Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
кафедра соціальних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
_________________________Т.В. Іванова
«___»______________________ 2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Дисципліни «Етика та естетика»
для спеціальностей
6.030508 “Фінанси і кредит”
6.030509 “Облік і аудит”
6.030102 “Психологія”
6.030601 “Менеджмент”
    6.030504 “Економіка підприємства”
6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність
для денної та заочної форм навчання
УХВАЛЕНО:
На засіданні кафедри соціальних дисциплін
                                                                                         Протокол №6 від 29 січня 2010 р.
Завідувач каф. _____________Крилова С.А.

Погоджено:
Зав. навчально-методичним
Відділом __________ Бородінова Л.Ю.
Київ – 2010 р.
 

Укладач: старший викладач Ніколаєнко Я.М.

Рецензенти:
Кандидат філософських наук, доцент
Завідувач кафедри соціальних дисциплін АМУ             С.А. Крилова

Доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту філософії ім. Г. Сковороди
НАН України                                    Н.В. Хамітов


 
ЗМІСТ
1.Вступ                                                4
2. Навчально – тематичний  план дисципліни                    6
3.Зміст дисципліни за модулями та темами                        17
4. Плани лекцій                                            20
5. Плани семінарських занять                                22
6.Організація самостійної роботи студентів                        25
7. Індивідуальна робота студентів                             26
8.Методика активізації навчання                                31
9.Система поточного і підсумкового контролю                    38
9.1  Питання до іспиту (заліку)                                65
10.Рекомендована література                                 67
 
Вступ
«Етика та естетика» - складова блоку соціогуманітарних дисциплін і є обов’язковим предметом, який вивчається в вищих навчальних закладах України. Курс розрахований на один семестр.
Метою викладання навчальної дисципліни «Етика і естетика»
є збагачення знаннями про етику та естетику як філософські дисципліни, які в теоретичній формі осягають: мораль і моральність в усіх її історичних проявах та формах, шляхи сформування моральної культури особистості; чуттєве як момент цілісного утвердження людини в світі, загальні закони розвитку мистецтва та розмаїття форм естетичного відношення людини до світу. Головна увага зосереджується на висвітленні теорій і проблем сучасної етики, напрацюванні основ етичного мислення. При цьому ключовими для етичної теорії і моральної практики в усіх їх історичних різновидах є наступні два питання: поєднання в людській діяльності: 1) доброчинності поведінки з прагненням до щастя 2) автономності рішень з все загальністю моральних норм.
Також зосереджується увага на таких цілях: оволодіння системою знань, які відображають процес формування і розвитку естетичних і етичних  цінностей; актуалізація здатності до творчого сприйняття тенденцій,  символів, течій і феноменів  світової художньої і моральної культури; формування цілісного гуманістичного світосприйняття як фундаментальної основи світоглядної підготовки особистості.
Задачі вивчений навчальної дисципліни «Етика і естетика»:
1.  оволодіння науковими знаннями про етичний та естетичний вимір людського буття;
2. орієнтація на свідоме засвоєння позитивних моральних та есте¬тичних установок, формування світоглядних критеріїв добра, краси, гармонії;
3. розгляд ключових ідей етики та естетики, які відображають процес теоретичного осмислення феноменів моралі і краси і інших  фундаментальних проявів моральної та естетичної свідомості;
4. забезпечення тісного зв'язку вивчення, етики і естетики з майбутньою практичною діяльністю спеціаліста, підвищення професійної культури.
Місце навчальної дисципліни в системі професійних знань. Вивчення дисципліни є складовою частиною гуманітаризації освіти і формування духовної культури. В умовах зростання вільного саморегулюючого першопочатку в праці, підсилення моральних чинників у системі її стимулів кожен спеціаліст має поєднувати професійні знання з вмінням орієнтуватися в етичних і естетичних проблемах і самостійно вирішувати їх з позицій загальнолюдських моральних принципів і естетичних критеріїв сучасної цивілізації. Саме ці знання дають етика і естетика.
Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни «Етика і естетика». Студенти, прослухавши лекційний курс, опрацювавши рекомендовану літературу і виконавши завдання для самостійної роботи, повинні оволодіти теоретичними знаннями з етики та естетики, навчитись визначатися в етичних та естетичних проблемах.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: логіко-філософську структуру етичного та естетичного знання як дисципліни загальногуманітарного циклу та етичне та естетичне значення суто професійних чинників; моральні та естетичні цінності, що склались в історії людства, основні принципи і норми;
вміти: оперувати етичними та естетичними категоріями на підставі отриманих знань, інтегрувати одержанні знання в різні сфери своєї життєдіяльності; бути здатним, у випадку професійної необхідності, до компетентного діалогу з експертами-мистецтвознавцями (юристи); на практичному рівні володіти професійним етикетом та вміти будувати поведінку у професійних та міжособистісних стосунках.
Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни «Етика і ес¬тетика». Етика і естетика є складовими частинами філософії, де виконують свою специфічну світоглядну роль; є елементами циклу соціально-економічних дисциплін, які викладаються в університеті і базуються на курсах «Культурологія», «Філософія», «Історія України».
 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Навчальний план дисципліни.

 

Форма навчання

Нормативні дані

Курс

спеціальність

 Семестри

Лекції (год.)

 

Практичні

 (семінари) (год)

 

Самостійна

робота

Індивідуальна робота

контроль Модульний

Заліки

Всього годин

денна

Факультет

менеджменту

І

ІІ

І

Пс

М

ДІД

2

4

1

18

10

18

18

8

18

18

36

12

8

 

6

+

+

+

2

ат

1

72

54

54

Економічний

факультет

І

І

ІІ

ОА

ФК

ЕП

2

2

3

10

10

10

8

6

8

10

49

28

8

7

24

+

+

+

2

2

3

36

72

72

заочна

Факультет економічний

 

І

І

ФК

ОА

1,2

1,2

4

4

2

2

66

30

-

-

 

+

2

2

72

36

Факультет менеджменту

 

ІІ

І

М

ДІД

3,4

1

2

4

2

4

48

46

-

-

+

+

4

1

54

54 
Навчально-тематичний план дисципліни
Денна форма навчання
Факультет:
менеджменту,
Спеціальність “Психологія”


Етика та естетика

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Індивідуальна

Робота

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

2

2

2

1

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

2

2

1

1

Моральна свідомість та категорії етики

2

2

1

1

Професійна етика

1

1

1

1

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

2

2

2

 

Всього за І модуль

9

9

8

4

Предмет та завдання естетики

2

2

2

1

Генеза естетичної думки

2

2

2

1

Естетична свідомість

2

2

1

1

Основні категорії естетики

1

1

1

 

Естетичні основи мистецтва

2

2

1

1

Всього за ІІ модуль

9

9

8

4

ВСЬОГО

18

18

18

8 
Навчально-тематичний план дисципліни
Денна форма навчання
Факультет:
менеджменту,
Спеціальність “Менеджмент”

 

Етика та естетика

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Індивідуальна

Робота

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

1

1

5

 

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

1

-

5

 

Моральна свідомість та категорії етики

1

1

5

 

Професійна етика

1

1

3

 

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

1

1

 

 

Всього за І модуль

5

4

18

 

Предмет та завдання естетики

1

1

5

 

Генеза естетичної думки

1

1

5

 

Естетична свідомість

1

1

 

 

Основні категорії естетики

1

 

5

 

Естетичні основи мистецтва

1

1

3

 

Всього за ІІ модуль

5

4

18

 

ВСЬОГО

10

8

36

  
Навчально-тематичний план дисципліни
Денна форма навчання
Факультет:
менеджменту,
Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність ”


Етика та естетика

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Індивідуальна

Робота

1.2

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

2

2

2

1

3. 4.

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

2

2

2

1

5

Моральна свідомість та категорії етики

1

1

2

1

6

Професійна етика

2

2

 

 

7.

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

2

2

 

 

 

Всього за І модуль

9

9

6

3

8.

Предмет та завдання естетики

2

2

2

1

9.

Генеза естетичної думки

2

2

 

1

10.

Естетична свідомість

1

1

2

1

11.

Основні категорії естетики

2

2

2

 

12.

Естетичні основи мистецтва

2

2

 

 

 

Всього за ІІ модуль

9

9

6

3

 

ВСЬОГО

18

18

12

6


 
 Навчально-тематичний план дисципліни
Денна форма навчання
Факультет:
економічний,
Спеціальність “Облік та аудит ”

Етика та естетика

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Індивідуальна

Робота

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

1

1

1

1

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

1

 

1

 

Моральна свідомість та категорії етики

1

1

1

1

Професійна етика

1

1

1

1

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

1

1

1

1

Всього за І модуль

5

4

5

4

Предмет та завдання естетики

1

1

1

1

Генеза естетичної думки

1

 

1

 

Естетична свідомість

1

1

1

1

Основні категорії естетики

1

1

1

1

Естетичні основи мистецтва

1

1

1

1

Всього за ІІ модуль

5

4

5

4

ВСЬОГО

10

8

10

8


 
Навчально-тематичний план дисципліни
Денна форма навчання
Факультет:
економічний ,
Спеціальність “Фінанси  та кредит ”

Етика та естетика

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Індивідуальна

Робота

1.2

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

1

1

5

1

3. 4.

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

1

 

5

1

5

Моральна свідомість та категорії етики

1

1

5

1

6

Професійна етика

1

1

5

 

7.

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

1

 

4

 

 

Всього за І модуль

5

3

24

3

8.

Предмет та завдання естетики

1

1

5

1

9.

Генеза естетичної думки

1

1

5

1

10.

Естетична свідомість

1

1

5

1

11.

Основні категорії естетики

1

 

5

1

12.

Естетичні основи мистецтва

1

 

5

 

 

Всього за ІІ модуль

5

3

25

4

 

ВСЬОГО

10

6

49

7 
Навчально-тематичний план дисципліни
Денна форма навчання
Факультет:
економічний,
Спеціальність “Економіка підприємства”

Етика та естетика

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Індивідуальна

Робота

1.2

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

1

1

3

2

3. 4.

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

1

 

3

2

5

Моральна свідомість та категорії етики

1

1

3

2

6

Професійна етика

1

1

3

2

7.

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

1

1

2

4

 

Всього за І модуль

5

4

14

12

8.

Предмет та завдання естетики

1

1

3

2

9.

Генеза естетичної думки

1

 

3

2

10.

Естетична свідомість

1

1

3

2

11.

Основні категорії естетики

1

1

3

2

12.

Естетичні основи мистецтва

1

1

2

4

 

Всього за ІІ модуль

5

4

14

12

 

ВСЬОГО

10

8

28

24 
Навчально-тематичний план дисципліни
Заочна форма навчання
Факультет:
економічний ,
Спеціальність “Фінанси та кредит”

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1.2

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

1

1

6

3. 4.

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

1

 

6

5

Моральна свідомість та категорії етики

 

 

6

6

Професійна етика

 

 

6

7.

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

1

 

6

8.

Предмет та завдання естетики

1

1

5

9.

Генеза естетичної думки

 

 

6

10.

Естетична свідомість

 

 

5

11.

Основні категорії естетики

 

 

10

12.

Естетичні основи мистецтва

 

 

10

 

ВСЬОГО

4

2

66


 
Навчально-тематичний план дисципліни
Заочна форма навчання
Факультет:
економічний ,
Спеціальність “Облік та аудит ”

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1.2

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

1

1

3

3. 4.

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

1

 

3

5

Моральна свідомість та категорії етики

 

 

3

6

Професійна етика

 

 

3

7.

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

1

 

3

8.

Предмет та завдання естетики

1

1

3

9.

Генеза естетичної думки

 

 

3

10.

Естетична свідомість

 

 

3

11.

Основні категорії естетики

 

 

3

12.

Естетичні основи мистецтва

 

 

3

 

ВСЬОГО

4

2

30


 
Навчально-тематичний план дисципліни
Заочна форма навчання
Факультет:
менеджменту ,
Спеціальність “Менеджмент ”

Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1.2

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

1

1

6

3. 4.

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

 

 

6

5

Моральна свідомість та категорії етики

 

 

6

6

Професійна етика

 

 

6

7.

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

1

1

4

8.

Предмет та завдання естетики

 

 

4

9.

Генеза естетичної думки

 

 

4

10.

Естетична свідомість

 

 

4

11.

Основні категорії естетики

 

 

4

12.

Естетичні основи мистецтва

 

 

4

 

ВСЬОГО

2

2

48 
Навчально-тематичний план дисципліни
Заочна форма навчання
Факультет:
менеджменту ,
Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність ”


Теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1.2

Предмет та актуальні проблеми етики. Основні етичні системи

1

1

4

3. 4.

Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції

1

1

4

5

Моральна свідомість та категорії етики

 

 

4

6

Професійна етика

1

1

4

7.

Моральні аспекти глобальних проблем сучасності

1

1

4

8.

Предмет та завдання естетики

 

 

4

9.

Генеза естетичної думки

 

 

4

10.

Естетична свідомість

 

 

6

11.

Основні категорії естетики

 

 

6

12.

Естетичні основи мистецтва

 

 

6

 

ВСЬОГО

4

4

46 
 Зміст дисципліни за модулями і темами.
Тема №1 Предмет та актуальні проблеми етики. (1 год)
Виникнення етики як науки: генезис та історична еволюція понять “етос”, “етика”, мораль”; сучасне розуміння взаємозв’язку етики, моралі і моральності; специфіка етики в системі філософського та гуманітарного знання. Поняття і предмет етики: зміст і основні етапи становлення предмету етики. Коло проблем дослідження: Основні завдання і функції етики як науки: пізнавальна, нормативна.
Тема №2  Основні етичні системи (1 год)
Гедонізм  евдемонізм, стоїцизм, етика обов’язку (Кант) християнська етика
Тема №3 Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції (1 год)
Передумови виникнення моралі. Історичні типи моралі. Природа і сутність моралі. Головні функції: регулятивна, пізнавальна, виховна, цілісно-орієнтуюча, світоглядна, комунікативна.  структура моралі. Властивості моралі: імперативність, універсальність, загально значимість, антиномічність, позаінституціональність. Суспільний та індивідуальний рівні існування структурних елементів моралі. Основні поняття моралі.
Тема №4 Моральна свідомість та категорії етики (1 год)
Структура моральної свідомості: суспільна і індивідуальна форми. Проблема аналізу взаємозв'язку понять моральної свідомості і категорій етики. Категорії етики як основні форми відображення моральної свідомості і моральної практики в теорії моралі.  Категорії моральної свідомості. Категорії моральної практики, категорії моральних відносин.
Добро, зло. Справедливість, обов'язок, відповідальність. Совість, гідність і честь. Проблема гідності в сучасній суспільній практиці.
Тема №5 Професійна етика (2 год)
Умови виникнення й призначення професійної етики. Історичний розвиток морально-професійних норм. Морально-професійні кодекси. Соціальні функції, які виконують морально-професійні кодекси. Види професійної етики та їх гуманістична спрямованість.  Особливості професії юриста і їх моральне значення. Етика бізнесу. Предмет етики бізнесу і її значення. Моральні виміри діяльності менеджера (фінансиста, аудитора)
Тема № 6. Моральні аспекти глобальних проблем сучасності (2 год )
Етичний сенс екологічних проблем: еволюційна етика, етологія, біоетика. Моральний аспект проблеми якості життя. Моральні основи взаємодії культур. Проблеми війни і миру - етичний аспект.
Тема № 7. Предмет та завдання естетики (2 год)
Естетика як філософська дисципліна: зміна предмету естетики в процесі розвитку суспільства. Предмет естетики і диференціація наук. Структура естетичного знання.
Тема № 8. Генеза естетичної думки (2 год)
Естетичні уявлення у культурі первісного суспільства. Особливості естетики античності. Естетичні концепції європейської філософії. Становлення естетики як науки.
Тема № 9.  Естетична свідомість (2 год)
Специфіка і структура естетичної свідомості. Естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал. Особливості естетичної діяльності, її творчий та перетворюючий характер. Естетична діяльність в структурі сучасного виробництва. Дизайн як проектна культура.
Естетична організація предметного середовища.
Тема № 10 Основні категорії та поняття естетики (2 год)
Сутність і специфіка естетичного. Естетичні категорії як вузлові моменти естетичного пізнання. Сутність естетичних категорій. Естетичне як співвідношення реальності та ідеалу Прекрасне і потворне Трагічне і комічне. Піднесене та низьке. Історична динаміка системи естетичних цінностей.
Тема № 11. Естетичні основи мистецтва ( 2 год)
Визначення поняття мистецтво. Різні точки зору  на виникнення мистецтва: ігрова концепція, імітативна теорія, мистецтво як інстинкт прикрашання. Функції мистецтва: перетворююча, компенсаторна, пізнавально-евристична, художньо-концептуальна, передбачення, комунікативна, інформаційна, виховна, сугетивна, естетична, гедоністична. Принципи класифікації видів мистецтв: література, театр, графіка, живопис, скульптура, хореографія, музика, архітектура, прикладне і декоративне мистецтво, цирк, художня фотографія, кіно, телебачення і інше.

 
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Предмет і завдання етики.
1. Виникнення етики як науки.
2. Етика як філософська наука.
3. Зміст  і основні етапи становлення предмету етики.
4. Основні завдання і функції етики як науки.
Література: 8,9, 41, 50, 56, 66, 68, 69, 79, 86-88, 124, 125
Тема №2  Основні етичні системи (1 год)
Гедонізм  евдемонізм: стоїцизм етика обов’язку (Кант) християнська етика
Література:10, 40, 41, 44, 47, 50, 56, 57, 62, 63, 66, 68, 69, 79, 86-88, 97, 109, 124, 125
Тема №3 Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції (1 год)
1.Передумови виникнення моралі.
2. Природа і сутність моралі.
3.  Специфіка властивості і функції моралі
Література:3, 21, 24, 40, 48, 49, 50, 56, 66, 68, 69, 70, 79, 86-88, 95, 99, 102, 106, 114, 124, 125
Тема №4 Моральна свідомість та категорії етики (1 год)
1.Структура моральної свідомості
2. Категорії моральної свідомості,  моральної практики,  моральних відносин.
Література: 22, 40, 50, 56, 66, 68, 69, 79, 86-88, 89, 90, 96, 104, 106, 124, 125
Тема №5 Професійна етика (2 год)
1.    Умови виникнення й призначення професійної етики.
2.     Морально-професійні кодекси.
3.     Етика бізнесу. Моральні виміри діяльності менеджера.
Література: 30, 40, 50, 56,66, 68, 79, 86-88, 124, 125
Тема № 7. Моральні аспекти глобальних проблем сучасності (2 год )
1. Еволюційна етика,
2. Етологія
3. Біоетика.  
4. Проблеми війни і миру - етичний аспект.
Література:23, 31, 39, 40, 50, 56, 66, 68, 79, 86-88, 101, 124, 125
Тема № 8. Предмет та завдання естетики (2 год)
1.Естетика як філософська дисципліна
2. Предмет і структура естетичного знання.
3. Завдання естетики як науки
Література:12,13,28,29, 66, 67, 73, 120, 121, 124, 125
Тема № 9. Генеза естетичної думки (2 год)
1. Основні теорії античної естетики
2. Естетика Середньовіччя
3. Естетика епохи Відродження і Нового часу
4. Основні тенденції розвитку естетики ХІХ-ХХ ст..
Література: 17,19,28,29, 37, 52, 60, 64, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 83, 84, 91, 124, 125
Тема № 10.  Естетична свідомість і її структура (2 год)
1. Поняття естетичної свідомості
2. Структура естетичної свідомості
Література: 29, 66, 67, 73, 125
Тема № 11.  Основні категорії та поняття естетики (2 год)
1.Сутність і специфіка естетичного.
2. Прекрасне і потворне
3.Трагічне і комічне. .
Література: 28,29, 34, 61, 66, 67, 71, 73, 77, 82, 124, 125
Тема № 12. Естетичні основи мистецтва ( 2 год)
1.Визначення поняття мистецтво. Концепції виникнення мистецтва
2. Функції мистецтва
3. Принципи класифікації видів мистецтв
Література: 29, 32, 66, 67, 73, 74, 120, 121, 122, 124, 125


 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1. Предмет і завдання етики.(1 год)
1. Предмет етики
2. Методологічні принципи етики
3. значення етики
4. Основні завдання і функції етики як науки.
Література: 8,9, 41, 50, 56, 66, 68, 69, 79, 86-88, 124, 125
Історія естетичних вчень (1 год)
1. Етичні вчення Давнього Сходу
2. Антична етика
3. Релігійна етика Середньовіччя і Відродження
4.  Етика Нового часу
5. Етика ХІХ-ХХ ст
Література: 10, 40, 41, 44, 47, 50, 56, 57, 62, 63, 66, 68, 69, 79, 86-88, 97, 109, 124, 125
Семінар №2 Походження моралі, її сутність, специфіка, властивості та функції (1 год)
1.Первісні форми
2. Мораль і релігія
3.  Мораль і мистецтво
4. Мораль і економіка
Література: 3, 21, 24, 40, 48, 49, 50, 56, 66, 68, 69, 70, 79, 86-88, 95, 99, 102, 106, 114, 124, 125
Моральна свідомість та категорії етики (1 год)
1.Структура моральної свідомості
2. Категорії моральної свідомості:
Добро і зло, сенс життя, обов’язок, відповідальність, справедливість, моральний ідеал, щастя.
3.Категорії моральної самосвідомості:
честь, гідність, совість, сумління, розкаяння
Література: 22, 40, 50, 56, 66, 68, 69, 79, 86-88, 89, 90, 96, 104, 106,124, 125
Семінар № 3 Професійна етика (2 год)
1.Поняття професійна етика
2. Морально-професійні кодекси.
3. Етика бізнесу. Моральні виміри діяльності менеджера. (фінансиста, аудитора)
Література: 30, 40, 50, 56, 66, 68, 79, 86, 88,124, 125
Семінар № 4 Моральні аспекти глобальних проблем сучасності (2 год )
1. Еволюційна етика,
2. Етологія
3. Білетика: евтаназія, клонування, трансплантація органів
4. Проблеми війни і миру - етичний аспект.
Література: 23, 31, 39, 40, 50, 56, 66, 68, 79, 86-88, 101, 124, 125
Семінар № 5  Предмет та завдання естетики (2 год)
1.Естетика як філософська дисципліна
2. Предмет і структура естетичного знання.
3. Завдання естетики як науки
Література: 12,13,28,29, 66, 67, 73, 120, 121, 124, 125
Семінар № 6 Основні естетичні концепції (2 год)
1.    Естетика античного світу і середньовіччя
2.    Естетика Нового часу.
3.    Бароко и класицизм.
4.    Філософія мистецтва Просвітительства.
5.    Німецька естетика кінця 18–19 ст
Література: 17,19,28,29, 37, 52, 60, 64, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 83, 84, 91, 124, 125
Семінар №7  естетична свідомість і її структура (1год)
1. Поняття естетичної свідомості
2. Структура естетичної свідомості:
естетичні судження
естетичний смак
естетичне  чуття
естетичний ідеал
Література: 29, 66, 67, 73, 124, 125
Тема № 11.  Основні категорії та поняття естетики (1 год)
1.Сутність і специфіка естетичного.
2. Прекрасне і потворне
3.Трагічне і комічне. .
4. Піднесе і низьке
Література: 28,29, 34, 61, 66, 67, 71, 73, 77, 82, 124, 125
Семінар №8 Естетичні основи мистецтва ( 2 год)
1.Визначення поняття мистецтво. Концепції виникнення мистецтва
2. Функції мистецтва
3. Види мистецтв:
Архітектура, скульптура, живопис і інші.
Література: 29, 32, 66, 67, 73, 74, 120, 121, 122, 124 , 125

 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні поради та пояснення.
З метою активізації творчого потенціалу студентства пропонується виконання самостійних завдань. Це може бути або поглиблене вивчення окремих питань лекційної теми, або вивчення програмного матеріалу, що, власне, винесений на самостійне опанування. Передбачені різноманітні форми та види самостійної роботи: відповіді на запитання, презентовані у вигляді доповідей, тез; складання ситуаційних задач та розробка рольових ігор; навчально-творча продукція (відеофільми, фотоальбоми з теоретичними коментарями тощо); таблиці, схеми, дайджести, кросворди, термінологічні словники, рецензії; мистецька творчість, реферати.
Для роботи можна вибрати одне або декілька завдань.
До числа творчих завдань в аспекті самостійно виконаної роботи також відносяться:
-    письмовий аналіз різних наукових позицій щодо  певної проблеми та аргументація власної точки зору;
-    робота з науковими публікаціями відомих філософів і мистецтвознавців тощо;
-   аналіз художньо-мистецьких творів;
-    особисті дослідження, а також колективний реферат або наукова робота групи з 3-5 осіб;
-    аналіз публікацій в періодиці;
-    візуалізація понять (проблеми): перевід текстового матеріалу в іншу знакову систему (малюнок, схему, таблицю тощо).
- підготовка конспектів навчальних та наукових текстів
Інтегруючим чинником самостійно виконаних завдань має бути взаємозв'язок інтелектуального, емоційного, логічного та еврістично-креативного начал.

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
Методичні поради та пояснення.
З метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, що їх отримують студенти в процесі вивчення «Етики та естетики», розроблений комплекс індивідуальних завдань відповідно до змісту та навчально-тематичного плану курсу.
Смисловою детермінантою даного комплексу є націленість студентів на творчість та креативний підхід до осмислення матеріалу (власні думки, міркування, вміння робити висновки тощо).
Завдання представлені у вигляді запитань для самоперевірки знань, питань для дискусій, рефератів. Презентація виконаних завдань відбувається на семінарських заняттях. Форми презентації різноманітні: тези, резюме, стислі та розгорнуті письмові та усні відповіді, етюди-есе, реферати тощо. Найвищим балом (7) оцінюється правильність (рівень знань), теоретичність, доказовість, аргументованість та логічність; а також оригінальність, нестандартність та неординарність мислення у рішенні завдань, що допускають альтернативний та плюралістичний підходи. Враховується також естетичний компонент (оформлення). Завдання систематизуються в окремому зошиті або папці. Можуть бути виконані як всі завдання до теми, так і окремо взяті.
Творчій самореалізації студентів як виявлення їх індивідуальних уподобань та інтересів в галузі теорії та історії етики та естетики сприяє широкий спектр тематичної розробки рефератів (макс. один реферат; макс. балів - 9. Вимоги до написання реферату див. у розділі «Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання»). Студент може також запропонувати власну тему реферату, узгодивши її з викладачем.
Заохочується пошукова творча активність студентів: виконання науково-дослідної роботи (підготовка наукової роботи, виступ не конференції).
Виконані індивідуальні завдання оцінюються за вищою шкалою. Вони оптимізують підготовку студентів до узагальнюючого етапу модульного (контрольні роботи) та підсумкового контролю.
Теми рефератів:
1.    Антична етика
2.    Епікурейський ідеал щастя.
3.    Кінізм і цинізм
4.    Християнська етика Середньовіччя.
5.    Містицизм в етиці Середньовіччя.
6.    Буддизм, християнство і іслам про людину і сенс її життя
7.    Гуманізм епохи Відродження
8.    Етика Нового часу
9.    Ідеал щастя в західноєвропейській етиці
10.    Проблеми людини в етиці ХХ століття.
11.    Етика персоналізму
12.    Етика екзистенціоналізму.
13.    Проблеми етики у фрейдизмі і неофрейдизмі
14.    Мораль часів античності: Давня Греція і Давній Рим
15.    Мораль релігійна і світська – епоха Середньовіччя.
16.    Кодекс лицарської честі – реалізм чи романтизм?
17.    Мораль епохи Реформації
18.    Бюргерський моральний зразок і його еволюція
19.    Моральнісні колізії ХХ ст.
20.    Природа людини і специфіка моральнісного способу освоєння світу
21.    Унікальність моралі як соціального регулятора
22.    Табуістична мораль родового суспільства та її міфо-ритуальне обґрунтування
23.    Від таліону “життя за життя” до “золотого правила моральності” у період розкладу родового суспільства
24.    Від звичая і права до універсальних норм і критеріїв морального світовідношення
25.    Індивідуальні та соціальні виміри моралі
26.    Моральна норма та моральні кодекси в культурному досвіді людства
27.    Проблема ідеалу  в моралі
28.    Співвідношення основних понять моральної свідомості і категорій етики
29.    Суще і належне як підґрунтя формування обов’язку
30.    
31.    Етичні обґрунтування обов’язку
32.    Совість як центральний чинник моральної самосвідомості людини
33.    Моральний зміст покаяння
34.    Тлумачення совісті в сучасній етичній літературі
35.    Честь і гідність в морально-психологічному вимірі
36.    Історичні  зміни поняття гідності
37.    Екзистенційні проблеми моральності: сенс життя, ставлення до смерті, щастя
38.    Кохання як стимул у світовій літературі
39.    Нірвана як сенс життя в філософсько-етичному світогляді Стародавньої Індії
40.    Моральна чесність як необхідна умова виживання суспільства
41.    Мораль і законодавче право
42.    Характеристика співвідношення законності і справедливості
43.    Справедливість і рівність
44.    Проблематика історичної справедливості з точки зору морального світобачення
45.    Справедливість та смертна кара.
46.    Соціальне зло як фактор морального прогресу
47.    Проблема морального компромісу
48.    Етика несупротиву злу насиллям
49.    Смертна кара для суспільства – добро чи зло?
50.    Несупротив злу насиллям і любов до ближнього: утопія чи реальність?
51.    Основні характерні ознаки морального вибору, морального наміру, моральної спонуки
52.    Основні напрямки поступального руху людства до свободи
53.    Взаємозв»язок  морального вибору, діяльності і безсмертя людини
54.    Доля і співвідношення з нею свободи волі
55.    Свобода “для” та свобода “від”
56.    Евтаназія в релігійній свідомості: милосердя чи  смертний гріх?
57.    Моральні аспекти смертної кари.
58.Моральні проблеми євтаназії: гуманність і лікарський обов’язок
59.Етичні проблеми трансплантації органів
60.Лікарська таємниця і лікарська етика
61.Етичні проблеми генної інженерії і клонування
З Естетики
1.    1.Естетика в системі філософських наук
2.    Мистецтво як феномен культури
3.    Мистецтво і наука
4.    Мистецтво і світові релігії
5.    Історія естетики в контексті сучасності
6.    Проблема людського існування в естетичному вимірі
7.    Пошуки прекрасного: ретроспективний погляд
8.    Давньоегипетське розуміння краси
9.    Краса людини в мистецтві давніх греків
10.    Давньогрецька трагедія
11.    Театр античної культури
12.    Мистецтво Давнього Риму
13.    Художній простір Західноевропейського середньовіччя
14.    Іконопис і його символіка
15.    Візантійське мистецтво
16.    Середньовічна народна культура
17.    Естетика лицарської культури
18.    Християнський художній ідеал і реалії життя середньовічної людини
19.    Мистецтво давньої Русі
20.    Шедеври італійського Ренесансу
21.    Естетика німецького Відродження
22.    Особливості голандського Ренесансу
23.    Жіночий образ в живопису Відродження
24.    Ман”єризм як художній напрямок
25.    Образ людини в мистецтві барокко
26.    Сентименталізм в художній літератури
27.    Естетика класицизму
28.    Осягнення краси в постімпресіонізмі
29.    Художній світ Рембранта
30.    Іпресіонізм в контексті ХХ столітті
31.    Особливості реалістичного світовідчуття
32.    Художня мова символізму
33.    Естетика романтизму
34.    Сюррелістична інтерпретація світу
35.    Парадокси абстрактного живопису
36.    Специфіка художнього світосприяняття українців
37.    Елітарна художня культура
38.    Натуралізм в мистецтві технократичної цивілізації
39.    Проблема формування естетичного смаку
40.    Ерос і художня творчість
41.    Проблема смерті і безсмерття в художній культурі
42.    Тема кохання в літературі (кіно, театрі і т.д)
43.    Мистецтво майбутнього
44.    Художні традиції індійської культури
45.    Естетика Китаю
46.    Психологічний вплив кольору
47.    Трагічне в мистецтві
48.    Комічне в художній літературі
49.    Моральний аспект мистецтва
50.    Історія архітектурних стилей
51.    Роль скульптури в художній культурі
52.    Осягнення краси в музиці
53.    Художня література як вид мистецтва
54.    Кіно в культурі ХХ столітті
55.    Естетика постмодернізму
56.    Проблема інтепретації художнього тексту
57.    Мистецтво ікебани
58.    Мистецтво як гра
59.    Рок-музика в сучасній культурі
60.    Естетика Платона
61.    Естетична концепція Арістотеля
62.    Естетична проблематика німецької класичної філософії
63.    Естетичні погляди С. К”єркегора
64.    Естетика авангардизму
65.    Вчення про катарсис в історії естетики
66.    Естетичні погляди М. Гайдеггера
67.    Естетика Гегеля
68.    Мистецтво і безсвідоме
69.    Інформаційна естетика
70.    Мода як естетичний феномен
71.    Простір і час в мистецтві
72.    Телебачення як феномен художньої культури


Методики активізації процесу навчання.
Перехід від класичної парадигми навчання до інноваційної потребує нових підходів у викладанні: це орієнтації на розвиток та виявлення потенціалу творчості як гармонійного перетину інтелектуальних, емоційних, евристичних, інтуїтивних, естетичних та інших моментів.
Самі методи культурології як наукової дисципліни іманентно спрямовані на актуалізацію креативних начал та спонукають студентів до пошуково - дослідницької діяльності. Разом із загально дидактичними та інтерактивними методами вони сприяють становленню сучасної особистості як самоцінного суб'єкту суспільного життя.
Серед методик, спрямованих на активізацію навчального процесу, слід виділити діалогічні форми навчання, створення ситуації вибору та альтернативного підходу, поєднання емоційно-образного та логічного компонентів в навчальній діяльності. Створення творчої атмосфери на заняттях сприяє розкриттю індивідуальності студента, його смаків та уподобань, ініціює творчий пошук. Апробовані та довели педагогічний сенс такі методи, як мікровикладання, робота у малих групах, проблемна лекція, рецензування виступів, рольові та дидактичні ігри, КТС (колективні творчі справи), кейс-метод, дискусії, «мозкові атаки» тощо. На особливу увагу заслуговує презентація різних за формами індивідуальних робіт, мистецько -та навчально-творча продукція студентів (див. розділи «Індивідуальні завдання» та «Організація самостійної роботи студентів»).
Науково-студентська конференція з етичної та естетичної проблематики є узагальнюючим компонентом у вивченні курсу.
Аудіо-візуальне супроводження. мультимедійна енциклопедія «Библия в искусстве»; «Великие мастера живописи», «БДЭЭ: Искусство»;

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання.
1.    Етос, мораль, моральність.
2.    Основні типи етичних вчень.
3.    Місце етики в системі філософії Аристотеля.
4.    Співвідношення етики і політики за вченням Аристотеля.
5.    Концепція справедливості Аристотеля і сучасність.
6.    Вчення Аристотеля про доброчинності.
7.    Етичні вчення в еліністичній та римській філософії (стоіцизм, епікуреізм, неоплатонізм).
8.    Кантівська парадигма в сучасній філософсько-етичній думці.
9.    Автономна мораль в етики І. Канта.
10.    Вчення І. Канта про свободу волі.
11.    Вчення І. Канта про категоричний імператив.
12.    Універсальне і спільнотне в системі етичних пріоритетів.
13.    Етноетика та універсальна макроетика.
14.    Мораль і право.
15.    Етичні проблеми національних відносин.
16.     Етика і політика в сучасному світі.
17.    Добро і зло в культурі.
18.    Анатомія людської деструктивності Е. Фромма.
19.    Добро – провідна ідея моральної свідомості.
20.    Моральне зло, його походження і сутність.
21.    Щастя як категорія моральної свідомості.
22.    Обов’язок як категорія моральної свідомості.
23.    Відповідальність як категорія моральної свідомості.
24.    Справедливість як категорія моральної свідомості.
25.    Моральна референція особистості.
26.    Поняття моральної самосвідомості.
27.    Честь і гідність людини.
28.    Совість – центральний чинник моральної самосвідомості людини.
29.    Людина у пошуках щастя.
30.    Сучасні концепції справедливості.
31.    Честь і гідність людини в історії моралі.
32.    Культура сорому і вини.
33.    Діалог і його місце в сучасній культурі.
34.    Монологічність і діалогічність людської особистості.
35.    Проблема толерантності в етиці.
36.    Любов як предмет етики.
37.    Способи і джерела осмислення людського буття.
38.    Смерть як проблема моральної філософії.
39.    Поняття моральної свободи.
40.    Свобода дії, свобода вибору, свобода волі.
41.    Вчинок як першоелемент моральної діяльності.
42.    Проблема співвідношення цілей і засобів діяльності.
43.    Мотив і результат моральної дії.
44.    Людське страждання: етичний аспект осмислення.
45.    Повага, пошана, співчуття як етичні поняття.
46.    Універсальність і спільнотність в системі етичних пріоритетів.
47.    Моральний вибір і його культурно-онтологічні передумови.
48.    Етикет і культура спілкування.
49.    Морально-гуманістичні пошуки Г. С. Сковороди.
50.    Проблема вибору та відповідальності людини в філософії екзистенціалізму.
51.    Міфологія як джерело розвитку естетичної думки.
52.    Становлення античної естетики.
53.    Естетичне вчення Платону.
54.    Платон: місце мистецтва у житті суспільства.
55.    «Поетика» Аристотеля.
56.    Суть трагедії в естетичної теорії Аристотеля.
57.    Естетичні погляди середньовіччя.
58.    Естетика Відродження і гуманізму.
59.    Філософські основи естетики класицизму і бароко.
60.    Естетична теорія Нікола Буало.
61.    Філософія мистецтва Просвіительства.
62.    Парадокс маркіза де Сада в епоху Просвітительства.
63.    «Лаокоон» Лессінга.
64.    «Критика здатності судження» І. Канта.
65.    “Смак” як центральна категорія естетики І. Канта.
66.    Гете і Шіллер як теоретики естетики.
67.    Естетика романтизму.
68.    Поняття іронії в романтизмі.
69.    Естетична концепція Гегеля.
70.    Естетика Гегеля і проблема так званого кінця мистецтва.
71.    Категорія прекрасного в історії естетичної думки.
72.    Прекрасне як цінність. Основа і природа прекрасного.
73.    Прекрасне і бридке.
74.    Проблема піднесеного в історії естетичної думки.
75.    Піднесене у природі, житті та мистецтві.
76.    Піднесене і низьке.
77.    Походження і сутність категорії трагічного.
78.    Трагічне й жахливе.
79.    Походження і сутність категорії комічного.
80.    Форми комічного.
81.    Комічне і смішне.
82.    Сміх як теоретична проблема.
83.    М. Бахтін про народну сміхову культуру.
84.    Трагічне і комічне в класичному і сучасному мистецтві.
85.    Твір мистецтва: парадоксальність його буттєвого статусу.
86.    Художній образ: природа, структура, аспекти.
87.    Проблема художньої реальності.
88.    Види і жанри мистецтва, їх еволюція в сучасній художній культурі.
89.    Художня рецепція.
90.    Проблеми художньої інтерпретації.
91.    Структура художнього спілкування: художник – твір – рецепієнт.
92.    Функції мистецтва в культурі.
93.    Трансформація художньої творчості в сучасній культурі.
94.    Естетика і повсякдення (мода, дизайн, тощо).
95.    Митець і влада.
96.    Зміст і форма твору мистецтва
97.    Художня уява, натхнення та інтуїція у творчому процесі.
98.    Мистецтво і публіка.
99.    Елітарне і масове мистецтво – культура сприйняття.
100.Традиції та новаторство у мистецтві.

Методичні поради.
Контрольні роботи спрямовані на виявлення теоретичних знань студентів та вмінь їх адекватно реалізувати. Мета контрольних робіт - презентація творчо осмисленого та самостійного реферування філософської, наукової, мистецтвознавської та іншої літератури (мін.  7 джерел) в ракурсі обраної теми. Тема обирається відповідно до власних інтересів студентів в галузі культурологічної проблематики.
В процесі розкриття теми доцільне використання цитат, що підтверджують певні думки та положення; дотримання хронологічної послідовності; зазначення персоналій тощо.
Рекомендації:
Обсяг роботи не менше 15 друкованих (14 інтервал, TIMES NEW ROMAN міжрядковий відступ - 1,5; поля 2см) сторінок тексту, враховуючи вступ, основну частину та висновки.
Всі сторінки, окрім титульної та додатків, мають бути пронумеровані.
Текст роботи має відповідати літературі, що вказана автором.
Робота має бути написана за планом (не менше 3 пунктів, які вказані в основній частині), а вступ та висновки - відображати оригінальний авторський підхід до змісту теми та структури її викладення.
Бажано використовувати в роботі публікації з періодичної преси.
Система поточного і підсумкового контролю.
Поточний контроль: процесуальний, узагальнюючий (КМР), варіативний (наукова робота студентів) та підсумковий контроль (залік)
Контроль знань студентів відбувається в цілому на семінарських заняттях в процесі представлення та обговорення видів робіт в аспекті теми семінару.
Використовуються також наступні форми оцінювання знань:
-    комплекс тестових запитань відповідно до змісту модулів (mах. 8 балів);
-    комплекс   запитань   до    контрольних   робіт   дворівневої складності:
а)  перший, вищій рівень потребує від студентів творчо-пошукових вмінь, вміння обрати альтернативну відповідь, вміння довести свою думку тощо (mах. 8 балів);
б) другий, нижчий рівень: відповіді на запитання потребують творчо - інформативного підходу (mах. 6 балів).
Види робіт.
Творчо-пошукові
-    Самостійні роботи (див. "Організація самостійної роботи студентів");
-    Виконання індивідуальних завдань (див. "Індивідуальні завдання");
-    Написання рефератів, mах. 1 реферат (див. "Індивід, завдання");
-    Розробка рольових та дидактичних ігор;
-    Складання ситуаційної задачі;
-    Виконання науково-дослідної і роботи (участь у науковій групі, і підготовка наукової роботи, виступ на конференції);
-    Опанування додаткової літератури: першоджерела, монографії, наукові праці, періодика тощо.
-     Створення навчально-творчої та мистецької роботи – max. 9 балі за кожний з представлених
Творчо  - інформативні
-    Конспективний матеріал до семінарів та його систематич¬не представлення в окремому зошиті або папці;
-    Самостійно опрацьований лекційний матеріал;
-    Підготовка доповіді та виступ на семінарі;
-    Участь у дискусіях та дидактичних іграх. mах. 4 бали за кожний із представлених видів робіт.
Форми робіт:
Реферати, складання тестів та кросвордів з авторськими коментарями та поясненнями; розробка термінологічних словників, розробка схем та таблиць, письмові та усні доповіді, тести, дайджести, рецензії, анонси, етюди-есе.. Позааудиториа активність: відвідування музеїв, виставок,, концертів тощо з подальшим представленням з вигляді мистецько-творчого продукту.
Основні критерії успішності студентів :
-    якість відповіді студента: правильність, повнота відповіді, теоретичність, точність та обгрунтованість;
- грамотність письмового викладу;
-    активність на семінарських заняттях та систематичність у представленні різноманітної творчої продукції;
- участь у наукових конференціях (30 преміальних балів додатково);
-  комунікативна культура студента: вміння вести діалог та брати участь у дискусії; естетичні та етичні параметри; артистизм, тактовність та емоційна культура.
 
Система контролю навчальної успішності студентів


 

Модуль

Контроль знань

Кількість балів

 

Модуль 1.

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

20

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

15

Модульна контрольна робота

15

Всього за 1 модуль                                                      50

 

Модуль 2.

 

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

20

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

15

Модульна контрольна робота

15

Всього за 2 модуль                                                     50

Всього за семестр                                                    100

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і підсумкового контролю та іспиту (заліку).

Позитивна оцінка ставиться за умови, якщо студент набрав від 60 до 100 балів відповідно до шкали оцінювання знань.
Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, то він складає іспит чи залік, які оцінюються до 25 балів.
Студент, який набрав від 0 до 34 балів, може подати на ім’я декана заяву на повторне вивчення дисципліни і скласти іспит чи залік.
Ліквідація академзаборгованості здійснюється у відповідності із встановленим Вченою радою Академії порядком.
 

Оцінювання знань студентів проводиться за національною  шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

Рейтингові бали за шкалою Академії

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення оцінки

90 - 100

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

 

82 - 89

 

 

 

Добре

В

Вище середнього рівня з кількома помилками

75 - 81

С

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

67 – 74

 

 

 

Задовільно

(зараховано)

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

60 - 66

Е

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

35 - 59

Незадовільно

(не зараховано)

FX

З можливістю повторного складання

1 - 34

F

З обов’язковим повторним курсом 

Підсумкові тести та модулі з етики та естетики
1. Етика - це:
а. наука, що вивчає мораль;
б. теорія моралі, вчення про моральність;
в. наука, що, вивчає реальні явища суспільного життя
(нрави суспільства), певні норми поведінки людей, їх уявлення про добро і зло;
г. всі відповіді правильні.
2. Древньогрецьке слово "еthoc", від якого етимологічно походить термін "етика", означає:
а. місце перебування, сумісне житло;
б. звичай, темперамент, характер, епос і спосіб думки;
в. природа, сталий характер того чи іншого фізичного чи соціального явища;
г. усі відповіді правильні.
3. Основними роботами Арістотеля - фундатора етичної думки - з питань етики були:
а. "Велика етика";
б. "Нікомахова етика";
в. "Метафізика";
г. "Поетика".
4. Антична етика репрезентована такими основними напрямками, як:
а. гедонізм та евдемонізм;
б. аскетизм;
в. стоїзм;
г. усі відповіді правильні.
5. Антична етика репрезентована такими основними напрямками, як:
а. утилітаризм;
б. християнська етика;
в. еволюційна етика;
г. усі відповіді неправильні.
6. Гедонізм - це напрямок античної етики, в межах якого вище благо трактується як:
а. задоволення;
б. страждання;
в. особиста свобода;
г. вірність батьківщині.
7. Послідовниками гедонізму були такі мислителі древності, як:
а. Демокріт;
б. Епікур та Арістіпп;
в. Сократ та софісти;
г. Арістотель.
8. Евдемонізм - це напрямок античної етики, в межах якого вище благо трактується як:
а. справедливість;
б. щастя, блаженство;
в. добро;
г. розум.
9. Послідовниками евдемонізму були такі мислителі древності. як:
а. Сократ;
б. Демокріт;
в. Платон;
г. усі відповіді правильні.
10. Завданнями етики є:
а. трактування і обгрунтування принципів норм моралі;
б. запровадження стандартів моральної поведінки;
в. фіксація та аналіз реально Існуючих суспільних нравів;
г. запровадження репресивних заходів щодо порушників норм суспільної моралі;
д. гуманізація суспільства та окремої людини.
11. Мораль - це:
а. предмет етики;
б. сукупність норм, правил і принципів поведінки людей;
в. приземлені, історично мінливі форми поведінки;
г. сукупність норм 1 принципів поведінки людей, що зорієнтовані на вищі цінності та допомагають людині оцінювати світ через дихотомію добра і зла, а також фактична поведінка людей, їх реальні відносини.
12. Специфічними рисами моралі є:
а. її імперативний характер;
б. здатність оцінювати реальність;
в. те, що вона постає як особливе відношення людини до дійсності;
г. усі відповіді правильні.
13. Із запропонованих правил відношення до моралі мають:
а. громадянин держави має поважати її закони;
б. око за око, зуб за зуб;
в. природу треба оберігати;
г. вимикай світло, лягаючи спати або залишаючи помешкання.
14. Специфіка норм моралі полягав у тому, що:
а. її приписи мають універсальний, загальнолюдський характер;
б. моральні норми спираються на авторитет суспільної думки та моральні переконання окремої людини;
в. моральні норми здатні вступати у протиріччя одні з одними;
г. усі відповіді правильні.
15. В трактуванні питання про походження моралі вирізняються такі основні (основний) підходи(підхід),як:
а. релігійний;
б. натуралістичний;
в. соціологічний;
г. усі відповіді правильні.
16. Суть релігійного трактування феномену моралі виражаються у таких основних (основному) положеннях (положенні):
а. мораль має божественне походження;
б. божественні моральні приписи мають універсальний, загальнолюдський характер;
в. людині в процесі становлення моральної свідомості відводиться незначна роль;
г. усі відповіді правильні.
17. Суть натуралістичного трактування феномену моралі
виражається у таких (такому) основних (основному) положеннях (положенні);
а. мораль виводиться із природи людини, з попередньої еволюції тваринного світу;
б. між низкою почуттів та здібностей тварин, з одного боку, та людей, з іншого, можна провести аналогію;
в. людина посідає найбільш високий рівень в процесі морального поступу, що розпочався ще у тваринному світі;
г. усі відповіді є правильними.
18. Суть соціологічного трактування феномену моралі виражається у таких (такому) основних (основному) положеннях (положенні):
а. мораль має соціальну природу;
б. моральні цінності складаються в процесі розвитку соціальних відносин, визначаються ними;
в. мораль визначається культурними традиціями того чи іншого народу і не може мати універсального, загальнолюдського характеру;
г. усі відповіді правильні.
19. Вищі цінності - це:
а. гармонія зі світом і з собою;
б. добро, справедливість, повага честі та гідності людини;
в. людське життя;
г. усі відповіді правильні.
20. Структура моралі складається з таких частин:
а. моральна свідомість;
б. моральна практика;
в. моральні почуття;
г. моральні уявлення та переконання.
21. Моральна свідомість - це сплав:
а. моральних почуттів та переконань;
б. моральних ідей та уявлень;
в. моральної поведінки окремої людини;
г. практичної реалізації зазначених компонентів.
22. Моральна свідомість поділяється на індивідуальну та
суспільну в залежності від носія, в ролі якого виступає (виступають):
а. індивід;
б. суспільство;
в. соціальний клас;
г. суспільний прошарок;
23. Основними функціями моралі є:
а. оцінювальна;
б. регулятивно-орієнтуюча;
в. світоглядна;
г. усі відповіді правильні.
24. В справедливості фіксується:
а. характер відношення інших людей до даної людини;
б. міра розподілу різних благ;
в. життєво важливі Інтереси людей;
г. усі відповіді правильні.
25. Обов’язок це:
а. необхідність здійснення вчинку через повагу до закону;
б. життя по наперед створеному шаблону, життя "для галочки";
в. формальне виконання індивідом вимог, що висуваються перед
ним суспільством та іншими людьми;
г. переживання відношення людської особистості до інших (ближніх та далеких), до суспільства, світу через призму вищих моральних цінностей.
26. Виконання індивідом свого обов’язку передбачає :
а. приборкання власних егоїстичних устремлінь;
б. відповідальність перед суспільством;
в. певні почуття та уявлення (знання);
г. усі відповіді правильні.
27. Сумління (совість) це:
а. самооцінка особистості своїх думок, почуттів, вчинків через призму вищих моральних цінностей;
б. "грізний судія" людини, голос морального закону;
в. підтримка людини в тих випадках, коли вона зазнає несправедливих образ та обмовлянь.
г. усі відповіді правильні
28. Щастя це:
а. досить сильне переживання повноти буття;
б. стан найвищого задоволення індивіда своїм життям;
в. короткочасний психологічний стан людини, коли вона переживає максимальний успіх в усіх сферах своєї життєдіяльності, що зумовлений певними об'єктивними (клімат, стан суспільства тощо) та суб'єктивними (переконання людини, коло II інтересів тощо) чинниками;
г. усі відповіді правильні.
29. Сенс життя являє собою :
а. спрямованість життєдіяльності людини, що реалізується:
в тих моральних цінностях, які творяться людиною;
б. генеральну лінію людської життєдіяльності, яка може залишитися незмінною і за умови, що індивід досягне власних політичних цілей;
в. продукування добра;
г. усі відповіді правильні.
30. З позицій моралі людську поведінку можна оцінити як:
а. моральну;
б. аморальну (неморальну);
в. позаморальну;
г. усі відповіді правильні.
31. Термін «естетика» був введений:
а. Аристотелем
б. Платоном
в. Баумгартеном
г. Демокрітом
32. Виокремлення естетики в окрему галузь наукового знання відбулося:
а. В період античності
б. В період середньвіччя
в. В ХУІІІ  столітті
33. В перекладі з давньогрецької мови  слово «естетика» позначає:
а. чуттєве сприйняття
б. раціональне сприйняття
в. емпіричне сприйняття
34. Естетика як наука взаємодіє з такими науками:
а. етикою
б. психологією
в. соціологією
г. всі відповіді правильні
35. естетичні категорії, які відображають об’єктивні стани це:
а. прекрасне, возвишене, трагічне, комічне
б. естетичний ідеал, естетичне почуття, естетичний смак
в. мистецтво, художній образ творчість.
36 Естетичні категорії, які відображають світ суб’єта соціально-духовного життя:
а. прекрасне, возвишене, трагічне, комічне
б. естетичний ідеал, естетичне почуття, естетичний смак
в. мистецтво, художній образ творчість.
37. Естетичні категорії, які відображають духовно-практичне засвоєння світу це:
а. прекрасне, возвишене, трагічне, комічне
б. естетичний ідеал, естетичне почуття, естетичний смак
в. мистецтво, художній образ творчість.
38. Один с перших філософів, які серйозно поставили проблему трагічного в мистецтві був:
а. Баумгартен
б. Аристотель
в. Платон
г.Лессінг
39. Форми комічного:
а. трагедія, драма, комедія
б. фабула, сценічне оформлення думок, музична композиція
в.  гумор, сатира, сарказм, іронія, гротеск
40. Функції мистецтва:
а. соціальна
б.  пізнавальна
в.  виховна
г.  всі відповіді правильні
41. До якого виду мистецтва можна віднести творчість У. Шекспіра?:
а. живопис
б.  хореографія
в. музика
г. література
42. До якого виду мистецтва можна віднести творчість Леонардо да Вінчі?:
а. живопис
б.  хореографія
в. музика
г. література
43. До якого виду мистецтва можна віднести творчість Р. Баха?:
а. живопис
б.  хореографія
в. музика
г. література
44. Вид мистецтва метою якого є створення споруд і будівель не обхід для життя і діяльності людей називається:
а. скульптура
б.  архітектура
в.  театр
45. Вид мистецтва, який художньо осягає світ через драматичну дію здійснювану акторами на очах глядачів називається:
а. скульптура
б.  архітектура
в.  театр
46. Вид мистецтва який художньо осягає світ через пластичні образи, які закарбовуються в матеріалах, здатних передати життєвий вид явищ:
а. скульптура
б.  архітектура
в.  театр
47. До епічної літератури відносяться такі жанри:
а. драма, трагедія,  комедія, фарс
б. епос, лірика, драма
в. елегія, сонет, ода,
г. роман, повість, розповідь
48. До драматичного жанру належить:
а. драма, трагедія,  комедія, фарс
б. епос, лірика, драма
в. елегія, сонет, ода,
г. роман, повість, розповідь
49. До ліричних творів належать віршотворчі жанри:
а. драма, трагедія,  комедія, фарс
б. епос, лірика, драма
в. елегія, сонет, ода,
г. роман, повість, розповідь
50.До живопису належать такі жанри:
а. гравюра, літографія,  офорт, карикатура
б. пейзаж, натюрморт, портрет
1.  Розкрийте поняття «ТАЛІОН»
2. Опишіть до моральні форми регуляції поведінки людей
Назва    Значення
    

3. Назвіть основні функції моралі і опишіть їх
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Визначте зміст поняття «ГЕДОНІЗМ»5.  Розпишіть
Абсолютистські концепції добра    Релятивістські концепції добра
    

6. Які з цих категорій  вважаються категоріями моральної свідомості (підкресліть)
Добро і зло
Честь
Гідність
Обов’язок
Совість
Вибір
Відповідальність
Толерантність
Щастя
Сенс  життя

7.Справедливість за Аристотелем
(2 види  назвіть і поясніть)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Чи можна вважати «золоте правило етики» універсальним? Чи можна його застосувати в таких ситуаціях?

Два комерсанта домовляються про майбутню угоду____________________________________________________________________
Вимушена допомога знайомому в скрутний (невигідний) для Вас час______________________________________________________________________
Вас обікрали_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
На ринку ви побачили яку торговця щось вкрали___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Вас за спиною Вам «перемивають кісточки»________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Поясніть вислів «Якщо рука не поранена, можна нести отруту в руці. Отрута не шкодить тому, хто не має ран. Хто сам не робить зла,  той й його  не знає» Будда.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Розпишіть задачі дисципліни «Естетика»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Назвіть героїв художніх творі які уособлюють
Прекрасне________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Красиве_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Потворне________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Вид мистецтва, який створює  споруди, що формують просторове середовище для життя і діяльності людини (правильну відповідь підкреслити):
Живопис
Архітектура
Скульптура
Хореографія

13.Приведіть приклади художніх творів, які відображають трагічні колізії людського буття.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.Складіть словник з теми «Мистецтво доби античності»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.    Видатні художні твори  Леонардо да Вінчі та Мікеланджело
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. До первісних форм регуляції людської поведінки належать:
а. тотем;
б. табу;
в. звичай;
г. усі відповіді правильні.
2. Основні відмінності мів мораллю та звичаєм як формою регу¬ляції Індивідуальної та суспільної поведінки можуть бути викладені у таких положеннях:
а. у сфері моралі існує протиріччя між "досягненим" та "сущим", тоді як у звичаєвій практиці ці рівні людського буття співпадають;
б. мораль вимагає від людини чинити "правильно", навіть якщо це "правильно" не співпадає із загальноприйнятим (конкретним); у звичаєвій практиці - ситуація навпаки;
в. мораль не просто фіксує досягнутий прогрес у соціальних відносинах, а й відкриває перед людиною більш широку перспективу реалізації свого буття; практика звичаю - більш статичне явище;
г. усі відповіді правильні.
3. Поняттями професійної моралі є поняття:
а. професійного обов’язку;
б. професійної честі та гідності;
в. професійної справедливості й тактовності;
г. усі відповіді правильні.
4. Існують, зокрема, так і типи професійної моралі:
а. професійна мораль менеджера;
б. професійна мораль екноміста;
в. професійна мораль юриста;
г. усі відповіді правильні.
5. Принципами професійної моралі є:
а. принцип універсальності;
б. принцип гуманізму;
в. принцип професійного оптимізму;
г. принцип нігілізму.
6. Завданнями етики є:
а. трактування і обгрунтування принципів норм моралі;
б. запровадження стандартів моральної поведінки;
в. фіксація та аналіз реально Існуючих суспільних нравів;
г. запровадження репресивних заходів щодо порушників норм суспільної моралі;
д. гуманізація суспільства та окремої людини.
7. Мораль - це:
а. предмет етики;
б. сукупність норм, правил і принципів поведінки людей;
в. приземлені, історично мінливі форми поведінки;
г. сукупність норм 1 принципів поведінки людей, що зорієнтовані на вищі цінності та допомагають людині оцінювати світ через дихотомію добра і зла, а також фактична поведінка людей, їх реальні відносини.
8. Специфічними рисами моралі є:
а. її імперативний характер;
б. здатність оцінювати реальність;
в. те, що вона постає як особливе відношення людини до дійсності;
г. усі відповіді правильні.
9. Із запропонованих правил відношення до моралі мають:
а. громадянин держави має поважати її закони;
б. око за око, зуб за зуб;
в. природу треба оберігати;
г. вимикай світло, лягаючи спати або залишаючи помешкання.
10. Специфіка норм моралі полягав у тому, що:
а. її приписи мають універсальний, загальнолюдський характер;
б. моральні норми спираються на авторитет суспільної думки та моральні переконання окремої людини;
в. моральні норми здатні вступати у протиріччя одні з одними;
г. усі відповіді правильні.
11. В трактуванні питання про походження моралі вирізняються такі основні (основний) підходи(підхід),як:
а. релігійний;
б. натуралістичний;
в. соціологічний;
г. усі відповіді правильні.
12. Вищі цінності - це:
а. гармонія зі світом і з собою;
б. добро, справедливість, повага честі та гідності людини;
в. людське життя;
г. усі відповіді правильні.
13. Структура моралі складається з таких частин:
а. моральна свідомість;
б. моральна практика;
в. моральні почуття;
г. моральні уявлення та переконання.
14. Моральна свідомість - це сплав:
а. моральних почуттів та переконань;
б. моральних ідей та уявлень;
в. моральної поведінки окремої людини;
г. практичної реалізації зазначених компонентів.
15. Моральна свідомість поділяється на індивідуальну та
суспільну в залежності від носія, в ролі якого виступає (виступають):
а. індивід;
б. суспільство;
в. соціальний клас;
г. суспільний прошарок;
16. Повсякденна моральна свідомість є складовою компонентою:
а. суспільної моральної свідомості;
б. індивідуальної моральної свідомості;
в. теоретичної моральної свідомості;
г. моральної практики.
17. Теоретична моральна свідомість складається цілеспрямовано під впливом:
а. появи інституту держави;
б. поділу праці на фізичну та розумову;
в. появи професій, представники яких спеціально займалися розглядом різних проблем морального життя, навчання та виховання;
г. усі відповіді правильні.
18. Канву моральної практики формують:
а. моральні відносини;
б. різноманітні дії і вчинки людей;
в. моральні ідеї та уявлення;
г. моральні почуття.
19. Основними функціями моралі є:
а. оцінювальна;
б. регулятивно-орієнтуюча;
в. світоглядна;
г. усі відповіді правильні.
20. З наведених понять моральними поняттями є (групи понять)
а. якість, кількість, якість продукції;
б. добро, зло, справедливість;
в. людина, суспільство, спільнота;
г. моральна норма-моральна практика.
21. Специфіка понять моральної свідомості полягав в тому, що вони:
а. виражають моральне життя суспільства та особистості;
б. використовуються для оцінки різноманітних людських вчинків;
в. відображають історичний характер моралі;
г. усі відповіді правильні.
22. В античній етиці найчастіше приділяли увагу поняттю:
а. щастя;
б. задоволення;
в. обов’язку;
г. блага.
23. До сутнісних понять моральної свідомості належать такі поняття. як:
а. добро і зло;
б. справедливість і несправедливість;
в. моральна норма і моральний припис;
г. моральна свідомість і моральна практика.
24. Структурні поняття моральної свідомості виражають:
а. суть основних компонент моралі;
б. характер відношення між основними структурними частинами моралі;
в. історичний характер феномену моралі;
г. усі відповіді правильні.
25. Обов’язок це:
а. необхідність здійснення вчинку через повагу до закону;
б. життя по наперед створеному шаблону, життя "для галочки";
в. формальне виконання індивідом вимог, що висуваються перед
ним суспільством та іншими людьми;
г. переживання відношення людської особистості до інших (ближніх та далеких), до суспільства, світу через призму вищих моральних цінностей.
26. Виконання індивідом свого обов’язку передбачає :
а. приборкання власних егоїстичних устремлінь;
б. відповідальність перед суспільством;
в. певні почуття та уявлення (знання);
г. усі відповіді правильні.
27. Сумління (совість) це:
а. самооцінка особистості своїх думок, почуттів, вчинків через призму вищих моральних цінностей;
б. "грізний судія" людини, голос морального закону;
в. підтримка людини в тих випадках, коли вона зазнає несправедливих образ та обмовлянь.
г. усі відповіді правильні
28. Щастя це:
а. досить сильне переживання повноти буття;
б. стан найвищого задоволення індивіда своїм життям;
в. короткочасний психологічний стан людини, коли вона переживає максимальний успіх в усіх сферах своєї життєдіяльності, що зумовлений певними об'єктивними (клімат, стан суспільства тощо) та суб'єктивними (переконання людини, коло II інтересів тощо) чинниками;
г. усі відповіді правильні.
29. Сенс життя являє собою :
а. спрямованість життєдіяльності людини, що реалізується:
в тих моральних цінностях, які творяться людиною;
б. генеральну лінію людської життєдіяльності, яка може залишитися незмінною і за умови, що індивід досягне власних політичних цілей;
в. продукування добра;
г. усі відповіді правильні.
30. З позицій моралі людську поведінку можна оцінити як:
а. моральну;
б. аморальну (неморальну);
в. позаморальну;
г. усі відповіді правильні.
31. Термін «естетика» був введений:
а. Баумгартеном
б. Платоном
в. Аристотелем
г. Демокрітом
32. Виокремлення естетики в окрему галузь наукового знання відбулося:
а. В період античності
б. В ХУІІІ  столітті
в. В період середньовіччя
33. Естетика як наука взаємодіє з такими науками:
а. етикою
б. психологією
в. соціологією
г. всі відповіді правильні
34. Естетичні категорії, які відображають духовно-практичне засвоєння світу це: а. прекрасне, возвишене, трагічне, комічне
б. естетичний ідеал, естетичне почуття, естетичний смак
в. мистецтво, художній образ творчість.
35. естетичні категорії, які відображають об’єктивні стани це:
а. прекрасне, возвишене, трагічне, комічне
б. естетичний ідеал, естетичне почуття, естетичний смак
в. мистецтво, художній образ творчість.
36 Естетичні категорії, які відображають світ суб’єкта соціально-духовного життя:
а. прекрасне, возвишене, трагічне, комічне
б. естетичний ідеал, естетичне почуття, естетичний смак
в. мистецтво, художній образ творчість.
37. В перекладі з давньогрецької мови  слово «естетика» позначає:
а. емпіричне сприйняття
б. раціональне сприйняття
в. чуттєве сприйняття
 38. Функції мистецтва:
а. соціальна
б.  пізнавальна
в.  виховна
г.  всі відповіді правильні
39. До якого виду мистецтва можна віднести творчість У. Шекспіра?:
а. живопис
б.  хореографія
в. література
г. музика
40. Один с перших філософів, які серйозно поставили проблему трагічного в мистецтві був:
а. Баумгартен
б. Лессінг
в. Платон
г. Аристотель
41. Форми комічного:
а. трагедія, драма, комедія
б. гумор, сатира, сарказм, іронія, гротеск
в.  фабула, сценічне оформлення думок, музична композиція
42.  До якого виду мистецтва можна віднести творчість Леонардо да Вінчі?:
а. література
б.  хореографія
в. музика
г. живопис
43. До якого виду мистецтва можна віднести творчість Р. Баха?:
а. живопис
б. музика
в. хореографія
г. література
44. Вид мистецтва метою якого є створення споруд і будівель не обхід для життя і діяльності людей називається:
а. скульптура
б.  архітектура
в.  театр
45. Вид мистецтва, який художньо осягає світ через драматичну дію здійснювану акторами на очах глядачів називається:
а. скульптура
б.  архітектура
в.  театр
46. Вид мистецтва який художньо осягає світ через пластичні образи, які закарбовуються в матеріалах, здатних передати життєвий вид явищ:
а. скульптура
б.  архітектура
в.  театр
47. До епічної літератури відносяться такі жанри:
а. драма, трагедія,  комедія, фарс
б. епос, лірика, драма
в. елегія, сонет, ода,
г. роман, повість, розповідь
48. До драматичного жанру належить:
а. драма, трагедія,  комедія, фарс
б. епос, лірика, драма
в. елегія, сонет, ода,
г. роман, повість, розповідь
49. До ліричних творів належать віршотворчі жанри:
а. драма, трагедія,  комедія, фарс
б. епос, лірика, драма
в. елегія, сонет, ода,
г. роман, повість, розповідь
50.До живопису належать такі жанри:
а. гравюра, літографія,  офорт, карикатура
б. пейзаж, натюрморт, портрет

1.Розкрийте поняття «Золоте правило моральності»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Розпишіть підрозділи науки «Етика»
. Назва    Чим займається
        3. Основні завдання етики як науки:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Визначте зміст поняття «ЕВДЕМОНІЗМ»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Розпишіть концепції походження моралі
Назва і суть
        
        
6. Які з цих категорій  вважаються категоріями моральної самосвідомості (підкресліть)
Добро і зло
Честь
Гідність
Обов’язок
Совість
Вибір
Відповідальність
Розкаяння
Толерантність
Сором

7. Поясніть значення терміну «Евтаназія». В яких країнах діє закон про евтаназію?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Чи може військовий виконувати явно злочинний наказ, тобто зробити свій моральний вибір (виділіть істинну відповідь і обґрунтуйте її)
1. Ні, військовий мусить виконувати будь-яки наказ, а вже потім може оскаржити його.
2. Так, якщо злочинний наказ, він не повинен його виконувати навіть під загрозою суворої відповідальності.
3. Ні, військовий мусить виконувати присягу, незважаючи на моральні наслідки, бо відповідальність несуть командири.
4. Так, якщо людина переконана, що має свободу вибору і користується власним розумом, щоб зробити правильний вибір.
_№___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Поясніть вислів «Пороки входять до складу чеснот, як отрута до складу ліків» (Ф. Ларошфуко)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Як розумів предмет естетики німецький філософ О. Баумгартен?


11. Прокоментуйте функцію мистецтва – передбачення, наведіть твори в яких щось передбачено
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Поясніть в чому причини відчуження чуттєвої краси в культурі середніх віків
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Назвіть театри, які існують в м. Києві
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Категорія яка визначає предмет чи явище з точки зору досконалості і як такі що мають вищу естетичну цінність це:
А. трагічне
Б. потворне
В. прекрасне
С. комічне
15. З творчим доробком яких письменників асоціюється розквіт італійського Відродження?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Питання до заліку
1.  Походження і зміст термінів «етика», «мораль», «моральність».
2.  Предмет етики
3.  Структура етики
4.  Мораль і інші сфери суспільного життя.
5.  Етичні ідеї Стародавнього Світу.
6.  Етичні вчення античності.
7.  Філософсько-етична думка Середньовіччя.
8.  Етична думка доби Відродження.
9.  Розвиток етичної думки Нового часу (ХУІ-ХУШ ст.).
10. Етична система Канта.
11.  Етичні концепції XIX ст.
12. Історія етичної думки в Україні.
13.  Етика Григорія Сковороди.
14.  Походження моралі. Історичні типи моралі.
15.  Функції та структура моралі.
16.  Категорії етики: добро, зло; справедливість; моральний обо¬в'язок.
17.  Категорії етики: совість; сором, вина; свобода, моральна відпо¬відальність.
18.  Категорії етики: сенс життя та щастя. Ціннісні орієнтації.
19.  Моральна свідомість. Структура моральної свідомості.
20.  Моральна культура особистості.
2 і. Професійна етика (в залежності від факультету: етика юристів, етика біологів, етика працівників соціальних служб, етика науки).
22.  Моральні аспекти глобальних проблем сучасності.
23.  Предмет та завдання естетики.
24.  Структура естетики.
25.  Естетичні концепції Стародавнього Світу.
25. Естетичні концепції Середньовіччя: східна та західна традиції 23. Естетика Відродження та Нового часу.
28.  Особливості естетики XIX ст.
29.  Розвиток естетичної думки на Україні.
30.  Основні категорії естетики: прекрасне, потворне; високе.
31.  Основні категорії естетики: трагічне та комічне; іронія.
32.  Мистецтво як естетичний феномен.
33.  Естетична свідомість. Структура естетичної свідомості.
34.  Естетична діяльність.
35. Дизайн. Естетична організація предметного середовища.
36.  Соціальна природа та функції мистецтва.
37.  Система мистецтва та види мистецтва.
38.  Художній твір: зміст та форма.
39.  Загальні поняття процесу художньої творчості.
40.  Основні етапи еволюції мистецтва.
41.  Естетична культура особистості: зміст, методи виховання.
42.  Культура поведінки. Етикет.
43.    Етична проблематика у філософії та художній культурі XX ст.
44.     Естетична свідомість XX ст.

 
Рекомендована література
1.    Аббаньяно Н. Мудрость философии. — Спб.: Алетейя, 1998.
2.    Абеляр П. Этика или познай самого себя // Теологические трак¬таты. — М.: Прогресс—Гнозис, 1995.
3.    Аболина Т. Г. Исторические судьбы нравственности: философский анализ нравственной культуры. — К.: Лыбидь, 1992.
4.    Аврелий Марк. Наедине с собой. — Киев—Черкассы РИЦ «Реал», 1993.
5.    Алексеев В. П. Становление человечества. — М.: Политиздат, 1984.
6.    Алексеев С. С. Философия права. — М.: Норма, 1997.
7.    Антология мировой философии: В 4-хт. — М.: Мысль, 1969.
8.    Аристотель. Большая этика: Соч. в 4-хт. — М.: Мысль, 1983. — Т. 4.
9.    Арістотель. Нікомахова етика. — К.: Аквілон-плюс, 2002.
10.    Асмус В. Ф. Этика Канта // Кант И. Соч. в 6-ти т. — М.: Мысль, 1995. — Т. 4. Ч. 1.
11.    Боргош Ю. Фома Аквинский. — М.: Мысль, 1975.
12.    Борев Ю. Б. Предмет и задачи эстетики //Эстетика. — М.,1985.
13.    Борев Ю. В. Эстетика: В 2-х т,-Смоленск, 1997.
14.    Борейко В. Е. Прорыв в экономическую этику. — К.: 2001.
15.    БорхесХ. Л. Письмена Бога. — М.: Республика, 1992.
16.    Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений. — М.: Финансы и ста¬тистика, 2001.
17.    Брагина Л. М. Итальянский гуманизм: этические учения XIV—XV. — М.: Высшая школа, 1977.
18.    Брентано Ф. О происхождении нравственного познания. — СПб.: Алетейя, 2000.
19.    Буало Никола. Искусство поэтическое. — М., 1967.
20.    Вагин И. Психология зла. — Санкт-Петербург—Москва—Харьков—Минск, 2001.
21.    Валеев Д. Ж. Происхождение морали. — Саратов: Издательство Саратовського университета, 1981.
22.    Валла Л. Об истинном и ложном благе; О свободе воли. — М.: Наука, 1989.
23.    Введение в биоэтику. ~ М.: Прогресс-Традиция, 1998.
24.    Вейс Ф. Нравственные основы жизни. — Минск: Юнацтва, 1994.
25.    Винниченко В. Відродження нації: У 3-хт. — К., 1990.
26.    Відродження //Історія світової культури. — К., 1994.
27.    Вольтер Ф. Философские сочинения. — М.: Наука, 1988.
28.    Гегель Г.  В.   Ф.  Введение.  Лекции по  эстетике//
29.    Эстетика: В 4 т. — М., 1971.
30.    Герет Т.-М., Клоноскі Р.-Дж. Етика бізнесу. — К.: Основи, 1999.
31.    Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. — М.: Прогресс 1990 г.
32.    Гете И. В. Об искусстве. — М., 1975.
33.    Гольбах П. Избранные произведения: В 2-х т. — М.: Соцэкгиз, 1963.
34.    Гонра Д. П. Древнегреческая мифологема судьбы. — Новосибирск: Наука, 1990.
35.    Горський В. С. Історія української філософії. — К.: Наукова думка, 2001.
36.    Грушевський М. На порозі нової України. — К., 1991.
37.    Гуревич П. С. Этика Шопенгаузра. — М.: Знание, 1991.
38.    Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія. — К., 1999.
39.    Гусейнов А. А. Ненасилие и перспективы общества // Философ¬ские науки. — 1990. — № 11.
40.    Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. — М.: Гардарика, 1998.
41.    Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. — М.: Мысль, 1987.
42.    Гусєв В. І.  Історія західноєвропейської філософії
43.    Дигесты Юстиниана. — М.: Наука, 1984.
44.    Домбровский А. Сад Эпикура. — М.: Дєт. лит., 1983.
45.    Донцов Д. Дух нашої давнини. — Дрогобич, 1991.
46.    Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу: Вибране. К., 1991.
47.    Древнекитайская философия. — М.: Мысль, 1972.
48.    Дробницкий О. Г. Понятие морали. — М.: Наука, 1974.
49.    Дробницкий О. Г. Проблемы нравственности. — М.: Наука, 1977.
50.    Етика: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2002.
51.    Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. — К.: Ліб-ра, 1999.
52.    Єфіменко В.   В.   Культура середньовіччя.   Культура Відродження // Історія світової культури К. 1994
53.    Живая этика: Избранное. — М.: Республика, 1992.
54.    Жувенель Б. де. Этика перераспределения // Институт национальной модели зкономики. 1995.
55.    Законодавство України про охорону здоров'я. — К.: Парламент¬ське видавництво, 1999.
56.    Зеленкова И. Л., Беляева Е. В. Этика. — Минск: Тетра-Системс 1998.
57.    Иванов В. Г. История этики древнего мира. — Л.: Издательство ЛГУ, 1980.
58.    Ильенков 3. В. Об идолах и идеалах. — М.: Политиздат, 1986.
59.    Історія філософії України: Хрестоматія. — К.: Либідь, 1993.
60.    История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. - Т. 1-5. - М.. 1962.
61.    Канарский А. С. Категории эстетики как ступени искусства и эстетической практики человека // Этика и эстетикаК., 1990. — № 33.
62.    Кант И. Метафизика нравов: Соч. в 6-ти т. — М.: Мысль, 1983 — І 4. - Ч. 2.
63.    Кант И. Сочинения: В 6-ти т. — М., 1965. — Т. 4. — Ч. 2.
64.     Карэн Эудженио. Проблемы итальянского Возрождения – М. 1986
65.    Козловский Л. Культура постмодернизма. - М, 1997.
66.    .Кондрашов В. А., Чачина Е. А. Етика. Естетика. — Ростов-на-До-ну: Феникс, 1999.
67.    Краткий словарь по эстетике. - М., 1980.
68.    Краткий словарь по этике. - М, 1980
69.    Кропоткин П. А. Этика. — М.: Политиздат, 1991.
70.    Кузнецова Г. В., Максимов Л. В. Природа моральных абсолютов. — М.: Наследие, 1996.
71.    Кучерюк Д. Ю. Естетика як метатеорія мистецтва // Естетика -  К.1997
72.    Лазртский Диоген. О жизни, ученнях и изречениях знаменитих философов. — М.: Мысль, 1979.
73.    ЛевчукЛ. Т. та ін. Естетика. - К., 1997.
74.    Леонардо да Ви чи. Книга о живописи. — М., 1935.
75.    Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
76.    Лосев А- Ф. История античной эстетики. - М, 1963.
77.    Любимова Т. Б.  Трагическое как эстетическая категория. — М., 1985
78.    Мабли Г. Избранные произведения. — М.—Л.: Издательство АН СССР, 1950.
79.    Малахов В. А. Етика. — К.: Либідь, 2000.
80.    Малахов В. А. Етика: Курс лекцій. — К.: Либідь, 1996.
81.    Мильнер-Иринин Я. А. Этика, или Принципы истинной человечности. — М.: Наука, 1999.
82.    Михайлов М. И. Основные эстетические категории: опыт систематизации. – Саратов 1990
83.    Міфи Давньої Греції. — К., 1980.
84.    Мифологический словарь. — М., 1985.
85.    Музикальная эстетика Западной Европы XVII—
86.    Мур Д. 3. Принципи зтики. — М.: Прогресе, 1984.
87.    Мур Д. 3. Природа моральной философии. — М.: Республика, 1999.
88.    Некрасов А. И. Этика. — Харьков: Одиссей, 2003.
89.    Ницше Ф. Злая мудрость. — М.: 1993
90.    Ницше Ф. Поту сторону добра и зла.      М. 1990
91.    Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. -М., 1978.
92.    Оссовская М. Рыцари, и буржуа,       М.: 1987.
93.    Письма славы и бесемертия. — М.: Политиздат, 1983.
94.    Понятие судьбы в контексте разных культур. — М.: 1994
95.    Попелова И. Этика. О исторической и современной проблемати-ке нравственной теории. — М.: Прогресе, 1965.
96.    Попов Б. Н. Взаимосвязь категорий счастья и смысла жизни. — М.: Наука, 1986.
97.    Попов С. И. Кант и кантианство. — М.: Издательство МГУ, 1961. Предмет и система этики. — Москва—София: Институт философии АН СССР; Институт философии БАН, 1973.
98.    Преловская И. С. Нравственный выбор. — М.: Знание, 1982.
99.    Прикладная этика и управление нравственным воспитанием. — Томск: Издательство Томскогоуниверситета, 1980.
100.    Проблема ценности в философии. — М.—Л.: Наука, 1966.
101.    Проблема эвтаназии (свободный реферат) // Реферативный жур¬нал. — Социальные и гуманитарные науки. — Серия 3. Философия. — 1999. — № 4.
102.    Прокофьев А. В. Об зтическом смысле антитезы «мораль для человека» или «человек для морали» // Вопросы философии. — 1998. — № 6.
103.    Прокофьев А. В. Фундаментальное этическое равенство и проб¬лема социальной этики // Общественные науки и современность. — 2002. — № 2.
104.    Прокофьев В. И. 0 совести. — М.: Московский рабочий, 1968.
105.    Развитие этики: панорама идей // Вопросы философии. —1984. — № 6.
106.    Разин А. В. Сознание и нравственность: антропогенетическое единство // Вестник МГУ. — Серия 7. Философия. — 1999. — № 3.
107.    Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афориз¬мах. — М.: Политиздат, 1990.
108.    Рачков А. П. Правда — справедливость // Вестник МГУ. — Серия 7. Философия. — 1993. — № 6.
109.    Ревякина Н. В. Из истории этических учений эпохи Возрождения // Вестник МГУ. — Серия 9. История. — 1962. — № 2.
110.    Ревякина Н. В. Политическое значение трактата Л. Валла «Заявление о ложном и вымышленном дарении Константина» // Вестник МГУ. — Серия 9. История. — 1961. — № 3.
111.    Резвицкий Н. И. Категория совести в этике Гегеля // Вестник ЛГУ. — 1965. — № 5.
112.    Рерих Н. К. Твердыня пламенная. — Рига: Виеда, 1991. Рикер П. Этика и политика // Философская и социологическая мысль. — 1995. — № 5—6.
113.    Рисмен Д. Некоторые типы характеров и общество // Социс. — 1993. — № 5.
114.    Розин А. В. Моральные абсолюты в историческом мышлении // Вестник МГУ. — Серия 7. Философия. — 1997. — № 2.
115.    Розин В. М. Ценностная ориентация и благо человека // Вестник МГУ. — Серия 7. Философия. — 1996. — № 1.
116.    Словник української міфології. — К., 1992-
117.    Тофтул Етика – К. 2005 р.
118.    Философский энциклопедический словарь  — М. 1983
119.    Шеллинг Ф. В. Философия искусства. — М 1966
120.    Шестаков В. П. Очерки по истории эстетики 1979.
121.    Эстетика / за редакцією В. О. Лозового. - К., 2002.
122.    Эстетика. Словарь.- 1990.
123.    Эстетические категории и искусство. — Кишинев 1989
124.    Этика путь к красоте отношений. Курс лекций. Хамитов Н.В., Крылова С.А.. – К., 2007.
125.    Этика и эстетика: Словарь ключевых терминов. Под редакцией Хамитов Н.В., Крылова С.А. Минеева С. – КНТ, К.,. 2009.
 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме