Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Затверджено

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________________ Т.В.Іванова

"__"__________________ 2010 р.

 

 

 

 

 

Робоча програма

з курсу

 

"СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА "

 

для студентів спеціальності

6. 030101 "Соціологія"

денної форми навчання

 

 

 

 

 

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри
соціальних дисциплін
протокол № __ від "__"______

Зав. кафедрою _______ С.А.Крилова

 

 

Погоджено:

Зав. навчально-методичним відділом

________ Л.Ю.Бородінова

Київ-2011


Укладачі:

Кандидат філософських наук,

доцент,

завідувач кафедри

соціальних дисциплін                                                                      Крилова С.А.

 

 

Кандидат філософських наук                                                             Ільїна Г.В.

 

 

 

Рецензенти:

 

Доктор філософських наук,

професор,

провідний наук. співробітник

Інституту філософії

ім. Г.Сковороди

НАН України                                                                                      Пролєєв С.В.

 

 

Кандидат філософських наук,

доцент                                                                                                   Жулай В.І.

 


Зміст

 

1.                  Вступ ……………………………………………………………………………4

2.                  Навчально-тематичний план дисципліни…………………………………….5

3.                  Зміст дисципліни за темами …………………………………………………..7

4.                  Плани лекцій ………………………………………………………………….11

5.                  Плани семінарських занять…………………………………………………..13

6.                  Організація самостійної роботи студентів ………………………………… 21

7.                  Методики активізації процесу навчання…………………………………….23

8.                  Система поточного і підсумкового контролю ……………………………...24

9.                  Питання до іспиту…………………………………………………………….25

10.              Підсумковий тест……………………………………………………………..29

11.              Загальний список літератури ………………………………………………. 33


1. Вступ

 

Мета дисципліни – викладення змісту ключових категорій та основних теоретичних досліджень соціальної структури суспільства як базової теорії сучасної соціології.

Завдання навчальної дисципліни – ознайомлення з теоріями соціальної структури суспільства та методами її дослідження, а також розкриття місця і взаємозв’язків теорії соціальної структури з соціологічними теоріями сучасності; формування навичок інтегрування теоретичних знань та їх практичного застосування.

Предмет навчальної дисципліни – сучасні парадигмальні виміри теорій соціальної структури суспільства та теорій соціальної стратифікації, а також методологічні та методичні засади їх дослідження.

Зміст навчальної дисципліни розкривається у темах, в яких викладені основні категорії соціальної структури суспільства та розкрита сутність теорій соціальної стратифікації, а також визначені критерії виявлення соціальної структури сучасного суспільства, описані основні напрямки дослідження стратифікаційних теорій, виявлені основні методи дослідження соціальної структури, визначене місце особистості в соціальній структурі суспільства, показані основні співвідношення теорії стратифікації з іншими соціологічними модальностями (при розкриті взаємозв’язків стратифікації з проблемами влади, господарства, середовища, статі, віку та ін.)


 

Навчальний план
з дисципліни "Соціальна структура суспільства "

Форма навчання

Нормативні дані

Факультет менеджменту

 

Курс

Спеціальність

Семестр

Лекції (год.)

Практичні семінари (год.)

СРС

Індив.роб.

іспит

Залік

Всього годин

Денна

 

2

Соц

4

16

16

40

9

 

+

81

                       

2. Навчально-тематичний план
з дисципліни "Соціальні структури суспільства"
для факультету менеджменту, 2 курсу

(спеціальність "Соціологія")

 

Лекції – 16 год.

Семінарські заняття – 16 год.

 

 

ТЕМА

ЛЕКЦІЇ

СЕМІНАР

САМ. РОБ

ІНД. РОБ

Модуль 1. Основні категорії теорій соціальної структури суспільства

   1.

Основні парадигми дослідження соціальної структури суспільства

1

1

4

1

2.

Соціальна структура суспільства: категорії та поняття

3

3

6

2

 

Всього за 1 модуль

4

4

10

3

Модуль 2. Соціальна стратифікація суспільства

3.

Соціальна стратифікація суспільства

4

4

6

1

4.

 Політична, економічна та професійна стратифікації

3

3

6

1

5.

 Гендерна стратифікація

2

2

6

1

6.

              Вікова стратифікація       

1

1

6

1

7.

Територіальні особливості структурного формування особистості. Стратифікація в контексті соціології міста.

2

2

6

2

 

Всього за 2 модуль

12

12

30

6

 

Всього:

16

16

40

9

 


3. Зміст дисципліни за темами та модулями

 

“СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА”

 

Модуль 1. Основні категорії теорій соціальної структури суспільства

 

Тема 1. Сучасні парадигми дослідження соціальної структури суспільства

Теорія соціальної структури як базова соціологічна теорія. Основні підходи до визначення соціальної структури суспільства: теорії соціальних інститутів та теорії соціальної нерівності. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Основні категорії теорії соціальної структури. Суспільство як соціальна система. Соціальна взаємодія. Соціальна структура та соціальна система, їх співвідношення. Соціальна система та соціальна єдність. Соціальна система та соціальний простір. Структурний підхід до розгляду соціального простору.

 

Тема 2. Соціальна структура суспільства: категорії та поняття

Соціальна структура суспільства: зміст поняття, атрибутивні ознаки. Види структур. Макроструктура та мікроструктура. Основні елементи соціальної структури суспільства.

Соціальний інститут: основні підходи до визначення.  Функції соціальних інститутів. Класифікація соціальних інститутів.

Соціальна спільнота: види, типологія, форми взаємодії.

Соціальна група. Інтеракція, стигматизація, ідентифікація, габітуалізація. Види соціальних груп. Первинні і вторинні групи. Внутрішні і зовнішні групи. Референтні групи. Групова динаміка. Лідерство. Групове мислення і конформізм.

Соціальні групи і соціальні організації. Формальні та неформальні організації. Управління в організаціях.  Бюрократія.

Соціальний статус. Критерії визначення соціального статусу. Соціально-економічний індекс позиції.  Статусні групи.  Соціальний статус та соціальна роль. Рольові набори. Рольові конфлікти.

Особистість у соціальній структурі  суспільства. Поняття соціалізації. Ідентичність: особиста та соціальна. Ідентичність та система цінностей особистості. Горизонтальний та вертикальний виміри ідентичності. Ідентичність та соціальні ролі особистості.

Основні методи дослідження соціальної структури суспільства. Дослідження соціальної структури українського суспільства.

 

Модуль 2. Соціальна стратифікація суспільства

 

Тема 3.  Соціальна стратифікація суспільства

Соціальна стратифікація як спосіб диференційного аналізу суспільства. Соціальна стратифікація та соціальна диференціація. Основні ознаки соціальної стратифікації (Б.Барбер). Моделі соціальної стратифікації. Одномірна та багатомірна соціальні стратифікації. Основні системи стратифікації: рабовласницька, кастова, станова, класова. Інші типи стратифікаційних систем. Відкрита і закрита стратифікації.

Стратифікація і проблема нерівності у суспільстві.  Стратифікація і класова структура як способи підтримання нерівності у суспільстві. Категорія “соціальної дії”  в підходах до дослідження класової нерівності у суспільстві. Причини та походження нерівності. Критерії вимірювання стратифікаційної нерівності. Стратифікаційний профіль. Профіль стратифікації. 

Особливості класової стратифікації у сучасних суспільствах. Типологія класів (Л.Уорнер). Соціальний клас та соціальний прошарок. Проблема актуальності класового підходу. Проблема класу в сучасних соціологічних парадигмах. Середній клас. Бідність. Депривація. Типи депривації. Маргінальність та “андерклас”. Підходи до дослідження класової свідомості: метод вивчення репутацій, суб’єктивний метод, вивчення образів класової структури.

Динаміка стратифікаційних процесів. Соціальна мобільність: види, типи і можливості. Правила вертикальної мобільності. Типи впливів на стратифікацію. Процеси досягнення статусу. Соціальні бар’єри.

 

Тема 4. Політична, економічна та професійна стратифікації

Класифікація стратифікаційних моделей П.Сорокіна. Особливості політичної, економічної та професійної стратифікацій.

Політична стратифікація. Флуктуації політичної стратифікації. Політична стратифікація і національна культура суспільства.  Громадянство і клас. Політична та расова і етнічна стратифікації. Поняття домінуючої групи. Проблема меншин. Поняття дискримінації. Інституціональна дискримінація.

Соціальна стратифікація і теорія еліт. Циркуляція еліт. Елітизм. Проблема актуальності теорії еліт.

Економічна стратифікація. “Домашня власність” і переструктурування класів. Об’єктивні та суб’єктивні виміри економічної стратифікації. Економічна стратифікація та економічна ідентичність. Статусна диспозиція економічних груп. Позиціонування відповідно до економічного статусу. Демонстративне споживання.

Професійна стратифікація і ринок праці. Професійна стратифікація і закон зміни праці. Професійна стратифікація і престиж. “Білі комірці”. Професійна мобільність. Професійна стратифікація та “новий середній клас”.

 

 

Тема 5. Гендерна стратифікація

Гендерна стратифікація. Гендерна диференціація. Соціокультурне конструювання гендерних ролей (М.Мід). Гендерні ролі в культурі. Гендерна самоідентифікація. Професійна кар’єра жінки: поділ праці за статевою ознакою. Концепція гендерної стратифікації М.Манна. Ієрархія і стратифікація в приватних сферах. Проблеми гендерної соціалізації. Гендерна ідентичність. Трансексуалізм, трансвестизм, трансгендер, гомосексуалізм.

 

Тема 6. Вікова стратифікація

Вікова стратифікація. Вік як принцип побудови соціальної структури суспільства. Вік і здобуття статусу. Вік і професійна діяльність. Вікові норми поведінки (між віковими стратами і всередині них). Соціологія молоді та ювенологія. Молодь і харизматична політична влада. Проблеми молоді у сфері праці і зайнятості.

 

Тема 7. Територіальні особливості структурного формування особистості. Стратифікація в контексті соціології міста.

 Структури позатериторіальних спільнот.

Територіальні особливості структурного формування особистості. Стратифікація та середовище.

 Місто як середовище соціалізації людини. Стратифікація в місті. Сегрегація в сучасному місті. Помешкання і “життєві шанси”. Джентрифікація. Міграція і нерівність. Перепрофілювання і перерозподіл у соціальному просторі міста.

Структури позатериторіальних спільнот. Віртуалізація суспільства. Мережеве суспільство (М.Кастельс).

 

 


4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Модуль 1. Основні категорії теорій соціальної структури суспільства

Тема 1. Основні парадигми дослідження соціальної структури суспільства

1.                  Теорія соціальної структури як базова соціологічна теорія.

2.                  Суспільство як соціальна система.

3.                  Соціальна структура та соціальна стратифікація.

 

Тема 2. Соціальна структура суспільства: категорії та поняття

1.                  Соціальна структура суспільства.

2.                  Види структур. Елементи структур.

3.                  Соціальний інститут.

4.                  Соціальна спільнота.

5.                  Соціальна група.

6.                  Соціальний статус.

7.                  Основні методи дослідження соціальної структури суспільства.

 

Модуль 2. Соціальна стратифікація суспільства

Тема 3.  Соціальна стратифікація суспільства

1.                  Соціальна структура та соціальна стратифікація: співвідношення понять.

2.                  Основні системи стратифікації

3.                  Сучасні соціологічні підходи до поняття класу.

4.                  Стратифікація і проблема нерівності у суспільстві.

5.                  Соціальна мобільність.

 

 

 

 

Тема 4. Політична, економічна та професійна стратифікації

1. Класифікація стратифікаційних моделей П.Сорокіна.

2. Політична стратифікація.

3. Соціальна стратифікація і теорія еліт.

4. Економічна стратифікація.

5. Професійна стратифікація і ринок праці.

 

Тема 5. Гендерна стратифікація

1. Гендерна стратифікація та гендерна диференціація.

2. Соціокультурне конструювання гендерних ролей.

3. Гендерні ролі в культурі.

4. Ієрархія і стратифікація в приватних сферах.

5. Гендерна стратифікація та гендерна ідентичність.

Тема 6. Вікова стратифікація

1. Вік як принцип побудови соціальної структури суспільства.

2. Вік і здобуття статусу.

3. Вік і професійна діяльність.

4. Вікові норми поведінки.

5. Соціологія молоді.

6.  Молодь і політична влада.

Тема 7. Територіальні особливості структурного формування особистості. Стратифікація в контексті соціології міста.
Структури позатериторіальних спільнот.

1. Територіальні особливості структурного формування особистості.

2. Стратифікація в місті.                                         

3. Міграція і нерівність.

4. Віртуалізоване суспільство.

5. Мережеве суспільство.

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Модуль 1. Основні категорії теорій соціальної структури суспільства

 

Тема 1. Основні парадигми дослідження соціальної структури суспільства

1.                  Теорія соціальної структури як базова соціологічна теорія.

2.                   Основні підходи до визначення соціальної структури суспільства: теорії соціальних інститутів та теорії соціальної нерівності.

3.                  Суспільство як соціальна структура.

4.                  Структурний підхід до розгляду соціального простору.

Література

1.                  Бауман З. Мыслить социологически. — М., 1996.

2.                  Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социальных изменений. — М., 1998.

3.                  Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Социальная структура и стратификация. - М., 2000. - Т.2.

4.                  Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории // 3ападная теоретическая социология 80-х годов. Реферативный сборник. — М., 1989. — С. 41—64.

5.                  Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. — 1992. — № 2—4.

6.                  Молевич Е. Ф. К вопросу о структуре современного социологического знания // Социологические исследования. — 1997. — № 6.

3. Система социологического знания: Учеб. Пособие. / Сост. Г.В.Щёкин. — К., 1998.

4. Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.

5. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969.

Тема 2. Соціальна структура суспільства: категорії та поняття

1.                  Соціальна структура суспільства: зміст поняття, атрибутивні ознаки.

2.                   Види структур.

3.                  Основні елементи соціальної структури суспільства.

4.         Соціальний інститут: функції, класифікація.

4.                   Соціальна спільнота: види, типологія, форми взаємодії.

5.                   Соціальна група.

6.                  Соціальний статус
            а) критерії визначення соціального статусу.
            б) статусні групи.
8.  Ідентичність
            а) особиста та соціальна ідентичності
            б) ідентичність та система цінностей
            в) ідентичність та соціальні ролі особистості

9. Основні методи дослідження соціальної структури суспільства.

10. Лідерство у контексті теорій соціальної структури особистості.

 

Література

1.                  Аверин А. Н. Социальная структура общества. – М., 2006.

2.                  Адорно Т. Исследование авторитарной личности. – М., 2001.

3.                  Злобіна О., Тихонович В. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. — К., 2001.

4.                  Малыхин В. И.Социально-экономическая структура общества. Математическое моделирование — М., 2003.

5.                  Мертон Р. Социальная теория и социальная структура (фрагменты). — К., 1996.

6.                  Руткевич М. Н. Макросоциологические очерки. — М., 1995.

7.                  Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,

объяснение, понимание социальной реальности. — М., 1998.

 

Модуль 2. Соціальна стратифікація суспільства

 

Тема 3.  Соціальна стратифікація суспільства

1.                  Поняття соціальної стратифікації.

2.                  Соціальна стратифікація та соціальна диференціація.

3.                  Основні системи стратифікації: рабовласницька, кастова, станова, класова.

4.                  Сучасні підходи до дослідження класової свідомості: метод вивчення репутацій, суб’єктивний метод, вивчення образів класової структури.

5.                   Стратифікація і класова структура як способи підтримання нерівності у суспільстві.

6.                  Соціальна мобільність.

 

Література

1.                  Балабанова Е.С. Андеркласс: понятие и место в обществе// Социологические исследования. - 1999. - №12.

2.                  Воронков В., Фомин Э. Типологические критерии бедности// Социологический журнал.  - 1995. - №2.

3.                  Гидденс Э. Социология. — М., 1999.

4.                  Гидденс Э. Стратификация и классовая структура// Социологические исследования. - 1992. - №9-11.

5.                  Гордон Л. Четыре рода бедности// Социологический журнал. 1994. №4

6.                  Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Социальная структура и стратификация. - М., 2000. Т.2.

7.                  Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории // 3ападная теоретическая социология 80-х годов. Реферативный сборник. — М., 1989. — С. 41—64.

8.                  Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. — 1992. — № 2—4.

9.                  Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности. — К., 1999.

10.              Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. - М., 1995.

11.              Римашевская Н., Овсянникова А., Иудин А. Социальное дно: драма реальностей и реальность драмы// Литературная газета. - 1996. - 4 декабря.

12.              Сычева В.С. Измерение уровня бедности: история вопроса// Социологические исследования. - 1996. - №3.

13.              Социальное расслоение и социальная мобильность. - М., 1999.

14.              Социально-стратификационные процессы в современном обществе. - М., 1993. - Кн.1.

15.              Социология: Учебник/Под ред. проф. Ю.Г. Волкова.– Изд. 2-е, испр. и доп.– М.: Гардарики, 2003.–

 

 

Тема 4. Політична, економічна та професійна стратифікації

1. Класифікація стратифікаційних моделей П.Сорокіна.

2. Політична стратифікація.

3. Соціальна стратифікація і теорія еліт.

4. Економічна стратифікація.

5. Професійна стратифікація і ринок праці.

 

 

 

Література

1.                  Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. — М., 1999.

2.                  Бурдье П. Социология политики. — М., 1993.

3.                  Галкин А.А. Тенденции изменения социальной структуры// Социологические исследования. - 1998. - №10.

4.                  Гидденс Э. Социология. — М., 1999.

5.                  Головочев Б.В., Косова Л.Б. Высокостатусные группы: штрихи к социологическому портрету// Социологические исследования. - 1996. - №1.

6.                  Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. — К., 2001.

7.                  Иноземцев В.Л. "Класс интеллектуалов" в постиндустриальном обществе //Cоциологические исследования. – 2000. - № 6.

8.                  Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. - М., 2000.

9.                  Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення. - К., 2004.

10.              Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

11.              Социология: Учебник/Под ред. проф. Ю.Г. Волкова.– М., 2003.

 

 

Тема 5. Гендерна стратифікація

1. Гендерна стратифікація та гендерна диференціація.

2. Соціокультурне конструювання гендерних ролей.

3.Гендерні ролі в культурі.

4.Ієрархія і стратифікація в приватних сферах.

5.Гендерна стратифікація та гендерна ідентичність.

 

 

 

Література

1. Бурдье П. Мужское господство // Бурдье П. Социальное пространство. Поля и практики. – М., СПб, 2005.

2. Введение в гендерные исследования. СПб, 2001.- тт. 1–2

3. Гидденс Э. Пол, патриархат и развитие капитализма // Социологические исследования. - 1992. - № 7. - С. 135 -140.

4. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. СПб, 2002.

5. Коллинз  Р. Введение в неочевидную социологию (гл. V. Любовь и собственность). // Антология гендерной теории. - Минск, 1988.

6. Наберушкина Э.К. Гендерная стратификация инвалидности// Социокультурный анализ гендерных отношений. - Саратов. - 1998.

8. Хубер Дж. Теория гендерной стратификации. // Антология гендерной теории. - Минск, 1988.

 

Тема 6. Вікова стратифікація

1. Вік як принцип побудови соціальної структури суспільства.

2. Вік і здобуття статусу.

3. Вік і професійна діяльність.

4. Вікові норми поведінки між віковими стратами і всередині них.

5.  Соціологія молоді.

Література

1. Волков Ю.Г. Социология молодежи. – М., 2001.

2. Кон И.С. Ребенок и общество. - М., 1987

3. Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества. - М., 1998.

4. Манько Ю., Оганян К. Социология молодежи. – СПб, 2008.

5. Мид М. Культура и мир детства. - М., 2002.

6. Перебенесюк В.П., Бекешкина I.Є Соцiальнi конфлiкти та молодь. - К., 1994.

7. Принципы ООН в отношении пожилых людей/ Приняты

резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи от 16.12.1991.-http://www.un.org

8. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб, 2002.

9. Тендрякова М.В. Мужские и женские возрастные инициативы (Вариант постановки проблемы) // Этнографическое обозрение. - М., 1992. -  № 4.

10.Шмелева Н.Б. “Третий” возраст и его проблемы. Технологические аспекты социальной работы с пожилыми людьми // Социальная работа.- 1995. - № 2.- С. 64-66.

 

Тема 7. Територіальні особливості структурного формування особистості. Стратифікація в контексті соціології міста.

1. Територіальні особливості структурного формування особистості.

2. Стратифікація та середовище.

3. Стратифікація в місті.

4. Сегрегація. Джентрифікація.

5. Міграція і віртуалізація як основні глобалізаційні процеси.

6. Мережеве суспільство.

 

Література

 

1. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Социология. – М.: ИНИОН РАН, 1997. – С. 22 - 43.

2. Власов А. Этническая сегрегация в современном городе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.niurr.gov.ua/ukr/dialog_1999/vlasov.html

3. Город как социокультурное явления исторического процесса. – М.,

1995.

4. Грац Р. Город в Америке: жители и власти. – М., 1996

5. Казанцев В.И., Светуньков М.Г. Социология города [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.socioline.ru/node/513

6. Кастельс М. Галактика Интернет. – Екатеринбург: У-фактория, 2004. – 328 с.

7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

8. Линч К. Образ города. – М., 1982.

9. Мальцева И.О. Гендерные различия в профессиональной мобильности и сегрегация на рынке труда: опыт российской экономики. — Москва: EERC, 2005.

10. Прибиткова І.М. Місто: простір, час соціум // Філософська і

соціологічна думка. – 1991. - №7. – С. 3–18.

11. Прибиткова І.М. Урбанізація в Україні на порозі ХХІ століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. - №3. – С. 31–40.

12. Трущенко О. Е. Престиж центра. - М., 1995.

 

 


6. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

       З метою поглибленого вивчення матеріалу студентам пропонуються наступні види самостійної роботи:

       1.Реферат.

 Обсяг - 10 сторінок друкованих (шрифт Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5; всі поля по 2 см) або 15 рукописних сторінок. Джерела, які використовуватиме студент, заздалегідь узгоджуються з викладачем.

10 балів

 

    2.  Письмовий аналіз стратифікаційних тенденцій сучасної України.

Робота передбачає самостійний пошук студентом українських соціологічних досліджень (Державного комітету статистики України та/або інших) та їх аналіз в контексті однієї зі стратифікаційних моделей. Тема обирається серед основних тем дисципліни (наприклад, гендерна стратифікація, економічна стратифікація тощо). Робота подається у вигляді слайдової презентації, реферату або ессе (на вибір студента).

20 балів

Орієнтовні теми рефератів

 

1. Проблема маргіналізації

2. Феномен “нових бідних” в українському суспільстві

3. Сучасні соціологічні уявлення про середній клас

4. Середній прошарок в сучасній Україні: дилема наявності середнього класу

5. Критика статусу працівників інтелектуальних професій у праці Ч.Райта Міллза “Білі комірці”

6. Професійна стратифікація в сучасному українському суспільстві

 7. Трансформації професійної стратифікації під впливом ринку праці

8. Професійна стратифікація як фактор мовної ідентичності в багатомовному середовищі.

9. Фактор родинності в професійній стратифікації.

10. Гендерні аспекти професійної стратифікації.

11. Гендер і статус.

12. Жінка у сучасному українському суспільстві

13. Основні теорії сучасного фемінізму

14. Розподіл гендерних ролей в культурі (на прикладі конкретного культурного середовища)

15. Ставлення до трансексуалізму та трансвестизму у сучасному суспільстві

16. Історія гендерної стратифікації в українській культурі

17. Гендерний фактор вікової стратифікації

18. Соціогеронтологічні теорії сучасності

 19. Проблема “зв’язку поколінь” в сучасному українському суспільстві

20. Вік як чинник  професійного престижу

21.  Проблеми вікової стратифікації на прикладі української молоді

22. Правова підтримка різних вікових категорій

23. Цінності мешканця місця: соціологічний погляд

24. Роль грошей як стратифікаційного фактору в сучасному місті.

25. Місто як підґрунтя для ксенофобії та дискримінації

26. Старість в місті

27. Помешкання як стратифікаційний фактор

28. Міські субкультури та їх місце в соціальній структурі суспільства

29. Проблема толерантності в місті

30. Бідність в місті

31. Причини джентрифікації в місті

32. Проблема соціальної нерівності в обраному літературному творі або художньому фільмі.

33. Мережеве суспільство: теорія М.Кастельса.

 

 

7. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

 

З метою активізації процесу навчання у курсі застосовані активні та інтерактивні методи навчання, які передбачають залучення студентів під час лекцій та семінарів до тематичних дискусій. Зокрема, студентам пропонується участь у тематичних дискусіях з обговорення соціальної структури сучасних суспільств; презентація теми проведеного дослідження однієї зі стратифікаційних моделей українського суспільства; обговорення контамінацій різноманітних стратифікаційних моделей; виявлення проблеми соціальної нерівності чи дискримінації в українському суспільстві, спочатку керуючись власним досвідом (спостереженнями), а після – соціологічними дослідженнями;

 


8. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Розподіл балів по визначенню підсумкового контролю з дисципліни “Соціальна структура суспільства ”

 

Контроль знань

Кількість балів

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

50

Самостійна робота студента

30

Підсумкова контрольна робота

20

 

 

Всього за семестр

100

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів:

 

Кількість балів

Оцінка

за шкалою ECTS

за національною шкалою

90 - 100

А

Відмінно

82 - 89

В

 

Добре

75 - 81

С

67 - 74

D

 

Задовільно (зараховано)

60 - 66

E

35 - 59

FX

 

Незадовільно (не зараховано)

134

F

 

 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного і підсумкового контролю та іспиту (заліку).

Позитивна оцінка ставиться за умови, що студент набрав від 60 до 100 балів відповідно до шкали оцінювання знань.

Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, то він складає іспит чи залік, які оцінюються до 25 балів.

Студент, який набрав від 0 до 34 балів, може подати на ім’я декана заяву на повторне вивчення дисципліни і скласти іспит чи залік.

Ліквідація академзаборгованості здійснюється у відповідності із встановленим Вченою радою Академії порядком.


9. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

З КУРСУ “СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА”

 

1. Теорія соціальної структури як базова соціологічна теорія.

2. Основні підходи до визначення соціальної структури суспільства

3. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

4. Суспільство як соціальна система.

5. Соціальна структура суспільства: зміст поняття, атрибутивні ознаки.

6. Соціальний інститут: основні підходи до визначення. 

7. Функції соціальних інститутів.

8. Класифікація соціальних інститутів.

9. Соціальна спільнота: види, типологія, форми взаємодії.

10. Соціальна група.

11. Види соціальних груп.

12. Групова динаміка.

13. Лідерство.

14. Групове мислення і конформізм.

15. Соціальні організації.

16. Формальні та неформальні організації.

17. Управління в організаціях. 

18. Бюрократія.

19. Соціальний статус.

20. Критерії визначення соціального статусу.

21.  Статусні групи. 

22. Соціальний статус та соціальна роль.

23. Поняття соціалізації.

24. Ідентичність: особиста та соціальна.

25. Основні методи дослідження соціальної структури суспільства.

26. Дослідження соціальної структури українського суспільства.

27. Соціальна структура та соціальна стратифікація: співвідношення понять.

28. Основні ознаки соціальної стратифікації.

29. Соціальна диференціація.

30. Моделі соціальної стратифікації.

31. Одномірна та багатомірна соціальні стратифікації.

32. Основні системи стратифікації.

33. Стратифікація і проблема нерівності у суспільстві. 

34. Стратифікаційний профіль.

35. Профіль стратифікації. 

36. Особливості класової стратифікації у сучасних суспільствах.

37. Типологія класів.

38. Соціальний клас та соціальний прошарок.

39. Проблема класу в сучасних соціологічних парадигмах.

40. Середній клас.

41. Бідність.

42. Депривація. Типи депривації.

43. Маргінальність та “андерклас”.

44. Підходи до дослідження класової свідомості.

45. Динаміка стратифікаційних процесів.

46. Соціальна мобільність: види, типи і можливості.

47. Правила вертикальної мобільності.

48. Типи впливів на стратифікацію.

49. Процеси досягнення статусу.

50. Відкрита і закрита стратифікації.

51. Соціальні бар’єри.

52. Класифікація стратифікаційних моделей П.Сорокіна.

53.Політична стратифікація.

54. Флуктуації політичної стратифікації.

55. Політична стратифікація і національна культура суспільства. 

56. Расова та етнічна стратифікації.

57. Поняття домінуючої групи.

58. Поняття дискримінації.

59. Інституціональна дискримінація.

60. Соціальна стратифікація і теорія еліт.

61. Циркуляція еліт.

62. Економічна стратифікація.

63.“Домашня власність” і переструктурування класів.

64. Об’єктивні та суб’єктивні виміри економічної стратифікації.

65. Статусна диспозиція економічних груп.

66. Позиціонування відповідно до економічного статусу. Демонстративне споживання.

67. Професійна стратифікація і ринок праці.

68. Професійна мобільність.

69. Гендерна стратифікація.

70. Соціокультурне конструювання гендерних ролей (М.Мід).

71. Гендерні ролі в культурі.

72. Поділ праці за статевою ознакою.

73. Ієрархія і стратифікація в приватних сферах.

74. Проблеми гендерної соціалізації.

75. Вікова стратифікація.

76. Вік як принцип побудови соціальної структури суспільства.

77. Вік і здобуття статусу.

78. Вік і професійна діяльність.

79. Соціологія молоді та ювенологія.

80. Територіальні особливості структурного формування особистості.

81. Місто як середовище соціалізації людини.

82. Стратифікація в місті.

83. Сегрегація в сучасному місті.

84. Помешкання і “життєві шанси”.

85. Джентрифікація.

86. Міграція і нерівність.

87. Перепрофілювання і перерозподіл у соціальному просторі міста.

88. Проблема праці в мережевому суспільстві.

 

 

 

 

 

 


10. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

 

1. Хто першим використовує термін “соціальна структура”?

            А) А.Токвіль

Б) М.Вебер

          В) Г.Спенсер        

Г) Е.Гідденс

 

2. Течія соціології, в якій вперше створена теорія соціальної стратифікації –

А)феноменологічна

Б) функціоналізм

В) аналітичний марксизм

Г) теорія структурації

 

3. Дихотомічна модель стратифікації поділяє суспільство на

А) еліти і маси

Б) багатих і бідних

В) вищі і нижчі класи

Г) службовців і селян.

 

4. Введення терміну “соціальний інститут” належить:

А)  Т.Веблену

Б) Г.Спенсеру

В) М.Вебере

Г) К.Роузу

 

5. Виникнення класів К.Маркс пояснює:

            А) наявністю харизматичних лідерів

Б) економічними чинниками

В) потребою людей у визнанні

Г) лінню як визначною характеристикою людини

 

6. Станова система притаманна:

А) первісно-общинному ладу

Б) східній деспотії

В) європейському феодалізму

Г) античним полісам

 

7. Які з наведених нижче типів стратифікації є відкритими:

А) рабство

Б) касти

В) стани

Г) класи

 

8. “Андерклас” - це

            А) нижчий клас

Б) найнижчий прошарок суспільства

В) середній клас

Г) групи, що перебувають поза класами

 

9.  Тип нерівності, який лежить в основі кастової стратифікаційної системи, має основним критерієм

А) етнічні відмінності

Б) расові відмінності

В) віросповідання

Г) національність


10. Соціальна мобільність вперше досліджена

А) Т.Парсонсом

Б) К.Марксом

В) П.Сорокіним

Г) М.Вебером


11. Соціальна мобільність – це

А) здобуття індивідом більш високого соціального статусу

Б) трансформація суспільних поглядів на основні цінності певної страти

В) перехід індивіда або соціального об’єкта із однієї соціальної позиції в іншу

Г) здобуття індивідом або соціальним об’єктом визнання в певній соціальній групі


12. Соціальна диференціація – це

А) процес появи функціонально спеціалізованих інститутів та поділу праці

Б) теорія поділу суспільства на класи за економічними критеріями

В) трансформація соціальних інститутів суспільства

Г) категорія соціології, що описує перехід особистості від більш низького соціального статусу до більш високого


13. Соціальна нерівність є формою

А) соціальної диференціації

Б) соціальної стратифікації

В) соціальної мобільності

Г) соціальної структури суспільства


14. “Цифровий бар’єр” (“цифровий розрив”) - поняття, яке описує

А) кількість людей, що піддаються різноманітним формам дискримінації

Б) різницю у прибутках між вищим і нижчим класами суспільства

В) обмеження можливостей соціальної групи, пов’язане з відсутністю доступу до сучасних засобів комунікації

Г) систему сегрегації учбових закладів


15. Поняття, протилежне поняттю “сегрегація”

А) десегрегація

Б) соціальна інтеграція

В) обидва вищезазначені поняття

Г) депривація

 

 

 

 

 

 

 

 


11. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

Основна література:

 

1. Аверин А. Н. Социальная структура общества. – М., 2006.

2. Гидденс Э. Социология. — М., 1999.

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Социальная структура и стратификация. - М., 2000. Т.2.

4. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. - М., 1995.

5. Социальное расслоение и социальная мобильность. - М., 1999.

 6. Социально-стратификационные процессы в современном обществе. - М., 1993. - Кн.1.

7. Социология: Учебник/Под ред. проф. Ю.Г. Волкова.– М., 2003.

8. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969.

 

Додаткова література

 

1. Балабанова Е.С. Андеркласс: понятие и место в обществе// Социологические исследования. - 1999. - №12.

2. Бауман З. Мыслить социологически. — М., 1996.

3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. — М., 1999.

4. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социальных изменений. — М., 1998.

5. Бурдье П. Мужское господство // Бурдье П. Социальное пространство. Поля и практики. – М., СПб, 2005.

6. Бурдье П. Социология политики. — М., 1993.

7. Введение в гендерные исследования. - СПб, 2001.- тт. 1–2

8. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Социология. – М.: ИНИОН РАН, 1997. – С. 22 - 43.

9. Власов А. Этническая сегрегация в современном городе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.niurr.gov.ua/ukr/dialog_1999/vlasov.html

10. Волков Ю.Г. Социология молодежи. – М., 2001.

11. Воронков В., Фомин Э. Типологические критерии бедности// Социологический журнал.  - 1995. - №2.

12. Галкин А.А. Тенденции изменения социальной структуры// Социологические исследования. - 1998. - №10.

13. Гидденс Э. Пол, патриархат и развитие капитализма // Социологические исследования. - 1992. - № 7. - С. 135 -140.

14. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура// Социологические исследования. - 1992. - №9-11.

 15. Головочев Б.В., Косова Л.Б. Высокостатусные группы: штрихи к социологическому портрету// Социологические исследования. 1996. №1.

16. Гордон Л. Четыре рода бедности// Социологический журнал. 1994. №4

17. Город как социокультурное явления исторического процесса. – М.,

1995.

18. Грац Р. Город в Америке: жители и власти. – М., 1996

 19. Злобіна О., Тихонович В. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. — К., 2001.

 20. Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. — К., 2001.

 21. Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества. - М., 1998.

22. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. - СПб, 2002.

23. Иноземцев В.Л. "Класс интеллектуалов" в постиндустриальном обществе //Cоциологические исследования, 2000, № 6.

24. Казанцев В.И., Светуньков М.Г. Социология города [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.socioline.ru/node/513

25. Кастельс М. Галактика Интернет. – Екатеринбург: У-фактория, 2004. – 328 с.

26. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

27. Коллинз  Р. Введение в неочевидную социологию (гл. V. Любовь и собственность). // Антология гендерной теории. - Минск, 1988.

28. Кон И.С. Ребенок и общество. - М., 1987

29. Линч К. Образ города. – М., 1982.

30. Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории // 3ападная теоретическая социология 80-х годов. Реферативный сборник. — М., 1989. — С. 41—64.

31. Мальцева И.О. Гендерные различия в профессиональной мобильности и сегрегация на рынке труда: опыт российской экономики. — Москва: EERC, 2005.

32. Малыхин В. И. Социально-экономическая структура общества. Математическое моделирование — М., 2003.

33. Манько Ю., Оганян К. Социология молодежи. – СПб, 2008.

34. Мид М. Культура и мир детства. - М., 2002.

35. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. — 1992. — № 2—4.

36. Молевич Е. Ф. К вопросу о структуре современного социологичес-

кого знания // Социологические исследования. — 1997. — № 6.

37. Наберушкина Э.К. Гендерная стратификация инвалидности// Социокультурный анализ гендерных отношений. - Саратов. - 1998.

38. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. - М., 2000.

39. Перебенесюк В.П., Бекешкина I.Є Соцiальнi конфлiкти та молодь. - К., 1994.

40. Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности. — К., 1999.

41. Прибиткова І.М. Місто: простір, час соціум // Філософська і соціологічна думка. – 1991. - №7. – С. 3–18.

42. Прибиткова І.М. Урбанізація в Україні на порозі ХХІ століття //

43. Принципы ООН в отношении пожилых людей/ Приняты

резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи от 16.12.1991.-http://www.un.org

44. Римашевская Н., Овсянникова А., Иудин А. Социальное дно: драма реальностей и реальность драмы// Литературная газета. - 1996. - 4 декабря.

45. Руткевич М. Н. Макросоциологические очерки. — М., 1995.

46. Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення. - К., 2004.

47. Сычева В.С. Измерение уровня бедности: история вопроса//  Социологические исследования. - 1996. - №3.

48. Система социологического знания: Учеб. Пособие. / Сост. Г.В.Щёкин. — К., 1998.

49. Современная западная социология: Словарь. — М., 1990.

50. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

51. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. - №3. – С. 31–40.

52. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб, 2002.

53. Тендрякова М.В. Мужские и женские возрастные инициативы (Вариант постановки проблемы) // Этнографическое обозрение. - М., 1992. -  № 4.

54. Хамитов Н. В. Ф Философия: бытие, человек, мир. _К., 2006, С.450

55. Трущенко О. Е. Престиж центра. - М., 1995.

56. Хубер Дж. Теория гендерной стратификации. // Антология гендерной теории. - Минск, 1988.

57. Шмелева Н.Б. “Третий” возраст и его проблемы. Технологические аспекты социальной работы с пожилыми людьми // Социальная работа.- 1995. - № 2.- С. 64-66.

58. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,

объяснение, понимание социальной реальности. — М., 1998.

 

 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме