських правників. Право як суспільний утвір.
Б.О.Кістяківський: особистість і світогляд. Індивід і суспільство у Кістяківського. Критика „руської соціологічної школи”. Категорія „влади”. Соціологічний закон розвідку підпільної революційної організації. Б.Кістяківський і М.Вебер. Основна сфера соціологічних студій Б.О.Кістякіського – логіка, методологія соціологічної науки, право як соціальне явище. Еволюція соціальних поглядів (від марксизму до неокантіанству). Праці Кістяківського - перший в українській соціології аналіз методологічних питань. Роботи „Суспільство й особистість” (1899 р.), „Соціальні науки і право: нариси з методології соціальної науки і загальної теорії права” (1916 р.), „Право и наука о праве” (1918 р.). Причини кризових явищ у соціальних науках: залежність від соціальної філософії, панування психологізму (В.Зомбарт, Л.Петражицький).
Соціологія державотворення та політична антропологія В.К.Липинського. Основні поняття політичної соціології В.Липинського. Теоретична концепція Липинського - соціолога – теорія організації національних еліт (національної аристократії, провідної, правлячій верстви) та їх кругообігу. Методи організації національної аристократії: класократія, охлократія, демократія. Класова структура суспільства: промисловий, хліборобський, фінансовий і купецький класи та інтелігенція. Стани організаторів - „пани” й організованих – „народ”. Липинський про закономірності політичної еволюції. Соціологічний аналіз твору Липинського „Лиси до братів-хліборобів” (1926).

Тема 9. Дослідницька діяльність українців в еміграції. Особливості соціологічного мислення М.Шаповала.
Соціологічна робота в еміграції співробітників Українського соціологічного інституту (Відень), Українського інституту громадознавства (Прага), вчених-викладачів соціологічних кафедр Української господарської академії (Подєбради), Вищого педагогічного інституту ім. М.Драгоманова (Прага), Українського вільного університету (Прага) тощо. Соціологічні студії в еміграції після другої світової війни та основні проблеми досліджень: процеси асиміляції, суспільної мобільності та затримання етнічної (етичної та культурної) ідентичності серед українських емігрантів,
М.Ю.Шаповал як фундатор української соціології, засновник Українського інституту громадознавства (А.Блага, С.Чапін, Л.Візе, І.Штайнберг, Е.Ельвуд, П.Сорокін, Р.Міхельс, С.Богартус, Е.Росс, Е.Халупний та ін.), автор першого українського підручника з соціології. Спроби М.Шаповала інтегрувати здобутки соціологічної науки, розкриття фундаментальних засад будови суспільства, його структури, розгляд соціології як засобу пошуку „шляхів і способів визволення українського народу”. Введення спеціалізованої наукової термінології в українську соціологію („українське суспільство”, „взаємочинність”, „скупчення”, „скупина”, „суспільні агрегати” та ін.). Роботи „Українська соціологія” (1927 р.), „Соціологія українського відродження” (1927 р.), „Загальна соціологія” (1929 р.), „Соціологія Україні” (1933 р.).

Тема 10. Організація та проблематика розвитку  радянської соціології в Україні.
Інституціалізація соціології. Розвиток української соціології в межах Всеукраїнської академії наук (Б.Кістяківський, М.Туган-Барановський, С.Дністрянський, О.Гіляров, М.Грушевський та ін.). Плани М.Грушевського щодо розвитку соціології в радянській Україні. Соціологічні дослідження в інституціях ВУАН. Посилення ідеологічного тиску та гоніння соціологічної науки. Ліквідація соціологічних студій напередодні та після ІІ світової війни. Безплідність марксистської соціологічної науки в УРСР і її причини.
Період політичної відлиги та поступове відродження соціології у вигляді конкретно-соціологічних досліджень. Діяльність університетських лабораторій конкретних соціологічних досліджень (з 1960-х рр.). Розвиток соціологічних досліджень у Київському університеті ім. Тараса Шевченка та Інституті філософії АН України. Наукові публікації – монографії, статті з аналізом механізмів внутрішньо колективних стосунків, сім’ї, формування особи, соціології праці, освіти тощо. Відродження соціології як самостійної науки з другої половини 1980-х рр. і її популярність. Специфіка становища соціології в УРСР.

Тема 11. Соціологія в незалежній Україні. Сучасний стан, проблеми та перспективи.
Здобуття Україною незалежності та початок якісно нового етапу в поступі соціології як науки. Усамостійнення соціології в повнлму обсязі. Здобуття статусу академічної науки та базової навчальної дисципліни. Відкриття університетських факультетів та відділень підготовки професійних соціологів, функціонування аспірантури та докторантури зі спеціальності соціологія, утворюються спеціалізовані ради із захисту дисертацій тощо, також Українська соціологічна асоціація. Зростання кількості праць і наукових публікацій з соціології, вихід часопису „Соціологія: теорія. методи, маркетинг” (колишня «Філософська і соціологічна думка»). Розвиток соціології та потреба національного відродження України. Соціологічний супровід процесу відродження і державотворення України (особливо під час президентських і парламентських виборів, під час соціальних, маркетингових досліджень). Створення у 1990 р. та діяльність Інстиуту соціології в системі Національної Академії наук України.
Пошук власної автентичності української соціології, вироблення методологічної бази, концептуальних схем та відповідний їм понятійно-категоріальний апарат. Акценти на соціогуманітарні традиції української культури. Соціологія та потреби суспільства. Співробітництво з західними соціологічними установами. Аналіз сучасності у працях провідних українських соціологів. Проблеми, завдання та перспективи розвитку соціології в Україні.


ІV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Лекція 1.Становлення та особливості української соціології.
1.    Методологічні підвалині дослідження еволюції української соціології як системи.
2.    Історичні етапи розвитку української соціології.
3.    Вплив західних соціологічних теорій на формування соціальної думки в Україні.

Лекція 2. Українська протосоціологічна думка
1. Протосоціологія епохи становлення, розвитку та розпаду Київської Русі (У - ХІ ст.).
2. Протосоціологічне знання козацької доби
3. Протосоціологія доби відродження України.

Лекція 3. Соціальна проблематика та її інтерпретація у ХУІІІ-ХІХ ст.
1.    Осмислення соціокультурних процесів в Україні ХУІІІ - початку ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної свідомості.
2.    Становлення української літературної мови й її соціальне-культурне значення.
3.    Соціальна філософія Г.Сковороди.

Лекція 4. Формування вітчизняної етносоціології та соціології літератури. Дослідження народної творчості в ХІХ ст.
1.    Український фольклор як джерело соціології.
2.    Українська література як джерело соціології.
3.    Українська публіцистика на зламі ХІХ-ХХ ст. як джерело соціологічного осмислення.

Лекція 5. Формування української академічної соціології.
1. Характерні риси розвитку української соціології.
2. Соціологічні аспекти праць українських філософів, істориків, економістів.
3. Соціологія М.М.Ковалевського.

Лекція 6. Соціологічні аспекти праць українських вчених початку ХХ ст.
1. Соціологічні питання у творчості О.Потебні.
2. Історико-соціологічний  метод М.Грушевського.
3. Соціологічна концепція Б.Кістяківського.
4. Соціологія політики В.Липинського.

Лекція 7. Дослідницька діяльність українців в еміграції.
Особливості соціології  М.Шаповала.
1. Соціологічні дослідження українських вчених в еміграції.
2. „Празький період” української соціології.
3. Соціологія М.Ю.Шаповала.

Лекція 8. Розвиток радянської соціології в Україні.
1. Соціологічні студії 1920-х рр.
2. Заборона соціології в УРСР: причини та наслідки.
3. Розвиток прикладних соціологічних досліджень у 1960-80-х рр.

Лекція 9. Соціологія в незалежній Україні.
1. Організація та проблематика розвитку соціології в Україні.
2. Творчість провідних українських соціологів.
3. Проблеми та перспективи розвитку соціології на сучасному етапі.

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальні особливості формування та передумови розвитку соціологічної думки в Україні.

1. Специфіка формування та розвитку соціологічної думки в Україні.
2. Визначення меж предметно-тематичного простору, проблеми періодизації.
3. Основні проблеми, напрямки інтелектуального розвитку соціології в Україні.

Теми рефератів:
•    Дискусії навколо визначення основних етапів української соціологічної думки й їх особливості.
•    Особливості формування та специфіка розвитку соціології в Україні.
•    Проблема початку та самовизначення української соціології.
•    Характеристика П.Сорокіним історії та головних напрямків розвитку соціології.
        
Теми творчих робіт:
•    Сучасна українська соціологічна думка.
•    Перспективи розвитку української соціології.
•    Внесок українських мислителів та громадських діячів у становлення соціологічної думки.

Література:
1. Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціальної думки в Україні. – К., 1995.
2. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999, 2003.
3. Здравомыслов А.Г. Национальные социологические школы в современном мире // Общественные науки и современность. – 2007. - № 5. – С. 114-130.
4. История социологии и история социальной мысли: общее и особенное («круглый стол») // СОЦИС. – 1996. - № 10. – С. 77-88; Там само. - № 11. – С. 59-66.
5. Кукушеина Е.И. Академическая традиция в истории социологии России // СОЦИС.– 2000.- № 4.
6. Кукушеина Е.И. Русская социология и западная наука (Х1Х-начало ХХ вв.)//СОЦИС.–2006.-№3
7. Москвичева Л.Н. Этапы институциализации российской социологии // СОЦИС. – 2006 - № 7.
8. Попова І.М. Соціологія: Пропедевтичний курс. - К.. 1996.
9. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки.– Львів, 1995
10. Соціологічна думка України: Навч. пос. / М.Захарченко, В.Бурлачук та ін. – К., 1996. – С. 10-32.
11. Сорокин П. Структурная социология // Человек. Цивилизация. Общество.- М. 1992.- С. 156-189.
12. Тарасенко В.И. Проблема начала и самообоснования социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. - № 3. – С. 5-23.
13. Фирсов Б.М. История и социология: стены и мосты // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2003. - Т. 6. - № 3. - С. 55-68.
14. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип.2. С. 5 – 69. Львів. 1996.
Тема 2. Українська протосоціологічна думка.

1. Витоки соціально-політичних вчень в Україні.
2. Соціально-політична думка в Україні ХУІ-ХУІІ ст.
3. Соціально-політичні концепції в Києво-Могилянської академії.
Теми рефератів:
•    Розвиток соціальної думки в Київський Русі.
•    Соцієтальна проблематика козацької доби.
•    Братства як специфічний соціальний інститут.
•    Проблеми соціального життя українського суспільства в полемічній літературі наприкінці ХУІ - першій половині ХУІІ ст. (Філарет, Вішенський, Тускановські, Копистенський, Смотрицькі).

Теми творчих робіт:
•    Розвиток соціальної думки в період козацької доби.
•    Проблеми соціального життя української суспільства в наш час.
•    Братства, об’єднання, спілки як соціальні інститути.
•    Проблеми соціального життя в період козацької доби .

Література:
1.Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціальної думки в Україні. – К., 1995.
2.Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки.– Львів, 1995
3.Соціологічна думка України / М.В.Захарченко, В.Ф.Бурлачук та ін. – К., 1996. – С. 34-110.
4.Соціологія. Наука об обществе / В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – Х., 1996. – С. 149-154.
5.Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За заг. ред. В.І.Воловича. – К., 1998.
6.Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник / Укл. В.М.Піча, та ін. – Л., 2004.
7.Хто є хто в західній і вітчизняній соціології. Навч. соціол. довідник / Піча В.М. – Л., 1999.
8.Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. - Вип.2. - С. 5 – 69. - Львів. 1996
9.Черниш Н. З історії розвитку української соціології в Україні //Современное пособие.–1993.-№1Тема 3. Осмислення соціокультурних процесів в Україні ХУІІІ - початку ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної свідомості.

1. Вчення українських просвітників про суспільство та державу.
2. Соціологічні ідеї у творчості Г.Сковороди.
3. Соціологічна проблематика в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

Теми рефератів:
•    Соціологічна проблематика у творчості Я.Козельського, В.Каразіна, П.Лодія.
•    Ідеї „природного права” у творчості І.Шада.
•    Формування історіографії та її значення для розвитку національної свідомості.

Теми творчих робіт:
•    Соціологічна проблематика у вченні українських просвітників.
•    Соціальні погляди Г.Сковороди.
•    Значення діяльності українських просвітників для розвитку національної свідомості.

Література:
1. Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціальної думки в Україні. – К., 1995.
2. Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – Луцьк, 1996.
3. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки.– Львів, 1995
4. Соціологічна думка України. / М.В.Захарченко, В.Ф.Бурлачук та ін. – К., 1996. – С. 133-147.
5. Соціологія. Наука об обществе / В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – Х., 1996. – С. 157-172.
6. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За заг. ред. В.І.Воловича. – К., 1998.
7. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник / Укл. В.М.Піча, та ін. – Л., 2004.
8. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999, 2003.
9. Хто є хто в західній і вітчизняній соціології. Навч. соціол. довідник / Піча В.М. – Л., 1999.
10. Черниш Н. З історії розвитку української соціології в Україні //Современное пособие.–1993.-№1


Тема 4. Формування вітчизняної етносоціології та соціології літератури. Дослідження народної творчості в ХІХ ст.

1. Український фольклор як джерело соціології.
2. Загальні засади літератури як спосіб соціологічного мислення.
3. Українська публіцистика на зламі ХІХ-ХХ ст. як джерело соціологічного осмислення.

Теми рефератів:
•    Проблеми культурного розвитку в громадській думці України.
•    Українська літературна мови та її значення для соціального розвитку етносу.
•    Емпіричні обслідування народної творчості в Україні.

Теми творчих робіт:
•    Становлення української літературної мови та її значення для розвитку національної свідомості.
•    Народна творчість як джерело соціологічного осмислення.
•    Особливості української літератури та фольклору на зламі ХІХ-ХХ ст. в контексті соціологічного осмислення.

Література:
1. Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціальної думки в Україні. – К., 1995.
2. Кареев Н.И. Основы русской социологии // СОЦИС. – 1995. - № 8. – С. 122-129.
3. Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – Луцьк, 1996.
4. Москвичев Л.Н. Этапы институциализации российской социологии // СОЦИС. – 2006. - № 7.
5. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки.– Львів, 1995
6. Соціологічна думка України. / М.В.Захарченко, В.Ф.Бурлачук та ін. – К., 1996. – С. 133-197.
7. Соціологія. Наука об обществе / В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – Х., 1996. – С. 157-172.
8. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За заг. ред. В.І.Воловича. – К., 1998.
9. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник / Укл. В.М.Піча, та ін. – Л., 2004.
10. Черниш Н. З історії розвитку української соціології в Україні //Современное пособие.–1993.-№1
11. Хто є хто в західній і вітчизняній соціології. Навч. соціол. довідник / Піча В.М. – Л., 1999.


Тема 5. Соціологічна проблематика у творчості М.Драгоманова й І.Франка.

1. Соціально-політичні погляди М.Драгоманова.
2. Думки І.Франка про соціальну еволюцію, предмет соціології та соціальну структуру.
3. Соціологічні погляди М.Драгоманова й І.Франка та сучасність.

Теми рефератів:
•    Проблеми демократії, держави та політичних відношень у громадській думці України ХІХ ст.
•    Конституціоналізм і федералізм М.Драгоманова.
•    Специфіка інституціалізації української та російської соціології.

Теми творчих робіт:
•    Соціально-історичні погляди М.Костомарова.
•    Костомаров про особливості розвитку культурно-історичного процесу в Південній Росії.
•    Емпіричні обслідування народної творчості в Україні ХІХ - поч. ХХ ст.

Література:
1. Власик В.В. Соціологічні погляди І.Франка і сучасність (До проблеми об’єктивного вивчення) // Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі. Матер. міжнар. конф. – К., 1994. –С. 162-164.
2. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. – К., 1991.
3. Драгоманов, Шевченко, українофіли та соціалізм // Там само.
4. Франко І. Думки про еволюцію в історії людськості. Найновіші напрямки в народознавстві. Наука й її становище щодо працюючих класів. Потреби аграрної статистики. Про соціалізм // Твори: У 20 т. – Т. 19. – К., 1956.
5. Іван Франко і світова культура: Матер. міжнар. симпоз. ЮНЕСКО. В 3 кн. – Львів, 1986.
6. Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціальної думки в Україні. – К., 1995.
7. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період.–К., 1993
8. Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – Луцьк, 1996.
9. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кодратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. – Львів, 1995.
10. Скакун О.Ф. М.П. Драгоманов как политический мислитель. – Х., 1993.
11. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М.В.Захарченко, В.Ф.Бурлачук та ін. – К., 1996.


Тема 6. Соціологічна проблематика у творчості М.Драгоманова й І.Франка.

1. Соціологічні проблеми в працях О.Потебні.
2. Генетична соціологія та теорія суспільності М.Грушевського.
         3. Соціологічна концепція Б.Кістяківського. Проект становлення наукової соціології.
4. Соціологія державотворення та політична антропологія В.Липинського.

Теми рефератів:
•    Б. Кістяківський і його проект створення наукової соціології.
•    Б. Кістяківський і М. Вебер.
•    М.М.Ковалевський і інституціалізація вітчизняної соціології.
•    М. Ковалевський і П.Сорокін.
•    Хорівняльна характеристика соціологічних ідей Потебні та Грушевського.

Теми творчих робіт:
•    Соціологічні аспекти праць М.Зібера.
•    Проблеми демократії, держави і політичних відношень у громадській думці України ХІХ ст.

Література:
1. Бороноев А.О., Ермакович Ю.М. М.М.Ковалевский и институционализация социологии в России // СОЦИС. – 1996. - № 8. – С. 120-128.
2. Василенко Н.П. Академик Богдан Александрович Кистяковский//СОЦИС.– 1994.- № 2, № 4, №5
3. Геккер Дж. Историко-генетическая социология М.Ковалевского // Рубеж. – 1995. - № 6-7.
4. Грушевський М.С. На порозі нової України. – К., 1991.
5. Грушевський М.С. Очерки истории украинского народа. – К,, 1990.
6. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
7. Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и Россия // СОЦИС. – 1992. - № 3. – С. 115-129.
8. Депенчук Л.П. Б.О.Кістяківський. – К., 1995.
9. Кістяківський Б.О. Проблема і завдання соціально-наукового пізнання // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - № 1-2.
10. Кистяковский Б.А. В защиту права / Вехи. Из глубины.– М., 1991.
11. Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб., 1998.
12. Кистяковский Б.А. Общество и индивид // СОЦИС. – 1996. - № 2. – С. 103-115.
13. Липинський В. Україна на переломі. – К, 2000.
14. Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.
15. Потебня А.А. Мысль и язык: из записок по теории словесности. Слово и миф. – М., 1999.
16. Письма Б.А.Кистяковского к М.О.Гершензону // Социологический журнал. – 1994. - № 3.
Соціологічна думка України / М.В.Захарченко, В.Ф.Бурлачук, М.О.Молчанов та ін. – К., 1996.Тема 7. Дослідницька діяльність українців в еміграції. Особливості соціологічного мислення М.Шаповала.

1. Соціологічні дослідження українських вчених в еміграції.
2. „Празький період” української соціології.
3. Соціологія М.Ю.Шаповала.

Теми рефератів:
•    Роль М.Ю.Шаповала у становленні соціології як науки в Україні.
•    Перший український підручник.
•    М.Шаповал і П.Сорокін.

Теми творчих робіт:
•    Історичне значення вчення М.Ю.Шаповала для розвитку соціології в Україні.
•    Соціально-філософські погляди М.Шаповала і П.Сорокіна.

Література:
1. Соціологічна думка України / М.В.Захарченко, В.Ф.Бурлачук та ін. – К., 1996. – С. 34-110.
2. Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – Луцьк, 1996.
3. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки.– Львів, 1995
4. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник / Укл. В.М.Піча, та ін. – Л., 2004.
5. Хто є хто в західній і вітчизняній соціології. Навч. соціол. довідник / Піча В.М. – Л., 1999.
6. Черниш Н. З історії розвитку української соціології та еміграції // Современное общество. – 1994. - № 1.
7. Шаповал М. Загальна соціологія. - 3-е вид. – К., 1996.
8. Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К.. 1994.
9. Шаповал М.Ю. Загальна соціологія // Соціологія. Хрестоматія / Укл. Січкаренко Г.Г. – К., 2005.


Тема 8. Організація та проблематика розвитку радянської соціології в Україні.

1. Дослідження та дискусії марксистської соціології 1920-30-х рр.
2. Розвиток соціологічних досліджень 1960-80-х рр. в УРСР.
3. Соціологічних досліджень у КГУ ім. Т.Шевченка й Інституті філософії АН України.


Теми рефератів:
•    Радянська соціологія та західна наука.
•    Досягнення та втрати радянської соціологічної науки.
    
Теми творчих робіт:
•    Сучасна соціологічна думка в Україні.
•    Соціологія та демократія, соціологія та тоталітаризм: власний погляд на проблему.

Література:
1. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999, 2003.
2. Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – Луцьк, 1996.
3. Осипов Г.В. Возрождение российской социологии (60-90-е годы ХХ века): страницы истории // СОЦИС. – 2004. - № 1. – С. 24-30.
4. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки.– Львів, 1995
5. Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. – К., 2000.
6. Соціологічна думка України: Навч. пос. / М.Захарченко, В.Бурлачук та ін. – К., 1996. – С. 10-32.
7. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник / Укл. В.М.Піча, та ін. – Л., 2004.
8. Степаненко В. українська соціологія в пошуках себе // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 11-12.
9. Танчер В. Українська соціологія сьогодні – нелегкий шлях до теорії // Там само.
10. Хто є хто в західній і вітчизняній соціології. Навч. соціол. довідник / Піча В.М. – Л., 1999.

Тема 9. Соціологія в незалежній Україні.  Сучасний стан, проблеми та перспективи.

1. Організація та проблематика розвитку соціології в незалежній Україні.
2. Творчість провідних соціологів.
3. Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі.

Теми рефератів:
•    Соціологічна думка України на тлі світової соціології: проблеми та перспективи.
•    Розвиток української соціології: теоретичні та методологічні питання (по матеріалах соціологічних публікацій).
•    Українське суспільство на початку ХХІ ст. очима соціологів.

Література:
1. Головаха Е.І. Соціологічне знання: специфіка, критерії науковості та перспективи розвитку // 2. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 1. – С. 5-14.
3. Головаха Е.І. Співробітництво соціологів України та Польщі: сучасний стан та перспективи // 4. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. - № 1. – С. 3-7.
5. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Наукові доповнення і повідомлення ІІ
6. Всеукраїнської соціологічної конференції 19 квітня 2002 р., м. Київ. – К., 2002.
7. Проблемы развития социологической теории. Трансформация социальных институтов и институциональной структуры общества / Под ред. Н.А. Шульги, В.М. Вороны. К., 2003.
8. Резник В., Резник А. Українська соціологія після 1991 р. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 22-46.
9. Степаненко В. українська соціологія в пошуках себе // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 11-12.
10. Танчер В. Українська соціологія сьогодні – нелегкий шлях до теорії // Там само.
11. Танчер В. Соціологічна думка України на тлі світової соціології // Там само. – 1998. - № 1-2.
12. Тарасенко В. Дивна „ненаука” соціологія //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004.             -№ 2
13. Історія соціології в мережі Інтернет: http://www.machaon.ru/links/socio.html
14. Библиотека RIN.ru [Интернет-ресурс]


VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З метою організації самостійної роботи та забезпечення її ефективності студентам надається можливість виконувати творчі роботи й завдання, що носять пошуковий та аналітичний характер. Їх підготовка сприяє кращому засвоєнню учбового матеріалу і формуванню у студентів креативності, критичності й системного світогляду.

1. Реферат.
 (Дана форма самостійної роботи відображує можливість студентів не лише переказувати чужі думки, а й висловлювати власні. Ця форма передбачає й критичний аналіз різних точок зору, здатність аналізувати, узагальнювати, роботи висновки.)
    Обсяг – 10 сторінок. 10 балів.
     1 робота за семестр.

2. Аналіз творів мистецтва, пов’язаних з вивченими темами: романів, віршів, кінофільмів, тощо.
  (Виконуючи цю роботу, студент аналізує філософські проблеми статі та гендеру в тому чи іншому творі мистецтва. Обсяг – 5 сторінок; 5 балів).
      2 роботи за семестр.

3. Творча робота (есе) на вільну тему.
     (При виконанні цієї роботи, студент не лише в теоретичній, а й в образній формі виражає своє ставлення до тої чи іншої проблеми. Обсяг – 5 сторінок, 5 балів.)
      2 роботи за семестр.

4. Написання наукової роботи та виступ з нею на конференції.
      (15-18 сторінок. Робота повинна включати в себе план, вступ, 2 частини, висновки та літературу. 15-18 балів).
       1 робота в кінці семестру.  

Орієнтовні теми самостійних робіт:
творчих робіт та рефератів.
 
1.      Специфіка об’єкту та предмету історії соціології.
2.    Історія української соціології: особливості та перспективи розвитку.
3.    Внесок українських мислителів та громадських діячів у становлення соціологічної думки.
4.    Проблема початку та самовизначення української соціології.
5.    Характеристика П.Сорокіним історії та головних напрямків розвитку соціології.
6.    Розвиток соціальної думки в Київський Русі.
7.    Соцієтальна проблематика козацької доби.
8.    Братства як специфічний соціальний інститут.
9.    Проблеми соціального життя в полемічній літературі кінця ХУІ - першій половині ХУІІ ст. (Філарет, Вішенський, Тускановські, Копистенський, Смотрицькії).
10.    Соціологічна проблематика у творчості Я.Козельського, В.Каразіна, П.Лодія.
11.    Соціальні погляди Т.Степанова та критика ним концепції Р.Мальтуса.
12.    Ідеї „природного права” у творчості І.Шада.
13.    Формування історіографії та її значення для розвитку національної свідомості.
14.    Історія соціології в контексті культури.
15.    Проблеми культурного розвитку в громадській думці України ХІХ ст.
16.    Становлення української літературної мови та її значення для соціального розвитку.
17.    Соціально-історичні погляди М.Костомарова. Костомаров про особливості розвитку культурно-історичного процесу в Південній Росії.
18.    Емпіричні обслідування народної творчості в Україні ХІХ - поч. ХХ ст.
19.    Соціологічні аспекти праць М.Зібера.
20.    Проблеми демократії, держави і політичних відношень у громадській думці України ХІХ ст.
21.    Конституціоналізм і федералізм М.Драгоманова.
22.    Соціальний ідеал І.Франка.
23.    Соціологічні погляди С.Подолінського.
24.    Специфіка інституціалізації української та російської соціології.
25.    Б. Кістяківський і його проект створення наукової соціології.
26.    Б. Кістяківський і М. Вебер.
27.    М.Ковалевський і інституціалізація вітчизняної соціології.
28.    Соціально-філософські погляди П.Юревича.
29.    Соціологічні аспекти праць українських правників (С.Дністрянський та ін.).
30.    Соціологічні аспекти праць українських економістів (М.Туган-Барановський та ін.).
31.    Роль М.Шаповала у становленні соціології як науки в Україні.
32.    Перший український підручник.
33.    Радянська соціологія та західна наука.
34.    Досягнення та втрати радянської соціологічної науки.    
35.    Соціологія та демократія, соціологія та тоталітаризм: власний погляд на проблему.
36.    Сучасна соціологічна думка України на тлі світової соціології: проблеми та перспективи.
37.    Основні соціологічні розробки сучасних українських соціологів.
38.    Проблеми розвитку української соціології на сучасному етапі: теоретичні та методологічні питання (по матеріалах соціологічних публікацій).
39.    Українське суспільство на початку ХХІ ст. очима соціологів.


VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ РОБОТИ

    Наукова робота
( Працюючи над науковою роботою, студент повинен самостійно показати актуальність проблеми та сформулювати новизну власного підходу, використавши не менше чотирьох джерел. Обсяг 150 сторінок.
15-18 балів).
1 робота за семестр та її захист на конференції.

    Робота складається з таких частин:
-    План.
-    Вступ. (Вказується актуальність проблеми, мета та завдання, які ставляться студентом). 2-3 стор.
-    Перший розділ. (Розглядаються 4-5 історико – соціальні та історико – психологічних концепцій щодо цієї проблеми та їх критичний аналіз). 4-5 стор.
-    Другий розділ ( В цьому розділі ілюструється власна концепція студента та творче бачення проблеми). 5-6 стор.
-    Висновки. (Робляться висновки дослідження та показуються перспективи розвитку проблеми). 2-3 стор.
Список літератури, що використана при написанні роботи. (Складається в алфавітному порядку з указанням реквізитів видання). 7-10 джерел.

   Приблизна тематика наукових робіт до студентської науково – практичної конференції.  

1. Загальні особливості формування та передумови розвитку соціологічної думки в Україні.                              2. Українська протосоціологічна думка.
3. Передумови формування української соціологічної думки.
4. Осмислення соціокультурних процесів в Україні ХУІІІ – поч. ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної свідомості.
5. Формування вітчизняної етносоціології та соціології літератури.
6. Дослідження народної творчості в ХІХ ст. та її вплив та формування української соціологічної думки.
7. Українська соціологія другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.
8. Соціально-політичні погляди М.Драгоманова та думки І.Франка про соціальну еволюцію.
9. Соціологічна творчість І. Франка: осмислення еволюційних ідей та марксизму, задачі суспільної науки, необхідність соціальної статистики.
10. Соціологічна діяльність М. Ковалевського в контексті української, російської та світової соціології.
11. Організація та проблематика розвитку радянської соціології в Україні.
12. Стан соціології в Росії у 1910-і роки: загальна характеристика: марксистська та немарксистська традиції.
13. Розвиток радянської соціології у 1920-30 рр. Робота В. Леніна “Про значення войовничого матеріалізму” та висилка російських вчених у 1922 році.
14. Наукова праця з соціологічних проблем в Україні у 1920-і роки. Діяльність Всеукраїнської Академії наук (ВУАН). Повернення на Україну М. Грушевського.
15. Соціологічні питання у творчості О.Потебні.
16. Генетична соціологія М.Грушевського.
17. Соціологічна концепція Б.Кістяківського та соціологія політики В.Липинського.
18. Дослідницька діяльність українців в еміграції.
19. Національно-визвольна тематика у дослідженнях українських вчених: О. Бочковський, В. Старосольський. Проект націології.
20. Політична соціологія В. Липинського: нація та держава, теорія еліт та вчення про ідеологію, проект класократичного устрою.
21. Особливості соціології М.Шаповала.
22. Відновлення соціології наприкінці 1950-х років. Соціологія та будівництво соціалістичного та комуністичного суспільства.
23. Розвиток соціології 1960-х років та утиски початку 1970-х рр. Стан радянської та української соціології 1970-80-х рр.
24. Соціологія і перебудова. Нова динаміка розвитку соціології.
25. Українська пострадянська соціологія
26. Соціологія в незалежній Україні. Сучасний стан, проблеми та перспективи.
27. Проблема концептуалізації пострадянських соціальних змін в українській соціології


VІІІ. МЕТОДИКИ АКТИВАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

1. З метою активізації процесу навчання пропонується метод креативної дискусії під час лекцій та семінарських занять. Це розвиває творчі здібності студентів, а також вдосконалює здатність до аналізу, порівняння та аргументування своєї точки зору.
2. Ефективною є робота за методикою «альтернативних груп». Викладач пропонує питання з актуальної проблеми, члени однієї групи знаходять аргументи «за», члени другої групи – «проти». Наприкінці робиться резюме лідерами кожної групи. Викладач пропонує свій висновок.
3. Цікавим методом активізації процесу навчання є перегляд художніх фільмів та їх обговорення. Фільми підпираються за темами програми.
4. Семінари – дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, розвивають мислення, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.
5. «Круглий стіл» дає можливість обмінятися думками з приводу тієї чи іншої теми, залучаючи знання наукової літератури за темою, що прочитана заздалегідь.  

IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Розподіл балів по визначенню
підсумкового контролю з напрямків підготовки
«Історія української соціології»                                 

 

Модуль

Контроль знань

 

Мод.1

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

 

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

 

Модульна контрольна робота

 

Всього за 1 модуль                                                      50

Мод.2

 

 

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

 

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

 

Модульна контрольна робота

 

Всього за 2 модуль                                                     50

Всього за семестр                                                    100

 

 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і підсумкового контролю та іспиту (заліку).
Позитивна оцінка ставиться за умови, якщо студент набрав від 60 до 100 балів відповідно до шкали оцінювання знань.
Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, то він складає іспит чи залік, які оцінюються до 25 балів.
Студент, який набрав від 0 до 34 балів, може подати на ім’я декана заяву на повторне вивчення дисципліни і скласти іспит чи залік.
Ліквідація академзаборгованості здійснюється у відповідності із встановленим Вченою радою Академії порядком.

Оцінювання знань студентів проводиться за національною  шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

Рейтингові бали за шкалою Академії

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення оцінки

90 - 100

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

 

82 - 89

 

 

 

Добре

В

Вище середнього рівня з кількома помилками

75 - 81

С

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

67 – 74

 

 

 

Задовільно

(зараховано)

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

60 - 66

Е

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

35 - 59

Незадовільно

(не зараховано)

FX

З можливістю повторного складання

1 - 34

F

З обов’язковим повторним курсом

 

X. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1.    Що обумовило появу соціології як самостійної галузі знань? Яка її роль у суспільстві?
2.    У чому полягають особливості формування та специфіка розвитку соціології в Україні?
3.    Розкрийте соціально-політичні, культурні, теоретичні передумови виникнення соціології як науки в Україні.
4.    Заповніть таблицю:
Етапи розвитку української соціології    Загальна характеристика історичної епохи    Основні представники та напрями    Основні ідеї та вчення
            
5.    Охарактеризуйте основні досягнення української протосоціологічної думки.
6.    Які Ви знаєте соціологічні ідеї в філософській спадщині Г.Сковороди?
7.    Охарактеризуйте соціологічну проблематику в українській історичній, економічній, правовій, культурологічній науках у другій половині ХІХ ст.
8.    Яка роль М.Грушевського в інституціалізації соціології в Україні?
9.    Охарактеризуйте історико-соціологічний метод дослідження М.Грушевського.
10.    Які особливості соціологічного погляду у творчості О.Потебні? Критика О.Потебнею політики денаціоналізації.
11.    Який внесок М.Шаповала у становленні соціології як науки в Україні?
12.    Проаналізуйте підручник М.Шаповала і покажіть історичне значення його вчення для розвитку соціології в Україні.
13.    Чим відрізняються соціологічні погляди М.Драгоманова та І.Франка?
14.    Охарактеризуйте коло соціологічних зацікавлень М.Драгоманова.
15.    Який вплив діяльності М.Ковалевського на інституціалізацію вітчизняної соціології?
16.    Розкрийте внесок Б.Кістяківського в становлення вітчизняної соціології.
17.    Проаналізуйте основні положення соціології політики В.Липинського.
18.    Назвіть провідних українських соціологів кінця ХІХ-поч.ХХ ст. і охарактеризуйте їх внесок у розвиток соціологічної думки.
19.    Дайте порівняльну характеристику соціологічних ідей провідних українських мислителів ХХ ст. (за власним вибором).
20.    Дайте загальну характеристику розвитку української соціології в еміграції.
21.    Ставлення до соціології в демократичних і тоталітарних державах не однакове. Як Ви думаєте, чим це обумовлено. Наведіть історичні приклади.
22.    Охарактеризуйте етапи розвитку соціології в УРСР.
23.    Як відбувався процес відродження соціології в незалежній Україні?
24.    Охарактеризуйте новітні теоретичні пошуки в українській соціології та розкрийте її перспективи.
25.    Яке значення має прикладна соціологія для розвитку українського суспільства сьогодні?
26.    Які Ви знаєте основні соціологічні розробки сучасних українських соціологів? 
XІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

XІ. І. Основна література
1.    Антология русской классической социологии. - М., 1995.
2.    Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціальної думки в Україні.– К.,1995
3.    Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX-XX вв. - М., 1995.
4.    Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – Луцьк, 1996.
5.    Култыгин В.П. История российской социологии. - М., 1994.
6.    Лобанова А. Історія розвитку соціологічної думки в Україні. – Кривий Ріг, 1994.
7.    Основы социологии: Хрестоматия. Уч. пос. / Сост. В.И.Астахова и др. – Х., 1997.
8.    Піча В., Черниш Н., Кондратик Л. З історії української соціологічної думки. – Львів, 1995.
9.    Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. – К., 2000. – С. 32-44.
10.    Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К., 1996. – С. 60-115.
11.    Соціологічна думка України / М.В.Захарченко, В.Ф.Бурлачук, М.О.Молчанов та ін.- К., 1996
12.    Соціологія. Наука об обществе / В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – Х., 1996. – С. 149-154.
13.    Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За заг. ред. В.І.Воловича. – К., 1998.
14.    Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник / Укл. В.М.Піча, та ін. – Л., 2004.
15.    Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. - Вип.2. - С. 5 – 69. - Львів. 1996
16.    Черниш Н. З історії розвитку української соціології в Україні // Современное пособие. – 1993. - № 1.
17.    Хто є хто в західній і вітчизняній соціології. Навч. соціол. довідник / Піча В.М. – Л., 1999.

XІ.ІІ. Додаткова література:
1.    Бороноев А.О., Ермакович Ю.М. Ковалевский М.М. и институционализация социологии в России // СОЦИС. – 1996. - № 8. – С. 120-128.
2.    Василенко Н.П. Академик Богдан Александрович Кистяковский // СОЦИС.– 1994.- № 2; № 4, № 5.
3.    Геккер Дж. Историко-генетическая социология М.Ковалевского // Рубеж. – 1995. - № 6-7.
4.    Головаха Е.І. Соціологічне знання: специфіка, критерії науковості та перспективи розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 1. – С. 5-14.
5.    Головаха Е.І. Співробітництво соціологів України та Польщі: сучасний стан та перспективи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. - № 1. – С. 3-7.
6.    Грушевський М.С. На порозі нової України. – К., 1991.
7.    Грушевський М.С. Очерки истории украинского народа. – К,, 1990.
8.    Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
9.    Депенчук Л.П. Б.О.Кістяківський. – К., 1995.
10.    Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.
11.    Здравомыслов А.Г. Национальные социологические школы в современном мире // Общественные науки и современность. – 2007. - № 5. – С. 114-130.
12.    История социологии и история социальной мысли: общее и особенное («круглый стол») // СОЦИС. – 1996. - № 10. – С. 77-88; Там само. - № 11. – С. 59-66.
13.    Кістяківський Б.О. Проблема і завдання соціально-наукового пізнання // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - № 1-2.
14.    Кистяковский Б.А. В защиту права / Вехи. Из глубины.– М., 1991. – С. 122-148.
15.    Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб., 1998.
16.    Кистяковский Б.А. Общество и индивид // СОЦИС. – 1996. - № 2. – С. 103-115.
17.    Кукушеина Е.И. Русская социология и западная наука (Х1Х-начало ХХ вв.) // СОЦИС. –2006. - № 3.
18.    Липинський В. Україна на переломі. – К, 2000.
19.    Липинський В. Листи до братів-хліборобів//Історія філософії України. Хрестоматія.–К.,1993
20.    Москвичев Л.Н. Этапы институциализации российской социологии // СОЦИС. – 2006. - № 7.
21.    Осипов Г.В. Возрождение российской социологии (60-90-е годы ХХ века): страницы истории // СОЦИС. – 2004. - № 1. – С. 24-30.
22.    Резник В., Резник А. Українська соціологія після 1991 р. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 22-46.
23.    Скакун О.Ф. М.П. Драгоманов как политический мислитель. – Х., 1993.
24.    Степаненко В. українська соціологія в пошуках себе // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - № 11-12.
25.    Танчер В. Українська соціологія сьогодні – нелегкий шлях до теорії // Там само.
26.    Танчер В. Соціологічна думка України на тлі світової соціології // Там само. – 1998. - № 1-2.
27.    Тарасенко В. Дивна „ненаука” соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–2004.-№2
28.    Фирсов Б.М. История и социология: стены и мосты // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2003. - Т. 6. - № 3. - С. 55-68.
29.    Франко І. Думки про еволюцію в історії людськості. Найновіші напрямки в народознавстві. Наука й її становище щодо працюючих класів. Потреби аграрної статистики. Про соціалізм // Твори: У 20 т. – Т. 19. – К., 1956.
30.    Черниш Н. З історії розвитку української соціології та еміграції // Современное общество. – 1994. - № 1.
31.    Шаповал М. Загальна соціологія. - 3-е вид. – К., 1996.
32.    Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К.. 1994.
33.    Історія соціології в мережі Інтернет: http://www.machaon.ru/links/socio.html
34.    Библиотека RIN.ru [Интернет-ресурс]XІІ. ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ:

1.    Що є об’єктом і предметом історії соціології?
2.    Як Ви розумієте поняття „ історія соціології в широкому та вузькому значенні”?
3.    Назвіть етапи розвитку української соціології та їх хронологічні рамки.
4.    Коли та чому в Україні виникає соціологія як самостійна наука?
5.    В чому своєрідність виникнення соціології як науки в Україні?
6.    Які основні соціологічні проблеми вирішували українські мислителі ХІХ - початку ХХ ст.?
7.    Назвіть праці українських мислителів, які належать до витоків вітчизняної протосоціології.
8.    Коли був заснований женевський гурток українських вчених-передвісників вітчизняної соціології? Хто входив до його складу?
9.    Дайте коротку характеристику праць українських мислителів, які входили до женевського гуртку 80-х рр. ХІХ ст.
10.    Охарактеризуйте соціологічні аспекти праць українських філософів ХІХ-поч. ХХ ст.
11.    Чому критикували марксизм економісти М.Ковалевський, М.Туган-Барановський?
12.    Який метод дослідження соціальних явищ виробив М.Грушевський (проілюструйте)?
13.    Назвіть українських економістів, у працях яких містилася соціологічна тематика.
14.    Коли, де й ким був заснований Український соціологічний інститут в еміграції?
15.    Коли, де й ким був заснований Український інститут громадознавства?
16.    Розкрийте зміст діяльності Українського інституту громадознавства протягом 1924-32 рр.
17.    Назвіть основні напрями діяльності Українського соціологічного інституту в еміграції.
18.    Назвіть установи ВУАН, при яких існували кафедри соціології.
19.    Хто вважається засновниками соціології як самостійної науки в Україні?
20.    Хто, коли і де уклав перший український підручник з соціології?
21.    Яка основна ідея соціологічного вчення Г.Сковороди?
22.    Як називається основна праця В.Липинського? Коли вона написана?
23.    Кому з українських соціологів належить вчення про еліти й їх циркуляцію?
24.    Коли і чому почались гоніння на соціологію в Радянській Україні?
25.    На які головні питання шукала відповідь українська соціологія? Обґрунтуйте відповідь.
26.    М.Грушевському належить положення про коливальну динаміку суспільної еволюції. Чим відрізняється це положення від позитивістських схем соціального поступу людства?
27.    Охарактеризуйте „теорію факторів” М.Ковалевського та її значення для соціології.
28.    У чому полягає відмінність у трактуванні класів: М.Туган-Баранівським і К.Марксом.
29.    Назвіть основні причини занепаду соціології в радянській Україні.
30.    Чому в умовах міжвоєнної еміграції розвиток саме соціології отримує пріоритетне значення в середовищі українських науковців за кордоном?
31.    Охарактеризуйте основні напрямки досліджень українських соціологів „празького гурту” у міжвоєнний період (1919-1939).
32.    Які основні напрямки розвитку соціології в сучасній Україні виходять на перший план?

Виберіть правильну відповідь:
1. Академічна соціологія в Україні виникла:
а) у ХІ-ХІІ ст.;     б) у ХУІІІ ст.;     в) у кінці ХІХ-поч.ХХ ст.;     г) після другої світової війни.

2. Етап протосоціології в розвитку української соціології займає період з:
а) ХІ ст. до середини ХІХ ст.    в) кінця ХІХ-поч.ХХ ст.
б) ХУІІ-поч. ХІХ ст.    г) ХІ по ХУІ ст.

3. Драгоманов вважав, що головним осередком соціальної дії є:
А) економічний клас;    В) етнічна група;
б) громада;    Г) держава.

4. Етап формування академічної соціології займає період з:
а) ХІ ст. до середини ХІХ ст.    в) кінця ХІХ-поч.ХХ ст.
б) ХУІІ-поч. ХІХ ст.    г) з ХІ по ХУІ ст.

5. Автором першого українського підручника „Загальна соціологія” є:
А) Ковалевський    Б) Грушевський;    В) Кістяківський    Г) Шаповал

6. Створення у Відні Українського соціологічного інституту належить:
А) Ковалевський    Б) Грушевський;    В) Кістяківський    Г) Шаповал

7. Хто є засновником Українського інституту громадознавства у Празі?
А) Ковалевський    Б) Грушевський;    В) Кістяківський    Г) Шаповал

8. Сучасний етап розвитку соціології в Україні займає період:
а) з початку ХХ ст.    в) з другої половини ХІХ-поч.ХХ ст.
б) з початку ХХІ ст.    г) з 90-х рр. ХХ ст.

9. До якого часу прийнято відносити виникнення соціології як самостійної науки?
А) 40-і роки Х1Х ст.     Б) кінець Х1Х ст.     В) ХУ111 ст.        Г) початок ХХ ст.

10.Кого звичайно називають “батьком соціології”?
А\  О.Конта         В\  Е.Дюркгейма         С\  К. Маркса          Д\  Платона         Е\  М.Вебера

11.До якого часу прийнято відносити класичний етап у розвитку світової соціології?
А) кінець Х1Х-поч. ХХ ст.    Б) початок Х1Х ст.      В) друга половина ХХ ст.    Г) античність

12. Назвіть українських соціологів, що розробляли:
А) етносоціологію: _______________________    Г) генетичну соціологію: __________________
Б) соціологію літератури: __________________    Д) теорію еліт: ___________________________
В) соціологію політики: ___________________    

 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме