Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Академія муніципального управління

Кафедра соціальних дисциплін

 

 

 

“Затверджую”

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________Іванова Т.В.

“___”__________20__р.

 

 

 

 

 

робоча навчальна Програма

З дисципліни

 «організація роботи соціологічної служби»

Для студентів спеціальності

 

6.030101 “Соціологія”

 

 

 

 

 

           

Ухвалено:

На засіданні кафедри

соціальних дисциплін

протокол №____________

від ___________________

Завідувач каф. ____________ Крилова С.А.

 

ПОГОДЖЕНО:

Зав. навчально -

методичним відділом ____________Л.Ю.Бородінова

 

 

 

Київ-2011

 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Організація роботи соціологічної служби” для студентів спеціальності  6.030101 “Соціологія”, денної форми навчання, розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління, протокол № 1 від 29 серпня 2011 року.

     Рекомендована для студентів денної та заочної форм навчання і відповідає вимогам вищої школи.

 

 

 

Укладач: Залізняк Г.М., кандидат філософських наук, доцент.

 

 

Рецензенти: Хамітов Н.В., доктор філософських наук, професор, провідний науковець співробітник Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України

 

 

Зміст

                                                                                            

1. Вступ.........................................................................................................................4

2. Навчально – тематичний план дисципліни...........................................................5

3. Програма дисципліни “Організація роботи соціологічної служби”...................6

4. Плани лекцій..........................................................................................................10

5. Плани семінарських занять...................................................................................12

6. Організація самостійної роботи студентів..........................................................18

7. Індивідуальні завдання..........................................................................................19

8. Методика активізації навчання………………....................................................20

9. Система поточного і підсумкового контролю....................................................21

9.1 Питання до заліку……………………………………………………………....22

10. Література.............................................................................................................26

11. Комплексна контрольна робота…………………..…………………………...28

 

 

 

 

 

 

 

1.Вступ

Навчальна дисципліна "Організація роботи соціологічних служб" належить до спеціально орієнтованих предметів для сту­дентів, які навчаються на бакалавраті за спеціальністю «Соціологія» і сприяє розвитку їх спеціальної професійної підготовки. Особливість курсу в тому, що він спрямований на набуття та вдосконален­ню певних фахових умінь і навичок у студентів-соціологів як май­бутніх працівників соціологічних служб, науково-дослідних цент­рів та організацій.

Мета викладання курсу — ознайомити студентів з організ­ційно-методичними засадами діяльності сучасних соціологічних служб, ознайомити зі світовим та вітчизняним досвідом організації роботи соціологічних служб різних типів, а також із методикою підготовки та координації роботи фахівців, які залучаються до процесу організа­ції та проведення емпіричних соціологічних досліджень.

У змістовому аспекті курс складається із восьми тем, які в основно­му опрацьовуються під час аудиторних занять. Позааудиторна під­готовка складається з опрацювання рекомендованої літератури. Практичні заняття передбачають закріплення знань під час роботи на семінарах у формі виступів,  тренінгів, ділових ігор.

Важливим завданням курсу є засвоєння змісту складових, що за­безпечують якісне проведення емпіричних соціологічних досліджень. У процесі вивчення курсу "Організація роботи соціологічних служб" студенти повинні:

   отримати змістовну інформацію щодо особливостей інституціалізації сучасних соціологічних служб;

   засвоїти систему знань щодо основних форм навчання та конт­ролю за якістю знань;

   ознайомитись з методичними основами організації самостійної та науково-дослідної роботи студентів у процесі вивчення соціологічних дисциплін.

2. Навчально-тематичний план дисципліни «Організація роботи соціологічної служби» .

 

Обсяг аудиторських годин – 32

Лекцій – 16

Семінарів – 16

Індивідуальна робота  – 9

Самостійна робота – 40

Усього – 81 година

 

 

 

Тема

 

 

Лекції

 

 

Семінари

 

 

Самостійна

робота

 

 

Індивід. робота

 

 

 

 

1

 МОДУЛЬ І

 

Соціологічна служба як науково-дослідна орґанізація

 

 

2

 

 

2

5

1

 

2

 

Структура соціологічної служби

 

2

 

2

5

1

 

3

 

Регламентація діяльності соціологічної служби у документах та інструкціях

 

2

 

2

5

1

 

4

 

Формування кадрового складу спеціалізованої соціологічної служби

 

2

 

2

5

1

 

5

МОДУЛЬ ІІ

Управління процесом організації і проведення соціологічного дослідження

 

2

 

2

5

2

 

6

 

Організація збору первинної соціологічної інформації

 

2

 

2

5

1

 

7

 

Організація обробки та аналізу соціологічних даних

 

2

 

2

5

1

 

8

 

Проблеми оцінки якості та достовірності соціологічних досліджень.

 

 

2

 

2

5

1

 

 

16

16

40

9

 

 


3. Програма дисципліни «Орґанізація роботи соціологічної служби»

 

РОЗДІЛ 1. СОЦІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНА ОРҐАНІЗАЦІЯ

 

Тема 1. Соціологічна служба як спеціалізована науково-дослідна орґанізація  (2 год.).

Соціологічна служба як спеціалізований інституту для здійснення науково-дослідної та інформаційно-аналітичної діяльності. Функції та завдання соціологічних служб. Типологізація соціологічних служб: за функціональною специфікою, напрямами соціологічної діяльності, та інституційною приналежністю. Стандарти діяльності та якості досліджень соціологічних служб. Роль соціологічної служби в системі муніципального управління.

Література [2; 21; 22; 24; 26; 28]

Тема 2. Структура соціологічної служби (2 год.).

Загальна структура соціологічної служби. Особливості структури соціологічних служб залежно від спеціалізації. Функції структурних підрозділів соціологічної служби. Посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників соціологічної служби.

Література [2; 21; 22; 24; 26; 28]

Тема 3. Регламентація діяльності соціологічної служби на проведення соціологічних досліджень (2 год.).

Формування замовлення на проведення соціологічних досліджень: оцінка потреб і запитів замовника, складові пропозиції соціологічної служби, визначення ціни дослідження. Участь у тендерних процедурах на проведення НДР.  Регламентна документація проведення соціологічного дослідження: технічне завдання, договір на проведення соціологічно­го дослідження, акт здавання-приймання робіт. Складові договору на проведення соціологічних досліджень. Форми і терміни зберігання документації. Проблеми конфіденційності та оприлюднення результатів.

Література [2; 5; 14; 18; 28]

Тема 4. Формування кадрового потенціалу працівників соціологічних служб (2 год.)

Вимоги до набору працівників соціологічних служб. Особливості та етапи набору працівників соціологічних служб: співбесіда, заповнення особистих документів, тестування. Навчання працівників соціологічної служби, загальні положення. Базове навчання керівника проекту, супервайзера, інтерв'юєрів, рекрутерів, контролерів, операторів. Атестація працівників, її мета, періодичність,  терміни і порядок проведення.

Література [1; 4; 8-15; 17]

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 5. Управління процесом організації і проведення соціологічного дослідження (2 год.)

Супроводжувальна документація проведення соціологічного дослідження. Загальні вимоги до дослідницької та процедурної документації, Особливості управління дослідницьким соціологічним проектом. Методика розробки проекту соціологічного дослідження та вимоги до її викладу. Основні складові проекту соціологічного дослідження. Постановка суміжних завдань, застосування додаткової інформації. Визначення відповідальних за реалізацію проекту. Субпідрядники та оцінка їх ролі в реалізації соціологічного проекту. Обґрунту­вання форми звітності та графіка виконання завдань соціологічного проекту. Проблема оцінки реальних витрат і загальної вартості соціо­логічного проекту. Особливості прийняття та перевірки пропозицій замовника соціологічного дослідження. Звітність як чинник управління процесом соціологічного дослід­ження: поточна та підсумкова звітність. Технічний звіт, його скла­дові. Перевірка результатів проекту (змісту звіту, таблиць, матеріалів презентації). Вимоги до подання результатів, їх інтерпретації, висновків, рекомен­дацій.

Література [7; 9; 12-17; 21; 23; 29]

Тема 6. Організація збору первинної соціологічної інформації

Організація збору первинної соціологічної інформації для кількісних методів дослідження. Складові інструментарію. Методика відбору (рекрутування) респондентів. Особ­ливості налагодження комунікацій в місцях збирання даних. Формування мережі інтерв'юєрів та її значення для ефективної роботи соціологічної служби. Інструктаж в організації польових робіт: сутність , мета, скла­дові та форми проведення. Особливості практичних настанов під час інструктажу: пробне інтерв'ю; ведення записів під час польових робіт; інформація, що підлягає документуванню. Контроль роботи інтерв'юєрів і рекрутерів та його мета. Особли­вості польового та візуального контролю роботи інтерв'юєрів. Кон­троль польових інтерв'ю кількісного дослідження: обсяг контролю; форми проведення контролю; параметри, що перевіряються. Організація збору первинної соціологічної інформації для якісних методів дослідження. Складові інструментарію. Інструктаж щодо запрошення респондентів для здійснення процедур анкетування та інтерв'ю. Інструктаж щодо рекрутування та відбору респондентів для фокус-груп і глибинних інтерв'ю. Конт­роль польового етапу глибинних інтерв'ю та фокус-групових досліджень: обсяг контро­лю; форми та час проведення контролю; параметри, що перевіряють­ся. Інформування виконавців польового етапу про ре­зультати контролю, можливості впливу на якість роботи інтерв'юєрів і рекрутерів..

Література [2. 5; 10; 12; 19; 25- 27]

 

Тема 7. Організація обробки та аналізу соціологічних даних

Обробка даних: загальні принципи. Функціональні обов'язки від­повідального за обробку даних. Залучення субпідрядників до оброб­ки даних. Специфікація на обробку даних соціологічного проекту. Обробка даних кількісних соціологічних досліджень: специфікація на підготовку таблиць; стандартизовані позначення комп'ютерних файлів. Особливості кодування соціологічних даних. Відповідальні за підготовку системи кодів та інформація. Підвибірка у процесі розробки системи кодів. Затвердження системи кодів та інструкції кодувальнику. Кодування: можливість появи додатко­вих категорій; відповіді "інше", їх відсоток; відповідь "не знаю" та від­сутність відповіді. Перевірка кодування. Введення соціологічних даних та його правила. Верифікація вве­дення даних, процедурні вимоги. Редагування даних, вимоги до ньо­го. Підготовка таблиць, вимоги та правила. Верифікація таблиць. Обробка даних якісних соціологічних досліджень: розшифровка аудіо записів групових дискусій  та інтрев’ю, вимоги введення до ПК. Узагальнення результатів дослідження. Передача даних клієнтові на носіях інформації та за допомогою елек­тронного зв'язку: процедура і правила.

Література [4-7; 10; 15; 24]

Тема 8. Проблеми оцінки якості та достовірності соціологічних досліджень.

Поняття  якості й достовірності соціологічного дослідження. Значення науково-дослідних асоціацій соціологів для оцінки якості й достовірності соціологічних досліджень. Роль Української соціологічної асоціації для визначення якості досліджень соціологічних служб вчора та сьогодні. Основні ознаки неякісних соціологічних досліджень. Проблеми достовірності соціологічних дослідить при оприлюдненні даних в ЗМІ.

 Література [13; 17; 22; 26]

4. Плани лекцій.

РОЗДІЛ 1. СОЦІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНА ОРҐАНІЗАЦІЯ

 

Тема 1. Соціологічна служба як спеціалізована науково-дослідна орґанізація  (2 год.).

1. Соціологічна служба як спеціалізований інституту для здійснення науково-дослідної та інформаційно-аналітичної діяльності.

2. Функції та завдання соціологічних служб.

3. Типологізація соціологічних служб.

4. Стандарти діяльності та якості досліджень соціологічних служб.

5. Роль соціологічної служби в системі державного та муніципального управління.

Література [2; 21; 22; 24; 26; 28]

Тема 2. Структура соціологічної служби (2 год.).

1. Загальна структура соціологічної служби.

2. Особливості структури соціологічних служб залежно від спеціалізації.

3. Функції структурних підрозділів соціологічної служби.

4. Посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників соціологічної служби.

Література [2; 21; 22; 24; 26; 28]

Тема 3. Регламентація діяльності соціологічної служби на проведення соціологічних досліджень (2 год.).

1. Формування замовлення на проведення соціологічних досліджень: оцінка потреб і запитів замовника, складові пропозиції соціологічної служби, визначення ціни дослідження.

2. Участь у тендерних процедурах на проведення НДР. 

3. Регламентна документація проведення соціологічного дослідження: технічне завдання, договір на проведення соціологічно­го дослідження, акт здавання-приймання робіт.

4. Складові договору на проведення соціологічних досліджень.

5. Форми і терміни зберігання документації.

6. Проблеми конфіденційності та оприлюднення результатів.

Література [2; 5; 14; 18; 28]

 

Тема 4. Формування кадрового потенціалу працівників соціологічних служб (2 год.)

1. Вимоги до набору працівників соціологічних служб.

2.Особливості та етапи набору працівників соціологічних служб: співбесіда, заповнення особистих документів, тестування.

3. Навчання працівників соціологічної служби, загальні положення.

4. Базові навчання керівника проекту, супервайзера, інтерв'юєрів, рекрутерів, контролерів, операторів.

5. Атестація працівників, її мета, періодичність,  терміни і порядок проведення.

Література [1; 4; 8-15; 17]

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 5. Управління процесом організації і проведення соціологічного дослідження (2 год.)

1.Супроводжувальна документація проведення соціологічного дослідження. Загальні вимоги до дослідницької та процедурної документації.

2. Методика розробки проекту соціологічного дослідження та вимоги до її викладу.

3. Субпідрядники та оцінка їх ролі в реалізації соціологічного проекту.

4. Обґрунту­вання форми звітності та графіка виконання завдань соціологічного проекту.

5.      Звітність як чинник управління процесом соціологічного дослід­ження: поточна та підсумкова звітність, технічний звіт, його скла­дові.

6.      Вимоги до подання результатів, їх інтерпретації, висновків, рекомен­дацій.

7.      Проблема оцінки реальних витрат і загальної вартості соціо­логічного проекту.

Література [7; 9; 12-17; 21; 23; 29]

Тема 6. Організація збору первинної соціологічної інформації

1. Особливості організації збору первинної соціологічної інформації для кількісних методів дослідження.

2. Складові інструментарію кількісних досліджень.

3. Методика відбору (рекрутування) респондентів.

4. Особ­ливості налагодження комунікацій в місцях збирання даних.

5. Формування мережі інтерв'юєрів та її значення для ефективної роботи соціологічної служби.

6. Інструктаж в організації польових робіт: сутність, мета, скла­дові та форми проведення.

7. Контроль роботи інтерв'юєрів і рекрутерів та його мета: обсяг контролю; форми проведення контролю; параметри, що перевіряються.

8. Особливості організації збору первинної соціологічної інформації для якісних методів дослідження.

9. Складові інструментарію.

10. Інструктаж щодо рекрутування та відбору респондентів для фокус-груп і глибинних інтерв'ю.

11. Конт­роль польового етапу глибинних інтерв'ю та фокус-групових досліджень: обсяг контро­лю; форми та час проведення контролю; параметри, що перевіряють­ся.

12. Інформування виконавців польового етапу про ре­зультати контролю, можливості впливу на якість роботи інтерв'юєрів і рекрутерів..

Література [2. 5; 10; 12; 19; 25- 27]

Тема 7. Організація обробки та аналізу соціологічних даних

1. Обробка даних: загальні принципи.

2. Функціональні обов'язки від­повідального за обробку даних. Залучення субпідрядників до оброб­ки даних.

3. Обробка даних кількісних соціологічних досліджень: специфікація на підготовку таблиць; стандартизовані позначення комп'ютерних файлів.

4.Особливості кодування соціологічних даних. Відповідальні за підготовку системи кодів та інформація. Підвибірка у процесі розробки системи кодів. 5. Затвердження системи кодів та інструкції кодувальнику. Кодування: можливість появи додатко­вих категорій; відповіді "інше", їх відсоток; відповідь "не знаю" та від­сутність відповіді. Перевірка кодування.

6. Введення соціологічних даних та його правила. Верифікація вве­дення даних, процедурні вимоги. Редагування даних, вимоги до ньо­го.

7. Підготовка таблиць, вимоги та правила. Верифікація таблиць.

8. Обробка даних якісних соціологічних досліджень: розшифровка аудіо записів групових дискусій  та інтрев’ю, вимоги введення до ПК.

9. Узагальнення результатів дослідження. Передача даних клієнтові на носіях інформації та за допомогою елек­тронного зв'язку: процедура і правила.

Література [4-7; 10; 15; 24]

Тема 8. Проблеми оцінки якості та достовірності соціологічних досліджень.

1. Поняття  якості й достовірності соціологічного дослідження.

2. Значення науково-дослідних асоціацій соціологів для оцінки якості й достовірності соціологічних досліджень. Роль Української соціологічної асоціації для визначення якості досліджень соціологічних служб вчора та сьогодні.

3. Основні ознаки неякісних соціологічних досліджень.

4. Проблеми достовірності соціологічних дослідить при оприлюдненні даних в ЗМІ.

Література [13; 17; 22; 26]

5. Плани семінарських занять.

Тема 1. Соціологічна служба як спеціалізована науково-дослідна орґанізація  (2 год.).

1. Соціологічна служба як спеціалізований інституту для здійснення науково-дослідної та інформаційно-аналітичної діяльності.

2. Функції та завдання соціологічних служб.

3. Типологізація соціологічних служб.

4. Стандарти діяльності та якості досліджень соціологічних служб.

5. Роль соціологічної служби в системі державного та муніципального управління.

Література [2; 21; 22; 24; 26; 28]

Тема 2. Структура соціологічної служби (2 год.).

1. Загальна структура соціологічної служби.

2. Особливості структури соціологічних служб залежно від спеціалізації.

3. Функції структурних підрозділів соціологічної служби.

4. Посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників соціологічної служби.

Література [2; 21; 22; 24; 26; 28]

 

Тема 3. Регламентація діяльності соціологічної служби на проведення соціологічних досліджень (2 год.).

1. Формування замовлення на проведення соціологічних досліджень: оцінка потреб і запитів замовника, складові пропозиції соціологічної служби, визначення ціни дослідження.

2. Участь у тендерних процедурах на проведення НДР. 

3. Регламентна документація проведення соціологічного дослідження: технічне завдання, договір на проведення соціологічно­го дослідження, акт здавання-приймання робіт.

4. Складові договору на проведення соціологічних досліджень.

5. Форми і терміни зберігання документації.

6. Проблеми конфіденційності та оприлюднення результатів.

Література [2; 5; 14; 18; 28]

 

Тема 4. Формування кадрового потенціалу працівників соціологічних служб (2 год.)

1.Супроводжувальна документація проведення соціологічного дослідження. Загальні вимоги до дослідницької та процедурної документації.

2. Методика розробки проекту соціологічного дослідження та вимоги до її викладу.

3. Субпідрядники та оцінка їх ролі в реалізації соціологічного проекту.

4. Обґрунту­вання форми звітності та графіка виконання завдань соціологічного проекту.

8.      Звітність як чинник управління процесом соціологічного дослід­ження: поточна та підсумкова звітність, технічний звіт, його скла­дові.

9.      Вимоги до подання результатів, їх інтерпретації, висновків, рекомен­дацій.

10.  Проблема оцінки реальних витрат і загальної вартості соціо­логічного проекту.

Література [1; 4; 8-15; 17]

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 5. Управління процесом організації і проведення соціологічного дослідження (2 год.)

1.Супроводжувальна документація проведення соціологічного дослідження. Загальні вимоги до дослідницької та процедурної документації.

2.Методика розробки проекту соціологічного дослідження та вимоги до її викладу.

3.Субпідрядники та оцінка їх ролі в реалізації соціологічного проекту.

4.Обґрунту­вання форми звітності та графіка виконання завдань соціологічного проекту.

5.Звітність як чинник управління процесом соціологічного дослід­ження: поточна та підсумкова звітність, технічний звіт, його скла­дові.

6.Вимоги до подання результатів, їх інтерпретації, висновків, рекомен­дацій.

7.Проблема оцінки реальних витрат і загальної вартості соціо­логічного проекту.

Література [7; 9; 12-17; 21; 23; 29]

Тема 6. Організація збору первинної соціологічної інформації

1. Особливості організації збору первинної соціологічної інформації для кількісних методів дослідження.

2. Складові інструментарію кількісних досліджень.

3. Методика відбору (рекрутування) респондентів.

4. Особ­ливості налагодження комунікацій в місцях збирання даних.

5. Формування мережі інтерв'юєрів та її значення для ефективної роботи соціологічної служби.

6. Інструктаж в організації польових робіт: сутність, мета, скла­дові та форми проведення.

7. Контроль роботи інтерв'юєрів і рекрутерів та його мета: обсяг контролю; форми проведення контролю; параметри, що перевіряються.

8. Особливості організації збору первинної соціологічної інформації для якісних методів дослідження.

9. Складові інструментарію.

10. Інструктаж щодо рекрутування та відбору респондентів для фокус-груп і глибинних інтерв'ю.

11. Конт­роль польового етапу глибинних інтерв'ю та фокус-групових досліджень: обсяг контро­лю; форми та час проведення контролю; параметри, що перевіряють­ся.

12. Інформування виконавців польового етапу про ре­зультати контролю, можливості впливу на якість роботи інтерв'юєрів і рекрутерів.

Література [2. 5; 10; 12; 19; 25- 27]

Тема 7. Організація обробки та аналізу соціологічних даних

1. Обробка даних: загальні принципи.

2. Функціональні обов'язки від­повідального за обробку даних. Залучення субпідрядників до оброб­ки даних.

3. Обробка даних кількісних соціологічних досліджень: специфікація на підготовку таблиць; стандартизовані позначення комп'ютерних файлів.

4.Особливості кодування соціологічних даних. Відповідальні за підготовку системи кодів та інформація. Підвибірка у процесі розробки системи кодів. 5. Затвердження системи кодів та інструкції кодувальнику. Кодування: можливість появи додатко­вих категорій; відповіді "інше", їх відсоток; відповідь "не знаю" та від­сутність відповіді. Перевірка кодування.

6. Введення соціологічних даних та його правила. Верифікація вве­дення даних, процедурні вимоги. Редагування даних, вимоги до ньо­го.

7. Підготовка таблиць, вимоги та правила. Верифікація таблиць.

8. Обробка даних якісних соціологічних досліджень: розшифровка аудіо записів групових дискусій  та інтрев’ю, вимоги введення до ПК.

9. Узагальнення результатів дослідження. Передача даних клієнтові на носіях інформації та за допомогою елек­тронного зв'язку: процедура і правила.

Література [4-7; 10; 15; 24]

Тема 8. Проблеми оцінки якості та достовірності соціологічних досліджень.

1. Поняття  якості й достовірності соціологічного дослідження.

2. Значення науково-дослідних асоціацій соціологів для оцінки якості й достовірності соціологічних досліджень. Роль Української соціологічної асоціації для визначення якості досліджень соціологічних служб вчора та сьогодні.

3. Основні ознаки неякісних соціологічних досліджень.

4. Проблеми достовірності соціологічних дослідить при оприлюдненні даних в ЗМІ.

Література [13; 17; 22; 26]

6. Організація самостійної роботи студентів.

 

Самостійна робота студентів вимагає підготовку доповідей за темами курсу для виступу на семінарських заняттях, питання рефератів, а також виконання індивідуальних творчих завдань.

З метою створення умов як найповнішої реалізації творчих можливостей передбачаються такі види самостійно індивідуальної роботи:

1.      реферат;

2.      складання міні словника термінів;

3.      складання творчих питань по окремих темах дисципліни;

4.      підготовка конспектів чи наукових тестів;

5.      індивідуальні творчі завдання;

6.      опрацювання джерельної соціологічної літератури.

 

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  РЕФЕРАТІВ

 

Робота має мати обсяг не менш 15-ти друкованих (14 інтервал, Times New Roman,  міжрядковий відступ складає 1,5; всі поля по 2 см) і 20-ти  рукописних (міжрядковий відступ приблизно складає 1,5, всі поля по 2 см) сторінок тексту (враховуючи тільки вступ, сам текст і висновки)

Всі сторінки мають бути пронумеровані (крім титульної сторінки)

Літературних джерел повинно бути використано не менше 5 джерел.

Якщо використані інтернет-ресурси має бути вказані адреси сайтів не менше

В  роботі бажано використовувати публікації з періодичної преси[1]

Обов’язковою умовою написання реферату є план, що складається не менше, ніж з 3-х пунктів, а також вступ та висновки, які повинні виражати власне ставлення студента до обраної теми.

В одній групі не повинні повторюватися теми рефератів.

Староста пише список студентів і обраних ними тем і здає його на кафедру.

 

 

7. Індивідуальні завдання

1.      Документація в діяльності соціологічної служби, загальні вимоги
до дослідницької та процедурної документації.

2.      Навчання працівників соціологічної служби, загальні положення.

3.      Особливості управління дослідницьким соціологічним проектом.

4.      Проблема оцінки реальних витрат і загальної вартості соціологіч­ного проекту.

5.      Обов'язки  соціологічної  служби перед поданням  пропозицій
клієнтові. Складові пропозиції соціологічної служби.

10.     Методика розробки проекту соціологічного дослідження та вимоги до її викладу.

11.     Спеціальні прийоми або проективні техніки, що застосовувати­муться у процесі соціологічного дослідження.

12.     Роль і функціональне значення основних працівників, які беруть участь у проекті.

13.     Особливості прийняття та перевірки пропозицій замовника со­ціологічного дослідження.

14.     Особливості процесу укладення договору на проведення соціоло­гічного дослідження.

15.     Опитувальник, його структура та особливості перевірки. Інша документація дослідження, її види та перевірка.

16.     Звітність як чинник управління процесом соціологічного дослід­ження: поточна та підсумкова звітність.

17.     Перевірка результатів проекту (змісту звіту, таблиць, матеріалів
презентації).

18.     Вимоги до подання результатів, їх інтерпретації, висновків, реко­мендацій.

19.     Загальні положення щодо організації збирання соціологічних да­них.

20.     Сутність інструктажу, його мета, складові та форми проведення.

21.     Інструктаж щодо запрошення респондентів для здійснення про­цедур анкетування та інтерв'ю.

22.     Контроль роботи інтерв'юерів і рекрутерів, його мета.

23.     Обробка соціологічних даних: загальні принципи.

24.     Особливості кодування соціологічних даних.

8. Методики активізації навчання.

 

З метою активізації процесу навчання на семінарських заняттях активно застосовується робота в малих групах і семінар-дискусії. Студенти поділяються на кілька груп по 3-5 осіб, які отримують завдання. Вирішують його з точки зору групи, доповідають, після чого здійснюється обговорення доповіді студентами інших груп. Після закінчення обговорення завдання всіма групами, студенти оцінюють роботу, виставляючи бали відповідно до участі кожного студента в роботі групи.

Також однією з форм активації навчання – колоквіум.

 

 

 

9. Система поточного й підсумкового контролю.

 

Умови визначення навчального рейтингу з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності «Соціологія» з дисципліни “Організація роботи соціологічної служби”

 

Робота в семестрі – 100 балів

Залік – 25 бали

Всього – 100 балів

 

 

Види занять

Кількість

Максимум балів за 1

Разом

Модуль І

 

 

 

 

Робота в семестрі

Семінар

4

7

28

 

Контрольна робота

1

12

12

 

Реферат

1

10

10

Всього за І модуль

 

 

 

50

Модуль ІІ

 

 

 

 

Робота в семестрі

Семінар

4

7

28

 

Контрольна робота

1

12

12

 

Реферат

1

10

10

Всього за ІІ модуль

 

 

 

50

Всього:

 

 

 

100

Залік

Відповідь на питання

3

 

25

 

      Зворотній зв'язок з аудиторією під час проведення лекції за допомогою контрольних запитань з теми (запитання фіксуються в плані-конспекті проведення лекцій). Контроль набутих студентом знань відбувається під час традиційного опитування на семінарських зайняттях. З метою оцінювання знань також передбачається проведення контрольних модульних робіт.      Оцінки за виконання творчих завдань:

1.      Написання реферату – 8 балів.

2.      Розробка міні словника термінів один бал за 5 термінів, в залежності від повноти визначення термінів.

3.      Підготовка конспекту навчальних чи наукових текстів – 5 балів.

      Студенти, які з поважних причин не змогли бути присутніми на семінарі та на лекціях, повинні відпрацювати заняття в день консультації викладача. Підсумкова оцінка складається із суми оцінок, які отримані студентом на протязі вивчення дисципліни за шкалою ECTS і переводяться в п’ятибальну систему.

      90-100 балів – «відмінно».

      75-89 балів – «добре».

      60-74бали – «задовільно».

      До заліку допускається студент, що за підсумками роботи набрав не менше 35 балів. Опитування яке проводиться під час заліку, дозволяє набрати студенту 25 балів.

 

9.1 Питання до заліку.

1. Соціологічна служба як спеціалізований соціальний інститут.

2.    Типологія соціологічних служб: соціологічні служби державних
установ, соціологічні служби громадських інституцій, консалтин­гові соціологічні служби та дослідницькі соціологічні центри.

3.    Функціональна специфіка та основні напрями професійної діяль­ності соціологічних служб.

4.    Кодекси і стандарти діяльності соціологічних служб. Стандарт якості певної соціологічної служби, галузь його застосування.

5.    Документація в діяльності соціологічної служби, загальні вимоги до дослідницької та процедурної документації.

6.    Брак у роботі соціологічної служби: документальне оформлення скарг клієнтів, система заходів соціологічної служби щодо цього.

7.    Зберігання записів і матеріалів: процедурні вимоги, форми, терміни.

8.    Взаємодія соціологічної служби із засобами масової інформації, основні проблеми.

9.    Вимоги щодо оприлюднення результатів соціологічних досліджень.

10.      Особливості набору працівників соціологічних служб.

11.      Співбесіда з потенційними працівниками, її мета, завдання, зміст, вимоги до неї.

12.      Заповнення особистих документів потенційними працівниками.

13.      Тестування потенційних працівників, його мета і можливості за­стосування.

14.      Перевірка виконання обов'язків на попередньому місці роботи.

15.      Прийняття рішення стосовно різних категорій потенційних пра­цівників. Можливості службового просування персоналу соціо­логічних служб.

16.      Навчання працівників соціологічної служби, загальні положен­ня.

17.      Базове навчання керівника проекту: особливості та тривалість проведення; програма навчання; реєстрація навчання.

18.      Базове навчання супервайзера:  особливості проведення, тривалість, програма навчання, реєстрація навчання.

19.      Базове  навчання  інтерв'юерів:   особливості   проведення,  три­валість, програма навчання.

20.      Супровід інтерв'юерів під час виконання першого завдання.

21.      Базове   навчання   контролерів:   особливості   проведення,   тривалість, програма навчання.

22.      Супровід контролерів під час виконання першого завдання.

23.      Атестація працівників соціологічної служби, її мета та завдання.

24.      Категорії працівників соціологічної служби, які підлягають атес­тації.

25.      Періодичність, терміни та порядок проведення атестації.

26.      Зберігання матеріалів атестації працівників соціологічної служби.

27.      Особливості управління дослідницьким соціологічним проек­том.

28.      Проблема оцінки потреб і запитів реального чи потенційного клієнта.

29.      Особливості процедури участі у тендері на проведення соціоло­гічного дослідження.

30.      Обов'язки  соціологічної служби  перед поданням  пропозицій клієнтові.

31.      Складові пропозиції соціологічної служби.

32.      Методика розробки проекту соціологічного дослідження та вимо­ги до її викладу.

33.     Методика відбору (рекрутування) респондентів.

34.     Особливості налагодження комунікацій в місцях збору даних.

35.     Спеціальні прийоми або проективні техніки, що застосовувати­муться у процесі соціологічного дослідження.

36.     Роль і функціональне значення основних працівників, які беруть участь у проекті.

37.     Оцінка значущості практичного досвіду керівника соціологічно­го проекту.

38.     Субпідрядники та оцінка їх ролі в реалізації соціологічного про­екту.

39.     Особливості визначення стратегії стимулювання праці виконав­ців соціологічного проекту.

40.     Обґрунтування форми звітності та графіка виконання завдань соціологічного проекту.

41.     Проблема оцінки реальних витрат та загальної вартості соціологічного проекту.

42.     Особливості прийняття та перевірки пропозицій замовника со­ціологічного дослідження.

43.     Особливості процесу укладення договору на проведення соціоло­гічного дослідження.

44.     Складові договору на проведення соціологічного дослідження.

45.     Предмет договору, вартість і порядок розрахунків, порядок здачі та приймання робіт.

46.     Опитувальник, його структура та особливості перевірки. Інша до­кументація дослідження, її види та перевірка.

47.     Тиражування документації соціологічного дослідження: визна­чення обсягу тиражу, терміни тиражування, можливі проблеми.

48.     Звітність як чинник управління процесом соціологічного дослід­ження: поточна та підсумкова звітність.

49.     Особливість типових помилок у зібраних даних.

50.     Перевірка результатів проекту (змісту звіту, таблиць, матеріалів презентації).

51.     Вимоги до подання результатів, їх інтерпретації, висновків, реко­мендацій.

52.     Загальні положення щодо організації збирання соціологічних да­них.

53.     Практична значущість інструктажу в організації польових робіт зі збирання соціологічних даних.

54.     Сутність інструктажу, його мета, складові та форми проведення.

55.     Особливості практичних настанов під час інструктажу: пілотажне інтерв'ю, ведіння записів під час польових робіт, інформація, що підлягає документуванню.

56.     Інструктаж щодо запрошення респондентів для здійснення процедур анкетування та інтерв'ю.

57.     Інструктаж щодо рекрутування та відбору респондентів для фокус-груп та глибинних інтерв'ю.

58.     Контроль роботи інтерв'юерів і рекрутерів та його мета.

59.     Особливості    польового    та    візуального    контролю    роботи
інтерв'юерів.

60.     Контроль польових інтерв'ю кількісного дослідження: обсяг конт­ролю; форми проведення контролю; параметри, що перевіряються.

61.     Контроль польового рекрутування для глибинних інтерв'ю: обсяг контролю; форми та час проведення контролю; параметри, що перевіряються.

62.     Контроль польового рекрутування для групових дискусій: обсяг контролю; форми і час проведення контролю; параметри, що перевіряються.

63.     Контроль телефонного інтерв'ю та рекрутування: форми контро­лю; обсяг контролю, його залежність від форм контролю; пара­метри, що перевіряються.

64.     Візуальний контроль роботи інтерв'юерів: особливості проведен­ня; обсяги візуального контролю; параметри, що перевіряються.

65.     Інформування виконавців польового етапу про результати контролю, можливості впливу на якість роботи інтерв'юерів і рекрутерів.

66.     Обробка соціологічних даних: загальні принципи.

67.     Функціональні обов'язки відповідального за обробку даних.

68.     Залучення субпідрядників до обробки даних.

69.     Специфікація на обробку даних соціологічного проекту.

70.     Стандартизовані позначення комп'ютерних файлів.

71.     Резервування та архівування комп'ютерної обробки даних.

72.     Особливості кодування соціологічних даних.

73.     Відповідальні за підготовку системи кодів та інформація, що має бути їм надана.

74.     Затвердження системи кодів та інструкції кодувальнику.

75.     Особливості перевірки кодування.

76.     Уведення соціологічних даних та його правила.

77.  Верифікація процедури введення даних, процедурні вимоги.

78.  Редагування соціологічних даних, вимоги до нього.

79.  Підготовка таблиць, вимоги і правила.

80.  Верифікація таблиць.

81.  Передача даних клієнтові на носіях інформації та за допомогою
електронного зв'язку: процедура і правила.

82.  Поняття якості соціологічного дослідження.

10.Загальний список літератури

1.       Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь:Пер. с англ. — Казань, 1997.

2.       Анреенков В. Г., Чередниченко В. Н. К вопросу о создании банка
социологической информации // Соц. исслед. — 1982. — № 1.

3.       Батыгин Г. С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. — М., 1986.

4.       Бауман З. Мыслить социологически. — М., 1996.

5.       Белановский С. А. Метод фокус-групп. — М., 1996.

6.       Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. —
М., 1995.

7.       Бутенко И. А. Организация прикладного социологического ис-
следования. — М., 1994.

8.       ГіденсЕ. Соціологія. — К., 1999.

9.       Городяненко В. Г. Социологический практикум. — Днепропетровск, 1998.

10. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. — Екатеринбург, 1998.

11.    Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: В 3 т. Т.1.: Методология и история. — М., 2000.

12.     Методы сбора информации в социологических исследованиях: В 2 кн. - М., 1990..

13.    Ноэль Э. Массовые опросы: Введение в методику демоскопии. —
М., 1978.

14.    Опитування громадської думки. — К., 1995.

15.    Осипов Г. В., Андреев Э. П. Методы измерения в социологии. — М,1977.

16.    Панина Н. В. Технология социологического исследования. — К.,1998.

17.    Подшивалкина В. И. Некоторые аспекты теории и практики социологической деятельности // Проблеми розвитку соціологічної
теорії. - К., 2001.

18.    Практикум по социологии. — М, 1992.

19.    Процесс социального исследования. — М., 1975.

20. Рабочая книга социолога. — М., 1983.

21. Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г. В. Осипова. - М., 2000.

22. Рукавишников В. О., Паниотто В. И., Чурилов Н. Н. Опросы насе­ления (Методический опыт). — М., 1984.

23. Руткевич М. Н. Общество как система. Социологические очерки.-СПб.,2001.

24. Саганенко Г. И. Социологическая информация. Статистическая оценка исходных данных социологического исследования. — Л.,1979.

25. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.

26. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / За заг. ред.В. І. Воловича. - К., 1998.

27. Социологическая теория сегодня / Под ред. В. Танчера. — К.,1996.

28. Социологический справочник / Под ред В. И. Воловича. — К,1991.

29. Социология: Учебник / Под общ. ред. В. Э. Бойкова. — М., 2004.

31. Судаков В. И. Социологическое познание: современные тенденции и стимулы развития. — Днепропетровск, 1995.

32. Cурмин Ю. П., Туленков Н. В. Методология и методы социологических исследований. — К., 2000.

33. Шампань П. Делать мнение. — М., 1997.

34. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования.  — М.,1998.

 

11. Комплексна контрольна робота

Вариант 1

1.      Соціологічна служба як спеціалізований соціальний інститут.

2. Особливості набору працівників соціологічних служб.

3. Проблема оцінки потреб і запитів реального чи потенційного клієнта.

Вариант 2

1. Типологія соціологічних служб.

2. Навчання працівників соціологічної служби, загальні положен­ня.

3. Методика відбору (рекрутування) респондентів.

Вариант 3

1. Функціональна специфіка та основні напрями професійної діяль­ності соціологічних служб.

2. Обґрунтування форми звітності та графіка виконання завдань соціологічного проекту.

3. Контроль роботи інтерв'юерів і рекрутерів та його мета.

Вариант 4

1. Документація в діяльності соціологічної служби, загальні вимоги до дослідницької та процедурної документації.

2. Роль і функціональне значення основних працівників, які беруть участь у проекті.

3. Поняття якості соціологічного дослідження.

Вариант 5

1. Кодекси і стандарти діяльності соціологічних служб. Стандарт якості певної соціологічної служби, галузь його застосування.

2. Поняття якості соціологічного дослідження.

3. Зберігання записів і матеріалів: процедурні вимоги, форми, терміни.

Вариант 6

1. Типологія соціологічних служб.

2. Вимоги щодо оприлюднення результатів соціологічних досліджень.

3.Базове  навчання  інтерв'юерів:   особливості   проведення,  три­валість, програма навчання.

Вариант 7

1.      Структура соціологічної служби

2. Взаємодія соціологічної служби із засобами масової інформації, основні проблеми.

3. Тиражування документації соціологічного дослідження: визна­чення обсягу тиражу, терміни тиражування, можливі проблеми.

Вариант 8

1. Кодекси і стандарти діяльності соціологічних служб. Стандарт якості певної соціологічної служби, галузь його застосування.

2. Співбесіда з потенційними працівниками, її мета, завдання, зміст, вимоги до неї.

3. Складові пропозиції соціологічної служби.

Вариант 9

1. Соціологічна служба як спеціалізований соціальний інститут.

2. Залучення субпідрядників до обробки даних.

3. Поняття якості соціологічного дослідження.

Вариант 10

1. Особливості практичних настанов під час інструктажу: пілотажне інтерв'ю, ведіння записів під час польових робіт, інформація, що підлягає документуванню.

2. Особливості управління дослідницьким соціологічним проек­том.

3. Складові договору на проведення соціологічного дослідження.

Вариант 11

1. Функціональна специфіка та основні напрями професійної діяль­ності соціологічних служб.

2. Сутність інструктажу, його мета, складові та форми проведення.

3. Введення соціологічних даних та його правила.

Вариант 12

1. Субпідрядники та оцінка їх ролі в реалізації соціологічного про­екту.

2. Особливість типових помилок у зібраних даних.

3. Проблема оцінки реальних витрат і загальної вартості соціологіч­ного проекту.

Вариант 13

1. Тестування потенційних працівників, його мета і можливості за­стосування.

2. Особливості процедури участі у тендері на проведення соціоло­гічного дослідження.

3. Інструктаж щодо запрошення респондентів для здійснення процедур анкетування та інтерв'ю.

Вариант 14

1. Типологія соціологічних служб.

2. Контроль польових інтерв'ю кількісного дослідження: обсяг конт­ролю; форми проведення контролю; параметри, що перевіряються.

3. Опитувальник, його структура та особливості перевірки. Інша до­кументація дослідження, її види та перевірка.

Вариант 15

1. Структура соціологічної служби

2. Методика розробки проекту соціологічного дослідження та вимо­ги до її викладу.

3. Процедура введення даних.

Вариант 16

1. Соціологічна служба як спеціалізований соціальний інститут.

2. Поняття якості соціологічного дослідження.

3. Тиражування документації соціологічного дослідження: визна­чення обсягу тиражу, терміни тиражування, можливі проблеми.

Вариант 17

1. Функціональна специфіка та основні напрями професійної діяль­ності соціологічних служб.

2. Складові договору на проведення соціологічного дослідження.

3. Проблема оцінки потреб і запитів реального чи потенційного клієнта.

 

Вариант 18

1. Роль і функціональне значення основних працівників, які беруть участь у проекті.

2. Зберігання записів і матеріалів: процедурні вимоги, форми, терміни.

3. Залучення субпідрядників до обробки даних.

Вариант 19

1. Введення соціологічних даних та його правила.

2. Складові договору на проведення соціологічного дослідження.

3. Базове навчання супервайзера:  особливості проведення, тривалість, програма навчання, реєстрація навчання.

Вариант 20

1. Контроль польових інтерв'ю кількісного дослідження: обсяг конт­ролю; форми проведення контролю; параметри, що перевіряються.

2. Типологія соціологічних служб.

3. Субпідрядники та оцінка їх ролі в реалізації соціологічного про­екту.

Вариант 21

1. Особливості процедури участі у тендері на проведення соціоло­гічного дослідження.

2. Брак у роботі соціологічної служби: документальне оформлення скарг клієнтів, система заходів соціологічної служби щодо цього Типологія соціологічних служб.

3. Звітність як чинник управління процесом соціологічного дослід­ження: поточна та підсумкова звітність.

Вариант 22

1. Складові договору на проведення соціологічного дослідження.

2. Контроль польового рекрутування для глибинних інтерв'ю: обсяг контролю.

3. Атестація працівників соціологічної служби, її мета та завдання.

Вариант 23

1.      Практична значущість інструктажу в організації польових робіт зі збирання соціологічних даних.

2. Особливості процесу укладення договору на проведення соціоло­гічного дослідження.

3. Зберігання записів і матеріалів: процедурні вимоги, форми, терміни.

Вариант 24

1.      Тестування потенційних працівників, його мета і можливості за­стосування.

2. Особливості    польового    та    візуального    контролю    роботи
інтерв'юерів.

3. Проблема оцінки реальних витрат і загальної вартості соціологіч­ного проекту.

Вариант 25

1. Соціологічна служба як спеціалізований соціальний інститут.

2. Контроль польового рекрутування для глибинних інтерв'ю: обсяг контролю; форми та час проведення контролю; параметри, що перевіряються.

3. Передача даних клієнтові на носіях інформації та за допомогою
електронного зв'язку: процедура і правила.

  

 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме