Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра соціальних дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________________Т.В. Іванова

"_____"                                             2011р.

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Дисципліни «Етика»

для напряму підготовки

6.030401 "Правознавство"

денної та заочної форм навчання

 

 

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри соціальних дисциплін

Протокол №                                від                           

Завідувач каф.                                             Крилова С.А.

 

ПОГОДЖЕНО:

Зав. навчально-

методичним відділом ____________Л.Ю. Бородінова

 

 

Київ – 2012

 


Робоча навчальна програма з дисципліни “Етика” для студентів напряму підготовки 6.030401 “Правознавство”.

Денної та заочної форм навчання розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління, протокол № 1 від 29 серпня 2011 року.

Укладачі:

д. філос. н., професор Хамітов Н.В.,

к.філос.н., доцент, зав. кафедри Крилова С.А.,

к. філос. н. Жулай В.Д.

 

Рецензенти:

Доктор філософських наук,

провідний науковий співробітник Інституту

філософії ім. Г. Сковороди

НАН України                                               Любивий Я.В.

Старший викладач

кафедри соціальних дисциплін   

Академії муніципального управління            Ніколаєко Я.М.       

 

Зміст

1. Вступ………………………………………………………………………….4

2. Навчально-тематичний план………………………………………….5

3. Програма дисципліни за темами та модулями………………………...7

4. Плани лекцій………………………………………………………………9

5. Плани семінарських занять…………………………………………….11

6. Організація самостійної роботи студентів……………………………34

7. Індивідуальна робота………………………………………………...36                                                                            

8. Методика активізації навчального процесу…………………………38

9.Система поточного і підсумкового контролю………………………..39

9.1 Питання до заліку………………………………………………………….39

10. Література…………………………………………………………………41

 

1. ВСТУП

Програма з дисципліни "Етика" призначена для студентів, які проходять підготовку за напрямом «Правознавство».

Програма відображає сутність та головні складові частини науки етика, висвітлюють її специфіку, співвідношення моралі з правом, звичаєм, політикою, форми детермінації моралі соціально-історичними і етнонаціональними процесами, основні поняття моральної свідомості (норми, принципи, мотиви, ціннісні орієнтації), життєзначущі категорії "добро" і "зло", "сенс життя" і способи осмислення людського буття, об'єктивні і суб'єктивні категорії моральної свідомості, моральні проблеми людської діяльності. У викладі широко використовується матеріал з історії світової етичної думки.

Мета викладання дисципліни.

Головною метою викладання дисципліни "Етика" є ознайомлення студентів з концептуальним змістом етики, її основною проблематикою, ідеями, напрямами і творами, що їх репрезентують. Головна увага зосереджується на висвітленні теорій і проблем сучасної етики, напрацюванні основ етичного мислення. При цьому ключовими для етичної теорії і моральної практики в усіх їх історичних різновидах є наступні два питання: поєднання в людській діяльності: 1) доброчинності поведінки з прагненням до щастя 2) автономності рішень з всезагальністю моральних норм.

Завдання вивчення дисципліни.

Вивчення основ етики як науки про мораль, формування уявлень про моральну свідомість, моральну діяльність, моральні відносини, вироблення навичок аналізу моральних явищ, засвоєння основних категорій етичної науки.

Теоретична підготовка студентів з питань: основні поняття і структура моральної свідомості, форми регуляції людської поведінки, об'єктивні і суб'єктивні категорії моральної свідомості, поняття моральної самосвідомості.

Формування у студентів цілісного уявлення про історичний розвиток етичної думки; ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної етики, змінами у системі моральних цінностей, норм і методів етики; сприяння виробленню студентами культури морального мислення і творчості, здатності розв'язувати проблеми та конфліктні ситуації у своїй практичній діяльності, в особистому спілкуванні.

Міждисциплінарні зв'язки.

Вивчення даної дисципліни є складовою частиною гуманітаризації освіти і формування духовної культури. Посилення ролі самоорганізації в трудовій діяльності вимагає вміння поєднувати професійні знання з здатністю вирішувати етичні проблеми у спілкуванні на всіх рівнях. Традиційно етика пов'язана з правознавством, релігієзнавством, культурологією, філософією.

2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  З ДИСЦИПЛІНИ «ЕТИКА»

 

Форма навчання

Нормативні дані

Курс

Спеціальність

Семестри

Лекції (год.)

Практичні (семінари)

Самостійна р.

Індивідуальна робота

Заліки

Всього годин

Денна

Юридичний факультет

1

1

П

Пр

 

2

118

116

 

31

 

7

 

+

72

Заочна

Юридичний факультет

1

1

ППр

 

2

6

4

62

+

+

72

Навчально-тематичний план дисципліни

Денна форма навчання Юридичний факультет

                    Теми лекцій              | лекції    | семінари   | самостійна | індив

Модуль 1

Тема 1. Предмет і завдання етики

(2 год.)

2

2

3

1

Тема  2.  Краса як етична категорiя  ( 2 год.)

 

2

2

4

1

Тема3.Добро та зло як фундаментальні  етичнi категорії

 (2 год.)

 

2

1

3

1

Тема 4.Сенс  життя,  ставлення до смерті та віра в безсмертя  (2год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

-

Тема 5. Самотність та спілкування (2 год.)

 

2

1

4

1

Всього за модуль

10

8

18

4

 

Модуль 2

Тема 6. Справедливість і людяність (2 год.)

 

 

2

2

4

1

Тема 7. Свобода і любов

(2 год.)

 

 

2

2

2

-

 Тема 8. Етика статі та сімї (2 год.)

 

 

2

2

3

1

Тема9.Проблема морального прогресу

особистості та людства

(2 год.)

 

2

2

4

1

Всього за модуль

8

8

13

3

Всього

18

16

31

7

 

Заочна форма навчання (юридичний факультет)

                Теми лекцій           |       лекції| семінари | самостійна  | індив

Тема 1. Предмет і завдання етики. Краса як етична категорiя.

1

1

10

 

Тема  2.  Добро та зло як фундаментальні  етичні категорії.

 

i категорiї.

 

1

0,5

10

 

Тема3. Сенс  життя,  ставлення до смерті та віра в безсмертя.

 

1

0,5

10

 

Тема 4. Самотність та спілкування. Справедливість і людяність.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

10

 

Тема 5. Свобода і любов. Етика статі та сімї.

 

 

1

0,5

10

 

Тема 6. Проблема морального прогресу особистості та людства.

 

1

0,5

12

 

Всього

6

4

62

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ТА МОДУЛЯМИ

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕТИКИ.

 

Етика як  галузь  філософського  знання.  Основні  етапи історичного розвитку етики як філософської науки. Значення етики в житті людини.

Мораль  як  основний  предмет етики.  Мораль та моральність. Відмінність аморальної та позаморальної поведінки.

Мораль і політика. Мораль і право. Мораль і мистецтво.

Мораль  в екзистенційних вимірах людського буття. Основні етичні категорії та їх трансформація у екзистенційних вимірах людського буття.

 

Тема  2.  КРАСА ЯК ЕТИЧНА КАТЕГОРIЯ.

 

 Краса як етична категорія.  Краса вчинку як проблема. Суб’єктивна та об’єктивна краса вчинку. Свобода як краса вчинку.

Феномен краси відносин. Краса відносин та справедливість. Краса відносин в дружбі та любові.

Краса відносин і толерантність. Толерантність як буття-для-Іншого. Толерантність у приватному житті та у політиці. Толерантність та любов. Толерантність у різних екзистенційних вимірах людського буття. Проблема світоглядної толерантності. Межі толерантності: краса відносин з ворогом.

Совість та сором як реакція на морально потворне. Краса відносин, моральні заборони та каяття. Краса й  доброта відношення до світу.

 

Тема 3. ДОБРО І ЗЛО.

 

 Добро та зло в iсторiї етичної думки. Добро та зло в буденності та за її межами. Абсолютність та відносність добра та зла. Зло та стихійне лихо. Добро як задоволення, зло як страждання: моральні та психологічні парадокси

Зло як садизм та мазохізм. Природа добрих та злих людей. Сила та слабкість добра. Колізії егоїзму та альтруїзму. Добро та зло в житті людини ХХI ст.

 

Тема 4. СЕНС  ЖИТТЯ,  СТАВЛЕННЯ ДО СМЕРТІ

ТА ВІРА У БЕЗСМЕРТЯ.

 

Проблема сенсу життя в культурах Сходу та Заходу. Тенденції осмислення сенсу життя в історії філософії. Усвідомлення  та реалiзацiя сенсу життя у буденностi, граничному та метаграничному буттi людини. Сенс життя: особистісне та суспільне. Сенс життя та життєві цілі.

Сенс життя і сенс смерті. Поняття героїчної смерті. Страх смерті, його подолання та сенс. Віра в безсмертя як основа моральності. Проблема смертної кари. Феномен евтаназії: моральні виміри.

 

Тема 5. САМОТНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ:

МОРАЛЬНІ ВИМІРИ.

 

Феномен самотностi.  Внутрішня та зовнішня самотність людини. Самотність та зло. Усамотнення як умова повноцінного спілкування. Самотність та стать.

Поняття комунікації. Внутрішня комунікація. Актуалiзацiя і манiпуляцiя в спiлкуваннi та їх кореляція з добром і злом. Актуалiзацiя особистості  як  найважливіша  ознака  комунікації. Культура спілкування. Сенс етикету: єдність поведінки та буття.  

 

Тема 6. СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЛЮДЯНІСТЬ.

 

     Справедливість у гармонії та суперечності з людяністю. Справедливість та людяність в філософії Сходу та Заходу. Прогрес у відносинах справедливості та людяності. Справедливість та людяність у різних вимірах людського буття. Справедливість та прагнення до влади.

Честь та гiднiсть як передумова і результат боротьби за справедливість. Справедливість та любов. Справедливість: закон та милосердя.

 

Тема 7. СВОБОДА І ЛЮБОВ.

 

     Свобода та любов як  основні цінності людини.  Свобода в її відмінності від необхідності, незалежності та свавілля. Відповідальність за свавілля. Свобода та  обовязок.  

Любов та її суперечливість. Любов до себе, еротична та надеротична любов. Любов та  жалість: нове буття свободи та її втрата. Взаємність у свободі та любові. Щастя як єдність свободи та любові.

 

Тема 8. ЕТИКА СТАТІ ТА СІМЇ.

 

Суперечність та єдність «моралі чоловіків» та «моралі жінок». Досягнення та втрати гендерної рівності: моральні виміри. Гендерне партнерство як моральний імператив нашого часу. Надійність в стосунках чоловіка та жінки. Зрада та вірність. Моральні лабіринти ревнощів. Мораль та секс. Сором та провина з приводу сексуальності.

Феномен сім’ї. Плідні та неплідні моделі сім’ї. Спілкування у подружньому життi та проблема сумiсностi. Еротична любов та сім’я. Любов до дітей. Етика стосунків батьків та дітей.

 

Тема 9. ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ОСОБИСТОСТІ ТА ЛЮДСТВА.

 

Можливість морального прогресу. Проблема критеріїв морального прогресу. Особистість майбутнього у творчості О. Тоффлера.

Ідея Боголюдини і Боголюдства в християнській етиці.  Концепти «Боголюдина», «Металюдина» та «Надлюдина» як критерії морального прогресу в контексті метаантропологічної етики.

Перспективи морального прогресу у ХХІ ст.

 

 

 

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ “ЕТИКА”

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕТИКИ.

 

1.      Етика як  галузь  фiлософського  знання. 

2.      Основнi  етапи iсторичного розвитку етики як фiлософської науки.

3.      Значення етики в житті людини.

4.      Мораль  як  основний  предмет етики. 

5.      Мораль і політика. Мораль і право. Мораль і мистецтво.

6.      Мораль  в екзистенційних вимiрах людського буття.

7.      Основнi етичнi категорiї та їх трансформація у екзистенційних вимiрах людського буття.

 

Тема  2.  КРАСА ЯК ЕТИЧНА КАТЕГОРIЯ.

 

1.      Краса як етична категорія. 

2.      Краса вчинку як проблема.

3.      Феномен краси відносин.

4.      Краса відносин і толерантність.

5.      Толерантність у різних екзистенційних вимірах людського буття.

6.      Межі толерантності: краса відносин з ворогом.

7.      Совість та сором як реакція на морально потворне.

8.      Краса відносин, моральні заборони та каяття.

9.      Краса й  доброта відношення до світу.

                                                                                Тема 3. ДОБРО І ЗЛО.

 

1.      Добро та зло в iсторiї етичної думки.

2.      Добро та зло в буденності та за її межами.

3.      Абсолютність та відносність добра та зла.

4.      Добро як задоволення, зло як страждання: моральні та психологічні парадокси

5.      Зло як садизм та мазохізм.

6.      Сила та слабкість добра.

7.      Колізії егоїзму та альтруїзму.

8.      Добро та зло в житті людини ХХI ст.

 

Тема 4. СЕНС  ЖИТТЯ,  СТАВЛЕННЯ ДО СМЕРТІ

ТА ВІРА У БЕЗСМЕРТЯ.

 

1.      Проблема сенсу життя в культурах Сходу та Заходу.

2.      Усвiдомлення  та реалiзацiя сенсу життя у буденностi, граничному та метаграничному буттi людини.

3.      Сенс життя: особистісне та суспільне. Сенс життя та життєві цілі.

4.      Сенс життя і сенс смерті.

5.      Віра в безсмертя як основа моральності.

6.      Проблема смертної кари.

7.      Феномен евтаназії: моральні виміри.

 

Тема 5. САМОТНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ:

МОРАЛЬНІ ВИМІРИ.

 

1.      Феномен самотностi.  Внутрішня та зовнішня самотність людини.

2.      Усамотнення як умова повноцінного спілкування.

3.      Самотність та стать.

4.      Поняття комунікації. Внутрішня комунікація.

5.      Актуалiзацiя і манiпуляцiя в спiлкуваннi та їх кореляція з добром і злом.

6.      Культура спілкування.

7.      Сенс етикету: єдність поведінки та буття. 

 

Тема 6. СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЛЮДЯНІСТЬ.

 

1.      Справедливість у гармонії та суперечності з людяністю.

2.      Справедливість та людяність в філософії Сходу та Заходу.

3.      Прогрес у відносинах справедливості та людяності.

4.      Справедливість та людяність у різних вимірах людського буття.

5.      Честь та гiднiсть як передумова і результат боротьби за справедливість.

6.      Справедливість: закон та милосердя.

Тема 7. СВОБОДА І ЛЮБОВ.

 

1.      Свобода та любов як  основні цінності людини.  Свобода в її відмінності від необхідності, незалежності та свавілля.

2.      Відповідальність за свавілля. Свобода та  обовязок. 

3.      Любов та її суперечливість. Любов до себе, еротична та надеротична любов. Любов та  жалість: нове буття свободи та її втрата.

      Взаємність у свободі та любові.

4.      Щастя як єдність свободи та любові.

 

Тема 8. ЕТИКА СТАТІ ТА СІМЇ.

 

1.      Суперечність та єдність «моралі чоловіків» та «моралі жінок».

2.      Досягнення та втрати гендерної рівності: моральні виміри.

3.      Гендерне партнерство як моральний імператив нашого часу.

4.      Надійність в стосунках чоловіка та жінки. Зрада та вірність. Моральні лабіринти ревнощів.

5.      Мораль та секс. Сором та провина з приводу сексуальності.

6.      Феномен сім’ї. Плідні та неплідні моделі сім’ї.

7.      Спілкування у подружньому життi та проблема сумiсностi. Еротична любов та сім’я.

8.      Любов до дітей. Етика стосунків батьків та дітей.

 

Тема 9. ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ОСОБИСТОСТІ ТА ЛЮДСТВА.

 

1.      Можливість морального прогресу. Проблема критерiїв морального прогресу.

2.      Особистість майбутнього у творчості О. Тоффлера.

3.      Ідея Боголюдини і Боголюдства в християнській етиці.

4.      Концепти «Боголюдина», «Металюдина» та «Надлюдина» як критерії морального прогресу в контексті метаантропологічної етики.

5.      Перспективи морального прогресу у ХХІ ст.


 

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ “ЕТИКА”

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕТИКИ.

 

1.      Етика як  галузь  фiлософського  знання. 

2.      Основнi  етапи iсторичного розвитку етики як фiлософської науки.

3.      Значення етики в житті людини.

4.      Мораль  як  основний  предмет етики. 

5.      Мораль і політика. Мораль і право. Мораль і мистецтво.

6.      Мораль  в екзистенційних вимiрах людського буття.

7.      Основнi етичнi категорiї та їх трансформація у екзистенційних вимiрах людського буття.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Сучасне розуміння взаємозв'язку етики, моралі і моральності.

2.      Специфіка етики як науки.

3.      Філософський характер етики.

4.      В чому різниця етики та моралі?

5.              Практичне значення та культурна спроможність етики.

6.              Проблема співвідношення нормативно-ціннісного та теоретичного знання в етиці.

7.              Предметне поле сучасної етики та поширення сфери впливу етичних знань в сучасній культурній ситуації.

8.      Роль етики у сучасному суспільстві.

 

Література:

 

·                 Аристотель. Большая этика //  Соч. в 4 т., Т.4. – М., 1983.

·                 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении человека — М., 1993.

·                 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998.

·                 Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·                 Рікер П. Етика і мораль // Навколо політики. – К., 1995.

·                 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. – М., 1998.

·                 Етика: Навч. посібник / Т.Г. Аболіна, В.В, Єфименко, О.М. Лінчук та ін. – К., 1992.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2008.

                          Тема  2.  КРАСА ЯК ЕТИЧНА КАТЕГОРIЯ.

 

1.      Краса як етична категорія. 

2.      Краса вчинку як проблема.

3.      Феномен краси відносин.

4.      Краса відносин і толерантність.

5.      Толерантність у різних екзистенційних вимірах людського буття.

6.      Межі толерантності: краса відносин з ворогом.

7.      Совість та сором як реакція на морально потворне.

8.      Краса відносин, моральні заборони та каяття.

9.      Краса й  доброта відношення до світу.

 

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Красивий та некрасивий вчинок у відносинах чоловіка та жінки.

2.      Чому ми  надягаємо на зло  маску краси?

3.      Красива жінка: добра чи зла?

4.      Красуня та Чудовиська: міф чи реальність?

5.      Стереотипи сприйняття красивої людини.

6.      Краса вчинку.

7.      Краса відносин в суспільстві: влада та народ.

8.      Краса відносин у дружбі між чоловіком та жінкою.

9.      Толерантність як шлях подолання конфліктів.

10.  Толерантність та любов.

 

Література:

 

·        Апресян Р.Г. Идея морали. – М., 1995.

·                 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении человека. — М., 1993.

·                 Бубер М. Я и Ты // Два образа веры. – М., 1995.

·                 Малахов В.А. Етика. Курс лекцій.  – К., 1995.

·                 Тофтул  М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К., 2005.

·                 Крылова С. Красота // Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. – К., 2006.

·                 Крылова С. Красота человека // Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. – К., 2006.

·                 Крилова С.А. Краса людини: особистість, сім’я, соціум. – Ніжин, 2011.

·                 Крылова С., Хамитов Н. Психология красивой женщины. – М., 2004.

·                 Хамитов Н. Афоризмы Силы: тайна красоты отношения к себе и другому. – М., Харьков, 2005.

·                 Хамитов Н. Философия: Бытие. Человек. Мир. – К., 2006.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2008.

 

Тема 3. ДОБРО ТА ЗЛО

ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЕТИЧНI КАТЕГОРIЇ.

 

1.      Добро та зло в iсторiї етичної думки.

2.      Добро та зло в буденності та за її межами.

3.      Абсолютність та відносність добра та зла.

4.      Добро як задоволення, зло як страждання: моральні та психологічні парадокси

5.      Зло як садизм та мазохізм.

6.      Сила та слабкість добра.

7.      Колізії егоїзму та альтруїзму.

8.      Добро та зло в житті людини ХХI ст.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Моральне зло – свобода без відповідальності.

2.      Проблема морального компромісу.

3.      Зло та стихійне лихо.

4.      Зло: іманентне чи трансцендентне?

5.      Єдність добра і краси в античній етиці.

6.      Персоніфікація зла в трагедії “Фауст” Гете.

7.      Чи вдалося  Ф. Ніцше створити  етику  “по той бік добра та зла”?

8.      Добро та зло у “Легенді про Великого Інквізитора” Ф.Достоєвського.

9.              Колізія Моцарта та Сальєрі: проблема сумісності генія і злодійства, таланту і моральності.

10.       Чи існують випадки етично виправданого відступу від норми «не бреши».

11.       «Золоте правило моралі» і його роль в житті людини і суспільства.

12.       Садизм та мазохізм як прояви зла.

13.  Проблема добра та зла в романі  Б. Стокера «Скорбота сатани».

 

Література:

 

·                 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении человека — М., 1993.

·                 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998.

·                 Дробницкий ОТ. Проблемы нравственности. -М., 1977. - С. 24-70

·                 Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Путь к очевидности. - М., 1993.

·                 Малахов В.А. Етика. Курс лекцій.  – К., 1995.

·                 Соловьев В. Оправдание добра // Соловьев В. Соч. в 2т. М.,1988. Т.1.

·                 Хамитов Н.В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К., М., 2002.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С., Минева С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

·                 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. – СПб., 1999.

 

      

Тема 4. СЕНС  ЖИТТЯ,  СТАВЛЕННЯ ДО СМЕРТІ ТА ВІРА У БЕЗСМЕРТЯ

ЯК ВІЧНІ ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ.

 

1.      Проблема сенсу життя в культурах Сходу та Заходу.

2.      Усвiдомлення  та реалiзацiя сенсу життя у буденностi, граничному та метаграничному буттi людини.

3.      Сенс життя: особистісне та суспільне. Сенс життя та життєві цілі.

4.      Сенс життя і сенс смерті.

5.      Віра в безсмертя як основа моральності.

6.      Проблема смертної кари.

7.      Феномен евтаназії: моральні виміри.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Проблема сенсу життя у релігійних вченнях Сходу.

2.      Екзистенційні проблеми моральності: сенс життя, ставлення до смерті, щастя.

3.      Нірвана як сенс життя в філософсько-етичному світогляді Стародавньої Індії.

4.      Сенс життя митця (на прикладах творчості О. Ренуара, Мікеланджело або Леонардо да Вінчі).

5.              Проблема універсальності смислу.

6.              Проблема сенсу життя в художньому фільмі «День бабака».

7.              Моральний аспект жертовності Прометея (за міфами Стародавньої Греції).

8.      Самогубство як  втеча від життя та свого призначення.

9.              Трансплантація органів як прагнення продовжити життя.

10.       Проблема любові та смерті в фільмі «Куди приводять мрії?»

11.       Індивідуальна причинність людського нещастя (за народними казками, переказами, прислів'ями).

12.       Евтаназія в релігійній свідомості: милосерда чи смертний гріх?

13.       Моральні аспекти смертної кари.

14.       Моральні проблеми евтаназії: гуманність і лікарський обов'язок.

15.       Етичні проблеми трансплантації органів.

16.       Лікарська таємниця і лікарська етика.

17.       Етичні проблеми генної інженерії і клонування.

 

Література:

 

·        Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении человека — М., 1993.

·                 Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни/ Смертная казнь: за и против. М. 1989 С. 194

·        Крилова С.А. Безсмертя особистості: ілюзія чи реальність? – К., 1999.

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Малахов В.А. Смысл жизни и нравственное отношение личности к миру. – М., 1987.

·        Мелешко Е.Д., Назаров В.Н. Счастье (систематизация мудрых изречений) // Этическая мысль: Научн.-публицист. чтения — М., 1930.

·                 Михлин А. С. Способы применения смертной казни: история и современность // Государство и право. 1997. № 1.

·                 Немировский В.Г. Смысл жизни: проблемы и поиски - К. 1990.

·                 Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы// Вопросы философии. 1994. №3

·                 Рейчелс Дж Активная и пассивная эвтаназия // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения 1990. М. 1990 С. 205-212

·        Рязанцев С. Танатология — наука о смерти. — Спб., 1994.

·                 Смертная казнь: за и против/ Сост. О.Ф. Шишов, Т.С. Парфенова М, 1989

·        Хамитов Н., Крылова С. Телесное бессмертие и бессмертие личности // Философия человека: от метафизики к метаантропологии  – К., М.,  2002.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С., Минева С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

·        Франк С.Л. Смысл жизни // Франк С.Л. Духовные основы общества. - М., 1992.

·        Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990.

 

 

Тема 5. САМОТНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ.

 

1.      Феномен самотностi.  Внутрішня та зовнішня самотність людини.

2.      Усамотнення як умова повноцінного спілкування.

3.      Самотність та стать.

4.      Поняття комунікації. Внутрішня комунікація.

5.      Актуалiзацiя і манiпуляцiя в спiлкуваннi та їх кореляція з добром і злом.

6.      Культура спілкування.

7.      Сенс етикету: єдність поведінки та буття. 

 

Теми рефератів та творчих робіт:

 

1.      Причини конфліктів та шляхи їх подолання.

2.      Вияви самотності в людському бутті.

3.      Моральні проблеми та суперечності  концепції спілкування Д. Карнегі.

4.      Порівняльна характеристика уявлень про самотність в різних культурах.

5.      Комунікація – діалог – спілкування.

6.      Відкритість і замкненість.

7.      Самотність і усамітнення.

 

Література:

 

·        Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Философия свободного духа. — М., 1994.

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Хамітов Н. Людина у самотності та комунікації // Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В. Табачковський, М.Булатов, Н.Хамітов та ін. – К., 2003.

·        Хамитов Н. Одиночество женское и мужское. Опыт вживания в проблему. – М., Х., – 2004.

·        Хамітов Н. Людина у самотності та комунікації // Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В. Табачковський, М.Булатов, Н.Хамітов та ін. – К., 2003.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

·        Шостром Э.  Анти-Карнеги или человек-манипулятор. – М., 1997.

·        Ясперс К. Комунікація  // Першоджерела  комунікативної філософії. – К., 1996.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Проблема справедливості у сучасній політиці.

2.      Справедливість та чесність.

3.      Справедливість у сімейних стосунках.

4.      Справедливість як вияв співвідношень: вчинок – винагорода, злочин – кара, права – обов’язок.

5.      Боротьба за справедливість як відстоювання честі і гідності.

6.      Справедливість як відплата (помста), зрівняльна (ідея рівності), розподільча (ідея пропорційності).

7.      Ідея справедливості у філософії Лао-цзи.

8.      Справедливість у вченні Г. Сковорода.

9.      Справедливість і проблема покарання.

10.  Справедливість і людяність: взаємовиключення чи взаємодоповнення?

11.  Справедливість і людяність в християнській етиці.

12.  Справедливість та прагнення до влади.

 

Література:

 

·        Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи // Философия свободного духа. — М., 1994.

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск, 1995.

·        Фромм Э. Человек для себя. – Минск., 1998.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·        Хамитов Н., Крылова С., Минева С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

·        Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. – М., 1998.

 

Тема 6. СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЛЮДЯНІСТЬ.

 

1.      Справедливість у гармонії та суперечності з людяністю.

2.      Справедливість та людяність в філософії Сходу та Заходу.

3.      Прогрес у відносинах справедливості та людяності.

4.      Справедливість та людяність у різних вимірах людського буття.

5.      Честь та гiднiсть як передумова і результат боротьби за справедливість.

6.      Справедливість: закон та милосердя.

Теми рефератів та творчих робіт

 

13.  Проблема справедливості у сучасній політиці.

14.  Справедливість та чесність.

15.  Справедливість у сімейних стосунках.

16.  Справедливість як вияв співвідношень: вчинок – винагорода, злочин – кара, права – обов’язок.

17.  Боротьба за справедливість як відстоювання честі і гідності.

18.  Справедливість як відплата (помста), зрівняльна (ідея рівності), розподільча (ідея пропорційності).

19.  Ідея справедливості у філософії Лао-цзи.

20.  Справедливість у вченні Г. Сковорода.

21.  Справедливість і проблема покарання.

22.  Справедливість і людяність: взаємовиключення чи взаємодоповнення?

23.  Справедливість і людяність в християнській етиці.

24.  Справедливість та прагнення до влади.

 

Література:

 

·        Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи // Философия свободного духа. — М., 1994.

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск, 1995.

·        Фромм Э. Человек для себя. – Минск., 1998.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·        Хамитов Н., Крылова С., Минева С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

·        Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. – М., 1998.

 

 

Тема 7. СВОБОДА І ЛЮБОВ.

 

                                                   1.      Свобода та любов як  основні цінності людини.  Свобода в її відмінності від необхідності, незалежності та свавілля.

                                                   2.      Відповідальність за свавілля. Свобода та  обовязок. 

                                                   3.      3.Любов та її суперечливість. Любов до себе, еротична та надеротична любов. Любов та  жалість: нове буття свободи та її втрата.

                                                   4.      Взаємність у свободі та любові.

                                                   5.      Щастя як єдність свободи та любові.

                                                   6.       

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Чи є суперечність свободи і любові?

2.      Свобода та необхідність.

3.      Свобода “для” та свобода “від”.

4.      Чому багато людей тікають від свободи?

5.      Чи є відмінність свободи та незалежності?

6.      В чому межі відповідальності людини перед суспільством і суспільства перед людиною?

7.      Моральний вибір  в житті юриста (аналіз  кінофільму “Адвокат диявола”).

8.              Єдність та відмінність понять «свобода» і «воля».

9.              Джерела фаталізму та волюнтаризму, їх внутрішня спорідненість та шляхи подолання кризи духу.

10.       Чи є у людини свобода вибору?

11.       Діалектика свободи і авторитаризму в роботах Е.Фромма.

 

Література:

 

·        Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении человека. — М., 1993.

·        Бердяев Н.А. Философия свободного духа. — М., 1994.

·        Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. - К.: Лібра, 2001.

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Фромм Э. Бегство от свободы. – Минск, 1998.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. –  К., 2009.

·        Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М. , 1992.

 

Тема 8. ЕТИКА СТАТІ ТА СІМЇ.

  

1.      Суперечність та єдність «моралі чоловіків» та «моралі жінок».

2.      Досягнення та втрати гендерної рівності: моральні виміри.

3.      Гендерне партнерство як моральний імператив нашого часу.

4.      Надійність в стосунках чоловіка та жінки. Зрада та вірність. Моральні лабіринти ревнощів.

5.      Мораль та секс. Сором та провина з приводу сексуальності.

6.      Феномен сім’ї. Плідні та неплідні моделі сім’ї.

7.      Спілкування у подружньому життi та проблема сумiсностi. Еротична любов та сім’я.

8.      Любов до дітей. Етика стосунків батьків та дітей.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Екзистенційний світ чоловіка та жінки: спільне та різне.

2.      Сучасний фемінізм: проблеми, пошуки, перспективи.

3.      Філософія статі та любові М.Бердяєва.

4.      Моральні виміри чоловічого та жіночого у творчості О.Вейнінгера.

5.      Етичні аспекти сучасних гендерних досліджень в Україні (І. Жеребкіна, С.Павличко, Л.Ставицька).

6.      Метаантропологічний підхід до феноменів чоловічого та жіночого.

7.      Любов в житті чоловіка та жінки.

8.      Сім’я: від конфліктів та відчуження  до вічної любові.

 

Література:

 

·        Вейнингер О. Пол и характер. – М., 1994.

·        Жеребкина И. Страсть. – Спб. 2001.

·        Золотухина-Аболина Е.В. Противоречия любви // Современная этика: истоки и проблемы.– Ростов на Дону, 1998.

·        Крилова С.А. Любов // Філософський енциклопедичний словник. –

·        К., – 2002.

·        Крилова С.А. Стать та любов: від гендерної рівності до гендерного партнерства. // Мультиверсум. Випуск 39,  К., – 2004.

·        Крылова С.А., Хамитов Н.В.  Психология красивой женщины. – М., Харьков,  2004.

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Хамітов Н. Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого // Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В. Табачковський, М.Булатов, Н.Хамітов та ін. – К., 2003.

·        Хамитов Н.В. Философия и психология пола. – К., М., – 2002.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

 

Тема 9. ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ОСОБИСТОСТІ ТА ЛЮДСТВА.

 

1.      Можливість морального прогресу. Проблема критерiїв морального прогресу.

2.      Особистість майбутнього у творчості О. Тоффлера.

3.      Ідея Боголюдини і Боголюдства в християнській етиці.

4.      Концепти «Боголюдина», «Металюдина» та «Надлюдина» як критерії морального прогресу в контексті метаантропологічної етики.

5.      Перспективи морального прогресу у ХХІ ст.

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Чи є ніцшеанська Надлюдина морально вищою за людину?

2.      Ідея Боголюдини і Боголюдства в християнській етиці.

3.      Особистість майбутнього у творчості О. Тоффлера.

Література:

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Тоффлер О. Особистість майбутнього // Генеза. – К., 1996.  

·        Хамитов Н.В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К., М., 2002.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ "ЕТИКА" ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

 

     Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕТИКИ.

КРАСА ЯК ЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ.

 

1.      Етика як  галузь  фiлософського  знання. 

2.      Значення етики в житті людини.

3.      Мораль  як  основний  предмет етики. 

4.      Основнi етичнi категорiї та їх трансформація у екзистенційних вимiрах людського буття.

5.      Краса як етична категорія. 

6.      Краса вчинку як проблема.

7.      Феномен краси відносин.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Сучасне розуміння взаємозв'язку етики, моралі і моральності.

2.      Специфіка етики як науки.

3.      Філософський характер етики.

4.      В чому різниця етики та моралі?

5.              Практичне значення та культурна спроможність етики.

6.              Проблема співвідношення нормативно-ціннісного та теоретичного знання в етиці.

7.              Предметне поле сучасної етики та поширення сфери впливу етичних знань в сучасній культурній ситуації.

8.      Роль етики у сучасному суспільстві.

9.      Красивий та некрасивий вчинок у відносинах чоловіка та жінки.

10.  Чому ми  надягаємо на зло  маску краси?

11.  Красива жінка: добра чи зла?

12.  Красуня та Чудовиська: міф чи реальність?

13.  Стереотипи сприйняття красивої людини.

14.  Краса вчинку.

15.  Краса відносин в суспільстві: влада та народ.

16.  Краса відносин у дружбі між чоловіком та жінкою.

17.  Толерантність як шлях подолання конфліктів.

18.  Толерантність та любов.

 

Література:

 

·                 Аристотель. Большая этика // Соч. в 4 т., Т.4. – М., 1983.

·                 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении человека — М., 1993.

·                 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998.

·                 Крылова С. Красота человека // Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. – К., 2006.

·                 Крилова С.А. Краса людини: особистість, сім’я, соціум. – Ніжин, 2011.

·                 Крылова С., Хамитов Н. Психология красивой женщины. – М., 2004.

·                 Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·                 Рікер П. Етика і мораль // Навколо політики. – К., 1995.

·                 Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. – М., 1998.

·                 Етика: Навч. посібник / Т.Г. Аболіна, В.В, Єфименко, О.М. Лінчук та ін. – К., 1992.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н. Афоризмы Силы: тайна красоты отношения к себе и другому. – М., Харьков, 2005.

·                 Хамитов Н. Философия: Бытие. Человек. Мир. – К., 2006.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2008. 

 

Тема 2. ДОБРО ТА ЗЛО

ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЕТИЧНI КАТЕГОРIЇ.

 

                                                            1.      Добро та зло в iсторiї етичної думки.

                                                            2.      Добро та зло в буденності та за її межами.

                                                            3.      Абсолютність та відносність добра та зла.

                                                            4.      Добро як задоволення, зло як страждання: моральні та психологічні парадокси

                                                            5.      Зло як садизм та мазохізм.

                                                            6.      Сила та слабкість добра.

                                                            7.      Колізії егоїзму та альтруїзму.

                                                            8.      Добро та зло в житті людини ХХI ст.

  

Теми рефератів та творчих робіт

 

                                                        1.      Моральне зло – свобода без відповідальності.

                                                        2.      Проблема морального компромісу.

                                                        3.      Зло та стихійне лихо.

                                                        4.      Зло: іманентне чи трансцендентне?

                                                        5.      Єдність добра і краси в античній етиці.

                                                        6.      Персоніфікація зла в трагедії “Фауст” Гете.

                                                        7.      Чи вдалося  Ф. Ніцше створити  етику  “по той бік добра та зла”?

                                                        8.      Добро та зло у “Легенді про Великого Інквізитора” Ф.Достоєвського.

                                                                                                                 9.            Колізія Моцарта та Сальєрі: проблема сумісності генія і злодійства, таланту і моральності.

                                                                                                          10.            Чи існують випадки етично виправданого відступу від норми «не бреши».

                                                                                                          11.            «Золоте правило моралі» і його роль в житті людини і суспільства.

                                                                                                          12.            Садизм та мазохізм як прояви зла.

                                                    13.      Проблема добра та зла в романі  Б. Стокера «Скорбота сатани».

 

Література:

 

·                 Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении человека — М., 1993.

·                 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998.

·                 Дробницкий ОТ. Проблемы нравственности. -М., 1977. - С. 24-70

·                 Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Путь к очевидности. - М., 1993.

·                 Малахов В.А. Етика. Курс лекцій.  – К., 1995.

·                 Соловьев В. Оправдание добра // Соловьев В. Соч. в 2т. М.,1988. Т.1.

·                 Хамитов Н.В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К., М., 2002.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С., Минева С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

·                 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. – СПб., 1999.

 

 

Тема 3. СЕНС  ЖИТТЯ,  СТАВЛЕННЯ ДО СМЕРТІ

 ТА ВІРА У БЕЗСМЕРТЯ.

 

1.      Проблема сенсу життя в культурах Сходу та Заходу.

2.      Усвiдомлення  та реалiзацiя сенсу життя у буденностi, граничному та метаграничному буттi людини.

3.      Сенс життя: особистісне та суспільне. Сенс життя та життєві цілі.

4.      Сенс життя і сенс смерті.

5.      Віра в безсмертя як основа моральності.

6.      Проблема смертної кари та евтаназії.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Проблема сенсу життя у релігійних вченнях Сходу.

2.      Екзистенційні проблеми моральності: сенс життя, ставлення до смерті, щастя.

3.      Нірвана як сенс життя в філософсько-етичному світогляді Стародавньої Індії.

4.      Сенс життя митця (на прикладах творчості О. Ренуара, Мікеланджело або Леонардо да Вінчі).

5.              Проблема універсальності смислу.

6.              Проблема сенсу життя в художньому фільмі «День бабака».

7.              Моральний аспект жертовності Прометея (за міфами Стародавньої Греції).

8.      Самогубство як  втеча від життя та свого призначення.

9.              Трансплантація органів як прагнення продовжити життя.

10.       Проблема любові та смерті в фільмі «Куди приводять мрії?»

11.       Індивідуальна причинність людського нещастя (за народними казками, переказами, прислів'ями).

12.       Евтаназія в релігійній свідомості: милосерда чи смертний гріх?

13.       Моральні аспекти смертної кари.

14.       Моральні проблеми евтаназії: гуманність і лікарський обов'язок.

15.       Етичні проблеми трансплантації органів.

16.       Лікарська таємниця і лікарська етика.

17.       Етичні проблеми генної інженерії і клонування.

 

 

Література:

 

·        Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О назначении человека — М., 1993.

·        Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни/ Смертная казнь: за и против. М. 1989 С. 194

·        Крилова С.А. Безсмертя особистості: ілюзія чи реальність? – К., 1999.

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Малахов В.А. Смысл жизни и нравственное отношение личности к миру. – М., 1987.

·        Мелешко Е.Д., Назаров В.Н. Счастье (систематизация мудрых изречений) // Этическая мысль: Научн.-публицист. чтения — М., 1930.

·        Михлин А. С. Способы применения смертной казни: история и современность // Государство и право. 1997. № 1.

·        Немировский В.Г. Смысл жизни: проблемы и поиски - К. 1990.

·        Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы// Вопросы философии. 1994. №3

·        Рейчелс Дж Активная и пассивная эвтаназия // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения 1990. М. 1990 С. 205-212

·        Рязанцев С. Танатология — наука о смерти. — Спб., 1994.

·        Смертная казнь: за и против/ Сост. О.Ф. Шишов, Т.С. Парфенова М, 1989

·        Франк С.Л. Смысл жизни // Франк С.Л. Духовные основы общества. - М., 1992.

·        Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990.

·        Хамитов Н., Крылова С. Телесное бессмертие и бессмертие личности // Философия человека: от метафизики к метаантропологии  – К., М.,  2002.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·        Хамитов Н., Крылова С., Минева С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

 

 

Тема 4. САМОТНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ЛЮДЯНІСТЬ.

 

1.      Феномен самотностi.  Внутрішня та зовнішня самотність людини.

2.      Актуалiзацiя і манiпуляцiя в спiлкуваннi та їх кореляція з добром і злом.

3.      Сенс етикету: єдність поведінки та буття. 

4.      Справедливість, що це таке?

5.      Справедливість та людяність.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Проблема справедливості у сучасній політиці.

2.      Справедливість та чесність.

3.      Справедливість у сімейних стосунках.

4.      Справедливість як вияв співвідношень: вчинок – винагорода, злочин – кара, права – обов’язок.

5.      Боротьба за справедливість як відстоювання честі і гідності.

6.      Справедливість як відплата (помста), зрівняльна (ідея рівності), розподільча (ідея пропорційності).

7.      Ідея справедливості у філософії Лао-цзи.

8.      Справедливість у вченні Г. Сковорода.

9.      Справедливість і проблема покарання.

10.  Справедливість і людяність: взаємовиключення чи взаємодоповнення?

11.  Справедливість і людяність в християнській етиці.

12.  Справедливість та прагнення до влади.

 

Література:

 

·        Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Философия свободного духа. — М., 1994.

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Хамітов Н. Людина у самотності та комунікації // Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В. Табачковський, М.Булатов, Н.Хамітов та ін. – К., 2003.

·        Хамитов Н. Одиночество женское и мужское. Опыт вживания в проблему. – М., Х., – 2004.

·        Хамітов Н. Людина у самотності та комунікації // Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В. Табачковський, М.Булатов, Н.Хамітов та ін. – К., 2003.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

·        Шостром Э.  Анти-Карнеги или человек-манипулятор. – М., 1997.

·        Ясперс К. Комунікація  // Першоджерела  комунікативної філософії. – К., 1996.

 

Тема 5. СВОБОДА І ЛЮБОВ.

ЕТИКА СТАТІ ТА СІМЇ.

 

1.Свобода та любов як  основні цінності людини.  Свобода в її відмінності від необхідності, незалежності та свавілля.

2. Відповідальність за свавілля. Свобода та  обовязок. 

               3. Досягнення та втрати гендерної рівності: моральні виміри.

               4. Феномен сім’ї. Плідні та неплідні моделі сім’ї.

       5.Любов до дітей. Етика стосунків батьків та дітей.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1. Чи є суперечність свободи і любові?

2. Свобода та необхідність.

3. Свобода “для” та свобода “від”.

4. Чому багато людей тікають від свободи?

5. Чи є відмінність свободи та незалежності?

6 В чому межі відповідальності людини перед суспільством і суспільства перед людиною?

7. Моральний вибір  в житті юриста (аналіз  кінофільму “Адвокат диявола”).

8. Єдність та відмінність понять «свобода» і «воля».

9. Джерела фаталізму та волюнтаризму, їх внутрішня спорідненість та шляхи подолання кризи духу.

10. Чи є у людини свобода вибору?

11. Діалектика свободи і авторитаризму в роботах Е.Фромма.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Екзистенційний світ чоловіка та жінки: спільне та різне.

2.      Сучасний фемінізм: проблеми, пошуки, перспективи.

3.      Філософія статі та любові М.Бердяєва.

4.      Моральні виміри чоловічого та жіночого у творчості О.Вейнінгера.

5.      Етичні аспекти сучасних гендерних досліджень в Україні (І. Жеребкіна, С.Павличко, Л.Ставицька).

6.      Метаантропологічний підхід до феноменів чоловічого та жіночого.

7.      Любов в житті чоловіка та жінки.

8.      Сім’я: від конфліктів та відчуження  до вічної любові.

 

Література:

 

·        Вейнингер О. Пол и характер. – М., 1994.

·        Жеребкина И. Страсть. – Спб. 2001.

·        Золотухина-Аболина Е.В. Противоречия любви // Современная этика: истоки и проблемы.– Ростов на Дону, 1998.

·        Крилова С.А. Любов // Філософський енциклопедичний словник. –

·        К., – 2002.

 

Тема 6. ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ ОСОБИСТОСТІ ТА ЛЮДСТВА.

 

1.      Можливість морального прогресу. Проблема критерiїв морального прогресу.

2.      Особистість майбутнього у творчості О. Тоффлера.

3.      Ідея Боголюдини і Боголюдства в християнській етиці.

4.      Концепти «Боголюдина», «Металюдина» та «Надлюдина» як критерії морального прогресу в контексті метаантропологічної етики.

5.      Перспективи морального прогресу у ХХІ ст.

 

Теми рефератів та творчих робіт

 

1.      Чи є ніцшеанська Надлюдина морально вищою за людину?

2.      Ідея Боголюдини і Боголюдства в християнській етиці.

3.      Особистість майбутнього у творчості О. Тоффлера.

 

Література:

 

·        Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. – К., 1995.

·        Тоффлер О. Особистість майбутнього // Генеза. – К., 1996.  

·        Хамитов Н.В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К., М., 2002.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·                 Хамитов Н., Крылова С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

 

 

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання юридичного факультету

      

I варіант

 1. Прокоментуйте висловлювання:

- «Дві речі наповняють душу завжди новим і все більш сильним подивом і благоговінням, чим частіше і триваліше ми міркуємо про них, – це зоряне небо наді мною і моральний закон всередині».

(І. Кант)

 - «Етика є філософія доброї волі,

а не тільки доброї дії».

(І. Кант)

- «Морально тільки те, що збігається з вашим почуттям краси і з ідеалом, у якому ви її втілюєте».

(Ф. Достоєвський)

- «Щоб повірити в добро, треба почати робити його».

(Л. Толстой)

- «Людина більше всього на світі боїться смерті не

тільки для власної особистості,

але  гірко оплакує і смерть своїх рідних;

причому безсумнівно, що вона не уболіває егоїстично

про свою особисту втрату, а горює про велике горе,

яке осягло його близьких». 

(А. Шопенгауер)

- «Між життям у часі і життям у Вічності

лежить безодня, через яку перехід можливий тільки лише шляхом смерті, шляхом жаху розриву».

(Н. Бердяєв)

-«Велике місто – велика самітність».

(Античний афоризм)

-«Самітність так само необхідна розуму, як помірність у їжі – тілу, і так само негативна, якщо вона занадто довго триває».

(Л. Вовенаг)

-«Не можна бути справедливим, якщо ти не є людяним».

(Л. Вовенарг)

-«Дитина всмоктує відносини батьків...»

(Л. Рампа)

2. Що таке “етика”, “мораль”, “моральність”?

3. Чи можна вважати  поняття “краса” не тільки естетичною, але й    етичною категорією?

4. Як  справедливість  повязана з людяністю?

5. Назвіть та проаналізуйте плідні та неплідні моделі сім’ї.

 6. Як подолати маніпуляцію в спілкуванні?

 7.Чи відрізняється сенс життя в буденному, граничному та              метаграничному вимірах людського буття?

 8. Чим етика юриста відрізняється від етики педагога?

          9. Як співвідносяться писані та неписані закони в житті особистості та суспільства?

         10. Як Ви розумієте поняття «мораль рабів» та «мораль панів» у Ф.Ніцше?

         

II варіант

 

     1. Прокоментуйте висловлювання:

- «Усе наше достоїнство – у здатності мислити. Тільки думка підносить нас, а не простір і час,  у яких ми – ніщо. Будемо ж прагнути мислити гідно. У цьому -  основа моральності».

  (Б. Паскаль)

- «Моральність відноситься до характеру».

(І. Кант)

- «Моральність – це розум серця».

(М. Гейне)

 - «Боротьба зі злом можлива лише шляхом творчості життя».

(М. Пришвін)

- «Не роби зла – не будеш у вічному страху».

(Шумерське прислів'я)

- «Сенс життя не можна дати, його потрібно знайти».

(В. Франкл)

- «Життя шляхетне тільки тому, що в ній є смерть,

є кінець, що свідчить про те, що людина

призначена до іншого, вищого життя…»

(Н. Бердяєв)

- «Ми часто буваємо більш самотні серед людей,

чим у тиші своїх кімнат».

(М. Торо)

- «Справедливість є постійна і незмінна воля

кожному відплатити по заслугах».

(Античний афоризм)

«Потрібно мати щось спільне, щоб розуміти один одного, і чимось відрізнятися, щоб любити один одного».

(П. Жеральді)

2. В чому полягає сутність  краси стосунків?

3.В чому різниця аморальної та позаморальної поведінки?

4.Чи є самотність злом?

5. Чи можна припустити прояв милосердя до злочинця?

6. Евтаназія: так та проти?

              7. Любов до себе, еротична та надеротична любов: в чому різниця?

          8. В чому проявляється етики юриста?

          9.Чи повинен юрист бути «адвокатом диявола»?

              10.Як юристу  втілити в життя гуманістичну етику?

             

·        Якщо студент відповів на 10 питань творчо та змістовно, він отримує «відмінно».

·        Якщо дано відповіді на 8 питань, студент отримує «добре».

·        Відповідь на 5-6 питань оцінюється «задовільно».

·        Відповідь на 4 питання оцінюється як «незадовільно» і віддається на допрацювання.


6. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів включає підготовку доповідей за темами курсу для виступу на семінарських заняттях, написання рефератів, а також виконання індивідуальних творчих завдань.

З метою створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей передбачаються такі види самостійно-індивідуальної роботи:

·                 Реферат;

·        Етичний аналіз  твору мистецтва: роману, віршів, кінофільму тощо.

·        Творча робота (есе) на вільну тему.

·                 Підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;

З метою  організації самостійної роботи та забезпечення її  ефективності студентам надається можливість виконувати  творчі роботи й завдання, що носять пошуковий та аналітичний характер. Їх підготовка сприяє кращому засвоєнню учбового матеріалу і формуванню у студентів креативності, критичності й системності світогляду.

 Пропонуємо декілька видів самостійної роботи:

 

1.           Реферат.

(Дана форма самостійної  роботи відображує можливість студентів не лише переказувати чужі думки, а й висловлювати власні. Ця форма передбачає й критичний  аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок. 10 балів).

1 робота за семестр.

 

2.           Філософський аналіз  твору мистецтва: роману, віршів, кінофільму тощо.

(Виконуючи цю роботу, студент аналізує світоглядно-філософські проблеми того чи іншого твору мистецтва. Обсяг – 5 сторінок.

5 балів). 

2 роботи за семестр.

 

3.           Творча робота (філософське есе) на вільну тему.

(При виконанні даної роботи, студент  не лише в теоретичній, а й в образній формі виражає своє ставлення до тої чи іншої філософської проблеми.  Можна написати “Лист до філософа”. Обсяг – 5 сторінок. 5 балів).

2 роботи за семестр.

4.      Написання наукової роботи та виступ з нею на конференції.

(15-18 сторінок. Робота повинна включати в себе план, вступ, 2 частини, висновки та літературу. 15 балів).

1 робота в кінці семестру.

 

 

Приблизна тематика наукових робіт

до  студентської  науково-практичної  конференції

 

1.      Проблема сенсу життя в філософії.

2.      Проблема сенсу життя в кінофільмі Х.Рамиса “День бабака”.

3.      Безсмертя особистості: етичні та екзистенційні аспекти.

4.      Проблема етичних та екзистенційних вимірів  безсмертя особистості у кінофільмі “Куди приводять мрії”.

5.      Феномен клінічної смерті.

6.      Клонування як етична проблема.

7.      Етичні проблеми “генної інженерії”.

8.      Ідея долі у філософії.

9.      Евтаназія як етична проблема.

10.  Краса стосунків в житті особистсті та соціуму.

11.  Чи врятує краса світ?

12.  Проблема страждання в філософії А. Шопенгауера.

13.  Самотність як вибір особистості.

14.  Добро і зло: вибір чи приреченість?

15.  Чи деструктивна людина за своєю природою?

16.  Добро і зло у різних вимірах людського буття.

17.  Проблема добра та зла у кінофільмі “Адвокат диявола“.

18.  Конформізм в житті людини.

19.  Проблема конформізму та екстремізму як прояви зла.

20.  Інфантильність та зрілість у людському бутті як вияви зла та добра.

21.  Проблема реваншизму як моральна  проблема в бутті особистості та суспільства.

22.  Гра як етична  проблема.

23.  Етичні виміри вегетаріанства.

24.  Краса як естетична та етична проблема.

25.  Проблема статі в етиці.

26.  Краса і стать: етичні виміри.

27.  Моральні аспекти чоловічої та жіночої дружби.

28.  Патріархальне ставлення до жінки – добро чи зло?

29.  Проблема рівності чоловіка і жінки.

30.  Маскулінізація жінок та фемінізація чоловіків у сучасному світі -  прояви слабкості чи сили?

31.  Феномен штучного запліднення: етичні аспекти.

32.  Громадянський, класичний та шлюб за розрахунком морально-етичні виміри.

33.  Справедливість як етична проблема.

34.  Проблема справедливості та прощення.

35.  Гордість та гординя в бутті людини.

 

7.ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

 

      Наукова робота .

(Працюючи над науковою роботою, студент повинен самостійно показати актуальність проблеми та сформулювати новизну власного підходу,  використавши не менше чотирьох  джерел. Обсяг – 15-20  сторінок.

15  балів).

1 робота за семестр та її захист на конференції.

             Робота  складається з таких частин:

·     План

·     Вступ. (Вказується актуальність проблеми, мета та завдання, які ставляться студентом). 2 - 3 стор.

·     Перший розділ. (Розглядаються 4 - 5  історико-філософських концепцій щодо цієї проблеми та їх критичний аналіз). 4 - 5 стор.

·     Другий розділ. (В цьому розділі ілюструється   власна концепція студента  та творче бачення проблеми). 5 - 6 стор.

·     Висновки. (Робляться висновки дослідження та показуються перспективи розвитку проблеми). 2 - 3 стор.

·     Список літератури, що використана при написанні роботи. (Складається в алфавітному порядку з указанням реквізитів видання).  7 – 10 джерел.

 

Тематика наукових доповідей на конференцію:

 

1.      Покаяння як етична проблема.

2.      Смертельна кара: добро чи зло?

3.      Етичні та екзистенційні аспекти смертельної кари.

4.      Світ маніакальної особистості у кінофільмі “Клітка”.

5.      Тлумачення сновидінь у класичному та новітньому психоаналізі.

6.      Чи має психоаналіз З.Фрейда перспективи в ХХІ столітті?

7.      Трансплантація органів: так та проти.

8.      Глобальні проблеми сучасності.

9.      СНІД як глобальна проблема сучасності.

10.  Проблема Надлюдини: етичні аспекти.

11.  Боголюдина та Боголюдство – ідеал особистсті та суспільства?

12.  Проблема Надлюдини та Боголюдини у кінотрилогії “Матриця”.

13.  Творчість як вихід за межі буденності.

14.  Феномен реінкарнації у різних культурах, релігіях та філософських системах.

15.  Тоталітарне суспільство: деградація чи розвиток?

16.  Етичні проблеми влади.

17.  Сумнів і віра у філософії.

18.  Фашизм: міфологія та практика.

19.  Феномен харизми в житті людини.   

20.  Харизматичний лідер: конструктивні та деструктивні прояви.

21.  Проблема відчаю в філософії С. К¢єркегора.

22.  Проблема добра та зла в творчості М.Булгакова.

23.  Філософія творчості та свободи у М.Бердяєва.

24.  “Люди туги” та “люди нудьги” як зразки доброї та злої долі?

25.  Проблема толерантності та її меж.

26.  Проблема Абсолюту в етиці.

27.  Збагачення – угодна Богові справа?

28.  Інваріантні прояви успіху в житті людини.

29.  Відповідальність в житті людини.

30.  Честь як етична проблема.

31.  Метаантропологія як вчення про екзистенційні виміри людського буття.

32.  Проблема свободи та її меж.

33.  Етичні вияви свобода і любов.

34.  Щастя як етична проблема.

35.  Віртуальна реальність: розвиток чи деградація?

 

 

8. МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

З метою активізації процесу навчання застосовуються проблемні лекції, які характеризуються двома трьома ключовими моментами теми і акцентується увага студентів на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках з етики. При читанні лекції студентам даються питання для самостійного розмірковування з кола гострих проблем етико-практичного спрямування.

З метою активації студентів на семінарських заняттях активно також застосовується робота в малих групах і семінари-дискусії . Студенти поділяються на кілька груп по 3-5 осіб, які отримують завдання. Вирішують його з точки зору групи, доповідають, після чого здійснюється обговорення доповіді студентами інших груп. Після закінчення обговорення завдання всіма групами, студенти оцінюють роботу, виставляючи бали відповідно до участі кожного студента в роботі групи.

Також використовується кейс-метод - метод активного навчання на основі реальних ситуацій. Студентам пропонується осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відображає не тільки будь-яку практичну проблему, але й актуалізує певний комплекс знань з курсу етики, які потрібно засвоїти при вирішенні даної проблеми. Перевагою кейсів є можливість оптимально сполучити теорію і практику, що є достатньо важливим при підготовці спеціаліста.

Також однією з форм активації навчання - колоквіум. Організовується дискусія з питань теорії етики, історії етичних питань. В деяких випадках студентам пропонується оцінити ту чи іншу дію з точки зору її етичної значущості.

 

9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

Модуль

Контроль знань

Кількість балів

Модуль 1.

 

 

 

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

30

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

10

Модульна контрольна робота

10

Всього за 1 модуль 50

Модуль 2.

 

 

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

30

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

10

 

 

Модульна контрольна робота

10

Всього за 2 модуль 50

Всього за семестр 100

 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і підсумкового контролю та заліку.

Позитивна оцінка ставиться за умови, якщо студент набрав від 60 до 100 балів відповідно до шкали оцінювання знань.

Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, то він складає іспит чи залік, які оцінюються до 25 балів.

Студент, який набрав від 0 до 34 балів, може подати на ім'я декана заяву на повторне вивчення дисципліни і скласти іспит чи залік.

Ліквідація академзаборгованості здійснюється у відповідності із встановленим Вченою радою Академії порядком.

 

9.1 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ “ЕТИКА”

 

1.      Етика як  галузь  фiлософського  знання. 

2.      Основнi  етапи iсторичного розвитку етики як фiлософської науки.

3.      Значення етики в житті людини.

4.      Мораль  як  основний  предмет етики. 

5.      Мораль і політика. Мораль і право. Мораль і мистецтво.

6.      Мораль  в екзистенційних вимiрах людського буття.

7.      Основнi етичнi категорiї та їх трансформація у екзистенційних вимiрах людського буття.

8.      Краса як етична категорія. 

9.      Краса вчинку як проблема.

10.  Феномен краси відносин.

11.  Краса відносин і толерантність.

12.  Толерантність у різних екзистенційних вимірах людського буття.

13.  Межі толерантності: краса відносин з ворогом.

14.  Совість та сором як реакція на морально потворне.

15.  Краса відносин, моральні заборони та каяття.

16.  Краса й  доброта відношення до світу.

17.  Добро та зло в iсторiї етичної думки.

18.  Добро та зло в буденності та за її межами.

19.  Абсолютність та відносність добра та зла.

20.  Добро як задоволення, зло як страждання: моральні та психологічні парадокси

21.  Зло як садизм та мазохізм.

22.  Сила та слабкість добра.

23.  Колізії егоїзму та альтруїзму.

24.  Добро та зло в житті людини ХХI ст.

25.  Проблема сенсу життя в культурах Сходу та Заходу.

26.  Усвiдомлення  та реалiзацiя сенсу життя у буденностi, граничному та метаграничному буттi людини.

27.  Сенс життя: особистісне та суспільне. Сенс життя та життєві цілі.

28.  Сенс життя і сенс смерті.

29.  Віра в безсмертя як основа моральності.

30.  Проблема смертної кари.

31.  Феномен евтаназії: моральні виміри.

32.  Феномен самотностi.  Внутрішня та зовнішня самотність людини.

33.  Усамотнення як умова повноцінного спілкування.

34.  Самотність та стать.

35.  Поняття комунікації. Внутрішня комунікація.

36.  Актуалiзацiя і манiпуляцiя в спiлкуваннi та їх кореляція з добром і злом.

37.  Культура спілкування.

38.  Сенс етикету: єдність поведінки та буття. 

39.  Справедливість у гармонії та суперечності з людяністю.

40.  Справедливість та людяність в філософії Сходу та Заходу.

41.  Прогрес у відносинах справедливості та людяності.

42.  Справедливість та людяність у різних вимірах людського буття.

43.  Честь та гiднiсть як передумова і результат боротьби за справедливість.

44.  Справедливість: закон та милосердя.

45.  Свобода та любов як  основні цінності людини.  Свобода в її відмінності від необхідності, незалежності та свавілля.

46.  Відповідальність за свавілля. Свобода та  обовязок. 

47.  Любов та її суперечливість. Любов до себе, еротична та надеротична любов. Любов та  жалість: нове буття свободи та її втрата.

48.  Взаємність у свободі та любові.

49.  Щастя як єдність свободи та любові.

50.  Суперечність та єдність «моралі чоловіків» та «моралі жінок».

51.  Досягнення та втрати гендерної рівності: моральні виміри.

52.  Гендерне партнерство як моральний імператив нашого часу.

53.  Надійність в стосунках чоловіка та жінки. Зрада та вірність. Моральні лабіринти ревнощів.

54.  Мораль та секс. Сором та провина з приводу сексуальності.

55.  Феномен сім’ї. Плідні та неплідні моделі сім’ї.

56.  Спілкування у подружньому життi та проблема сумiсностi. Еротична любов та сім’я.

57.  Любов до дітей. Етика стосунків батьків та дітей.

58.  Можливість морального прогресу. Проблема критерiїв морального прогресу.

59.  Особистість майбутнього у творчості О. Тоффлера.

60.  Ідея Боголюдини і Боголюдства в християнській етиці.

61.  Концепти «Боголюдина», «Металюдина» та «Надлюдина» як критерії морального прогресу в контексті метаантропологічної етики.

62.  Перспективи морального прогресу у ХХІ ст.

 

 

10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література:

 

·                 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.  1998. - 472 с.

·                 Гусейнов А.А., Иррлитц ГА. Краткая история этики. - М, 1997

·                 Дерев'янко Т.М. Етика. Навчальний посібник. - К., 2000. -  316 с.

·                 Етика ділового спілкування: Курс лекцій /Т.К. Чмут, Г.Л.Чайка, М.П.Лукашевич, І.Б.Осечинська. - К.: МАУП, 1999. – 208 с.

·                 Зеленкова И.Л., Беляева Е. Этика. – Минск, 1998. - 368 с.

·                 Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. Навчальний посібник. - К., 2000. - 304 с.

·                 Хамитов Н., Крылова С.Философский словарь: человек и мир. – К., 2006.

·        Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007.

·        Хамитов Н., Крылова С., Минева С. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К., 2009.

 

Джерела:

 

·            Адорно Теодор В. Проблемы философии морали. - М., 2000.- 239 с.

·            Аристотель. Никомахова Этика. Большая этика //Аристотель. -Соч.: в 4-х т.- Т.4-М, 1983. - С. 324-332.

·            Бергсон А. Два источника морали и религии. - М, 1994. - 384 с.

·            Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. - С. 20-37.

·            Бердяев Н.А. Эрос и личность //Философия пола и любви. - М., 1989.-159 с.

·            Бражник СИ. Нравственная культура сотрудников органов внутренних дел как фактор укрепления служебной дисциплины/ правовые аспекты укрепления дисциплины в органах внутренних дел-К. 1985.-С.24-32.

·            Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М. 1990.

·            Вышеславцев Б. Этика преображенного Эроса. - М, 1994. - 386 с.

·            Делез Ж. Критическая философия Канта : учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. - М., 2000. - 251 с.

·            Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. - К.: Лібра, 2001. - 400 с.

·            Кант И. Основы метафизики и нравственности. Критика практического разума // Кант И. Соч. в 6-ти т. -М, 1965, т.1,ч. 1. – С. 228-281.

·            Кант И. Об изначально злом в человеческой природе //Там само. -Ч. 2.- С. 5-57.

·            Карсавин Л.П. Добро и зло// Карсавин Л.П. Малые сочинения СПб. 1994 С.250-284

·            Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни// Смертная казнь: за и против. М., 1989 С. 194

·            Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики)// Собр. Соч. в 8-и томах Т.4 - С.33-34

·            Конисъкий Г. Моральна філософія, або Етика // Кониський Г. Філософські твори. У 2-х т. - К.: Наук, думка, 1990. - т. 1. с. 385 -474

·            Левінас Е..Між нами: Дослідження Думки-про-іншого. - К., 1999. -312 с.

·            Лососий НО. Условия абсолютного добра: Основы этики. -М., 1991.-С. 23-296.

·            Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі. - К.: Дух і літера, 2002. -436 с

·      Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика. - СПб.: Академический проект, 1999.

·            Платон. Пир. Федон. //Соч. в 3-х т.- М., 1983. - т.2.

·      Прокопович Ф. Етика, або наука про звичаї. // Прокопович Ф. Філософські твори. У 3-х т. - т. 2. - К.: Наукова думка, 1980 - с. 505 -507.

·      Рейчелс Дж Активная и пассивная эвтаназия // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения 1990. М. 1990 С. 205-212

·      Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы// Вопросы философии. 1994. №3

·      Сивка С.С. Професійна культура юриста (теоретикометодологічний аспект). - Львів 2000. - 336с.

·      Соловьев ВС. Оправдание добра. Нравственная философия. -Соч.- в 2-х т., М, 1990, т.1. - С. 47-580.

·      Тейлор Ч. Етика автентичності. - К.: Дух і літера, 2002. -128 с.

·      Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993. - С. 25-186, 261-326.

·      Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики //Свобода воли и нравственность. - М, 1992. - С. 46-124.

·      Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1992. – 245 с.

 

Додаткова література:

 

·        Аболіна Т. Г., Ермоленко А. М., Кисельова О. О., Малахов В. А. Етичні норми і цінності: проблема обґрунтування. - К.: Стилос, 1997. - 243 с.

·        Ал Сувеїлан X. Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії (огляд визначень) // Філософська думка, 2001. - № 3. - С.60-71.

·        Апель К. - О. Етноетика та універсалістська макроетика: суперечність чи доповнюваність./Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник - К.: Лібра., 1999 - с 355 - 372.

·        Афанасьева. О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной деятельности юриста: Учебное пособие для студентов проф. учеб. заведений. - М.: Изд. центр "Академия"; Мастерство, 2001. - С. 80 - 215.

·        Апель К. -О. Етноетика та універсалістська макроетика // Політична думка. - 1994. - №3. - с. 114-118; №4. - С. 85-92.

·        Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. - М, 1995. - 353 с.

·        Бубер М. Образы добра и зла //Бубер М. Два образа веры. - М., 1995.

·                 Байбурин А.К, Топорков А.Л. У истоков этикета. - Л., 1990. - 66 с.

·                 Винделъбанд В.О свободе воли //Избранное. Дух и история. - М,

·        1995.-С. 503-640.

·        Войтыла К. Основания этики /Вопросы философии. - 1991. - №1.   С. 29-61.

·                 Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М, 1988. - 271 с.

·                 Дерев'янко Т. Концепція "Абсолютного Добра" В.С. Соловйова

·        // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. -К. 1999. - С. 254-262.

·        Диалог и коммуникация: философские проблемы. // Вопросы философии. – 1989. -  №7. - С. 3-27.

·                 Дробницкий ОТ. Проблемы нравственности. -М, 1977. - С. 24-70.

·        Жулай В. Д. Категорія «цікаве» як форма конфліктного (або неконфліктного) співвідношення між моральним та естетичним.  // Наукові записки КУТЕП. – Вип. 3. – К., КУТЕП 2003.

·        Жулай В. Д. Аналіз створення контексту у С. К’єркегора // Філософська думка. – № 3, 2006.

·        Іщенко Ю. Умови можливості толерантності в античності // Філософська думка, 2001. - № 3. - С. 115-143.

·        Конституція України та проблеми професійної етики юриста // Тези доповідей і наукових повідомлень обласної науково-практичної конференції. - Харьків, Спілка юристів України - 1998. – 69 с

·        Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни// Смертная казнь: за и против. М. 1989 С. 194

·        Крылова С.А., Хамитов Н.В.  Психология красивой женщины. – М., Харьков,  2004.

·        Крилова С.А. Краса людини: особистість, сім'я, суспільство. – Ніжин,  2011.

·        Льюис К. С. Любовь. Страдание. Надежда. - Притчи. Трактаты. - М., 1992. - С. 125-184; 208-261.

·        Малахов В. А. Смысл жизни и нравственное отношение личности к миру. М., 1987.-210 с.

·        Малахов В.А. Стыд (философско-этический очерк). - М, 1989. - 64 с.

·                 Милтс А.А. Совесть //Этическая мысль: Научно-публицистические

·        чтения. – М., 1990. - С. 227-293.

·        Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. //Соч.: в 2-х т. -М., 1990. - т.2. С. 238-407.

·        Основні засади професійної етики юристів України (затв. У з'їздом

·        Спілки юристів України)// Юридич. Вісник України (інф-прав. Банк). - 2001. - 9-15 червня (№23) - С. 18-20

·        Рікер П. Етика і мораль // Навколо політики. - К., 1995. - С 269-283.

·        Роулс Дж. Теории справедливости (фрагмент). // Этическая мысль:

·        Научно-публицистические чтения. 1990. М.: Политиздат, 1990. С. 229- 242.

·        Соловйов Е. Толерантність як новоєвропейська універсалія // Політична думка. - 1996. - №3-4. - С. 148-168.

·        Соловьев В.С. Смысл любви //Соловьев В.С. Соч.: в 2-х т. -М., 1990. - т.2. - С. 493-547.

·        Тизах В. Судова етика. Як вона діє в США// Юрид. Вісник України. - 2000. - 23-29 листопада (№47)-С.6

·        Франки В. Человек в поисках смысла. - М, 1993. - С. 261-327.

·                 Фромм Э. Душа человека. – М., 1992. - 430 с.

·                 Фромм Э. Искусство любви. – М., 1990. – 85 с.

·        Хамитов Н. Пределы мужского и женского. - К., 1997. -172 е.

·        Хамитов Н. Философия одиночества: Одиночество женское и мужское. - К., 1995.

·        Хамітов Н. Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого // Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник / В. Табачковський, М.Булатов, Н.Хамітов та ін. – К., 2003.

·        Хамитов Н.В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К., М., 2002.

·        Хамитов Н. Философия: бытие, человек, мир. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2006. – 456 с.

·        Шаповал В.М. Любовь и свобода: экзистенциальный и ценностно-смысловой контекст // Філософські дослідження. Збірник наукових праць. – Вип. 6. – Луганськ, 2005. – С. 33–42.

·        Шинкарук В.І. І.Кант і гуманістичні традиції в філософії // Кантівські студії, 1999. – К., 2000. – С. 9–14.

·        Этика сотрудников правоохранительных органов: Учебник. - М.: Изд.: "Щит М", 2002. – 524 с.

 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме