Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кафедра  соціальних дисциплін


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогічної роботи
______________________ Т.В. Іванова
«____» _______________ 2011 р.

НАВЧАЛЬНА РОБОЧА ПРОГРАМА
з ознайомчої соціологічної практики
для спеціальності 6.030101 “Соціологія”
денна форма навчання

 

УХВАЛЕНО:
на засіданні
кафедри соціальних дисциплін
протокол №5    від 24.12.2010 р.
зав. кафедри _______С.А. Крилова


ПОГОДЖЕНО:
Зав.навчально-
методичним відділом ________ Л.Ю. Бородінова


Київ – 2011

Укладачи:
Крилова С.А.
завідувач кафедри соціальних дисциплін
Залізняк Г.М.
доцент кафедри муніципального управління


   Рецензенти:
Доктор філософських наук,
професор кафедри соціальних дисциплін
Академії муніципального управління,
Провідний науковий співробітник
Інституту філософії ім. Г.Сковороди
НАН України                                  Любивий Я.В.

Кандидат філософських наук,
доцент кафедри соціальних дисциплін                 Манойло Н.Г.


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………4
Програма навчальної практики…………………………………………….5
Організація і керівництво практикою……………………………………...6
Методичні рекомендації…………………………………………………….7
Підсумки практики…………………………………………………………..8
Форми і методи контролю…………………………………………………...9
Вимоги до звіту……………………………………………………………...10
Критерії оцінювання………………………………………………………...11
Додатки……………………………………………………………………….13


ВСТУП
Відповідно до "Державного стандарту освіти" в Україні обов'язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації є практична підготовка. Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.ПРОГРАМА ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ,
ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.030101
 «СОЦІОЛОГІЯ»

Дана практика спрямована на знайомство студентів з особливостями організації і проведення соціологічних досліджень в Україні, основними засадами роботи соціологічних служб і зокрема конкретної соціологічної служби, функціональними особливостями її підрозділів, з умовами організацією професійної діяльності соціолога. Під час даної практики студенти не працюють самостійно, але залучаються до виконай нескладних доручень. Знайомство відбувається шляхом проведення екскурсій та лекцій про діяльність організації чи установи, а також виконання відповідних практичних завдань. Практика триває 1 тиждень в 4-му семестру.

Зміст практики:
1.    Знайомство з структурою, основними підрозділами закладу, чи установи, де проходить практика.
2.    Знайомство з персоналом та його обов'язками.
3.    Вивчення відповідних нормативних документів.
4.    Знайомство з основними напрямками діяльності і функціями соціологічної служби.
5.    Залучення студентів до виконання практичних завдань соціологічної служби.

Професійно важливі питання, які потрібно з'ясувати студентам під час проходження практики:
1.    Основні напрямки і задачі професійної діяльності соціолога даного закладу.
2.    Зміст і засади основних етапів проведення соціологічних досліджень.
3.    Професійно-етичні питання діяльності соціолога.
4.    Ознайомитися з науковою і методичною літературою необхідною для виконання професійних обов’язків соціолога.

 
ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Керівник практики від вищого навчального закладу:
•    Бере участь у настановчій та підсумковій конференціях з питань практики.
•    Ознайомлює студентів з метою та завданнями практики.
•    перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів;
•    спільно з керівником від бази практики забезпечує зустріч практикантів з керівництвом бази практики;
•    забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, тема курсового і дипломного проекту (роботи), методичні рекомендації чи інші), перелік яких встановлює навчальний заклад;
•    повідомляє студентам про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі;
•    у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
•    контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;
•    комісія приймає заліки з практики.Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов'язані:
•    до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
•    своєчасно прибути на базу практики;
•    перебувати на базі практики визначену кількість годин.
•    у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
•    якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для не атестації студента-практиканта.
•    вивчити досвід роботи кращих спеціалістів конкретної соціологічної служби;
•    вести щоденник практики, де вказувати конкретні види роботи, що виконувалися практикантом;
•    дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.
•    дотримуватися норм поведінки.
•    дотримуватися положень Кодексу психологів.
•    нести відповідальність за виконану роботу;
•    систематично доповідати керівнику про виконані завдання;
•    вчасно оформити документацію.
•    захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.


Основними обов'язками керівника від бази практики є:
•    Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.
•    Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.
•    Контролювати хід практики.
•    Оцінити роботу студентів на практиці
•    Підготовити характеристику на студента-практиканта.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Після настановчої конференції студенти від університетського керівника практики отримують щоденники та програму практики. У перший день практики разом з керівником від навчального закладу вони прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази практики. Керівник від бази практики видає наказ про проходження практики студентами.
 У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник, у якому занотовують результати спостережень за роботою спеціалістів, свої враження про роботу соціолога, зазначають напрямки та методи роботи, з якими ознайомилися, переглянуту літературу з певної тематики, зауваження щодо ходу практики тощо. Щоденник ведеться у довільній формі.
В останній день проходження практики студенти отримають печатки та підписи у щоденниках від керівників від бази практики. В кінці керівник практики від бази практики кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику. Характеристику підписують керівник практики від бази (соціолог). Характеристику завіряють печаткою організації.
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики. Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.
Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від академії всі звітні документи для попередньої їх оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі соціальних дисциплін відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед комісією захищають матеріали практики. На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від академії та баз практики (при можливості).
Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують комісію про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад студентських груп, які пройшли практику, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Студенти повинні вести щоденник з практики встановленого зразку, в якому висвітлюються етапи роботи та їх зміст і який додається до звіту з практики.
Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану роботи.
Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від навчального закладу має право контролювати записи, занесені у щоденник практики.
Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється  завідувачем кафедри соціальних дисциплін та відділом практики Академії.
Форма звітності для навчальної практики  - диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від академії та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, активно включились в роботу соціолога, якісно оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. Загальна оцінка за практику – 100 балів.
Комісія на звітній конференції підтверджує чи не підтверджує отримані студентом бали. Результати складання заліків з практики керівник від навчального закладу заносить в залікову відомість і проставляє в заліковій книжці. Після завершення конференції керівник від навчального закладу здає заповнену відомість та всі матеріали практики в деканат для зберігання. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри соціальних дисциплін.ВИМОГИ ДО ЗВІТУ
Звітність з практики:
1.    Щоденник практики з вказівкою видів роботи, що виконувалася студентом.
2.    Звіт  студентів-практикантів, який передбачає висвітлення:
-    основних напрямків діяльності закладу чи установи;
-    особливостей професійної діяльності соціологів установи;
-    плану роботи соціологічної служби на рік;
-    методичних матеріалів, які найчастіше використовуються соціологами установи (методики, тести та ін.).

Звіт студента повинен відповідати наступним правилам оформлення:
1.    Обсяг звіту складає довільну кількість (не менше 10) сторінок комп’ютерного набору. До загального обсягу входять:
•    титульна сторінка
•     план
•    І - вступ (мета практики, завдання згідно програми практики) – 1-2 сторінки
•    ІІ - основна частина: 2.1. Структура організації (бази практики); 2.2. Документація необхідна для роботи соціолога (плани роботи, графік, звіти тощо); 2.3. Документація необхідна для проведення соціологічних досліджень. 2.4. Специфіка роботи соціолога в структурному підрозділі (напрямки та методи роботи соціолога конкретного структурного підрозділу; 2.5. Опис змісту й характеру робіт, до яких залучався студент під час проходження практики
– 6-7 сторінок
•    ІІІ - висновки – 2 сторінки
•    список використаних джерел
•    додатки (містять ті документи, на які студент посилається у частині ІІ).
2.    Текст набирається на аркушах паперу стандартного формату А-4 з використанням шрифтів текстового редактора  Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервали з дотриманням таких розмірів полів: верхнього і нижнього – 20 мм, лівого – 30 мм, правого – 10 мм. Нумерація сторінок у нижньому правому куті.
3.    Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. додаток 1).
4.    Заголовки розділів виконують великими літерами, симетрично до тексту, наприклад: ЗМІСТ, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовку не ставлять.
5.    Список використаної літератури та інших документальних джерел, використаних під час роботи, розміщуються після висновків і оформляється відповідно до чинних стандартів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вид контролю

Кількість балів

1

Ведення щоденнику практики

20 балів

2.

Досягнення мети та якість виконаних завдань практики

30 балів

3

Оформлення звіту з навчальної практики відповідно до вимог

20 балів

4.

Захист звіту по практиці

30 балів

 

Всього

100 балів 
Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та шкалою ECTS таким чином:

 

Рейтингові бали за шкалою Академії

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою  ECTS

Оцінка

Означення

 

90-100

 

Відмінно

 

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

 

82-89

 

 

 

Добре

 

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

 

 

75-81

 

С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

 

 

67-74

 

 

 

 

Задовільно

 

D

 

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю помилок)

 

 

60-66

 

 

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальні критерії)

 

 

35-59

 

 

 

Незадовільно

 

FX

 

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-34

 

 

 

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

 

 


Додаток 1.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кафедра соціальних дисциплін


ЗВІТ
про проходження ознайомчої соціологічної практики
на базі (назва організації в родовому відмінку)виконав:
студент 2 курсу
групи Пс-21
Іванов І.І.


керівник від навчального закладу:
к.філос. наук, доцент
Сидоров М.М.Київ - 2011
 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме