Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кафедра соціальних дисциплін

“Затверджую”
Проректор з науково-педагогічної роботи
____________Іванова Т.В.
“___”__________200__р.Робоча навчальна програма

з дисципліни

______Релігієзнавство____

для студентів спеціальностей
6.050200 “ Менеджмент організацій”
6.050200 “ Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
6.020100 “Документознавство та інформаційна діяльність”
6.050100” Фінанси”
6. 050100” Облік і аудит”
6.060100 “ Правознавство”
6.030101 “Соціологія“
6.030101 “Психологія“
денної та заочної форми навчанняКиїв - 2009Робоча навчальна програма з дисципліни “Релігієзнавство” для студентів спеціальностей 6.050200 “ Менеджмент організацій”, 6.050200 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 6.020100 “Документознавство та інформаційна діяльність”, 6.050100” Фінанси”,
6.050100” Облік і аудит”, 6.060100 “ Правознавство”, 6.030101 “Соціологія”денної та заочної форм навчання розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління, протокол №7 від 5 лютого 2007 року.


     Рекомендована для студентів денної та заочної форм навчання і відповідає вимогам вищої школи.


     Укладач: Кучера Т.М., кандидат філософських наук, доцент.


Рецензенти: Крилова С.А., кандидат філософських наук, доцент, зав. кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління.
Дерев”янко Т.М., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Київського національного економічного університету.

Зміст
    
1. Вступ.................................................................................................................4
2. Навчально – тематичний план дисципліни...................................................7
3. Програма дисципліни “Релігієзнавство”.....................................................15
4. Плани лекцій..................................................................................................17
5. Плани семінарських занять..........................................................................19
6. Організація самостійної роботи студентів..................................................32
7. Індивідуальні завдання.................................................................................37
8. Система поточного і підсумкового контролю............................................39
9. Література......................................................................................................42
10. Комплексна контрольна робота.................................................................44

І. Вступ
Важливе місце в підготовці висококваліфікованих спеціалістів у вищих навчальних закладах належить гуманітарним дисциплінам. Серед них курс “Релігієзнавство”, що тісно пов”язаний з курсами “ Філософія”, “Історія української та зарубіжної культури”, “ Культурологія”, “ Етика”,   “ Соціологія”.
Вивчення релігієзнавства має істотне значення для піднесення загально-освітньої і культурної ерудиції, для світоглядного самовизначення  та виховання студентів, формування їхньої громадянської позиції. Вивчення дисципліни є складовою частиною гуманітаризації освіти і формування духовної культури студента.
Мета навчальної дисципліни: досягти знання і розуміння студентами основних теорій походження релігії, ранніх форм релігійних вірувань, особливостей формування і розвитку національних та світових релігій, їх впливу на економіку, суспільне і політичне життя народів та імперій. Дати історіософський аналіз конфесійного розвитку в Україні, показати особливості сучасного розвитку та географію релігій в Україні та світі, сформувати засади основних принципів сучасного розуміння свободи совісті.
Завдання дисципліни: показати студентам сучасні здобутки світового релігієзнавства, що дозволить студентам набути практичні навички ідентифікації певних явищ суспільного життя як релігійних, сформувати вміння застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу різноманітних суспільних явищ та у ситуаціях світоглядного вибору, полегшити розуміння символіки та головних ідей багатьох творів мистецтва.
Після вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
-    предмет релігієзнавства, його місце в системі філософських наук;
-    основні течії релігії та історію їх виникнення;
-    місце і роль релігії у житті суспільства та людини;
-    теорії походження релігії;
-    основні форми первісних вірувань;
-    національно - державні релігії, їх походження та сутність;
-    світові релігії та їх вплив на соціально - політичне життя світової спільноти;
-    сучасний стан релігії і церкви в Україні та світі;
-    зміст та основні напрями сучасного діалогу між державою та церквою в Україні.
Вміти:
-    користуватися основними поняттями і категоріями релігієзнавства;
-    аналізувати вплив культурно-історичних та соціальних факторів на формування релігії;
-    вирізняти спільне і своєрідне, притаманне кожній світовій релігії;
-    володіти мистецтвом розуміти людей чий образ думок є іншим;
-    застосовувати теоретичні знання для аналізу діяльності конфесій в Україні та світі.
Курс “Релігієзнавство” розрахований на один семестр. Методика вивчення дисципліни базується на єдності лекцій та семінарських занять, передбачається розгляд та аналіз реальної релігійної ситуації, проблеми що існують у світі та у нашій країні, ділові ігри та тренінги, а також тестування та контрольні роботи.
Передбачено також самостійну роботу студентів над дисципліною з  індивідуальними та груповими консультаціями.
Контроль знань студентів з релігієзнавства як поточний, так і підсумковий (у формі заліку) проводиться в усній та письмовій формах. Передбачається використовувати такі форми і методи контролю, як усні опитування та доповіді на семінарах, перевірка самостійної роботи, захист рефератів, написання модульних контрольних робіт та індивідуальні співбесіди з викладачем.
Кількість лекцій і семінарських занять визначаються навчальним планом відповідно до державних стандартів.

Робоча програма

з курсу Релігієзнавство

    Для спеціальностей:  
6.050200 “Менеджмент організацій”
6.050200 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
6.020100 “Документознавство та інформаційна діяльність”
6.050100 “Фінанси”
6.050100 “Облік і аудит”
6.060100 “Правознавство”
6.030103 “Психологія”


Кафедра соціальних дисциплін

Форма навчання

Нормативні дані

Курс

Спеціальність

Семестри

Лекції

(год.)

Практичні

(семінари)

(год.)

Консультації

Модульний

контроль

Екзамени

Заліки

Всього годин

Факультет менеджменту

 

2

2

1

2

2

МО

МЗД

ДІД

Пс

Соц

3

3

2

2

3

 

10

10

10

16

18

8

8

8

18

16

 

+

+

+

+

+

 

3

3

2

3

3

54

54

54

54

54

 

Юридичний факультет

2

Ю

4

18

16

 

+

 

4

72

 

Економічний факультет

2

2

 

ОА

Ф

4

4

 

18

10

 

16

8

 

 

+

+

 

 

4

4

 

54

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет менеджменту

1,2

1,2

МО

МЗД

 

2,3

2,3

 

4

4

2

2

 

 

 

 

3

3

 

54

54

 

Юридичний факультет

2

 

Ю

 

3,4

 

6

 

4

 

 

 

 

4

 

54

 

 

Економічний факультет

2

2

 

ОА

Ф

 

3,4

3,4

 

4

4

 

4

2

 

 

 

 

4

4

 

54

54

 

 2. Навчально – тематичний план дисципліни
2.1 Навчально – тематичний план дисципліни "Релігієзнавство"
для студентів денної форми навчання:
 
для юридичного факультету та факультету менеджменту спеціальність “Соціологія” та “Психологія”.

                        Обсяг аудиторних годин – 34
                        Лекцій – 16
Семінарів – 18
Самостійна робота – 20
Індивідуальна робота - 18

     Назва теми

Лекцій

Семінарів

Сам. роб.

Інд.

роб.

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії

Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи

Тема 4. Національні релігії сучасності

Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу

Тема 6. Виникнення та еволюція християнства

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу

Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні

Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації

 

2

 

2

 

2

2

2

 

2

 

2

 

1

 

1

1

 

2

 

2

3

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

3

3

2

 

2

 

2

 

2

 

2

2

 

2

 

2

2

2

 

2

 

2

 

2

 

2

Разом

16

18

20

18

 


    

Для факультету менеджменту,
спеціальність “Менеджмент організацій”.

                        Обсяг аудиторних годин – 18
                        Лекцій – 10
Семінарів – 8
Самостійна робота – 10
Індивідуальна робота - 26

  

     Назва теми

Лекцій

Семінарів

Сам. роб.

Інд.

роб.

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії

Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи

Тема 4. Національні релігії сучасності

Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу

Тема 6. Виникнення та еволюція християнства

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу

Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні

Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації

 

 

 

2

 

2

1

 

1

1

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

1

 

1

0,7

0,7

 

0,7

 

1

 

1

1

 

1

1

 

2

1

1

 

1

 

1

 

1

3

 

3

3

 

3

3

3

 

3

 

3

 

2

Разом

10

8

10

26Для факультету менеджменту, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Документознавство та інформаційна діяльність”

                        Обсяг аудиторних годин – 18
                        Лекцій – 10
Семінарів – 8
Самостійна робота – 20
Індивідуальна робота - 16

    

     Назва теми

Лекцій

Семінарів

Сам. роб.

Інд.

роб.

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії

Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи

Тема 4. Національні релігії сучасності

Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу

Тема 6. Виникнення та еволюція християнства

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу

Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні

Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації

 

 

 

2

 

2

1

 

1

1

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

0,7

0,7

 

0,7

 

1

 

1

2

 

2

2

 

3

2

3

 

2

 

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

2

 

1

 

2

 

1

Разом

10

8

20

16
Для економічного факультету, спеціальність “Облік і аудит”.

                        Обсяг аудиторних годин – 34
                        Лекцій – 18
Семінарів – 16
Самостійна робота – 14
Індивідуальна робота - 6

    

     Назва теми

Лекцій

Семінарів

Сам. роб.

Інд. роб.

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії

Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи

Тема 4. Національні релігії сучасності

Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу

Тема 6. Виникнення та еволюція християнства

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу

Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні

Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації

 

 

 

2

 

2

2

 

2

2

2

 

2

 

2

 

2

1

 

1

2

 

2

2

2

 

2

 

2

 

2

1

 

1

2

 

2

2

2

 

2

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

Разом

18

16

14

6

Для економічного факультету, спеціальність “Фінанси”.

                        Обсяг аудиторних годин – 18
                        Лекцій – 10
Семінарів – 8
Самостійна робота – 22
Індивідуальна робота - 14

    

     Назва теми

Лекцій

Семінарів

Сам. роб.

Інд. роб.

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії

Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи

Тема 4. Національні релігії сучасності

Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу

Тема 6. Виникнення та еволюція християнства

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу

Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні

Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації

 

 

 

2

2

1

 

1

1

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

1

 

1

0,7

0,7

 

0,7

 

1

 

1

2

 

2

3

 

3

2

3

 

2

 

3

 

2

1

 

2

2

 

2

 

1

 

2

1

2

 

1

Разом

10

8

22

142.2. Навчально – тематичний план дисципліни "Релігієзнавство"
для студентів заочної форми навчання:
для факультету менеджменту
та економічного факультету,
спеціальність “Фінанси”.

                        Обсяг аудиторних годин – 6
                        Лекцій – 4
Семінарів – 2
Самостійна робота - 48

   

     Назва теми

Лекцій

Семінарів

Сам. роб.

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії

Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи

Тема 4. Національні релігії сучасності

Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу

Тема 6. Виникнення та еволюція християнства

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу

Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні

Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації

 

 

 

1

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

0,7

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

6

 

6

6

6

 

6

 

6

 

4

Разом

4

2

48

Для економічного факультету,
спеціальність “Облік і аудит”.

                        Обсяг аудиторних годин – 6
                        Лекцій – 4
Семінарів – 2
Самостійна робота - 48

         Назва теми

Лекцій

Семінарів

Сам. роб.

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії

Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи

Тема 4. Національні релігії сучасності

Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу

Тема 6. Виникнення та еволюція християнства

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу

Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні

Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації

 

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

0,7

 

0,7

0,7

 

 

4

 

4

6

 

6

6

6

 

6

 

6

 

4

Разом

4

2

48
Для юридичного факультету.

                        Обсяг аудиторних годин – 10
                        Лекцій – 6
Семінарів – 4
Самостійна робота - 44

    

     Назва теми

Лекцій

Семінарів

Сам. роб.

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії

Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи

Тема 4. Національні релігії сучасності

Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу

Тема 6. Виникнення та еволюція християнства

Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу

Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні

Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації

 

 

 

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

0,7

0,7

 

 

0,7

0,7

 

0,7

 

 

 

 

4

 

4

4

 

6

4

6

 

4

 

6

 

6

Разом

6

4

44
3. Програма дисципліни “Релігієзнавство”

Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна.
Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання. Е.Тейлор – родоначальник релігієзнавства. Предмет, об’єкт і структура релігієзнавства. Теоретичне та історичне релігієзнавство. Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Лінгвістичне релігієзнавство. Методологічні принципи релігієзнавства. Методи дослідження в релігієзнавстві. Релігієзнавство і теологія. Релігієзнавство та атеїзм. Практичний сенс релігієзнавства.


Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії.
Історичні підходи до визначення релігії. Етимологія терміну “релігія”. Богословське та світське визначення релігії. Концепції релігії. Теорії походження релігії. Природа релігії. Віра у надприродне – головна ознака будь-якої релігії. Особливості віри у надприродне. Структура релігії. Релігійна свідомість та її рівні. Релігійні уявлення. Релігійні почуття. Культова та позакультова релігійна діяльність. Релігійний культ. Релігійні організації: церква, секта, деномінація, харизматичний культ. Функції релігійних організацій. Релігія в життєдіяльності особи та суспільства. Функції релігії.


Тема 3. Походження релігії та її історичні форми і типи.
Походження релігії: богословське та наукове пояснення. Класифікація релігій. Політеїзм. Монотеїзм. Загальна характеристика релігій світу. Ранні форми релігії (родоплемінні): тотемізм, фетишизм, магія, анімізм, аніматизм, анімалізм, шаманство, культ предків. Особливості національних релігій. Ранні національні релігії (етнічні релігії). Пізні національні релігії (етнодержавні релігії). Світові релігії. Нетрадиційні релігії, нові релігійні рухи.


Тема 4. Національні релігії сучасності.
Особливості становлення та характерні риси етнодержавних релігій.
Релігії Давньої Індії. Головні особливості розвитку та релігійної системи індуїзму. Віровчення та культ індуїзму. Напрямки індуїзму. Особливості джайнізму. Сикхізм – впливова релігійна течія сучасної Індії. Конфуціанство та даосизм – національні релігії Китаю. Філософсько-етичні та релігійні засади конфуціанства. Особливості культу в даосизмі.
Синтоїзм – національна релігія японців. Культова система синтоїзму.
Іудаїзм – класична форма монотеїстичної, національної релігії.
Історичні умови виникнення та розвитку іудаїзму. Талмуд – священна книга іудаїзму. Філософські і моральні принципи іудаїзму. Іудейські обряди та свята. Напрями та течії в іудаїзмі.


Тема 5. Буддизм: основи віровчення і культу.
Буддизм – найдавніша світова релігія. Соціально-економічні та історичні умови виникнення буддизму. Будда як історична особа. Світоглядні основи буддизму. Вчення Будди про “чотири благородні істини” – основа віровчення буддизму. Трипітака – священна книга буддизму. Морально-етичні принципи буддизму. Буддійський пантеон та культ. Основні напрями, течії. Тхеравада. Хінаяна. Махаяна. Ваджраяна.  Ламаїзм – тибетський буддизм. Дзен (чань)- буддизм. Буддизм у сучасному світі.


Тема 6. Виникнення та еволюція християнства.
Соціально-історичні передумови виникнення християнства. Ісус Христос – засновник християнства. Джерела християнського віровчення. Особливості віровчення раннього християнства. Біблія – священна книга християн. Хрест – священий знак християн. Утворення християнської церкви. Розколи у християнстві: причини та наслідки. Символ віри. Християнські таїнства. Особливості календаря християнських свят. Християнські свята. Особливості віровчення та культу православ’я. Віросповідні, культові та організаційні особливості католицизму. Виникнення протестантизму, його основні риси. Особливості ранніх течій протестантизму – лютеранства, кальвінізму, англіканства. Пізній протестантизм. Тенденції в сучасному протестантизмі.


Тема 7. Іслам: особливості віровчення і культу.
Формування і поширення ісламу як світової релігії. Засновник ісламу пророк Мухаммед. Джерела ісламу. Коран – священна книга мусульман. Віровчення ісламу. Шаріат. Свята, звичаї та обряди ісламу. Напрями, течії ісламу: сунізм та шиїзм. Іслам у сучасному світі.


Тема 8. Історія та сучасний стан релігій в Україні.
Дохристиянські вірування українського народу. Головні дохристиянські боги. Початок християнства на українських землях. Хрещення України – Русі. Головні етапи розвитку християнства в Україні. Зв’язок релігійного і національного в етноісторичному розвитку України. Поліконфесійний склад населення України. Особливості православ’я в суверенній Україні. Українська православна церква (УПЦМП), Українська православна церква Київського патріархату (УПЦКП), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), Українська греко-католицька церква (УГКЦ), Римо-католицька церква. Протестантські релігійні обєднання та громади. Географічна мережа віруючого населення України. Неорелігії в Україні. Релігія в українській діаспорі.


Тема 9. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації.
Свобода совісті як загальнолюдська цінність – концептуальне визначення свободи совісті. Історичні форми критичного розгляду релігії. Вільнодумство як форма індивідуальної та суспільної свідомості. Сутність та умови забезпечення свободи совісті. Міжнародні правові норми про свободу совісті. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації. Реалізація принципів свободи совісті в Україні.4. Плани лекцій

Лекція I. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна.
1. Релігієзнавство як наука: історія становлення та предмет його вивчення.
    2. Структура релігієзнавства та методи дослідження.

Лекція II.  Сутність і соціальна природа релігії.
1. Сутність релігії.
2. Елементи та структура релігії.
3. Функції релігії та її роль в житті суспільства.

Лекції III. Походження релігії та її історичні форми і типи.
1. Різні підходи до типологізації релігій.
2. Загальна характеристика релігій світу.
3. Виникнення релігії. Ранні форми релігійних вірувань. Магія, тотемізм, фетишизм та анімізм.

Лекція IV. Національні релігії.
1. Особливості національних релігій.
2. Ранні національні релігії (етнічні релігії).
3. Особливості становлення та характерні риси етнодержавних релігій.

Лекція V. Буддизм: основи віровчення і культу.
1. Виникнення буддизму та розповсюдження його в сучасному світі.
2. Зміст релігійно-філософського вчення буддизму.
3. Основні напрями в буддизмі та їх відмінності.

Лекція VI. Виникнення та еволюція християнства.
1. Історичні передумови виникнення християнства.
2. Утворення християнської церкви.
3. Розколи в християнстві: причини та наслідки.

Лекція VII. Особливості віровчення і культу ісламу.
1. Виникнення та формування ісламу як світової релігії.
2. Специфіка віровчення та культу ісламу.
3. Основні напрями в ісламі.

Лекція VIII. Історія та сучасний стан релігії в Україні.
1. Дохристиянські вірування українського народу.
2. Хрещення України-Русі.
3. Поліконфесійний склад населення України.
4. Неорелігії в Україні.

Лекція IX. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації.
1. Свобода совісті як закономірне породження суспільного прогресу.
2. Конституція і законодавство України про свободу совісті та релігійні організації.


5. Плани семінарських занять.
5.1. Плани семінарських занять
для студентів денної форми навчання:
а) економічний факультет,
спеціальність “Економіка підприємства ”, юридичний факультет, спеціальність “ Правознавство” факультету менеджменту , спеціальність “Соціологія” та “Психологія”.

    Семінар 1. Релігієзнавство про сутність та походження релігії
(2 год.).
    1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна.
    2. Теорії походження релігії.
        3. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура.
    4. Функції релігії та її роль в житті суспільства.

Література:
1.    Абрамович С., Чікарькова М., Тілло М. Релігієзнавство. – К., 2006.
2.    Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен.-К., 1984.
3.    Дулуман Є.К. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. // Людина і світ. - № 9 – 10, 1992.
4.    Релігієзнавчий словник (за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика). - К., 1996.
5.    Лобовик Б. Релігія як феномен і категорія релігієзнавства. // Українське релігієзнавство-№ 4, 1996.
6.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 2000.
7.    Горлинський В.В. Релігієзнавство. Курс лекцій. - К., 2000.
8.    Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. Бублика С.А.).-К., 1999.
9.     Цветков А.П. Религиоведение. - К., 2002.
10.     Лубський В.І., Теремко В.І. , Лубська М.В. Релігієзнавство.-К., 2003.
11.    Релігієзнавство. Курс лекцій. – Кер. авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004.
12.     Черній Д. Релігієзнавство. – К., 2003.
13.     Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1980.
14.     Тэйлор Э. Б. Первобытная культура. – М., 1989.
15.     Токарев С.А. Религия в истории народов мира. –М., 1986.
16.     Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.

Теми рефератів:
1.    Релігієзнавство – наука про релігію.
2.    Проблематика релігієзнавства.
3.    Богословське та наукове пояснення релігії.
4.    Що таке релігія ?
5.    Особливості релігієзнавства як навчальної дисципліни.
6.     Особливості релігійної свідомості.
7.    Віра в надприродне – головна ознака релігії.
8.    Закономірність і причини виникнення релігії.
9.    Основні релігієзнавчі концепції сутності релігії.

    Семінар 2. Національні релігії сучасності (4 год.).
     1. Типологізація релігії.
2.Виникнення національних релігій та їх особливості.
3.Релігії Сходу: особливості становлення та характерні риси:
а) індуїзм;                д) конфуціанство;
б) джайнізм;                е) даосизм;
в) сикхізм;                ж) синтоїзм.
г) зороастрізм;
4.Іудаїзм – класична форма монотеїстичної національної релігії. Особливості віровчення, культу та організації.

Література:
1.    Абрамович С., Чікарькова М., Тілло М. Релігієзнавство. – К., 2006.
2.    Арутюнов С.А., Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии. - М., 1968.
3.    Васильев А.С. История религий Востока. - М., 1988.
4.    Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае.-М., 1970.
5.    Гусева К.Р. Джайнизм.-М., 1968.
6.    Гусева К.Р. Индуизм. История формирования, культовая практика.-М., 1977.
7.    Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблемы синкретизма.-М., 1987.
8.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.-К., 2000.
9.    Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство. – К ., 2004.
10.    Горлинський В.В. Релігієзнавство. Курс лекцій.-К., 2000.
11.     Токарев С.А. Религия в истории народов мира.-М., 1986.
12.     В.І.Лубський та ін. Історія релігії.-К., 2004.
13. Вонг Е. Даосизм.-М., 2001.
14. Каниткар В.П., Коул У.О. Индуизм. - М., 2001.
15. Пилкингтон С.М. Иудаизм.-М., 2002.
16. Релігієзнавство. Курс лекцій. – Кер. авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004.
17. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1980.
18. Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.


Теми рефератів:
1.    Табу в системі соціальної регуляції поведінки.
2.    Роль індуїзму (конфуціанства) в розвитку індійської (китайської) культури.
3.    Характерні особливості національних релігій.
4.    Вплив релігійно-філософської традиції на формування східної медицини.
5.    Релігійний і медичний зміст практики медитації.
6.    Соціально-історичні та економічні умови виникнення іудаїзму.
7.    Культура та релігія.

8.    Значення “ Авести” для подальшого розвитку релігій.
9.    Вплив зороастризму на філософські системи європейських народів.
10.     Релігійні традиції Японії.
11.    Даосизм, його вчення про "дао".
12.    Синкретичний характер синтоїзму та суть його вчення.
13.    Особливості джайнізму.
14.    Соціально-історичні умови виникнення та сутність сикхізму.
15.     Політеїзм індуїзму.
16.     Порівняльна характеристика національних релігій Індії та Китаю.

    Семінар 3. Віровчення та історія виникнення буддизму
(2 год.).
1. Буддизм найдавніша світова релігія.
2. Вчення Будди про “чотири благородні істини”.
3. Основні напрями, течії.        

Література:
1.    Анри Арвон. Буддизм. – М., 2005.
2.    Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. – М., 1990.
3.    Вайтруб І. Буддизм. // Людина і світ. – 1998 № 2, 5, 6.
4.    Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.
5.    Кочетов А.Н. Ламаїзм. – М., 1973.
6.    Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство. – К ., 2004.
7.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 2000.
8.    Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство. – К., 2003.
9.    Лубський В.І. та ін. Історія релігії. - К., 2004.
10.    Эррикер К. Буддизм. – М., 2002.
11 Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К. , 2006.


Теми рефератів:
1. Історія виникнення буддизму.
2. Виникнення ламаїзму та його віросповідні особливості.
3. Дзен-буддизм як різновид буддизму.
4. Морально-етичні принципи буддизму.
5. Буддійський пантеон та культ.
6. Розповсюдження буддизму в сучасному світі.

Семінар 4. Віровчення християнства (2 год.).
    1. Формування християнського віровчення.
    2. Біблія – священна книга та історико-культурне явище.
    3. Відмінності православ`я та католицизму.
    4. Особливості протестантизму.

Література:
1.    Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавствою. – К., 2006.
2.    История баптизма. – Одесса, 1996.
3.    Калінін Р.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 2000.
4.    Донини А. У истоков християнства. – М., 1989.
5.    Каретникова М.С. Протестантизм. – СПб., 1995.
6.    Католицизм: Словарь. – М., 1991.
7.    Православие, Словарь. – М., 1988.
8.    Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство. – К., 2003.
9.    Луський В.І. та ін. Історія релігії. – К., 2004.
10.     Степовик Д. Релігії світу. – К., 1993.
11.     Поснов М.Э. История Христианской Церкви. – К., 1991.
12.     Протестантизм: Словарь. – М., 1990.
13.     Релігієзнавство: Курс лекцій / Кер. авт. кол. А. Г. Баканурський – К., 2004.
14.     Янг Дж. Християнство. – М., 2003.
15.     Біблія. Святе письмо Старого і Нового Завіту.
16 Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.


Теми рефератів:
1.    Формування християнської догматики і культу.
2.    Біблія – джерело християнського віровчення.
3.    Християнські обряди та свята.
4.    Розколи в християнстві: причини та наслідки.
5.    Становлення світового православ”я.
6.    Католицизм: історія та сучасний стан.
7.    Особливості раннього протестантизму.
8.    Основні напрямки пізнього протестантизму.

Семінар 5. Іслам: особливості віровчення і культу (2 год.)
1.    Історичні умови виникнення ісламу.
2.    Віровчення і культ ісламу.
3.    Основні течії ісламу.

Література:
1.    Абрамович С., Чікарькова М., Тілло М. Релігієзнавство. – К., 2006.
2.    Бланшер Р. Коран. – М., 2005.
3.    Васильєв Л.С. История религии Востока. - М., 1983.
4.    Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.
5.    Ислам: происхождение, история и современность. – М., 1984.
6.    Ислам: Словарь. – М., 1988.
7.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 2000.
8.    Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська. Релігієзнавство. – К., 2003.
9.    Лубський В.І. та ін. Історія релігії. – К., 2004.
10.    Максуд Р.Ислам. – М., 2002.
11.    Рукайя М. Ислам. – М., 1999.
12.    Савичева Е.М. Арабський халифат. Возникновение и распространение ислама. - М., 1996.
13.    Коран. – М., 2005.
14.    Сурдель Д. Ислам. - М., 2004.
15.     Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.


Теми рефератів:
1.    Соціально-політичні та духовні джерела ісламу.
2.    Іслам у сучасному світі.
3.    Свята, звичаї та обряди ісламу.
4.    Проблема духовного лідерства в ісламі.
5.    Особливості сунізму.

Семінар 6. Історія та сучасний стан релігії в Україні (2 год.).
1.    Давні вірування українського народу.
2.    Хрещення України-Русі.
3.    Нинішня конфесійна структура та географія релігії в Україні.
4.    Неорелігії в Україні.

Література:
1.    Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1993.
2.    Брайчевский М.Ю. Біля джерел слов”янської державності. – К., 1964.
3.    Брайчевский М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.
4.    Брайчевский М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.
5.    Голобуцький П.В. Православ”я: хрещення Русі – правда і вигадки. – К., 1981.
6.    Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.
7.    Історія християнської церкви на Україні (Релігієзгавчий довідковий нарис). – К., 1992.
8.    Історія релігії в Україні (у 10 т.). – К. 1996-2003.
9.    Історія релігії в Україні. Навчальний посібник (за ред. проф.  А.М. Колодного і П.Л. Яроцького). – К., 1999.
10.    Дудар Н., Пилипович Л. Нові релігійні течії в Україні. – К., 2001.
11.    Петрик В.М., Ліхтенштейн Є.В., Сьомін С.В. та ін. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України. – К., 2002.
12.    Огієнко І. Українська церква. – К., 1993.
13.    Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. – К., 1996.
14.    Нічин В.М., Литвинов В.Д., Стротій Л.Н. Гуманістичні і реформаторські ідеї на Україні. – К., 1999.
15.    Єленський В. Українське суспільство і “секти” // Людина і світ. - 1998 № 9, стр. 9-12.

Теми рефератів:
1.    Язичество східних слов`ян.
2.    Аскольдове хрещення Русі як один з етапів християнізації.
3.    Православна церква та становлення державності Київської Русі.
4.    Українська автокефальна православна церква : історія створення та діяльність.
5.    Українська греко-католицька церква: історія виникнення, сутність та сучасний стан.
6.    Мережа церковних організацій в Україні.
7.    Релігія в українській діаспорі.
8.    Неоязичництво в Україні.
9.    Діяльність неохристиянських організацій в Україні.
10.     Нетрадиційні культи та їх поширення в Україні.

Семінар 7. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації (2 год.).
1.    Свобода совісті як загальнолюдська цінність.
2.    Міжнародні правові норми про свободу совісті.
3.    Реалізація принципів свободи совісті в Україні.

Література:
1.    Про свободу совісті та релігійні організації: Закони України // Закон України. К., 1996 – т. 1.
2.    Бабій М. Свобода совісті. – К., 1994.
3.    Гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті. – К. 2004.
4.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 2000.
5.    Свобода віровизначення. Церква і держава в Україні. – К., 1994.
6.    Лубський В.І., Теремко В.І. Лубська М.В. Релігієзнавство. – К., 2003.
7.    Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985-1999. – К., 2000.

Теми рефератів:
1.    Свобода совісті як одна з невід`ємних свобод людини.
2.    Історичні корені й суспільна практика релігійного вільнодумства.
3.    Свобода совісті – правова основа співіснування різноманітних релігійних напрямів та церковних організацій в Україні.
4.    Взаємодія релігії і політики в сучасному світі.
5.    Особливості взаємовідносин церкви і держави в Україні.
6.    Міжнародні правові норми про свободу совісті.


б) факультети: економічний, спеціальність “ Фінанси” та “Облік та аудит” і менеджменту.

Семінар 1. Релігієзнавство про сутність та походження релігії
(2 год.).
1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна.
2. Теорії походження релігії.
3. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура.
4. Функції релігії та її роль в житті суспільства.

Література:
1.    Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К., 2006.
2.    Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен.-К., 1984.
3.    Дулуман Є.К. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. // Людина і світ. - № 9 – 10, 1992.
4.    Релігієзнавчий словник (за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика). - К.,-1996.
5.    Лобовик Б. Релігія як феномен і категорія релігієзнавства. // Українське релігієзнавство. - № 4, 1996.
6.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 2000.
7.    Горлинський В.В. Релігієзнавство. Курс лекцій. - К., 2000.
8.    Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. Бублика С.А.).-К., 1999.
9.    Цветков А.П. Религиоведение. - К., 2002.
10.    Лубський В.І,. Теремко В.І, Лубська М.В. Релігієзнавство.-К., 2003.
11.    Релігієзнавство. Курс лекцій. – Кер. авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004.
12.    Черній Д. Релігієзнавство. – К., 2003.
13.    Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1980.
14.    Тэйлор Э. Б. Первобытная культура. – М., 1989.
15.    Токарев С.А. Религия в истории народов мира. –М., 1986.
16.     Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.

Теми рефератів:
1.    Релігієзнавство – наука про релігію.
2.    Проблематика релігієзнавства.
3.    Що таке релігія ?
4.    Особливості релігієзнавства як навчальної дисципліни.
5.    Особливості релігійної свідомості.
6.    Віра в надприродне – головна ознака релігії.
7.    Основні релігієзнавчі концепції сутності релігії.
8.    Культура і релігія.
9.    Закономірність і причини виникнення релігії.

    Семінар 2. Національні релігії сучасності (2 год.).
1.    Типологізація релігії.
2.    Виникнення національних релігій та їх особливості.
3.    Релігії Сходу: особливості становлення та характерні риси:
а) індуїзм;                д) конфуціанство;
б) джайнізм;                е) даосизм;
в) сикхізм;
г) зороастризм;            ж) синтоїзм.
4.    Іудаїзм – класична форма монотеїстичної національної релігії. Особливості віровчення, культу та організації.

Література:
1.    Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К., 2006.
2.    Академічне релігієзнавство (за ред. А. Колодного).-К., 2000.
3.    Арутюнов С.А., Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии. - М., 1968.
4.    Васильев А.С. История религий Востока. - М., 1988.
5.    Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае.-М., 1970.
6.    Гусева К.Р. Джайнизм.-М., 1968.
7.    Гусева К.Р. Индуизм. История формирования, культовая практика.-М., 1977.
8.    Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблемы синкретизма.-М., 1987.
9.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.-К., 2000.
10.    Горлинський В.В. Релігієзнавство. Курс лекцій.-К., 2000.
11.    В.І.Лубський та ін. Історія релігії.-К., 2004.
12.    Вонг Е. Даосизм.-М., 2001.
13.    Каниткар В.П., Коул У.О. Индуизм. - М., 2001.
14.    Пилкингтон С.М. Иудаизм.-М., 2002.
15.    Релігієзнавство. Курс лекцій. – Кер. авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004.
16.    Токарев С.А. Религия в истории народов мира.-М., 1986.
17.    Тэйлор Э. Б. Первобытная культура. – М., 1989.
18.    Фрэйзер Дж. Золотая ветвь. – М. 1980.
19. Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.

Теми рефератів:
1.    Табу в системі соціальної регуляції поведінки.
2.    Роль індуїзму (конфуціанства) в розвитку індійської (китайської) культури.
3.    Характерні особливості національних релігій.
4.    Вплив релігійно-філософської традиції на формування східної медицини.
5.    Релігійний і медичний зміст практики медитації.
6.    Соціально-історичні та економічні умови виникнення іудаїзму.
7.    Даосизм, його вчення про "дао".
8.    Синкретичний характер синтоїзму та суть його вчення.
9.    Особливості джайнізму.
10.    Соціально-історичні умови виникнення та сутність сикхізму.
11.    Політеїзм індуїзму.
12.    Порівняльна характеристика національних релігій Індії та Китаю.
13.    Значення “ Авести” для подальшого розвитку релігій
14.    Вплив зороастризму на філософські системи європейських народів.
15.    Релігійні традиції Японії.

    Семінар 3. Світові релігії (2 год.).
1.    Віровчення та історія виникнення буддизму.
2.    Віровчення християнства.
3.    Сутність віровчення та культу ісламу.

Література:
1.    Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К. , 2006.
2.    Академічне релігієзнавство (за ред. А. Колодного).-К., 2000.
3.    Анри Арвон. Буддизм. – М., 2005.
4.    Вайтруб І. Буддизм. // Людина і світ. – 1998 № 2, 5, 6.
5.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 2000.
6.    Коренев В. Буддизм – религия Востока.-М., 1990.
7.    Донини А. У истоков христианства.-М., 1989.
8.    Кочетов А.Н. Буддизм. – М. 1983.
9.    Кочетов А.Н. Ламаизм. – М., 1973.
10.    Коран. – М., 2005.
11.    Біблія. Святе письмо Старого і Нового Завіту.
12.    Коган С. Библия в истории культуры.-Х., 1993.
13.    Степовик Д. Релігії світу.-К. 1993.
14.    Еремеев Д. Ислам: образ жизни и стиль мышления.-М., 1990.
15.    Дулуман Є.К. Буддизм – світова релігія. // Людина і світ.-1993, №1.
16.    Ислам: короткий справочник.-М., 1986.
17.    Дулуман Є.К. Християнство як світова релігія. // Людина і світ.-1993 № 2, 3.
18.    Буддизм. Словарь.-М., 1992.
19.    Лубський В.І. та ін. Історія релігії. – К., 2004.
20.    Эррикер К. Буддизм.-М., 2002.
21.    Максуд Р. Ислам.-М., 2002.
22.    Янг Дж. Христианство.-М., 2003.
23.    Домінік Сурель. Ислам. – М., 2004.
24.    Режи Бланшер. Коран. – М., 2005.
25. Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.


Теми рефератів:
1.    Історія виникнення буддизму.
2.    Основні напрями в сучасному буддизмі та географія їх розповсюдження.
3.    Виникнення ламаїзму та його віросповідні особливості.
4.    Дзен-буддизм як різновид буддизму.
5.    Формування християнської догматики і культу.
6.    Розколи в християнстві: причини і наслідки.
7.    Християнські обряди і свята.
8.    Становлення світового православ’я.
9.    Католицизм: історія та сучасний стан.
10.    Характеристика основних напрямів протестантизму.
11.    Соціально-історичні та економічні причини виникнення ісламу.
12.    Основні напрями в ісламі та їх відмінності.
13.    Іслам у сучасному світі.


    Семінар 4. Релігія в Україні (2 год.).
1.    Нинішня конфесійна структура та географія релігій в Україні.
2.    Нетрадиційні релігії.
3.    Свобода совісті та її складові.
4.    Міжнародні акти і закони України про свободу совісті.

Література
1.    Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К. , 2006.
2.    Історія релігій в Україні (у 10 т.). - К., 1996 – 2003.
3.    Історія релігій в Україні. Навч. посібник (за ред. проф. А.М.Колодного і П.Л. Яроцького). - К., 1999.
4.    Релігієзнавчий словник (за ред. проф. Колодного А. і Лобовика Б.).-К., 1996.
5.    Історія християнської церкви в Україні. Релігієзнавчий довідковий нарис.-К., 1992.
6.    Академічне релігієзнавство (за ред. проф. А. Колодного).-К., 2000.
7.    Українська церква між Сходом і Заходом.-К., 1996.
8.    Закон України "Про свободу совісті та релігійні органзації". // Закони України т. 1.-К.,1996.
9.    Дудар Н., Филипович Л. Нові релігійні течії в Україні.-К., 2001.
10.    Мокрий В. Церква в житті українців.-Львів, 1993.
11.     Бабій М. Свобода совісті. - К., 1994.
12.    В.І.Лубський, В.І. Теремко, М.В.Лубська. Релігієзнавство. – К., 2003.
13.    Лубський В.І. та ін. Історія релігії.-К., 2004.
14.    Петрик В.М., Ліхтенштейн Є.В. Сьмін С.В. та ін. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичний сфері України. – К., 2002.

Теми рефератів:
1.    Язичество східних слов’ян.
2.    Аскольдове хрещення Русі як один із етапів християнізації.
3.    Православна церква: становлення державності Київської Русі.
4.    Українська автокефальна православна церква: історія її створення та діяльність.
5.    Українська греко-католицька церква: історія виникнення, сутність та сучасний стан.
6.    Мережа церковних організацій в Україні.
7.    Нетрадиційні культи та їх поширення в Україні.
8.    Діяльність неохристиянських організацій в Україні.
9.    Неоязичництво в Україні.
10.    Свобода совісті - важливий принцип демократичних перетворень в суверенній Україні.
11.    Міжнародні правові норми про свободу совісті.
12.     Взаємодія релігії і політики в сучасному світі.
5.2. Плани семінарських занять
з курсу “Релігієзнавство”
для студентів
заочної форми навчання
а) факультетів юридичного та економічного,
спеціальність “Облік і аудит”.

Семінар 1. Релігієзнавство про сутність та походження релігії ( 2 год.).
1.    Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна.
2.    Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура.
3.    Функції релігії та її роль в житті суспільства.
4.    Типологізація релігій.

Література:
1.    Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К. , 2006.
2.    Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен.-К., 1984.
3.    Дулуман Є.К. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. // Людина і світ. - № 9 – 10, 1992.
4.    В.І. Лубський. Релігієзнавство.-К., 1997.
5.    Релігієзнавчий словник (за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика). - К., 1996.
6.    Лобовик Б. Релігія як феномен і категорія релігієзнавства. // Українське релігієзнавство. - № 4, 1996.
7.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 2000.
8.    Горлинський В.В. Релігієзнавство. Курс лекцій. - К., 2000.
9.    Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. Бублика С.А.). - К., 1999.
10.     Цветков А.П. Религиоведение. - К., 2002.
11.    Лубський В.І., Теремко В.І., .Лубська М.В.. Релігієзнавство.-К., 2003.
12.     Релігієзнавство. Курс лекцій. – Кер. авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004.
13.     Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.
14. Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.

Теми рефератів:
1.    Релігієзнавство – наука про релігію.
2.    Проблематика релігієзнавства.
3.    Структура релігієзнавства.
4.    Що таке релігія ?
5.    Особливості релігієзнавства як навчальної дисципліни.
6.    Особливості релігійної свідомості.
7.    Віра в надприродне – головна ознака релігії.
8.    Закономірність і причини виникнення релігії.
9.    Основні релігієзнавчі концепції сутності релігії.
10.    Релігія та культура.
11.    Богословське та наукове пояснення релігії.

Семінар 2. Світові релігії (2 год.).
1.    Віровчення та історія виникнення буддизму.
2.    Віровчення християнства.
3.    Сутність віровчення та культу ісламу.

Література:
1.    Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К. , 2006.
2.    Академічне релігієзнавство (за ред. А. Колодного).-К., 2000.
3.    Вайнтруб І. Буддизм. // Людина і світ. - 1998 № 2, 5,6.
4.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.-К., 2000.
5.    Коренев В. Буддизм – религия Востока.-М., 1990.
6.    Донини А. У истоков христианства.-М., 1989.
7.    Коган С. Библия в истории культуры.-Х., 1993.
8.    Степовик Д. Релігії світу.-К., 1993.
9.    Еремеев Д. Ислам: образ жизни и стиль мышления.-М., 1990.
10.    Дулуман Є.К. Буддизм – світова релігія. // Людина і світ. – 1993, №1.
11.    Ислам: короткий справочник.-М., 1986.
12.    Дулуман Є.К. Християнство як світова релігія. // Людина і світ. - 1993 № 2, 3.
13.    Буддизм. Словарь.-М., 1992.
14.    Релігієзнавство. Курс лекцій. – Кер. авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004.
15.    Коран. – М., 2005.
16.    Біблія. Святе письмо Старого і Нового Завіту.
17.    Эррикер К. Буддизм. – М., 2002.
18. Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.


Теми рефератів:
1.    Історія виникнення буддизму.
2.    Основні напрями в сучасному буддизмі та географія їх розповсюдження.
3.    Виникнення ламаїзму та його віросповідні особливості.
4.    Формування християнської догматики і культу.
5.    Розколи в християнстві: причини і наслідки.
6.    Християнські обряди і свята.
7.    Становлення світового православ’я.
8.    Католицизм: історія та сучасний стан.
9.    Характеристика основних напрямів протестантизму.
10.    Соціально-історичні та економічні причини виникнення ісламу.
11.    Основні напрями в ісламі та їх відмінності.
12.    Українська автокефальна православна церква: історія її створення та діяльність.
13.    Українська греко-католицька церква: історія виникнення, сутність та сучасний стан.
14.    Мережа церковних організацій в Україні.
15.    Нетрадиційні культи та їх поширення в Україні.

б) факультету менеджменту та економічного,
спеціальність “Фінанси”.

Семінар 1. Релігієзнавство про сутність та походження релігії ( 2 год.).
1.    Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна.
2.    Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура.
3.    Функції релігії та її роль в житті суспільства.
4.    Типологізація релігій.

Література:
1.    Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К. , 2006.
2.    Академічне релігієзнавство (за науковою ред. проф. А. Колодного) - К., 2000.
3.    Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен.-К., 1984.
4.    Дулуман Є.К. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. // Людина і світ. - № 9 – 10, 1992.
5.    В.І. Лубський. Релігієзнавство.-К., 1997.
6.    Релігієзнавчий словник (за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика). - К., 1996.
7.    Лобовик Б. Релігія як феномен і категорія релігієзнавства. // Українське релігієзнавство. - № 4, 1996.
8.    Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. - К., 2000.
9.    Горлинський В.В. Релігієзнавство. Курс лекцій. - К., 2000.
10.    Релігієзнавство. Навчальний посібник (за ред. Бублика С.А.). - К., 1999.
11.    А.П.Цветков. Религиоведение. - К., 2002.
12.    В.І.Лубський, В.І. Теремко, М.В.Лубська. Релігієзнавство.-К., 2003.
13.    Релігієзнавство. Курс лекцій. – Кер. авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004.
14.     Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.
15. Хрестоматія з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К., 2006.

Теми рефератів:
1.    Релігієзнавство – наука про релігію.
2.    Проблематика релігієзнавства.
3.    Структура релігієзнавства.
4.    Що таке релігія ?
5.    Особливості релігієзнавства як навчальної дисципліни.
6.    Особливості релігійної свідомості.
7.    Віра в надприродне – головна ознака релігії.
8.    Закономірність і причини виникнення релігії.
9.    Національні релігії сучасності.
10.    Світові релігії.
11.    Формування християнської догматики і культу.
12.    Нетрадиційні релігії та їх поширення в Україні.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

З метою організації самостійної роботи та забезпечення її ефективності студентам надається можливість виконання різноманітних творчих завдань. Виконання цих завдань сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу та розумінню сучасних процесів, що відбуваються в релігійному житті України та у світі. Серед різних видів самостійної роботи, таких як – написання доповідей, укладання міні словника термінів, складання кросвордів підготовка конспектів навчальних та наукових текстів тощо, передбачається заповнення таблиці.

    Заповніть таблицю.

 Розгляньте релігії, що вивчаються:
1.    індуїзм;
2.    джайнізм;
3.    сикхізм;
4.    конфуціанство;
5.    даосизм;
6.    синтоїзм;
7.    іудаїзм;
8.    зороастризм;
9.    буддизм;
10.    християнство;
11.     іслам;
12.     за власним вибором 3 неорелігії.

Релігія її типологізація

Соціально –економічні та історичні умови виникнення

Священна книга (Святе письмо)

Віровчення

Напрями, течії

Сучасний стан (в Україні)

 

 

 

 

 

                     

6.2 Законспектувати документи із
Хрестоматії з дисципліни « Релігієзнавство» ( укладач Кучера Т. М.).- К.; 2006.
Ознайомтесь з текстами документів, що подані в хрестоматії та дайте письмові відповіді на питання:

До теми: Сутність і соціальна природа релігії:
1.    Що таке віра?
2.    Що таке релігія?
3.    Які функції виконує релігія?
4.    Чи згодні ви з атеїстичним визначенням сутності релігії Ф. Енгельса?
5.    Прокоментуйте ставлення до релігії З.Фрейда.
6.    Як визначає поняття “релігія” Дж. Фрезер.

До теми: Національні релігії:
1.Проведіть паралелі між ранніми формами релігії та національними релігіями. Що є спільного?
2.Проаналізуйте зміст вчення Лао Дзи.
3.Які головні ідеї “ Епоса про Гільгамеша”?
4.Знайдіть схожі моменти в “ Авесті” та інших релігіях (ісламі, християнстві).
5.Охарактеризуйте релігію “ Авести”.
6 Ознайомтесь з наведеною версією про потоп в “Епосі про Гільгамеша” та проведіть паралелі з Біблією.

До теми: Буддизм.
1.Основні положення буддійської картини світу.
2. Назвіть основні моральні засади буддизму.
3.Який сенс буття людини.
4.    Поясніть буддійські уявлення про сутність людини.
5.    Назвіть буддійські настанови і приписи.
6.    Які основні якості повинні мати брахмани.

До теми: Виникнення та еволюція християнства.
1.Розшифровуючи тексти клинописних табличок, які були знайдені археологами у ХІХ столітті в месопотамських містах Ур, Вавілон, Ніневія, вчені виявили, що Старий Завіт, який протягом століть вважали оригінальним староєврейським твором і книгою одкровення, сягає корінням у месопотамську традицію і багато подробиць та переказів більше чи менше запозичені з багатої скарбниці шумерських міфів та легенд. Ознайомтесь з наведеними версіями про потоп в Старому Завіті та зробіть висновки про існування в Біблії запозичень.
2. Розкрийте зміст віросповідних формул Символу віри.
3.Ознайомтесь із уривком Старого Завіту і спробуйте з”ясувати, як з точки зору сучасних знань з біології про вік людини, ви ставитесь до таких повідомлень.
4.Дайте характеристику морально – етичним і правовим приписам християнства:
а) сутність віровчення;
б) міжконфесійні відносини;
в) про ставлення до людського життя;
г) ставлення до жінок;
д) класифікація забороненого, допущеного та рекомендованого Старим Завітом;
е) поняття добра і зла.
5.    Які головні проблеми розглядалися на Другому Ватиканському соборі (1962-1965рр.).
6.    Становище церкви в сучасному світі.

До теми: Іслам.
Ознайомтесь із документом і дайте характеристику основних моральних засад мусульманського світу:
1.Поняття добра і зла.
2. Класифікація забороненого, допущеного та рекомендованого Кораном.
3. Канони аморальності.
4. Ставлення до людського життя.
5.Ставлення особи до чуттєвого світу.
6. Міжконфесійні відносини.
7.Ставлення до батьків
8.Ставлення до жінки.
9. Дайте характеристику ісламському баченню таких понятійних категорій як:
а) війна і людина;
б) війна і релігія;
в) війна і мораль;
г) війна та справедливість.

6.3.Складіть кросворд за будь - якою темою ( обсяг кросворду 40 слів)


7. Індивідуальні завдання.

    Однією з форм індивідуальних завдань є навчальний та науковий реферат.
    Вимоги до написання реферату:
    Реферат – це письмовий твір, в якому повинна бути повністю розкрита тема на базі певної літератури. Основою написання реферату є ретельне вивчення літературних джерел з даної тематики. Автор повинен досконало знати зміст реферату. Реферат повинен складатися з певних частин.
1)    План;
2)    Вступ;
3)    Основна частина;
4)    Висновки;
5)    Використана література (не менше 3-4 джерел).
Обов’язковий захист реферату чи під час семінарського заняття, чи на індивідуальному відпрацюванні з викладачем.
Обсяг реферату 10-15 сторінок.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.    Релігієзнавство – наука про релігію.
2.    Проблематика релігієзнавства.
3.    Богословське та наукове пояснення релігії.
4.    Що таке релігія ?
5.    Особливості релігієзнавства як навчальної дисципліни.
6.    Особливості релігійної свідомості.
7.    Основні релігієзнавчі концепції сутності релігії.
8.    Віра в надприродне – головна ознака релігії.
9.    Табу в системі соціальної регуляції поведінки.
10.    Культура та релігія.
11.    Закономірність і причини виникнення релігії.  
12.    Роль індуїзму (конфуціанства) в розвитку індійської (китайської) культури.
13.    Характерні особливості національних релігій.
14.    Вплив зороастризму на філософські системи європейських народів.
15.    Релігійні традиції Японії.
16.    Вплив релігійно-філософської традиції на формування східної медицини.
17.    Релігійний і медичний зміст практики медитації.
18.    Соціально-історичні та економічні умови виникнення іудаїзму.
19.    Даосизм, його вчення про "дао".
20.    Синкретичний характер синтоїзму та суть його вчення.
21.    Особливості джайнізму.
22.    Соціально-історичні умови виникнення та сутність сикхізму.
23.    Політеїзм індуїзму.
24.    Порівняльна характеристика національних релігій Індії та Китаю.
25.    Історія виникнення буддизму.
26.    Виникнення ламаїзму та його віросповідні особливості.
27.    Дзен-буддизм як різновид буддизму.
28.    Морально-етичні принципи буддизму.
29.    Буддійський пантеон та культ.
30.    Проблема духовного лідерства в ісламі.
31.    Розповсюдження буддизму в сучасну епоху.
32.    Формування християнської догматики і культу.
33.    Біблія – джерело християнського віровчення.
34.    Християнські обряди та свята.
35.    Розколи в християнстві: причини та наслідки.
36.    Становлення світового православ`я.
37.    Католицизм: історія та сучасний стан.
38.    Особливості раннього протестантизму.
39.    Основні напрямки пізнього протестантизму.
40.    Соціально-політичні та духовні джерела ісламу.
41.    Іслам у сучасному світі.
42.    Свята, звичаї та обряди ісламу.
43.    Язичество східних слов`ян.
44.    Аскольдове хрещення Русі як один з етапів християнізації.
45.    Православна церква та становлення державності Київської Русі.
46.    Українська автокефальна православна церква: історія створення та діяльність.
47.    Українська греко-католицька церква: історія виникнення, сутність та сучасний стан.
48.    Мережа церковних організацій в Україні.
49.    Неоязичництво в Україні.
50.    Релігія в українській діаспорі.
51.    Діяльність неохристиянських організацій в Україні.
52.     Нетрадиційні культи та їх поширення в Україні.
53.    Свобода совісті як одна з невід`ємних свобод людини.
54.    Історичні корені й суспільна практика релігійного вільнодумства.
55.    Свобода совісті – правова основа співіснування різноманітних релігійних напрямів та церковних організацій в Україні.
56.    Взаємодія релігії і політики в сучасному світі.
57.    Особливості взаємовідносин церкви і держави в Україні.
58.    Міжнародні правові норми про свободу совісті.


8. Система поточного і підсумкового контролю.
8.1    Умови визначення навчального рейтингу з курсу
“ Релігієзнавство”
З метою активізації навчального процесу та підвищення його ефективності розроблено рейтингову систему, яка є комплексом цілеспрямованих педагогічних засобів впливу на процес світоглядного розвитку студентів.
У методичному плані система модульно – рейтингового контролю враховує принцип особистості, персональної зацікавленості студента в обранні відповідної форми опрацювання навчальної інформації, з одного боку та керування процесом індивідуально – світоглядного розвитку, з іншого. У такий спосіб реалізується ідея про те, що особистість формує себе як суб”єкт пізнання і навчання тільки власними зусиллями.
Згідно із системою модульно – рейтингового контролю підсумкові знання студента оцінюються в балах. Рейтинг R студента підраховується як сума:
R=А+В+С+D
Максимальний R-100 балів.
А- бали за роботу на практично – семінарських заняттях, участь у теоретичних дискусіях на семінарах. Аmax= 40 балів.
В – виконання завдань самостійної роботи (ведення конспекту, опрацювання обов”язкової літератури, складання кросводів, заповнення таблиці) Вmax=30 балів.
С- виконання завдань індивідуальної роботи ( реферування і порівняльний аналіз спеціальної літератури з відповідних тем навчального курсу,”огляд реферат наукової літератури з тієї чи іншої теми” Сmax=20 балів.
D- написання модульної контрольної роботи ( в залежності від кількості модулів). Dmax=10 балів.
Дана форма роботи дає можливість викладачеві опосередковано впливати на позааудиторну роботу студента, підвищувати ефективність екзаменів як підсумкової форми контролю знань, створювати умови для поетапної підготовки студентів до них.
    Рейтингова система дозволяє студентові самостійно спланувати програму свого навчання з соціології, обрати ті форми пізнавальної діяльності, які найбільше узгоджуються з його особистими якостями.

Оцінювання знань за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою

 

Оцінка за шкалою ECTS

Відсоток студентів, які, як правило, мають наведену оцінку

Оцінка

Означення

1

2

3

4

5

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

10

82-89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

25

75-81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

30

67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

25

60-66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

10

35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

-

1-34

F

Незадовільно

( з обовязковим повторним курсом)

-


8.2    Питання до заліку.

1.    Що вивчає релігієзнавство як наука ?
2.    Які основні напрями існують в релігієзнавстві ?
3.    Визначте зв’язок між релігієзнавством та богослов’ям.
4.    В чому полягає сутність релігії ?
5.    Які теорії походження релігії Ви знаєте ?
6.    Структура релігії.
7.    Функції релігії.
8.    Порівняйте функції релігії та функції релігійних організацій.
9.    Коли і як виникла релігія ?
10.     Які основні етапи в системі розвитку проходить релігія ?
11.     Ранні форми релігії.
12.     Причини виникнення релігійних вірувань.
13.     Типологізація релігій.
14.     Які елементи первісних вірувань увійшли в розвинені релігійні системи?
15.     Родоплемінні релігійні вірування.
16.     Походження даосизму, його пантеон і культ.
17.     Основні ідеї даосизму.
18.     Які релігії ми називаємо національними і чому ?
19.     Національні релігії сучасності. Основні ознаки.
20.    Сутність віровчення зороастризму.
21.    Авеста - священна книга зороастризму.
22.     В чому полягає політеїзм індуїзму ?
23.     В чому полягає сутність синтоїзму ?
24.     Соціальні причини виникнення індуїзму.
25.     Специфіка релігії давнього Китаю.
26.     Основні ідеї конфуціанства.
27.     Чим обумовлений успіх вчення Конфуція ?
28.     Умови виникнення іудаїзму.
29.     Іудейська література, її склад і зміст.
30.     Особливості сикхізму.
31.     Особливості становлення та характерні риси джайнізму.
32.     Назвіть та проаналізуйте монотеїстичні релігії серед національних релігійних систем.
33.     Світові релігії та їх особливості.
34.     Зміст релігійно – філософського вчення буддизму.
35.     Які особливості буддиського віровчення дозволили йому розвинутись у світову релігію ?
36.     Проаналізуйте зміст "чотирьох святих істин".
37.     Ламаїзм – форма буддизму.
38.     Дзен – буддизм як різновид буддизму.
39.     Основні напрями буддизму.
40.     Суспільно – історичні причини виникнення ісламу.
41.     Ідейні джерела ісламу.
42.     Особливості віровчення ісламу.
43.     Основні напрями в ісламі.
44.     Релігійні та філософські джерела християнського вчення.
45.     Розколи в християнстві: причини і наслідки.
46.     Основні напрями раннього протестантизму: віровчення та культ.
47.    Соціально – історична та ідеологічна обумовленість введення християнства в Київській Русі.
48.     Характеристика пізнього протестантизму та основних його напрямів.
49.     Протестантські релігійні об’єднання та церкві в суверенній Україні.
50.     Історичні причини виникнення Біблії.
51.     Соціально – історична обумовленість православ’я та католицизму.
52.     Сутність віровчення і культу православ’я.
53.     Католицизм в суверенній Україні.
54.     Правове регулювання свободи совісті в Україні.
55.     Православ’я в суверенній Україні.
56.     Особливості віровчення і культу католицизму.
57.     Нетрадиційні релігії: їх характеристика та поширення в Україні.
58.Зміст та основні напрями сучасного діалогу між державою і церквою в суверенній Україні.

9. Література
9.1 Основна література:

1.     Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К., 2006.
2.    Академічне релігієзнавство (за ред. А.Колодного).-К., 2000.
3.    Аляєв Г. та ін. Лекції з релігієзнавства. - К., 1996.
4.    Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі.-К., 1988.
5.    Васильєв Л.С. Культи, релігії, традиції в Китаї.-М.: Наука, 1970.
6.    Васильєв Л.С. История религий Востока – М., 1983.
7.     Горський В.А. Адвентизм: історія і сучасність.-К., 1987.
8.     Гудима А. Релігієзнавство.-Тернопіль, 2002.
9.     Докаш В, Лешан В. Історичне релігієзнавство.-Чернівці, 2000.
10.     Дудар Н., Пилипович Л. Нові релігійні течії в Україні. – К., 2001.
11.     Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен.-К., 1974.
12.     Ислам. Краткий справочник.-М., 1986.
13.     Історія релігії в Україні (за ред. А.Колодного і П.Яроцького).-К., 1999.
14.     Історія світової релігійної думки. Хрестоматія (упорядник В. Лубський).-К., 1999.
15.     Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис). – К., 1992.
16.     Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.-К., 1998.
17.     Кочетов А.Н. Ламаизм. – М., 1973.
18.     Кочетов А.Н. Буддизм.-М., 1983.
19.     Лубський В.І. Релігієзнавство.-К., 1997.
20.     Лубський В.І. та ін. Історія релігії.-К.,2004.
21.     Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство.-К., 2003.
22.     Матвєєв В. Курс лекцій з релігієзнавства.-Ніжин, 2002.
23.     Релігієзнавство (за ред. М.Заковича).- К., 2000.
24.     Релігієзнавство (за ред. Лубського В. і Теремка В).-К,.2000.
25.     Релігієзнавство (за ред. С.Бублика). - К.,1999.
26.     Релігієзнавчий словник (за ред. А.Колодного і Б.Лобовика). – К.,1996.
27.     Релігієзнавство. Курс лекцій. Кер. Авт. кол. Баканурський А.Г.-К., 2004.
28.     Степовик Д. Релігії світу. – К., 1993.
29.     Черній Д., Лахно А. Релігієзнавство. – К., 2002.
30.     Черній Д. Релігієзнавство.-К., 2003.
31.     Яроцький П.Л. Релігієзнавство.-К., 2002.
32.     Вонг Е. Даосизм.-М., 2001.
33.     Эррикер К. Буддизм.-М., 2002.
34.     Каниткар В.П., Коул У.О. Индуизм. – М., 2001.
35.     Максуд Р. Ислам.-М., 2002.
36.     Петрик В.М., Ліхтенштейн Є.В. Сьмін С.В. та ін. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичний сфері України.-К., 2002.
37.     Пилкингтон С.М. Иудаизм.-М., 2002.
38.    Хрестоматія з дисципліни “ Релігієзнавство” для студентів всіх спеціальностей.К., 2006.
39.     Янг Дж. Християнство.-М., 2003.


9.2. Додаткова література:

1. Абд-ру-шин. В свете истины. Послание Грааля. В 3-х томах. – Штут гарт – 1990.
2.    Авеста. – СПБ., 1998.
3.    Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. - М., 1990.
4.    Анри Арвон. Буддизм. – М., 2005.
5.    Атхарваведа. Избранное. – М., 1989.
6.    Бархер А. Новые религиозные движения. - СПБ., 1997.
7.    Біблія. Святе письмо Старого і Нового Завіту.
8.    Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. – К.; МП «Муза», 1991.
9.    Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.
10.    Гусева Н.Р. Джайнизм. – М., 1968.
11.    Гусева Н.Р. Индуизм. История формирования, культовая практика. М., 1977.
12.    Дж. Фрэзер. Золотая ветвь. – М., 1980.
13.    Доминик Сурдель. Ислам. – М., 2004.
14.    Донини А. У истоков христианства. - М., 1989.
15.    Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.
16.     Ислам: происхождение, история и современность. – М., 1984.
17.     Ислам: Словарь. – М., 1988.
18.    Канигін Ю., Кушерець В. Біблія та сучасна наука. – К., 2005.
19.    Книга Мормона. – 1988.
20.    Кодзики. Записи о деяниях древности. – СПб., 1994. (в 3-х томах).
21.    Коран. – М., 2005.
22.    Католицизм: Словарь. – М., 1991.
23.    Лао Цзы. Дао дэ Цзин. – М., 1998.
24.    Лев Силенко. Мага Віра. – 1979.
25.    Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. – К., 1996.
26.    Мень А. История религии в поисках пути истины и жизни. В 7 томах – М., 1991 – 92.
27.     Нічик В.М.,Литвинов В.Д., Стратій Л.Н. Гуманістичні і  реформаторські ідеї на Україні. – К., 1999.
28.    Огієнко І. Українська церква. – К., 1993.
29.    Православие: Словарь. – М., 1988.
30.    Протестантизм: Словарь. – М., 1990.
31.    Режи Бланшер. Коран. – М., 2005.
32.    Рерих Н. Шамбала сияющая. – М., 1991.
33.     Тейлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.
34.    Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.
35.    Упанишады (в 3-х книгах). – М., 1992.
36.    Шри Матаджи Нирмала Деви. Книга Мантр Сахаджа Йоги – К., 1993.

Журнали:

1.    Релігійна панорама.
2.    Українське релігієзнавство.
3.    Наука. Релігія. Суспільство.
4.    Людина і світ.10. Комплексна контрольна робота
    Для підсумкового контролю пропонується Комплексна контрольна робота, що включає 50 питань з визначеного навчального курсу.
    Рішенням кафедри соціальних дисциплін встановлено таку систему оцінювання знань

46-50

відмінно

9-10б.

38-45

добре

7-9б.

30-37

задовільно

3-5 б.

0-29

не задовільно

бали не нараховуються


    Відповіді пишуться на окремому листку за схемою: 1 – а; б; в.
    Правильні відповіді позначається.


МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ №1
1. Виділіть головні структурні елементи релігії як явища:

а) релігійна свідомість;    д) релігійні школи;
б) релігійні видання;    е) релігійна психологія;
в) релігійна діяльність;    ж) релігійні організації;
г) релігійні відносини;    з) релігійні підприємства.

2. Засновниками психології релігії є:

а) У.Джеймс;    д) З.Фрейд;
б) О.Конт;    е) К.Юнг;
в) Л.Леві-Брюль;    ж) Е.Дюркгейм;
г) М.Вебер;    з) Ф. Шлеєрмахер.

3. Засновниками соціології релігії є:

а) У.Джеймс;    д) З.Фрейд;
б) О.Конт;    е) К.Юнг;
в) Л.Леві-Брюль;    ж) Е.Дюркгейм;
г) М.Вебер;    з) Б. Спіноза.

4. Виділіть головні структурні елементи релігієзнавства як науки.

а) історія релігії;    д) філософія релігії;
б) математика релігії;    е) логіка релігії;
в) демографія релігії;    ж) психологія релігії;
г) соціологія релігії;    з) географія релігії.

5. Функціями релігії є:

а) Світоглядна;    д) Регулятивна;
б) Соціальна;    е) Компенсаторна;
в) Комунікативна;    ж) Політична;
г) Терапевтична;    з) Економічна.

6. Назвіть ранні форми релігійних вірувань:

а) Зороастризм;    д) Мітраїзм;
б) Фетишизм;    е) Сикхізм;
в) Магія;    ж) Тотемізм;
г) Анімізм;    з) Індуїзм.

7. Засновниками філософії релігії є:

а) І. Джеймс;    д) З. Фрейд;
б) О.Конт;    е) К. Юнг;
в) Л. Леві – Брюль;    ж) Е. Дюркгейм;
г) М. Вебер;    з) Б. Спіноза.

8. Вперше виділив релігієзнавство як окрему галузь наукових знань:

а) Дж. Фрезер;    д) Е. Тейлор;
б) О. Конт;    е) К. Юнг;
в) І. Кант;    ж) Е. Дюркгейм;
г) М Вебер;    з) Б. Спіноза.

9. Коли виникла релігія?

а) 3-2 млн. р. до н.е.;    г) в XIV ст.;
б) 50-40 тис. р. до н.е.;    д) в 1 ст.
в) в 1 ст.;    

10. Які релігійні організації Ви знаєте?

а) партія;    г) харизматичний культ;
б) секта;    д) деномінація;
в) церква;    е) спілка.

11. Виділіть найголовніші ознаки ранніх національних релігій:

а) Національні релігії – це релігії національних меншин;    д) Розвинутість учення про загробну віддяку, винагороду;
б) Історична живучість;    
в) Національні релігії – притаманні конкретному народові;    
    е) До виконання культу у національних релігіях допускаються нижчі верстви населення.
г) Характерна обов’язковість жертвопринесень;    

12. Виділіть найголовніші ознаки пізніх національних релігій:
 
а) Національні релігії – це релігії національних меншин;    д) Розвинутість учення про загробну віддяку, винагороду;
б) Історична живучість;    е) До виконання культу у національних релігіях допускаються нижчі верстви населення.
в) Національні релігії – притаманні конкретному народові;    
г) Характерна обов’язковість жертвопринесень;    

13. Які з перерахованих релігій є національними?

а) Синтоїзм;    ж) Християнство;
б) Буддизм;    з) Іслам;
в) Конфуціанство;    й) Тотемізм;
г) Іудаїзм;    к) Баптизм;
д) Індуїзм;    л) Джайнізм;
е) Даосизм;    м) Сикхізм.

14. Назвіть монотеїстичні релігії:

а) Синтоїзм;    ж) Християнство;
б) Буддизм;    з) Іслам;
в) Конфуціанство;    й) Мормони;
г) Іудаїзм;    к) Баптисти;
д) Індуїзм;    л) Джайнізм;
е) Даосизм;    м) Сикхізм.

15. Які з названих течій є історичними формами індуїзму?

а) Маздаїзм;    д) Брахманізм;
б) Суфізм;    е) Конфуціанство;
в) Джайнізм;    ж) Синтоїзм;
г) Ведична релігія;    з) Іудаїзм.

16. Які з названих релігій є національними релігіями Індії?

а) буддизм;    г) брахманізм;
б) індуїзм;    д) джайнізм;
в) сикхізм;    е) синтоїзм.

17. Які із названих течій визначали і визначають релігійні вірування Китаю?

а) Ламаїзм;    е) Хасидизм;
б) Культ Шан-ді (культ предків);    ж) Маздаїзм;
в) Синтоїзм;    з) Суніти;
г) Культ Неба;    й) Конфуціанство;
д) Даосизм;    к) Шіваїзм.

18. Яку нову релігію започаткував Вархаман Махавіра:

а) індуїзм;    г) конфуціанство;
б) джайнізм;    д) синтоїзм;;
в) сикхізм;    е) іудаїзм.

19. Які основні течії існують в індуїзмі?

а) вішнуїзм;    г) хасидизм ;
б) караїзм;    д) шиваїзм;
в) крішнаїзм;    е) каббала.

20. Які з перерахованих напрямів існують в іудаїзмі?

а) вішнуїзм;    г) хасидизм ;
б) караїзм;    д) шиваїзм;
в) крішнаїзм;    е) каббала.

21. Виділіть найголовніші ознаки світових релігій?

1.    Світовими називаються ті релігії, в яких велика кількість послідовників;
2.    Світовими є релігії, які виникли на зламі історичних епох і супроводжують значні історичні зміни в житті людей;
3.    Світовими називаються ті релігії, які вже з часу свого зародження обіцяли спасіння всім людям, незалежно від походження, расової належності і майнового стану;
4.    Світові релігії мають простіші обрядові форми і більше подобаються людям;
5.    Світові релігії були придумані для ідеологічного оформлення політичних імперій;
6.    До виконання культу у світових релігіях допускаються нижчі верстви населення.

22. Які з перерахованих релігій є світовими ?

а) Синтоїзм;    е) Даосизм;
б) Буддизм;    ж) Християнство;
в) Конфуціанство;    з) Іслам;
г) Іудаїзм;    й) Мормони;
д) Індуїзм;    к) Баптисти.

23. Течіями буддизму є:

а) Хінаяна;    д) Ламаїзм;
б) Зейдіти;    е) Ваджраяна;
в) Махаяна;    ж) Синтоїзм;
г) Даосизм;    з) Зороастризм.

24. Будда – засновник:

а) християнства;    г) ламаїзму ;
б) буддизму;    д) ісламу;
в) доасизму;    е) зороастризму.

25. Які чотири істини були сформульовані Буддою?

а) Суть життя – служіння Богу;    д) Припинити страждання можна через звільнення
від жаги життя і досягнення нірвани;
б) Суть життя –страждання;    е) Припинити страждання можна через відмову від
багатства;
в) Причина страждань – бажання і
 уподобання людини;    ж) Спосіб позбутися бажань – “шляхетний
восьмискладовий шлях”;
г) Причина страждань – лінь і
 уподобання людини;    з) Спосіб позбутися бажань – життя в монастирі.


26. Коли виник буддизм?

а) 1 ст. н.е.;    г) 6 ст. до н.е.
б) 1 ст. до н.е.;    д) 10 ст. н.е.
в) 7ст. н.е.     е) 10 ст. до н.е.

27. Коли виникло християнство?

а) 1 ст. н.е.;    г) 6 ст. до н.е.
б) 1 ст. до н.е.;    д) 10 ст. н.е.
в) 7 ст. н.е.     е) 10 ст. до н.е.


28. Коли виник іслам?

а) 1 ст. н.е.;    г) 6 ст. до н.е.
б) 1 ст. до н.е.;    д) 10 ст. н.е.
в) 7 ст. н.е.     е) 10 ст. до н.е.

29. Які течії християнства Ви знаєте?

а) індуїзм;    г) шиваїзм;
б) православ’я;    д) кальвінізм;
в) католицизм;    е) протестантизм.

30. В якому році християнство було визнане державною релігією?

а) 313 р;    в) 321 р.
б) 324 р.;    

31. В якому році стався розділ християнства на Західну і Східну Церкви?

а) 988 р.;    в) 1154 р.
б) 1054 р.;    

32. Виступ М.Лютера проти папи, що започаткував Реформацію стався:

а) у 1500 р.;    в) у 1620 р.
б) у 1517 р.;    

33. В якому році була хрещена Русь-Україна князем Володимиром?

а) 788 р.;    в) 1054 р.
б) 988 р.;    

34. В якому році було укладено Берестейську унію (Утворено УГКЦ )?

а) 1415 р.;    в) 1654 р.
б) 1596 р.;    

35. В якому році Київська православна митрополія була підпорядкована Московському патріархату?

а) 1596 р.;    в) 1686 р.
б) 1654 р.;    


36. Які догмати ввела Католицька церква, на відміну від Православної?

а) Про непорочне зачаття Діви Марії;    е) Про чистилище;
б) Про філіокве;    ж) Про монофізитство;
в) Про рівність і єдиносущність Бога-Духа Святого з Богом Отцем і Богом Сином;    з) Про вознесіння Марії на небо і душею, і тілом;
г) Про непотрібність ікон;    й) Про скарбницю “особливих заслуг”;
д) Про непогрішимість папи у питаннях
розвитку держави;    к) Про сходження Духа Святого від Бога-Отця;

37. Яких канонів і обрядів немає в Православній церкві?

а) Безшлюбність всього духовенства;    е) Причащання мирян одним хлібом;
б) Хрещення п’ятьма пальцями;    ж) Хрещення через триразове занурення у воду;
в) Миропомазання над підлітками (7-12 років);    з) Визнання 21 Вселенського собору;
г) Визнання можливості світської
влади для ієрархії;    й) Визнання 7 вселенських соборів;
д) Безшлюбність єпископату;    к) Причащання мирян хлібом і вином;

38. Які головні риси протестантських церков?

а) Наявність ікон, дзвонів, чернецтва;    д) Визнання 7 таїнств Церкви;
б) Визнання єдиним авторитетом у
справах релігії лише Святе Письмо ;    е) Віра в можливість врятування вже в цьому житті і без допомоги Церкви (виправдання вірою);
в) Визнання 7 вселенських соборів;    ж) Не визнання священства – всі рівні перед Богом;
г) Дешевий і спрощений культ;    з) Визнання двох таїнств – хрещення і причастя;

39. Які риси відрізняють другу хвилю протестантизму від першої?

1.    Не визнають Папу Римського як главу Церкви.
2.    Повністю відмовилися від священства.
3.    Не повністю відмовилися від священства.
4.    Не визнають необхідності храмів, одежі священиків.
5.    Не визнають таїнств і канонів Церкви.
6.    Хрестяться лише у дорослому віці .
7.    Назвіть три Церкви другої хвилі протестантизму

Назвіть Священну книгу (Святе письмо):
40. Зороастризму:

а) Біблія;    г) Авеста;
б) Трипітака;    д) Тора;
в) Коран;    е) Веди.41. Буддизму:

а) Біблія;    г) Авеста;
б) Трипітака;    д) Тора;
в) Коран;    е) Веди.

42. Ісламу:

а) Біблія;    г) Авеста;
б) Трипітака;    д) Тора;
в) Коран;    е) Веди.

43. Давньоіндійської релігії:

а) Біблія;    г) Авеста;
б) Трипітака;    д) Тора;
в) Коран;    е) Веди.

44. Християнства:

а) Біблія;    г) Авеста;
б) Трипітака;    д) Тора;
в) Коран;    е) Веди.

45. Іудаїзму:

а) Біблія;    г) Авеста;
б) Трипітака;    д) Тора;
в) Коран;    е) Веди.

46. Виділіть п’ять головних догматів ісламу:

а) Вчення про єдинобожжя;    д) Вчення про чистилище;
б) Віра в Страшний Суд, який
розпочнеться з пришестям Ісуса
Христа;    е) Догмат про посередництво між Богом і людьми. Мухаммед – лише один із пророків;
в) Догмат про несотворенність і
вічність Корану;    ж) Віра в божу справедливість і правосуддя Бога;
г) Догмат про непомильність
верховної влади (імама чи халіфа);    з) Вчення про особливі заслуги Церкви і можливість «скарбниці добрих справ».

47. Які п’ять стовпів віри ісламу?

а) Обов’язковий податок на майно на користь бідних;    д) Заборона працювати разом з не-мусульманами;
б) Щоденна п’ятиразова молитва;    е) Піст у місяць Рамадан;
в) Обов’язковий піст по середах і п’ятницях;    ж) Щоденна триразова молитва;
г) Сповідання віри – казання вслух шагади;    з) Хадж у Мекку.

48. Виділіть шість головних груп релігійних течій, які визначають нетрадиційну релігійність в Україні?

а) Неотомізм;    е) Синтетичні течії;
б) Неохристиянство;    ж) Орієнталістська;
в) Неокантіанство;    з) Неогегеліанство;
г) Сайєнтологічні рухи;    й) Сатаністи;
д) Неоязичництво;    к) Неослов’янофільство.

49. Які із перерахованих релігійних напрямів відносяться до неохристиянства?

а) Міжнародне товариство свідомості
Крішни;    д) Новоапостольська церква;
б) Богородична церква;    е) Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони);
в) Вселенська Чиста релігія;    ж) Церква об’єднання;
г) Церква Христа;    з) РУНВіра.

50. Які із названих ознак не стосуються поняття “свободи совісті”?

а) Право особи на свободу мати, змінювати релігійні вірування за власним вибором або ж дотримуватися нерелігійних переконань;    г) Можливість індивідуально або разом з іншими, публічно чи приватно сповідувати свою релігію, брати участь у культовій та позакультовій діяльності;
б) Право на отримання податкових пільг в економічній діяльності Церков;    д) Рівність всіх релігій між собою, при якій людина обирає якусь конфесію;
в) Невтручання держави у справи церкви, а церкви – у справи держави;    е) Рівність усіх релігій та їх прихильників, а також невіруючих перед законом.


ВАРІАНТ №2
Тест №2
1.    Яка з складових частин релігії є основоположною:
а) віра            в) віровчення
б)культ            г) організація

2.    Вищою формою релігійної організації є:
а) громада        в)деномінація
б) церква            г) секта

3.    Одним із провідних представників етнологічного підходу до походження релігії є:
а) Ф. Енгельс        г) Т. Парсон
б) У. Джеймс        д) З.Фрейд
в) Е. Тейлор

4.Тотемізм це:
а) віра в існування душі і духів;
б) віра в надприродну силу, що править світом;
в) віра в надприродні можливості матеріальних предметів;
г) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами.

5.Фетишизм – це:
а) віра в існування душі і духів;
б) віра в надприродну силу, що править світом;
в) віра в надприродні можливості матеріальних предметів;
г) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами.

6. Анімізм – це:
а) віра в існування душі і духів;
б) віра в надприродну силу, що править світом;
в) віра в надприродні можливості матеріальних предметів;
г) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рослинами.

7. Ініціації – це
а)обряди посвячення у доросле життя;
б) система специфічних заборон;
в) сутність уявлень та обрядів, в основі яких віра в можливість впливу на довколишній світ через надприродне;
г) екстатичний танець – подорож у світ духів;
д) обряди викликання духів.

8. Камлання в шаманізмі – це:
а)обряди посвячення у доросле життя;
б) система специфічних заборон;
в) сутність уявлень та обрядів, в основі яких віра в можливість впливу на довколишній світ через надприродне;
г) екстатичний танець – подорож у світ духів;
д) обряди викликання духів.

9.Магія – це:
а)обряди посвячення у доросле життя;
б) система специфічних заборон;
в) сутність уявлень та обрядів, в основі яких віра в можливість впливу на довколишній світ через надприродне;
г) екстатичний танець – подорож у світ духів.
д) обряди викликання духів.

10. Табу – це:
а)обряди посвячення у доросле життя;
б) система специфічних заборон;
в) сутність уявлень та обрядів, в основі яких віра в можливість впливу на довколишній світ через надприродне;
г) екстатичний танець – подорож у світ духів;
д) обряди викликання духів.

11.Політеїзм – це:
а) віра в духів;
б) віра в єдиного бога;
в) віра у багатьох богів;
г) віра у надприродну силу, що править світом.

12. Монотеїзм – це:
а) віра в духів;
б) віра в єдиного бога;
в) віра у багатьох богів;
г) віра у надприродну силу, що править світом.

13. Політеїзм виник у:
а) первісних релігіях
б) етнічних релігіях
в) світових релігіях
г) національно – державних релігіях

14.Монотеїзм виник у:
а) первісних релігіях
б) етнічних релігіях
в) світових релігіях
г) національно – державних релігіях

15. десять заповідей були даровані:
а) Аврааму;
б) Ісааку;
в) Якову;
г) Мойсею.

16. Синагога – це:
а) “будинок молитви”;
б) місце для жертвоприношень;
в) релігійна школа;
г) древня назва Ієрусалимського храму;

17. Основоположник доосизму:
а) Дао- си;
б) Лао- цзи;
в) Кун- цзи;
г) Якцзи.

18. Основу вчення доасизму становить:
а) учення про потойбічну віддяку;
б) учення про досягнення безсмертя;
в) учення про божественність китайського імператора;
г) учення про одухостворенність навколишнього світу

19.В синтоїзмі Аматерасу – це:
а) верховне божество;
б) назва найважливішого свята
в) назва найвідомішого святилища

20. Три верховних божества в індуїзмі:
а) Брахма;
б) Вішну;
в) Крішна;
г) Шива;
д) Калі;
е) Агні.

21.Карма – це:
а) вчення про перенесення душ;
б) закон моральної віддяки;
в) кодекс правил релігійної поведінки.

22. Зороастрійці вшановували;
а) вогонь;
б) воду;
в) повітря;
г) небо;
д) землю;
е) космос.

23. “Серединний шлях” у буддизмі – це шлях між :
а) стриманістю і надмірностями;
б) спасінням, доступним для всіх віруючих, і спасінням для не багатьох обраних;
в) життям і смертю;
г) сприятливим і несприятливим переродженням.

24.Основний принцип буддійської етики:
а) незаподіяння шкоди священним тваринам
б) незаподіяння шкоди всьому живому;
в) незаподіяння шкоди людині;
г) незаподіяння шкоди священним рослинам.

25. Христос у перекладі з грецької:
а) Пророк;
б) Помазаник Божий;
в) Посланник;
г) Спаситель.

26.Християнство виникло в :
а) Візантійській імперії;
б) Римській імперії;
в) імперії Олександра Македонського.

27. У православному Християнстві таїнств:
а) три;
б) сім;
в) дев’ять;
г) дванадцять.

28. Чернецтво існує в:
а) католицизмі;
б) православ’ї;
в) протестаїзмі;
г) католицизмі і протестаїзмі;
д) православ’ї і католицизмі;
е) православ’ї і протестаїзмі.

29.До основних напрямів раннього протестантизму належать:
а) англіканство;
б) методизм;
в) п”ятидесятництво;
г) кальвінізм;
д) лютеранство;
е) адвентизм;
ж) баптизм;
з) мормони;

30.В якому році Англійський парламент проголосив незалежність від папи ( утворення Англійської церкви):
а) 1534р.
б) 1547р.
в) 1634р.

31.Які з перелічених напрямів є основними течіями ісламу?
а) брахманізм;
б) суніти;
в) маздаїзм;
г) шіваїзм;
д) шіїти;
е) суфізм.

32.Шаріат – це:
а) один з напрямів в ісламі;
б) одна з обрядово - культових дій;
в) система норм і правил;
г) один із “стовпів” ісламу.

33. Керівником мусульманської громади є:
а) муєдзин;
б) каді;
в) мулла;
г) імам;

34. Головним язичницьким божеством древніх слов’ян при князі Володимирові став:
а) Перун;
б) Дажбог;
в) Велес;
г) Сімаргл;
д) Рід;
е) Мокош.

35.Капище – це:
а) язичницьке кладовище;
б) язичницьке святилище;
в) язичницькі жертвоприношення;
г) язичницьке поховання.

36. Етнічна віра українців була:
а) політеїстична;
б) дуалістична;
в) монотеїстична.

37.Що святкують християни під час свята Трійці?
а) Різдво Діви Марії;
б) Вознесіння Христове;
в) Сходження Святого Духа на учнів І. Христа;
г) Преображення І. Христа під час молитви на горі.

38. Яке свято відсутнє в календарі католиків?
а) Різдво;
б) Перша Пречиста;
в) Покрова;
г) Пасха;
д) Різдво Богородиці.

39.Унаслідок Брестської церковної унії виникла:
а) Українська Автокефальна Православна Церква;
б) Українська Греко – Католицька Церква;
в) Римо – Католицька Церква в Україні.

40.”Церква Уніфікації” належать до напряму в нетрадиційних релігіях:
а) неоязичництво ;
б) неоорієнтального;
в) синтетичного;
г) сайєнтологічного;
д) неохристиянського;

41.“Свідки Ієгови” належать до напряму в нетрадиційніх релігіях:
а) неоязичництво ;
б) неоорієнтального;
в) синтетичного;
г) сайєнтологічного;
д) неохристиянського;


42. Мормони належать на напряму в нетрадиційних релігіях:
а) неоязичництво ;
б) неоорієнтального;
в) синтетичного;
г) сайєнтологічного;
д) неохристиянського;

43. “Церква“ Р. Хабарта належать до напряму в неирадиційних релігіях:
а) неоязичництво ;
б) неоорієнтального;
в) синтетичного;
г) сайєнтологічного;
д) неохристиянського;


44.”Міжнародне товариство Свідомості Крішни” належать до напряму в нетрадиційних релігіях:
а) неоязичництво ;
б) неоорієнтального;
в) синтетичного;
г) сайєнтологічного;
д) неохристиянського;

45.РУНВіра Л.Силенка належать до напряму нетрадиційних релігіях:
а) неоязичництво ;
б) неоорієнтального;
в) синтетичного;
г) сайєнтологічного;
д) неохристиянського;

46.Розквіт нетрадиційних культів припадає на:
а) початок XIX ст.
б) початокXX ст.
в) кінецьXIX ст.
г) ІІ половина XX ст.

47.Які з перерахованих релігійних напрямів відносять до синтетичних неорелігій:
а) Велике Біле Братство;
б) Жива етика;
в) Церква об’єднання
г) Рідна віра;
д) Всесвітня релігія бахаї;
е) РУН Віра
ж) Мормони;
з) АУМ Сінрікйо.

48.Першим митрополитом  відновленої у 1921р. УАПЦ був:
а) О. Лотоцький;
б) В. Липківський;
в) Л. Гузар;
г) М. Борецький.

49.Хто з 2001р. очолив УГКЦ?
а)  Патріарх Філарет;
б) кардинал Любомир;
в) митрополит А.Шептицький;
г) Папа Іоан Павло ІІ.

50. Діяльність релігійної організації в Україні може бути припинена:
а) Верховною Радою України;
б) Відповідно рішенню суду;
в) спільним рішенням самих віруючих;
г) Службою безпеки України в разі порушення громадського порядку;
 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме