Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Кафедра соціології

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________Т.В.Іванова

“___”______________2012__ р.

 

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

 

“СОЦІОЛОГІЯ СТАТІ ТА CІМ'Ї”

 

Для спеціальності “Соціологія”

 

 

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри

соціальних дисциплін

протокол № __ від___________________.

Зав. кафедрою____________С.А.Крилова

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Зав. навчально – методичним відділом

_______________Л.Ю. Бороді нова

 

 

 

Київ-2012

 

 

 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціологія статі та сім’ї” для студентів спеціальності  6.030101 “Соціологія”.

Денної форми навчання розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління, протокол № 1 від 29 серпня 2012 року.

     Рекомендована для студентів денної форми навчання і відповідає вимогам вищої школи.

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Вступ………………………………………………………   4

2.Навчально-тематичний план дисциплін..........................5

3.Зміст дисципліни за темами та модулями...................................................................................6

4.Плани лекцій...................................................................... ...9

5. Плани семінарських занять..............................................12

6. Організація самостійної роботи студентів….................21

7. Індивідуальна робота………………………….................22

8. Методики активації навчання…………………….........23

9. Система поточного і підсумкового контролю…...........24

9.1 Питання до заліку………………….................................26

10.Загальний список літератури……………......................28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ВСТУП

 

Мета дисципліни - осягнення предмету, методів та напрямів соціології статі та сім’ї, усвідомлення на цій основі  проблем гендерної рівності та гендерного партнерства, феноменів любові в сім’ї. Поглиблення  знань про соціологію статі та сім’ї та закріплення навичок гендерного аналізу особистості та суспільства.

            Завдання навчальної дисципліни:

·        Засвоєння теоретичних основ і принципів соціології статі та сім’ї в соціальних процесах;

·        Розуміння понятійного апарату та концепцій сучасної соціології статі та сім’ї;

·        Усвідомлення  гендерної диференціації в соціумі;

·        Пізнання генези  історичних типів сім’ї в соціологічних теоріях;

·        Створення механізмів і форм репрезентації фемінності та маскулінності
у ХХ ст.;

·        Закріплення сутності  феноменів гендеру і андрогінності.

            Предмет навчальної дисципліни – соціологія статі та сім’ї

            Зміст навчальної дисципліни розкривається у темах, які висвітлюють предмет соціології статі та сім’ї,  місце та роль сім’ї у суспільстві; теоретичні основи і принципи соціології статі та сім’ї в соціальних процесах; концепції та понятійний апарат сучасної соціології статі та сім’ї; становлення гендерної диференціації в антропосоціогенезі; генеза історичних типів сім’ї в соціологічних теоріях та під кутом зору соціології статі та сім’ї; механізми і форми репрезентації фемінності та маскулінності у ХХ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Навчально-тематичний план з дисципліни

 «Соціологія статі та сім’ї»

 

Тема

Лекція

Семінар

Самостійна робота

Студентів

Індивід. робота

Тема 1. Предмет соціології статі та сім’ї 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

5

1

Тема 2. Соціологія  статі в історії філософії та соціології

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

5

1

Тема 3. Історія шлюбно-сімейної проблематики у вітчизняній та зарубіжній соціології та основні поняття та соціології сім’ї

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

5

1

Тема 4. Сім’я: еволюція та історичні типи

 

 

 

2

2

5

1

Тема 5 Соціальний інститут шлюбу

 

2

2

5

1

Тема 6. Сім’я як мала соціальна група

 

2

2

5

1

Тема 7. Етапи формування шлюбно-сімейних відносин і життєві цикли сім’ї

 

2

2

5

1

Тема 8. Гендерний аналіз сімейних ролей

 

2

2

5

2

ВСЬОГО:

16

16

40

9

 

                   

            

3.      Зміст дисципліни за темами та модулями

 

        Тема 1. Предмет соціології статі та сім’ї 

 

Соціологія  статі та сім’ї  як соціологічна дисципліна, її сутність та зміст. Екзистенційна стать як основний предмет філософії статі. Соціологія статі як галузь соціологічного знання, що досліджує соціальну стать у її єдності з іншими виявами статі екзистенційну, біологічну та психологічну.  Соціальна метаантропологія як сучасна методологія соціології статі, що виходить за межi маскулiноцентризму з його владними метанаративами.

 

         Тема 2. Соціологія  статі в історії філософії та соціології

 

 Стать як результат розриву i втрати первинної андрогiнної цiлiсностi (Платон). Ф.Нiцше: стать у контексті трансформації людини у Надлюдину та "любові до Далекого". О. Вейнiнгер: особистість як поєднання чоловічих  і жіночих рис. В.Розанов: iдея третьої статi. М. Бердяєв: андрогінізм як духовно-творче єднання чоловічого та жіночого.

Проблема статі в психоаналізї. З.Фрейд: стать як основа формування фундаментальних комплексів людської психіки - Едіпа та Електри. К.Юнг: архетип Анімуса (чоловічості, духу) та Аніми (жіночості, душі). Е.Фромм: психологічні корені патрiархальної та матрiархальної культур.

Вчення С. Бем про андрогiнiю, яка визначає людей, що поєднують в собi як чоловiчi так i жiночi психологiчнi i соцiальнi якостi. Р. Мей: проблема статi в контекстi взаємодії любовi та волi у внутрішньому світі особистості.  К. Гiллiган: головна моральна проблема чоловiкiв у захистi прав на самореалiзацiю, фундаментальна моральна проблема жiнок - збереження взаємовiдносин. М.Фуко: чоловіча історія як історія фактів, жіноча історія як історія подій. . Н.Хамітов: люди-туги та люди-нудьги.

 

 

 

 

 

Тема 3. Історія шлюбно-сімейної проблематики у вітчизняній та зарубіжній соціології та основні поняття соціології сім’ї

Розвиток уявлень про сім’ю у філософії, етиці, педагогіці. Проблематика шлюбу та сім’ї в класичній соціологічній теорії. Початки соціології сім’ї в Росії ХІХ ст. Полеміка навколо поняття радянської сім’ї 20-30х років. Специфіка соціологічних досліджень сімейно-шлюбних відносин у вітчизняній науці 60-80х роках (Харчев, Голод, Мацковський). Соціологія сім’ї в Європі та Америці у ХХст. Стан досліджень з сімейної проблематики в Україні та СНД сьогодні. Науковий дискурс сучасної соціології сім’ї.

Соціологія сім’ї як галузева соціологічна теорія, міжгалузеві та міждисциплінарні зв’язки. Понятійний апарат соціології сім’ї: сім’я, шлюб, статусно-рольова структура сім’ї, егалітарна та патріархатна сім’я, функції сім’ї, молода сім’я, кризи сім’ї, вибір партнера, неповна сім’я, батьківство, полі- моногамія, гетеро- гомосексуальність. Демографічні показники: демографічний перехід, шлюбність, розлучуваність, дітність, народжуваність в шлюбі та поза шлюбом, сімейний склад населення, репродуктивні та сімейні установки.

 

Тема 4. Сім’я: еволюція та історичні типи

Антропологічні та етнографічні описи форм співжиття та зародження сім’ї. Класики марксизму про еволюцію сімейних відносин в умовах різних суспільно-економічних формацій, роль праці М.М.Ковалевського "Начерк походження і розвитку сім’ї та власності". Історичні етапи розвитку радянського суспільства та еволюція сім’ї, модель "радянської сім’ї". Концепція історичних типів сімейних відносин С.Голода: патріархатни (традиційний), дітоцентриський (модерний), подружній (постмодерний).

Розмаїття моделей сім’ї у різних культурах, вплив релігіного та політичного фактору. Матріархальна, патріархальна сім’я. Нуклерна та складна сім’я. Моногамія та полігамія у часі та просторі.

 

Тема 5. Соціальний інститут шлюбу

Характеристика шлюбу як соціального інституту, здійснення регуляції та контролю відтворення фізичних та соціальних характеристик населення. Взаємодія сім’ї з іншими соціальними інститутами та організаціями: сім’я та заклади виховання і освіти, сфера послуг, сімейна політика держави, працедавців та профспілок.

Основні функції сім’ї в суспільстві: репродуктивна, виховна, господарсько-побутова, матеріально-економічна, дозвільна, сексуальна. Домогосподарство.

Взаємозв’язок способу життя сім’ї та суспільства в цілому. Сім’я в механізмах трансляції культури. Рід, родичання, походження. Сім’я як джерело соціального та культурного капіталів.

 

Тема 6. Сім’я як мала соціальна група

Мікроаналіз сім’ї, дослідження повсякденності, фонових практик, підтверджуючих ритуалів. Статусно-рольова структура сім’ї. На перехресті приватного та публічного. Соціально-психологічний клімат сім’ї. Субкультура сім’ї, ціннісні та міжпоколінні конфлікти. Емоційні та духовні відносини подружжя. Індивідуальне vs родинне. Якість шлюбу, задоволення шлюбом. Стабільність шлюбу та сім’ї, сімейні конфлікти та кризи. Перехід до нуклеарної сім’ї. Проблематика дитинства в соціології.

 

Тема 7. Етапи формування шлюбно-сімейних відносин і життєві цикли сім’ї

Статеве виховання дітей та підлітків. Міжстатеві відносини та установки молоді. Джерела формування уявлень та стереотипів про сімейні відносини. Формування сім’ї: вибір соціокультурної моделі сім’ї, залицяння, стратегії вибору шлюбного партнера та його ідеальний образ, легалазація сімейних відносин (реєстрація шлюбу, шлюбний контракт).

Життєві цикли сім’ї: утворення сім’ї, початок дітонародження, закінчення дітонародження, пусте гніздо, припинення існування сім’ї. Загальні характеристики сімейного складу населення.

 

Тема 8.  Гендерний аналіз сімейних ролей

Теоретичні засади гендерного аналізу сім’ї. Феміністична критика сімейних відносин. Ролі та обов’язки в сім’ї. Голова сім’ї, "авторитет" чоловіка. Хатня праця, "подвійна зайнятість", дітонародження, догляд і виховання дітей та проблеми вільного часу і самореалізації жінки. Патріархатна та егалітарна сім’я. Батьківство та материнство як соціокультурні конструкти - їх варіації у сучасному суспільстві.       

         Формування гендерної ідентичності в сім’ї. Плідні та неплідні моделі сім’ї. Авторитарні та гуманістичні стосунки у сім’ї.  Спілкування у подружньому житті та проблема сумісності. Сексуальні стосунки в сімї. Етика стосунків батьків та дітей. Гендерна рівність. Гендерне партнерство як взаємна повага й продуктивна взаємодія чоловіка та жінки.


 

4.      Плани лекцій

 

       Тема 1. Предмет соціології статі та сім’ї 

 

1.      Соціологія  статі та сім’ї  як соціологічна дисципліна, її сутність та зміст.

2.      Екзистенційна стать як основний предмет філософії статі.

3.      Соціологія статі як галузь соціологічного знання, що досліджує соціальну стать у її єдності з іншими виявами статі екзистенційну, біологічну та психологічну. 

4.      Соціальна метаантропологія як сучасна методологія соціології статі, що виходить за межi маскулiноцентризму з його владними метанаративами.

 

         Тема 2. Соціологія  статі в історії філософії та соціології

 

 1.Стать як результат розриву i втрати первинної андрогiнної цiлiсностi (Платон).

2. Ф.Нiцше: стать у контексті трансформації людини у Надлюдину та "любові до Далекого".

3. О. Вейнiнгер: особистість як поєднання чоловічих  і жіночих рис. В.Розанов: iдея третьої статi.

4. М. Бердяєв: андрогінізм як духовно-творче єднання чоловічого та жіночого.

5. Проблема статі в психоаналізї. З.Фрейд: стать як основа формування фундаментальних комплексів людської психіки - Едіпа та Електри. К.Юнг: архетип Анімуса (чоловічості, духу) та Аніми (жіночості, душі). Е.Фромм: психологічні корені патрiархальної та матрiархальної культур.

6.Вчення С. Бем про андрогiнiю, яка визначає людей, що поєднують в собi як чоловiчi так i жiночi психологiчнi i соцiальнi якостi.

7. Р. Мей: проблема статi в контекстi взаємодії любовi та волi у внутрішньому світі особистості. 

8. К. Гiллiган: головна моральна проблема чоловiкiв у захистi прав на самореалiзацiю, фундаментальна моральна проблема жiнок - збереження взаємовiдносин.

9. М.Фуко: чоловіча історія як історія фактів, жіноча історія як історія подій.

10. Н.Хамітов: люди-туги та люди-нудьги.

 

Тема 3. Історія шлюбно-сімейної проблематики у вітчизняній та зарубіжній соціології та основні поняття соціології сім’ї

1.      Розвиток уявлень про сім’ю у філософії, етиці, педагогіці.

2.      Проблематика шлюбу та сім’ї в класичній соціологічній теорії.

3.      Початки соціології сім’ї в Росії ХІХ ст. Полеміка навколо поняття радянської сім’ї 20-30х років.

4.      Специфіка соціологічних досліджень сімейно-шлюбних відносин у вітчизняній науці 60-80х роках (Харчев, Голод, Мацковський).

5.      Соціологія сім’ї в Європі та Америці у ХХст.

6.      Стан досліджень з сімейної проблематики в Україні та СНД сьогодні.

7.      Науковий дискурс сучасної соціології сім’ї.

8.       Соціологія сім’ї як галузева соціологічна теорія, міжгалузеві та міждисциплінарні зв’язки.

9.      Понятійний апарат соціології сім’ї: сім’я, шлюб, статусно-рольова структура сім’ї, егалітарна та патріархатна сім’я, функції сім’ї, молода сім’я, кризи сім’ї, вибір партнера, неповна сім’я, батьківство, полі- моногамія, гетеро- гомосексуальність.

10.  Демографічні показники: демографічний перехід, шлюбність, розлучуваність, дітність, народжуваність в шлюбі та поза шлюбом, сімейний склад населення, репродуктивні та сімейні установки.

 

Тема 4. Сім’я: еволюція та історичні типи

1.      Антропологічні та етнографічні описи форм співжиття та зародження сім’ї.

2.      Класики марксизму про еволюцію сімейних відносин в умовах різних суспільно-економічних формацій, роль праці М.М.Ковалевського "Начерк походження і розвитку сім’ї та власності". Історичні етапи розвитку радянського суспільства та еволюція сім’ї, модель "радянської сім’ї".

3.      Концепція історичних типів сімейних відносин С. Голода: патріархатни (традиційний), дітоцентриський (модерний), подружній (постмодерний).

4.       Розмаїття моделей сім’ї у різних культурах, вплив релігіного та політичного фактору.

5.      Матріархальна, патріархальна сім’я.

6.      Нуклерна та складна сім’я.

7.      Моногамія та полігамія у часі та просторі.

 

Тема 5. Соціальний інститут шлюбу

1.Характеристика шлюбу як соціального інституту, здійснення регуляції та контролю відтворення фізичних та соціальних характеристик населення.

2. Взаємодія сім’ї з іншими соціальними інститутами та організаціями: сім’я та заклади виховання і освіти, сфера послуг, сімейна політика держави, працедавців та профспілок.

3. Основні функції сім’ї в суспільстві: репродуктивна, виховна, господарсько-побутова, матеріально-економічна, дозвільна, сексуальна. Домогосподарство.

4. Взаємозв’язок способу життя сім’ї та суспільства в цілому. Сім’я в механізмах трансляції культури. Рід, родичання, походження.

5. Сім’я як джерело соціального та культурного капіталів.

 

Тема 6. Сім’я як мала соціальна група

1.Мікроаналіз сім’ї, дослідження повсякденності, фонових практик, підтверджуючих ритуалів.

2. Статусно-рольова структура сім’ї. На перехресті приватного та публічного. Соціально-психологічний клімат сім’ї.

3. Субкультура сім’ї, ціннісні та міжпоколінні конфлікти.

4. Емоційні та духовні відносини подружжя. Індивідуальне vs родинне. Якість шлюбу, задоволення шлюбом.

4. Стабільність шлюбу та сім’ї, сімейні конфлікти та кризи.

5. Перехід до нуклеарної сім’ї.

6.  Проблематика дитинства в соціології.

 

Тема 7. Етапи формування шлюбно-сімейних відносин і життєві цикли сім’ї

1.      Статеве виховання дітей та підлітків.

2.      Міжстатеві відносини та установки молоді.

3.      Джерела формування уявлень та стереотипів про сімейні відносини.

4.      Формування сім’ї: вибір соціокультурної моделі сім’ї, залицяння, стратегії вибору шлюбного партнера та його ідеальний образ, легалазація сімейних відносин (реєстрація шлюбу, шлюбний контракт).

5.       Життєві цикли сім’ї: утворення сім’ї, початок дітонародження, закінчення дітонародження, пусте гніздо, припинення існування сім’ї.

6.      Загальні характеристики сімейного складу населення.

 

Тема 8. Гендерний аналіз сімейних ролей

1.      Теоретичні засади гендерного аналізу сім’ї.

2.      Феміністична критика сімейних відносин.

3.      Ролі та обов’язки в сім’ї.

4.      Голова сім’ї, "авторитет" чоловіка.

5.      Хатня праця, "подвійна зайнятість", дітонародження, догляд і виховання дітей та проблеми вільного часу і самореалізації жінки.

6.      Патріархатна та егалітарна сім’я.

7.      Батьківство та материнство як соціо-культурні конструкти - їх варіації у сучасному суспільстві.

8.      Формування гендерної ідентичності в сім’ї.

9.      Плідні та неплідні моделі сім’ї.

10.  Авторитарні та гуманістичні стосунки у сім’ї. 

11.  Спілкування у подружньому житті та проблема сумісності.

12.  Сексуальні стосунки в сімї.

13.  Етика стосунків батьків та дітей.

14.   Гендерна рівність.

15.  Гендерне партнерство як взаємна повага й продуктивна взаємодія чоловіка та жінки.

 

5.      Плани семінарських занять

 

    Тема 1. Предмет соціології статі та сім’ї 

 

1. Соціологія  статі та сім’ї  як соціологічна дисципліна, її сутність та зміст.

2. Екзистенційна стать як основний предмет філософії статі.

3. Соціологія статі як галузь соціологічного знання, що досліджує соціальну стать у її єдності з іншими виявами статі екзистенційну, біологічну та психологічну. 

4. Соціальна метаантропологія як сучасна методологія соціології статі, що виходить за межi маскулiноцентризму з його владними метанаративами.

 

Рекомендована література:

 

Гомілко О. Метафізика тілесності: концепції тіла у філософському дискурсі. – К.: Наукова думка, 2001. – 340 с.

Крилова С.А. Андрогін-аналіз // Хамітов Н., Крилова С. Філософський словник. Людина і світ. – К., 2006. – 308 с.

Крилова С.А. Стать та любов: від гендерної рівності до гендерного партнерства. // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., N1, 2004. – С. 21-26.

Сімона де Бовуар. Друга стать. – К., 1995.

Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь: человек и мир. – К., 2006.

Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К., - М., 2002.

Хамитов Н. Философия. Бытие. Человек. Мир  – К., 2006.

Хамитов Н. Філософія статі: прояснення предмета.  // Філософська думка. – К.,  2001. -  № 6. – С.45-55.

Хамитов Н. Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого. // Філософія. Світ людини. – К.: Либідь, 2003. – 432 с. – С.264-280.

 

 

 

 

         Тема 2. Соціологія  статі в історії філософії та соціології

 

 1.Стать як результат розриву i втрати первинної андрогiнної цiлiсностi (Платон).

2. Ф.Нiцше: стать у контексті трансформації людини у Надлюдину та "любові до Далекого".

3. О. Вейнiнгер: особистість як поєднання чоловічих  і жіночих рис. В.Розанов: iдея третьої статi.

4. М. Бердяєв: андрогінізм як духовно-творче єднання чоловічого та жіночого.

5. Проблема статі в психоаналізї. З.Фрейд: стать як основа формування фундаментальних комплексів людської психіки - Едіпа та Електри. К.Юнг: архетип Анімуса (чоловічості, духу) та Аніми (жіночості, душі). Е.Фромм: психологічні корені патрiархальної та матрiархальної культур.

6.Вчення С. Бем про андрогiнiю, яка визначає людей, що поєднують в собi як чоловiчi так i жiночi психологiчнi i соцiальнi якостi.

7. Р. Мей: проблема статi в контекстi взаємодії любовi та волi у внутрішньому світі особистості. 

8. К. Гiллiган: головна моральна проблема чоловiкiв у захистi прав на самореалiзацiю, фундаментальна моральна проблема жiнок - збереження взаємовiдносин.

9. М.Фуко: чоловіча історія як історія фактів, жіноча історія як історія подій.

10. Н.Хамітов: люди-туги та люди-нудьги.

 

Рекомендована література:

 

1.      Бердяев Н.  Эрос и личность. Философия пола и любви. – М., 1989.

2.      Вейнингер О. Пол и характер. – М. 1992. – 480 с.

3.      Гиллиган К. Иным голосом. Психологическая теория и развитие женщин // Этическая мысль’1991. – М., 1992. – С. 352-371.

4.      Крилова С.А. Андрогін-аналіз // Хамітов Н., Крилова С. Філософський словник. Людина і світ. – К., 2006. – 308 с.

5.      Крилова С.А. Стать та любов: від гендерної рівності до гендерного партнерства. // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., N1, 2004. – С. 21-26.

6.      Менегетти А. Женщина третьего тысячелетия. – М., 2002. – 256 с.

7.      Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – К., 1994.

8.      Платон. Пир. Собр.соч в 4 т., Т 2. С. 280-311.

9.      Розанов В. Люди лунного света. -  М., 1990. – 304 с.

10.  Сольвьев В. Смысл любви. – М., 1997.

11.  Фромм Э. Искусство любить // Душа человека. – М., 1992. – С. 110-175.

12.  Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь: человек и мир. – К., 2006.

13.  Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К., - М., 2002.

14.  Хамитов Н. Философия. Бытие. Человек. Мир  – К., 2006.

15.  Хамитов Н. Філософія статі: прояснення предмета.  // Філософ-

16.  ська думка. – К.,  2001. -  № 6. – С.45-55.

17.  Хамитов Н. Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого. // Філософія. Світ людини. – К.: Либідь, 2003. – 432 с. – С.264-280.

 

   

Тема 3. Історія шлюбно-сімейної проблематики у вітчизняній та зарубіжній соціології та основні поняття соціології сім’ї

1.      Розвиток уявлень про сім’ю у філософії, етиці, педагогіці.

2.      Проблематика шлюбу та сім’ї в класичній соціологічній теорії.

3.      Початки соціології сім’ї в Росії ХІХ ст. Полеміка навколо поняття радянської сім’ї 20-30х років.

4.      Специфіка соціологічних досліджень сімейно-шлюбних відносин у вітчизняній науці 60-80х роках (Харчев, Голод, Мацковський).

5.      Соціологія сім’ї в Європі та Америці у ХХст.

6.      Стан досліджень з сімейної проблематики в Україні та СНД сьогодні.

7.      Науковий дискурс сучасної соціології сім’ї.

8.       Соціологія сім’ї як галузева соціологічна теорія, міжгалузеві та міждисциплінарні зв’язки.

9.       Понятійний апарат соціології сім’ї: сім’я, шлюб, статусно-рольова структура сім’ї, егалітарна та патріархатна сім’я, функції сім’ї, молода сім’я, кризи сім’ї, вибір партнера, неповна сім’я, батьківство, полі- моногамія, гетеро- гомосексуальність.

10.   Демографічні показники: демографічний перехід, шлюбність, розлучуваність, дітність, народжуваність в шлюбі та поза шлюбом, сімейний склад населення, репродуктивні та сімейні установки.

 

Рекомендована література:

 

1.      Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи: Учебник. М.: Изд-во МГУ, Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996.

2.      Арутюнян М.Ю. О распределении обязанностей в семье и отношения между супругами // Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С. Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, 1987.

3.      Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях. - К.: Логос, 2000.

4.      Беккер Г Выбор партнера на брачных рынках // THESIS. - 1994. - 6.

5.      Бовуар, Симона де. Друга стать. - У двох томах, К.: Основи, 1994-95.

6.      Вольфсон С.Я. Социология брака и семьи. Минск: БГУ, 1929.

7.      Вопросы личности супругов и качества семьи (Проблемы семьи—VI) / Отв. ред. Э.Тийт. Тарту: Типография ТГУ, 1984.

8.      Ганицкая О.А., Грацианская Н.Н., Кашуба М.С. и др. Современная семья у народов зарубежной Европы: Опыт этносоциального исследования / РАН Институт этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая. - М: Наука, 1993.

9.      Голод С. И. Будущая семья: какова она? М.: Знание, 1990.

10.  Голод С.И., КлецинА.А. Состояние и перспективы развития семьи: теоретико-типологический анализ: Эмпирическое обоснование. СПб.: СПб. филиал ИС РАН, 1994.

11.  Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. - Л.: Знание, 1990.

12.  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. - К., 2001.

13.  Золотухина М.В. Мир американской семьи. - М: Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая, 1999.

14.  Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз): [монографія] / С. Крилова. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.

15.  Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М.: Наука, 1989.

16.  Мілет Кейт Сексуальна політика / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.

    

 

 

Тема 4. Сім’я: еволюція та історичні типи

1.      Антропологічні та етнографічні описи форм співжиття та зародження сім’ї.

2.      Класики марксизму про еволюцію сімейних відносин в умовах різних суспільно-економічних формацій, роль праці М.М.Ковалевського "Начерк походження і розвитку сім’ї та власності". Історичні етапи розвитку радянського суспільства та еволюція сім’ї, модель "радянської сім’ї".

3.      Концепція історичних типів сімейних відносин С.Голода: патріархатни (традиційний), дітоцентриський (модерний), подружній (постмодерний).

4.      Розмаїття моделей сім’ї у різних культурах, вплив релігіного та політичного фактору.

5.      Матріархальна, патріархальна сім’я.

6.      Нуклерна та складна сім’я.

7.      Моногамія та полігамія у часі та просторі.

 

 

 

 

Рекомендована література:

 

1.          Народонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.Г. Меликьян. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.

2.          Отец в современной семье / Отв. ред. Н.Я.Соловьев. Сост. С.Рапопорт. Вильнюс: ИФСиП АНЛитССР, 1988.

3.          Про становище сімей в Україні. - К: НФК Студцентр,1999.

4.          Развитие современной семьи: (Социальные, демографические и правовые аспекты) / Отв. ред. А.Рошка. Кишинев: Штиинца, 1990.

5.          Римашевская Н., Ванной Д., Маліыева М. и др. Окно в Русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году. - М.: Academia, 1999.

6.           Ружже В.Л., Елисеева И.И., Кадибур Т. С. Структура и функции семейных групп. М.: Финансы и статистика, 1983.

7.          Седельников С.С. Социальные последствия разводов: (Обзор литературы) // Становление брачно-семейных отношений / Редкол. М.С.Мацковский и др. М.: ИСИ АН СССР, 1989.

8.           Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С.Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1987.

9.          Семья и формирование личности / Ред. А.А.Бодалев. М.: НИИОП АПН СССР, 1981.

10.      Семья на пороге третьего тысячелетия. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1995.

11.      Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України. - К.: Академпрес, 1998.

 

 

Тема 5. Соціальний інститут шлюбу

1.          Характеристика шлюбу як соціального інституту, здійснення регуляції та контролю відтворення фізичних та соціальних характеристик населення.

2.          Взаємодія сім’ї з іншими соціальними інститутами та організаціями: сім’я та заклади виховання і освіти, сфера послуг, сімейна політика держави, працедавців та профспілок.

3.          Основні функції сім’ї в суспільстві: репродуктивна, виховна, господарсько-побутова, матеріально-економічна, дозвільна, сексуальна. Домогосподарство.

4.          Взаємозв’язок способу життя сім’ї та суспільства в цілому. Сім’я в механізмах трансляції культури. Рід, родичання, походження.

5.          Сім’я як джерело соціального та культурного капіталів.

 

 

 

 

 

Рекомендована література:

 

1.          Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи: Учебник. М.: Изд-во МГУ, Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996.

2.          Арутюнян М.Ю. О распределении обязанностей в семье и отношения между супругами // Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С. Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, 1987.

3.          Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях. - К.: Логос, 2000.

4.          Беккер Г Выбор партнера на брачных рынках // THESIS. - 1994. - 6.

5.          Бовуар, Симона де. Друга стать. - У двох томах, К.: Основи, 1994-95.

6.          Вольфсон С.Я. Социология брака и семьи. Минск: БГУ, 1929.

7.          Голод С. И. Будущая семья: какова она? М.: Знание, 1990.

8.          Голод С.И., КлецинА.А. Состояние и перспективы развития семьи: теоретико-типологический анализ: Эмпирическое обоснование. СПб.: СПб. филиал ИС РАН, 1994.

9.          Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. - Л.: Знание, 1990.

10.      Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. - К., 2001.

11.     Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз): [монографія] / С. Крилова. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.

12.      Мілет Кейт Сексуальна політика / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.

 

  Тема 6. Сім’я як мала соціальна група

1.      Мікроаналіз сім’ї, дослідження повсякденності, фонових практик, підтверджуючих ритуалів.

2.      Статусно-рольова структура сім’ї. На перехресті приватного та публічного. Соціально-психологічний клімат сім’ї.

3.      Субкультура сім’ї, ціннісні та міжпоколінні конфлікти.

4.      Емоційні та духовні відносини подружжя. Індивідуальне vs родинне. Якість шлюбу, задоволення шлюбом.

5.      Стабільність шлюбу та сім’ї, сімейні конфлікти та кризи.

6.      Перехід до нуклеарної сім’ї.

7.      Проблематика дитинства в соціології.

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література:

 

1.      Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи: Учебник. М.: Изд-во МГУ, Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996.

2.      Арутюнян М.Ю. О распределении обязанностей в семье и отношения между супругами // Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С. Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, 1987.

3.      Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях. - К.: Логос, 2000.

4.      Беккер Г Выбор партнера на брачных рынках // THESIS. - 1994. - 6.

5.      Бовуар, Симона де. Друга стать. - У двох томах, К.: Основи, 1994-95.

6.      Вольфсон С.Я. Социология брака и семьи. Минск: БГУ, 1929.

7.      Голод С. И. Будущая семья: какова она? М.: Знание, 1990.

8.      Голод С.И., КлецинА.А. Состояние и перспективы развития семьи: теоретико-типологический анализ: Эмпирическое обоснование. СПб.: СПб. филиал ИС РАН, 1994.

9.      Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. - Л.: Знание, 1990.

10.  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. - К., 2001.

11.  Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз): [монографія] / С. Крилова. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.

12.   Мілет Кейт Сексуальна політика / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.

 

 

    Тема 7. Етапи формування шлюбно-сімейних відносин і            життєві цикли сім’ї

1.       Статеве виховання дітей та підлітків.

2.       Міжстатеві відносини та установки молоді.

3.       Джерела формування уявлень та стереотипів про сімейні відносини.

4.       Формування сім’ї: вибір соціокультурної моделі сім’ї, залицяння, стратегії вибору шлюбного партнера та його ідеальний образ, легалазація сімейних відносин (реєстрація шлюбу, шлюбний контракт).

5.       Життєві цикли сім’ї: утворення сім’ї, початок дітонародження, закінчення дітонародження, пусте гніздо, припинення існування сім’ї.

6.       Загальні характеристики сімейного складу населення.

 

 

 

Рекомендована література:

 

1.      Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз): [монографія] / С. Крилова. – Ніжин, Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.

2.      Крилова С.А. Краса в контексті статі та гендеру / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Вип. 51.– С. 231–245.

3.       Крилова С.А. Феномен гламурності в сучасному суспільстві: екзистенційні та соціокультурні аспекти / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Вип. 43. – С. 273–280.

4.       Крилова С. Краса / С. Крилова // Н. Хамітов, С. Крилова Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури. – 2007. – С Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи: Учебник. М.: Изд-во МГУ, Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996.

5.      Арутюнян М.Ю. О распределении обязанностей в семье и отношения между супругами // Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С. Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, 1987.

6.      Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях. - К.: Логос, 2000.

7.      Беккер Г Выбор партнера на брачных рынках // THESIS. - 1994. - 6.

8.      Бовуар, Симона де. Друга стать. - У двох томах, К.: Основи, 1994-95.

9.      Вольфсон С.Я. Социология брака и семьи. Минск: БГУ, 1929.

10.  Голод С. И. Будущая семья: какова она? М.: Знание, 1990.

11.  Голод С.И., КлецинА.А. Состояние и перспективы развития семьи: теоретико-типологический анализ: Эмпирическое обоснование. СПб.: СПб. филиал ИС РАН, 1994.

12.  Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. - Л.: Знание, 1990.

13.  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. - К., 2001.

 

                                 

    Тема 8. Гендерний аналіз сімейних ролей

1.      Теоретичні засади гендерного аналізу сім’ї.

2.      Феміністична критика сімейних відносин.

3.      Ролі та обов’язки в сім’ї.

4.      Голова сім’ї, "авторитет" чоловіка.

5.      Хатня праця, "подвійна зайнятість", дітонародження, догляд і виховання дітей та проблеми вільного часу і самореалізації жінки.

6.      Патріархатна та егалітарна сім’я.

7.      Батьківство та материнство як соціокультурні конструкти - їх варіації у сучасному суспільстві.

8.      Формування гендерної ідентичності в сім’ї.

9.      Плідні та неплідні моделі сім’ї.

10.  Авторитарні та гуманістичні стосунки у сім’ї. 

11.  Спілкування у подружньому житті та проблема сумісності.

12.  Сексуальні стосунки в сімї.

13.  Етика стосунків батьків та дітей.

14.  Гендерна рівність.

15.  Гендерне партнерство як взаємна повага й продуктивна взаємодія чоловіка та жінки.

 

Рекомендована література:

 

1.      Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство

         (соціально-   філософський аналіз): [монографія] / С. Крилова. –                                             Ніжин, Аспект-   Поліграф, 2011. – 344 с.

2.      Крилова С.А. Краса в контексті статі та гендеру / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Вип. 51.– С. 231–245.

3.       Крилова С.А. Феномен гламурності в сучасному суспільстві: екзистенційні та соціокультурні аспекти / С.А. Крилова // Гілея (науковий вісник): [зб. наук. праць] / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2011. – Вип. 43. – С. 273–280.

4.       Крилова С. Краса / С. Крилова // Н. Хамітов, С. Крилова Філософський словник: людина та світ. – К., КНТ, Центр учбової літератури. – 2007. – С Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи: Учебник. М.: Изд-во МГУ, Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996.

5.      Арутюнян М.Ю. О распределении обязанностей в семье и отношения между супругами // Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С. Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, 1987.

6.      Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях. - К.: Логос, 2000.

7.      Беккер Г Выбор партнера на брачных рынках // THESIS. - 1994. - 6.

8.      Бовуар, Симона де. Друга стать. - У двох томах, К.: Основи, 1994-95.

9.      Вольфсон С.Я. Социология брака и семьи. Минск: БГУ, 1929.

10.  Голод С. И. Будущая семья: какова она? М.: Знание, 1990.

11.  Голод С.И., КлецинА.А. Состояние и перспективы развития семьи: теоретико-типологический анализ: Эмпирическое обоснование. СПб.: СПб. филиал ИС РАН, 1994.

12.  Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. - Л.: Знание, 1990.

13.  Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. - К., 2001.

14.  Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.,1990.

15.   Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений / Н. Хамитов, С. Крылова. – К.: КНТ, 2007. – 256 с.

 

6. Організація самостійної роботи студентів

 

1.           Реферат.

(Дана форма самостійної  роботи відображує можливість студентів не лише переказувати чужі думки, а й висловлювати власні. Ця форма передбачає й критичний  аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок. 10 балів).

1 робота за семестр.

2.           Аналіз  твору мистецтва: роману, віршів, кінофільму тощо.

(Виконуючи цю роботу, студент аналізує антропологічні проблеми того чи іншого твору мистецтва. Обсяг – 5 сторінок.

5 балів). 

2 роботи за семестр.

3.           Творча робота (есе) на вільну тему.

(При виконанні даної роботи, студент  не лише в теоретичній, а й в образній формі виражає своє ставлення до тої чи іншої антропологічної проблеми.  2 роботи за семестр.

4.      Написання наукової роботи та виступ з нею на конференції.

(15-18 сторінок. Робота повинна включати в себе план, вступ, 2 частини, висновки та літературу. 15 балів).

1 робота в кінці семестру.

 

 

Теми рефератів

 

1.      Проблема статі та сім’ї в психоаналізі.

2.      З.Фрейд: стать як основа формування фундаментальних комплексів людської психіки - Едіпа та Електри.

3.      К.Юнг: архетип Анімуса (чоловічості, духу) та Аніми (жіночості, душі).

4.      Е.Фромм: психологічні корені патрiархальної та матрiархальної культур.

5.      Вчення С. Бем про андрогiнiю, яка визначає людей, що поєднують в собi як чоловiчi так i жiночi психологiчнi i соцiальнi якостi.

6.      Р. Мей: проблема статi в контекстi взаємодії любовi та волi у внутрішньому світі особистості.

7.      М.Фуко: чоловіча історія як історія фактів, жіноча історія як історія подій.

8.      Культур-антропологія статі: аналіз ролевої символіки чоловічого та жіночого в різних культурах - передусім у мистецтві та міфології.

9.      Психоантропологія статі та сім’ї : дослідження колізій та гармонії екзистенційної та психологічної статі, їх взаємообумовленість.

10.  Проблема інфантильності та зрілості чоловіка і жінки як центральна для психоантропології статі.

11.  Гендерна антропологія: напрям філософії статі, в якому досліджується процес переходу екзистенційного та психологічного виявів статі у соціальний.

12.  Футурологія статі як моделювання можливих трансформацій статевих ролей та стратегій на рівні особистості і соціуму.

13.  Феномени штучного запліднення й клонування: психологічні, екзистенційні й моральні проблеми.

14.  Гендерні теорії.

 

 

7. Індивідуальна робота студентів

      Наукова робота

(Працюючи над науковою роботою, студент повинен самостійно показати актуальність проблеми та сформулювати новизну власного підходу,  використавши не менше чотирьох  джерел. Обсяг – 15-20  сторінок.

15  балів).

1 робота за семестр та її захист на конференції.

     Робота  складається з таких частин:

·        План

·        Вступ. (Вказується актуальність проблеми, мета та завдання, які ставляться студентом). 2 - 3 стор.

·        Перший розділ. (Розглядаються 4 - 5  концепцій щодо цієї проблеми та їх критичний аналіз). 4 - 5 стор.

·        Другий розділ. (В цьому розділі ілюструється   власна концепція студента  та творче бачення проблеми). 5 - 6 стор.

·        Висновки. (Робляться висновки дослідження та показуються перспективи розвитку проблеми). 2 - 3 стор.

·        Список літератури, що використана при написанні роботи. (Складається в алфавітному порядку з указанням реквізитів видання).  7 – 10 джерел.

 

 

Приблизна тематика наукових робіт

до  студентської  науково-практичної  конференції

 

1.      Краса як проблема соціології статі та сім’ї.

2.      Стереотипи і архетипи жіночої краси.

3.      Чоловіча краса: так та проти.

4.      Протиставлення духовного і плотського у закріпленні на структурах статі.

5.      Краса і стать: психологічні й соціологічні виміри.

6.      Чоловіча та жіноча дружба.

7.      Патріархальне ставлення до жінки і його подолання.

8.      Проблема рівності чоловіка і жінки.

9.      Маскулінізація жінок та фемінізація чоловіків у сучасному світі.

10.  Феномен штучного запліднення: за і проти.

11.  Проблема андрогінізму в соціології статі.

 1. Жінки в науці, вищій школі, культурі, політиці.
 2. Жінки – адвокати, лікарі, інженери та представниці інших традиційно чоловічих професій.
 3. Соціальний контекст участі жінок у науковому, громадському житті суспільства.

15.  Особливість розподілу жінок та чоловіків за сферами у культурі, та економіці.

 1. Нові форми репрезентації фемінності та маскулінності.

17.  Мачизм – поширеність та прояви у різних культурах.

18.  Соцалізаційні джерела маскулінності (підліткові субкультури, армія)

19.    Соціологія сексу: відносини між статями і статеві відносини.

 1. Відкриття сексуальності.
 2. Легітимізація сексуальних меншин.
 3. Соціальні аспекти формування жіночої та чоловічої сексуальності.
 4. Насильство як проблема гендерної культури.
 5. Сексуальне насильство.
 6. Феномен проституції.
 7. Проблема торгівлі жінками.

27.  Патерналізм та інфантильність гендерних образів пострадянських суспільств.

28.  Поширення традиційних та радикальних гендерних уявлень через ЗМІ.

 1. Сексизм у текстах мас-медіа, методи дослідження.

30.  Гендерна структурація аудиторії газет і преси.

 1. Аксіологія людського тіла у сучасній культурі.
 2. Репресія через тілесність в Європейській історії (М. Фуко)
 3. Концепції тіла у філософському та соціологічному дискурсі.
 4. Родина Ш-го тисячоліття.
 5. Домінантна, відчужена та партнерська моделі сімї.
 6. “Люди-туги” та “люди-нудьги”: проблема сумісності чоловіка та жінки.
 7. Е. Тоффлер: біологічні батьки та батьки-профі.
 8. Родина без дітей: так та проти.
 9. Феномен родини з одним батьком.
 10. Виховання хлопця в родині.
 11. Виховання дівчини в сімї.
 12. Родина майбутнього.

 

8. Методика активації навчального процесу

 

1. З метою активізації процесу навчання пропонується метод креативної дискусії під час лекцій та семінарських занять. Це розвиває творчі здібності  студентів, а також вдосконалює здатність до аналізу, порівняння та аргументування своєї точки зору.

2. Ефективною є  робота за методикою  “альтернативних груп”. Викладач пропонує питання з актуальної проблеми,  члени однієї  групи знаходять аргументи “за”, члени другої групи – “проти”. Наприкінці робиться резюме лідерами кожної групи. Викладач пропонує свій висновок.

3. Цікавим методом активізації процесу навчання є перегляд документальних  фільмів та їх обговорення. Фільми підбираються за темами програми.

 

 

9. Система поточного і підсумкового контролю

 

 

Модуль

Контроль знань

 

Кількість балів

Мод.1

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

25

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

15

Модульна контрольна робота

10

Всього за 1 модуль                                                      50

Мод.2

 

 

Поточний контроль (робота на семінарських  заняттях)

20

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних  завдань)

15

Модульна контрольна робота

15

Всього за 2 модуль                                                     50

Всього за семестр                                                    100

 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і підсумкового контролю та іспиту (заліку).

Позитивна оцінка ставиться за умови, якщо студент набрав від 60 до 100 балів відповідно до шкали оцінювання знань.

Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, то він складає іспит чи залік, які оцінюються до 25 балів.

Студент, який набрав від 0 до 34 балів, може подати на ім’я декана заяву на повторне вивчення дисципліни і скласти іспит чи залік.

Ліквідація академзаборгованості здійснюється у відповідності із встановленим Вченою радою Академії порядком.

 

 

 

 

 

Оцінювання знань студентів проводиться за національною  шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

 

Рейтингові бали за шкалою Академії

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення оцінки

90 – 100

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

 

82 – 89

 

 

 

Добре

В

Вище середнього рівня з кількома помилками

75 – 81

С

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

67 – 74

 

 

 

Задовільно

(зараховано)

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

60 – 66

Е

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

35 – 59

Незадовільно

(не зараховано)

FX

З можливістю повторного складання

1 – 34

F

З обов’язковим повторним курсом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до заліку

 

Соціологія  статі та сім’ї  як соціологічна дисципліна, її сутність та зміст.

Екзистенційна стать як основний предмет філософії та соціології статі. Соціологія статі як галузь соціологічного знання, що досліджує соціальну стать у її єдності з іншими виявами статі екзистенційну, біологічну та психологічну.

Соціальна метаантропологія як сучасна методологія соціології статі, що виходить за межi маскулiноцентризму з його владними метанаративами.

Стать як результат розриву i втрати первинної андрогiнної цiлiсностi (Платон).

Ф.Нiцше: стать у контексті трансформації людини у Надлюдину та "любові до Далекого".

О. Вейнiнгер: особистість як поєднання чоловічих  і жіночих рис.

В.Розанов: iдея третьої статi.

М. Бердяєв: андрогінізм як духовно-творче єднання чоловічого та жіночого.

Проблема статі в психоаналізї. З.Фрейд: стать як основа формування фундаментальних комплексів людської психіки - Едіпа та Електри. К.Юнг: архетип Анімуса (чоловічості, духу) та Аніми (жіночості, душі). Е.Фромм: психологічні корені патрiархальної та матрiархальної культур.

Вчення С. Бем про андрогiнiю, яка визначає людей, що поєднують в собi як чоловiчi так i жiночi психологiчнi i соцiальнi якостi.

Р. Мей: проблема статi в контекстi взаємодії любовi та волi у внутрішньому світі особистості. 

К. Гiллiган: головна моральна проблема чоловiкiв у захистi прав на самореалiзацiю, фундаментальна моральна проблема жiнок - збереження взаємовiдносин.

М.Фуко: чоловіча історія як історія фактів, жіноча історія як історія подій.

Н.Хамітов: люди-туги та люди-нудьги.

Розвиток уявлень про сім’ю у філософії, етиці, педагогіці.

Проблематика шлюбу та сім’ї в класичній соціологічній теорії.

Початки соціології сім’ї в Росії ХІХ ст. Полеміка навколо поняття радянської сім’ї 20-30х років.

Специфіка соціологічних досліджень сімейно-шлюбних відносин у вітчизняній науці 60-80х роках (Харчев, Голод, Мацковський).

Соціологія сім’ї в Європі та Америці у ХХст.

Стан досліджень з сімейної проблематики в Україні та СНД сьогодні.

Науковий дискурс сучасної соціології сім’ї.

Соціологія сім’ї як галузева соціологічна теорія, міжгалузеві та міждисциплінарні зв’язки.

Понятійний апарат соціології сім’ї: сім’я, шлюб, статусно-рольова структура сім’ї, егалітарна та патріархатна сім’я, функції сім’ї, молода сім’я, кризи сім’ї, вибір партнера, неповна сім’я, батьківство, полі- моногамія, гетеро- гомосексуальність.

Демографічні показники: демографічний перехід, шлюбність, розлучуваність, дітність, народжуваність в шлюбі та поза шлюбом, сімейний склад населення, репродуктивні та сімейні установки.

Антропологічні та етнографічні описи форм співжиття та зародження сім’ї.

Класики марксизму про еволюцію сімейних відносин в умовах різних суспільно-економічних формацій, роль праці М.М.Ковалевського "Начерк походження і розвитку сім’ї та власності". Історичні етапи розвитку радянського суспільства та еволюція сім’ї, модель "радянської сім’ї".

Концепція історичних типів сімейних відносин С.Голода: патріархатни (традиційний), дітоцентриський (модерний), подружній (постмодерний).

Розмаїття моделей сім’ї у різних культурах, вплив релігіного та політичного фактору.

Матріархальна, патріархальна сім’я.

Нуклерна та складна сім’я.

Моногамія та полігамія у часі та просторі.

Характеристика шлюбу як соціального інституту, здійснення регуляції та контролю відтворення фізичних та соціальних характеристик населення.

Взаємодія сім’ї з іншими соціальними інститутами та організаціями: сім’я та заклади виховання і освіти, сфера послуг, сімейна політика держави, працедавців та профспілок.

Основні функції сім’ї в суспільстві: репродуктивна, виховна, господарсько-побутова, матеріально-економічна, дозвільна, сексуальна. Домогосподарство.

Взаємозв’язок способу життя сім’ї та суспільства в цілому. Сім’я в механізмах трансляції культури. Рід, родичання, походження.

Сім’я як джерело соціального та культурного капіталів.

Мікроаналіз сім’ї, дослідження повсякденності, фонових практик, підтверджуючих ритуалів.

Статусно-рольова структура сім’ї. На перехресті приватного та публічного. Соціально-психологічний клімат сім’ї.

Субкультура сім’ї, ціннісні та міжпоколінні конфлікти.

Емоційні та духовні відносини подружжя. Індивідуальне vs родинне. Якість шлюбу, задоволення шлюбом.

Стабільність шлюбу та сім’ї, сімейні конфлікти та кризи.

Перехід до нуклеарної сім’ї.

Проблематика дитинства в соціології.

Статеве виховання дітей та підлітків.

Міжстатеві відносини та установки молоді.

Джерела формування уявлень та стереотипів про сімейні відносини.

Формування сім’ї: вибір соціо-культурної моделі сім’ї, залицяння, стратегії вибору шлюбного партнера та його ідеальний образ, легалазація сімейних відносин (реєстрація шлюбу, шлюбний контракт).

Життєві цикли сім’ї: утворення сім’ї, початок дітонародження, закінчення дітонародження, пусте гніздо, припинення існування сім’ї.

Загальні характеристики сімейного складу населення.

Теоретичні засади гендерного аналізу сім’ї.

Феміністична критика сімейних відносин.

Ролі та обов’язки в сім’ї.

Голова сім’ї, "авторитет" чоловіка.

Хатня праця, "подвійна зайнятість", дітонародження, догляд і виховання дітей та проблеми вільного часу і самореалізації жінки.

Патріархатна та егалітарна сім’я.

Батьківство та материнство як соціокультурні конструкти - їх варіації у сучасному суспільстві.

Методологія та методика дослідженя сім’ї та шлюбності.

Особливості вивчення інтимних сторін подружніх стосунків.

Використання біографічного, щоденникового, панельних методів, сімейних архівів, хронік, життєписів, проективних тестів.

Застосування статистичних та демографічних даних.

 

 

                                        10.  Загальний список літератури

 

1.    Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи: Учебник. М.: Изд-во МГУ, Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996.

2.    Арутюнян М.Ю. О распределении обязанностей в семье и отношения между супругами // Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С. Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, 1987.

3.    Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях. - К.: Логос, 2000.

4.    Беккер Г Выбор партнера на брачных рынках // THESIS. - 1994. - 6.

5.    Бовуар, Симона де. Друга стать. - У двох томах, К.: Основи, 1994-95.

6.    Вольфсон С.Я. Социология брака и семьи. Минск: БГУ, 1929.

7.    Вопросы личности супругов и качества семьи (Проблемы семьи—VI) / Отв. ред. Э.Тийт. Тарту: Типография ТГУ, 1984.

8.    Ганицкая О.А., Грацианская Н.Н., Кашуба М.С. и др. Современная семья у народов зарубежной Европы: Опыт этносоциального исследования / РАН Институт этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая. - М: Наука, 1993.

9.    Голод С. И. Будущая семья: какова она? М.: Знание, 1990.

10.Голод С.И., КлецинА.А. Состояние и перспективы развития семьи: теоретико-типологический анализ: Эмпирическое обоснование. СПб.: СПб. филиал ИС РАН, 1994.

11.Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. - Л.: Знание, 1990.

12.Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. - К., 2001.

13.Золотухина М.В. Мир американской семьи. - М: Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая, 1999.

14.Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М.: Наука, 1989.

15.Мілет Кейт Сексуальна політика / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.

16.Народонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.Г. Меликьян. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.

17.Отец в современной семье / Отв. ред. Н.Я.Соловьев. Сост. С.Рапопорт. Вильнюс: ИФСиП АНЛитССР, 1988.

18.Про становище сімей в Україні. - К: НФК Студцентр,1999.

19.Развитие современной семьи: (Социальные, демографические и правовые аспекты) / Отв. ред. А.Рошка. Кишинев: Штиинца, 1990.

20.Римашевская Н., Ванной Д., Маліыева М. и др. Окно в Русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году. - М.: Academia, 1999.

21.Ружже В.Л., Елисеева И.И., Кадибур Т. С. Структура и функции семейных групп. М.: Финансы и статистика, 1983.

22.Седельников С.С. Социальные последствия разводов: (Обзор литературы) // Становление брачно-семейных отношений / Редкол. М.С.Мацковский и др. М.: ИСИ АН СССР, 1989.

23.Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С.Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1987.

24.Семья и формирование личности / Ред. А.А.Бодалев. М.: НИИОП АПН СССР, 1981.

25.Семья на пороге третьего тысячелетия. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1995.

26.Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України. - К.: Академпрес, 1998.

27.Соціально-демографічна ситуація у М.Києві в умовах переходу до ринкової економіки (1989-1999). - К.: Управління у справах сім’ї та молоді Київської міської держадміністрації, Інститут економіки НАН України, 1999.

28.Социология семьи. Частично аннотированный библиографический указатель литературы за 1980-2000 годы/ Отв.ред. В.Г. Городяненко. - Днепропетровск: ДНУ, 2001.

29.Судьбы людей: Россия ХХ век. Биографии семей как объект социологического исследования. - М.: Ин-т социологии РАН, 1996.

30.Сысенко В.А. Супружеские конфликты. М.: Финансы и статистика, 1983.

31.  Крылова С., Хамитов  Н. Психология  красивой женщины. – М., Х.,  2004. – 253  с.

32.  Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь: человек и мир. – К., 2006.

33.  Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – К., - М., 2002.

34.  Хамитов Н. Філософія статі: прояснення предмета.  // Філософ-

ська думка. – К.,  2001. -  № 6. – С.45-55.

35.Хамитов Н. Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого. // Філософія. Світ людини. – К.: Либідь, 2003. – 432 с.

36. Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений / Н. Хамитов, С. Крылова. – К.: КНТ, 2007. – 256 с.. – С.264-280.

37. Человек после развода / Отв. ред. Н.Соловьев. Сост. С.Рапопорт. Вильнюс: ИФСиП АН Лит.ССР, ССА, 1985.

                               Додаткова література до курсу

1.    Адольф В.А. и др. Семья и брак в прошлом и настоящем. 2-е изд. М.: Современные проблемы, 1927.

2.    Актуальные вопросы семьи и воспитания / Сост. С.С. Рапопорт и др. Вильнюс: ИФСиП АН Лит. ССР, 1983.

3.    Аннотированная библиография по проблемам сексуальности (1960-е первая половина 1990-х гг.) /Отв. ред. С. И. Голод. С.-Петербург: СПб. филиал Института социологии РАН, 1995.

4.    Аннотированная библиография по проблемам семьи (1981—1990 гг.) / Отв. ред. С.И.Голод. М.:ИС РАН, 1993.

5.    Антонов А.И. Социология рождаемости. М.: Статистика, 1980.

6.    Антонов А.И., Борисов В.А. Кризис семьи и пути его преодоления. М,: ИС АН СССР, 1990.

7.    Арутюнян М.Ю. Особенности семейного взаимодействия в городских семьях с различным распределением бытовых ролей. Автореф. дис... канд. филос. наук. М.: ИСИ АН СССР, 1984.

8.    Ачильдиева Е.Ф. Методические аспекты социально-демографических исследований стабильности брака. Автореф. дис... канд. экон. наук. М.: ИСИ АН СССР, 1984.

9.    Васильева Э.К. Образ жизни городской семьи. М.: Финансы и статистика, 1981.

10.Вольфсон С.Я. Семья и брак в их историческом развитии. М.: Соцэкгиз, 1937.

11.Вопросы функционирования семьи: Проблемы семьи / Ред. Э.Тийт. Тарту: ТГУ, 1988.

12.Гельман И. Половая жизнь современной молодежи: (Опыт социально-биологического обследования.) М.—Л.: Месполиграф, 1923.

13.Голод С.И. ХХ век и тенденции сексуальных отношений в России. - СПб.: Алетея, 1996

14.Голод С.И. Будущая семья: какова она?: (Социально-нравственный аспект). М.: Знание, 1970.

15.Голод С.И. Вопросы семьи и половой морали в дискуссиях 20-х гг. // Марксистская этическая мысль в СССР (20-е первая половина 30-х гг.): Очерки / Под ред. О.П.Целиковой, Р.В.Петропавловского. М.: ИФ АН СССР, 1989.

16.Голод С.И. Стабильность семьи: Социологический и демографический аспекты. Л.: Наука, 1984.

17.Гурко Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи // Социологические исследования. 1982, № 2.

18.Детность семьи: вчера, сегодня, завтра / Ред. Л.Л. Рыбакове кий. М.: Мысль, 1986.

19.Дудченко О.Н. О противоречиях в жизнедеятельности современной семьи // Социальный потенциал семьи / Ред. А.И.Антонов. М.: ИС АН СССР, 1988.

20.Дудченко О.Н., Мытиль А.В. и др. Судьба семьи судьба человечества // Проблемы родительства и планирования семьи / Ред. А.И.Антонов. М.: ИС РАН, 1992.

21.Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы / Отв. ред. А.И.Антонов. М.: Наука, 1990.

22.Заикина Т.А. Основные направления и методы регулирования брачно-семейных отношений: Опыт социологического анализа: Автореф. дис... канд. филос. наук. М.: ИСИАНСССР, 1988.

23.Исследования по качеству брака: (Проблемы семьи—VI) / Отв. ред. Э.М.Тийт. Тарту: Типография ТГУ, 1982.

24.Каптерев П. Развитие семейных чувствований в связи с историей семьи // Образование. 1899, №1,2.

25.Каутский К. Размножение и развитие в природе и обществе / Под ред. Д.Б.Рязанова. М.,1923.

26.Каценбоген С.З. Спорные вопросы генеономии // Труды Белорусского государственного университета. 1923, № 4—5.

27.Ковалев К.Н. Историческое развитие быта женщины, брака и семьи: (Объяснительный текст к альбому того же названия). М.: Прометей, 1931.

28.Ковалевский М.М. Происхождение семьи, рода, племени, собственности, государства и религии: (Итоги науки в теории и практике. Т. 3.) СПб.: Мир, 1914.

29.Колбановский В.Н. Любовь, брак и семья в социалистическом обществе. М.: Правда, тип. им. Сталина, 1948.

30.Коллонтай А.М. Семья и коммунистическое государство. М.: Коммунист, 1918.

31.Коллонтай А.М. Тезисы о коммунистической морали в области брачных отношений // Коммунистка. 1921, № 12—13.

32.Кочетов А.И. Начала семейной жизни. Минск: Полымя, 1989.

33. Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз): [монографія] / С. Крилова. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.

34.Лаптенок С.Д. Советская семья: социально-этические проблемы. Минск: Беларусь, 1985.

35.Левин Б.М.. Петрович М.В. Экономическая функция семьи. М.: Финансы и статистика, 1984.

36.Лифанов М.И. Советская семья и дальнейшее ее укрепление. Л.: Всесоюзн. об-во по распространению полит, и научн. знаний, Ленингр. отд., 1954.

37.Лифшиц Я.И. Брак и семья. Харьков: Научная мысль, 1927.

38.Люблинский П. И. Методика социального обследования детства. М.—Л.. 1928.

39.Малярова Н.В. Роль конфликта в функционировании семейной системы // Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С.Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1987.

40.Мацковский М.С., Ермакова О.В. Тенденции изменения тематики исследований по социологии семьи: (Анализ вторичной информации) // Социологические исследования. 1976, № 4.

41.Методические программы и методики исследований брака и семьи: (Программы и методики исследований брака и семьи) / Отв. ред. М.С.Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1986.

42.Мокеров И.П., Кузьмин А.И. Экономико-демографическое развитие семьи. М.: Наука,1990.

43.Мюллер-Лиэр Ф. Формы брака, семьи и родства. М.: тип. П. Г. Дауге, 1913. Научно-исследовательскому институту семьи пять лет / Авторы-составители: С.В.Дармодехин, О.И.Волжина, Г.В.Сабитова, В.А.Сысенко. М.: НИИ семьи,

44.Прикладные программы исследований брака и семьи / Отв. ред. М.С.Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1986.

45.Проблемы стабильности брака: (Проблемы семьи-ГУ) / Отв. ред. Э.М.Тийт. Тарту: Типография ТГУ, 1980.

46.Программы социологических исследований молодой семьи / Отв. ред. М.С.Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1986.

47.Роговин В. 3. Вопросы семьи и положения женщины в советской социологии 20-х гг. //Динамика изменения положения женщины и семья. М.: ИКСИ АН СССР, 1972.

48.Роговин В.З. Проблемы семьи и бытовой морали в советской социологии 20-х гг. // Социальные исследования. М., 1970. Вып. 4.

49.Рубинштейн М. М. Кризис семьи как органа воспитания // Вестник воспитания. 1915, №3.

50.Рязанов Д. Б. Взгляды Маркса и Энгельса на брак и семью. М.: Молодая гвардия, 1927.

51.Савинов Л. И. Семья и общество: история, современность и взгляд в будущее. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1992.

52.Свердлов Г.М. Брак и развод. М.—Л.: Изд. и 2-я тип. изд-ва Акад. наук в Москве, 1949.

53.Светлов В. И. Брак и семья при капитализме и социализме. М.: Соцэкгиз, 1939.

54.Седельников С.С. Позиции супругов и типологические особенности реакции на развод// Социологические исследования. 1992, №2.

55.Семейное воспитание и подготовка молодежи к семейной жизни: Тезисы научной конференции: В 2 ч. / Отв. ред. М.Н.Петров. Барнаул: Знание, 1989.

56.Семья в социалистическом обществе: Рекоменд. указатель лит-ры / Ред. М.И.Левин, Е.С.Венецианова. Л., 1954.

57.Семья и дети / Ред. А.И.Антонов. М.: МГУ, 1982.

58.Семья и народное благосостояние в развитом социалистическом обществе / Ред. Н.М.Римашевская и С.А.Карапетян. М.: Мысль, 1985.

59.Семья как объект социальной политики / Отв. ред. М.Г.Панкратова. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1986.

60.Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня. Вильнюс: Минтис, 1977.

61.Солодников В.В. Дети развода // Социологические исследования. 1988, № 4.

62.Солодников В.В. Семья: социологическая и социально-психологическая парадигмы // Социологические исследования. 1994, № 6.

63.Сорокин П. Кризис современной семьи: (Социологический очерк) // Ежемесячный журнал. 1916, № 2, 3.

64.Социальные последствия развода: Тезисы районной конференции. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1984.

65.Социальный потенциал семьи / Отв. ред. А.И.Антонов. М.: ИС АН СССР, ССА, 1988.

66.Социологические исследования: (Аннот. указ.) / М-во высш. и сред. спец. образования БССР, Белорус, гос. ун-т им. В.И. Ленина. Пробл. НИЛ социол. исслед. Минск: Б.и„ 1988.

67.Стабильность семьи как социальная проблема / Отв. ред. З.А.Янкова. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1978.

68.Становление брачно-семейных отношений / Ред. М.С.Мацковский и Т.А.Гурко идр.М.: ИС АН СССР, 1989.

69.Сусоколов А.А. Межнациональные браки в СССР. - М: Мысль, 1987.

70.Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. М.: Финансы и статистика,1981.

71.Сысенко В.Л. Разводы: динамика, мотивы, последствия // Социологические исследования. 1982, № 2.

72.Тартаковский А.Д. Конфликты в сфере семейно-брачных отношений и пути их устранения. Душанбе: Маориф, 1989.

73.Таштемиров У.Т. Современная социалистическая семья и тенденции ее развития: (Из опыта республик Средней Азии). Ташкент: Фан, 1982.

74.Тенденции развития современной семьи / Отв. ред. Е.Ф.Ачильдиева. М.: ИС РАН, 1992.

75.Теоретическое обоснование системы переменных социологических исследований брака и семьи: (Программы и методики исследований брака и семьи) / Отв. ред. М.С.Мацковский. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1986.

76.Файнбург З.И. Социальные функции семьи и генезис понятия ее стабильности // Стабильность семьи как социальная проблема / Отв. ред. З.А.Янкова. М.: ИСИ АН СССР, 1978.

77.Филюкова Л.Ф. Современная молодая семья. Минск: Наука и техника, 1986.

78.Фундаментальные программы исследований брака и семьи. М.: ИСИ АН СССР, 1986.

79. Хамитов Н., Крылова С. Этика: путь к красоте отношений / Н. Хамитов, С. Крылова. – К.: КНТ, 2007. – 256 с.

80.Харчев А.Г. Быт и семья в социалистическом обществе. Л.: Знание, 1968.

81.Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы: (Социально-демографическое исследование). М.: Статистика, 1978.

82.Хвостов В.М. Женщина накануне новой эпохи. М., 1905.

83.Чечот Д.М. Брак, семья, закон: Социально-правовые очерки. Л.: ЛГУ, 1984.

84.Шимин Н.Д. Семья как общественное явление: Опыт социально-философского анализа. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1989.

85.Юркевич Н.Г. Советская семья: Функции и условия стабильности. Минск: БГУ, 1970.

 

 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме