Ассоциация философского искусства

Ассоциация Философского Искусства

ГлавнаяОб АссоциацииФилософияАфоризмотерапияДайджестыФорум
АФИ-почта
Забыли пароль? Запомнить меня

           МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Кафедра соціології

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________Т.В.Іванова

“___”______________2012__ р.

 

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

 

СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

Для спеціальності “Соціологія”

 

 

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри

соціальних дисциплін

протокол № __ від___________________.

Зав. кафедрою____________С.А.Крилова

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Зав. навчально – методичним відділом

_______________Л.Ю. Бороді нова

 

 

 

Київ-2012

 

 

 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціологія  молоді” для студентів спеціальності  6.030101 “Соціологія”.

Денної форми навчання розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління, протокол № 1 від 29 серпня 2012 року.

     Рекомендована для студентів денної форми навчання і відповідає вимогам вищої школи.

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1 Вступ………………………………………………………………………………4

2. Навчально-тематичний план дисципліни…………………………………...5

3.Зміст дисципліни за темами та модулями.........................................................6

4. Плани лекцій..........................................................................................................9

5. Плани семінарських занять...............................................................................14

6. Організація самостійної роботи студентів…………………………………..25

7.Індивідуально-консультативна робота………………………………………………………….................................29

8. Методики активації навчання………………………………………………..34

9. Система поточного і підсумкового контролю………………………………34

9.1 Питання до заліку……………………………………………………………..35

10.Загальний список літератури………………………………………………...39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ВСТУП

 

Соціологія молоді – галузь соціологічної науки, яка вивчає молодь як соціальну спільноту. особливості соціалізації та виховання поколінь, що вступають у життя, процес соціальної спадкоємності та успадкування молоддю знань та досвіду від старших поколінь, особливості образу життя молоді, формування її життєвих планів і ціннісних орієнтацій, у тому числі професійних, соціальну мобільність, здійснення соціальних ролей різними групами молоді.

Метою даного навчального курсу є розкриття головних проблем соціології молоді, що мають теоретичне та практичне значення, а саме: вивчення ролі та місця молоді в соціальному розвитку суспільства, аналіз “соціального портрету” різних груп молоді, вивчення потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних очікувань молоді в усіх сферах життєдіяльності; формування активної життєвої позиції, стилю життя та поведінки; вивчення життєвих планів молоді та визначення оптимальних умов їх реалізації; дослідження резервів соціальної активності та причин пасивності, включення молоді в соціальне управління та самоуправління на різних рівнях; визначення морально-психологічної готовності до праці та до безробіття тощо.

Даний курс побудовано на трьох взаємопов’язаних рівнях:  1)загальнометодологічному, який базується на підході до пізнання молоді як суспільного феномена; 2) спеціально-теоретичному, який розкриває специфіку, структуру молоді як соціально-демографічної групи, особливості її свідомості та поведінки, вікову та соціально-психологічну специфіку образу життя, динаміку ціннісних орієнтацій; 3) емпіричному, що аналізує на основі соціологічних досліджень конкретні факти в різних сферах життя.

У курсі лекцій “Соціологія молоді” та в методичних рекомендаціях до нього розглядаються головні проблеми соціології молоді. Розкриваються визначення поняття та предмета, цілей та завдань цієї науки. Розглядаються актуальні соціальні проблеми молоді, методології та методики досліджень, питання освіти, культури, сім’ї, шлюбу, сексуальності, девіантної поведінки та ін. Вивчаються ті головні сторони життя молоді, що являють собою загальні та стійкі засоби включення молодої людини та молодіжної групи в різні форми соціальної життєдіяльності.

У методичних вказівках  наведено навчально-тематичний план курсу, розрахований на  24 години лекцій; теми лекцій, їх плани та методичні пояснення до них; література до кожної теми; запропоновано перелік тем курсових робіт та рефератів з даного курсу.

 

 

 

 

 

2.      Навчально-тематичний план з дисципліни

 «Соціологія молоді»

 

Тема

Лекція

Семінар

Самостійна робота

Студентів

Індивід. робота

1. Молодь як соціальна спільнота, її

соціальний статус та самоідентифіка-

ція. Вікові межі періоду молодості.

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

5

1

2. Молодь у демографічному вимірі                                    

2

2

5

1

3.Соціалізація, соціальне самопочуття                                    та соціальна мобільність молоді.

 

 

 

2

2

5

1

4. Любов, секс та молодіжна сім’я як                                  предмет соціологічного та соціально-    психологічного дослідження.

 

2

2

5

1

5.Ціннісні орієнтації, культурні потреби                          та духовний світ молоді. Молодіжна субкультура та контркультура в світі та в сучасній Україні.

2

2

5

1

6.Проблема молодіжної освіти та                        професійної підготовки.

 

2

2

5

1

7. Молодь в сфері праці та зайнятості.

Молодіжне безробіття.

 

 

 

 

 

8. Негативні явища в молодіжному                                   середовищі. Девіантна та делік-вентна поведінка молоді.

 

4

4

10

4

ВСЬОГО:

16

16

40

9

 

                    

     

      

3.      Зміст дисципліни за темами та модулями

 

Тема 1. МОЛОДЬ ЯК СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНОТА,  ЇЇ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ.  ВІКОВІ МЕЖІ ПЕРІОДУ МОЛОДОСТІ

Визначення молоді як соціально-демографічної спільноти, її соціально сутності. Особливості соціологічного погляду на молодь, напрями її соціологічного вивчення (психологічний, структурно-функціональний, культурологічний), критерії виділення поняття “молодь” в самостійну категорію.  Сутність молоді як об’єкту та суб’єкту соціальних відносин. Молодь як соціокультурне явище. Сутнісні риси молоді. вікові межі періоду молодості (відмінність біологічного (медичного), психологічного та соціального віку молодості). Юність та молодість. Поняття “молодь” в західній соціології. Поняття молодіжної свідомості та її рівнів. Питання соціального статусу молоді як важливої групоутворюючої ознаки; молодіжних проблем та їх типів; соціального, політичного. професійного та економічного самовизначення молоді. Концепції соціального розвитку молоді та критерії оцінк тенденцій цього розвитку.

 

Тема 2. МОЛОДЬ У СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОМУ

ВИМІРІ

Висвітлення соціально-демографічного виміру молоді в світі та в сучасній Україні. Визначення зміни та перспективи молодіжної популяції в головних регіонах світу. Стан молодіжної популяції в містах та селах в світі. Чоловіча та жіноча частини молодіжної популяції. Подружній статус та створення сім’ї. Доля молоді у віковій структурі населення світу. Загальна соціально-демографічна ситуація в Україні. Статева структура молоді в Україні. Стан народжуваності та смертності в Україні. Молодіжні міграційні процеси в світі та в сучасній Україні. Особливості соціологічного виміру соціально-демографічних процесів української молодіжної популяції.

 

Тема 3. СОЦІАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ ТА СОЦІАЛЬНА  МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ

Сутність процесу соціалізації молоді. Парадигмальні відмінності теорій соціалізації. Марксистське розуміння соціалізації. Соціалізаційні теорії Е.Дюркгейма, Г.Тарда, Т.Парсонса, П.Сорокіна, Р.Мертона, Дж.Дьюі. Інтеракціоністські концепції соціалізації. Психоаналітичне трактування соціалізації. Трактування соціалізації з позицій розуміючої соціології. Трактування соціалізації в сучасних соціологічних теоріях ( Е.Еріксон, Е.Фромм, В.Франкл ). Позиція І.Кона. Дискусія Піаже-Виготський. Результативність соціалізації: точка зору П.Бурд’є. Фактори, що впливають на соціалізацію молоді. Стадії процесу соціалізації, процес становлення особистості. Механізми розвитку особистості. Поняття соціалізаційної норми (її природа. сутність, типи та структурування). Агенти та інститути соціалізації молоді. Соціалізація та соціальний контроль. конформізм, самосвідомість та ресоціалізація. Радянська модель соціалізації молоді. Розбалансованість соціалізації української молоді (теоретичний аспект). Загальносистемні фактори соціалізації в сучасній Україні (інституціональні зміни, інші зовнішні впливи на соціалізацію в наш час). Соціальна мобільність сучасної української молоді.

 

Тема 4. ЛЮБОВ, СЕКС ТА МОЛОДЖНА СІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання соціокультурної типології любові та сексуальності. теорії еротико-сексуальних відносин між чоловіком та жінкою. Структурні зміни в культурі сексуального. Принципи, що визначають відношення суспільства до сексуальності. Соціокультурні аспекти сексуальності. Традиційні сексуальні стереотипи. підліткова сексуальна поведінка. Сексуальність у шлюбі. Соціологія сексуальності: сучасний стан та тенденції. Місце сім’ї в системі життєвих цінностей, стан та перспективи розвитку сім’ї, її структуральні особливості. Тенденції зміни історичних типів сім’ї, фактори, що впливають на її стабільність. Специфіка молодіжної шлюбності та розлучень в Україні. Міжособистісні конфлікти в сім’ї. Репродуктивні орієнтації та репродуктивна поведінка молодого подружжя в Україні. Соціально-економічні та психологічні проблеми молодого українського подружжя. Критичні концепції сучасної сім’ї.

Специфіка життєвого самовизначення молодої жінки. Феміністські рухи та проблеми еманципації жінок.

 

Тема 5. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ, КУЛЬТУРНІ ПОТРЕБИ

ТА ДУХОВНИЙ СВІТ МОЛОДІ. МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА

ТА КОНТРКУЛЬТУРА В СВІТІ ТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ціннісні орієнтації та системи цінностей молоді, їх сутність та особливості формування. Потреби молоді як основний стимул до діяльності в інтересах саморозвитку та самовдосконалення. Ціннісні орієнтації та потреби молоді, їх роль в досягненні життєвих планів юнаків та дівчат.

Соціально-психологічний феномен духовності як інтегральний показник соціалізації особистості, формування її моральних цінностей та життєвої позиції. Соціологічні проблеми становлення громадянськості, виховання національної самосвідомості, політичної культури молоді.

Суспільство та культура: її сфери, риси, складові, форми та різновиди. Факторна обумовленість молодіжної культури. Особливості молодіжної субкультури. Контркультурні риси молодіжної субкультури. Соціально-психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на молодь. Тенденції дегуманізації та деморалізації змісту молодіжного мистецтва. Поняття молодіжного жаргону, його функції. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні. Культурні запити української молоді. Релігійність молоді як предмет соціологічного дослідження.

 

Тема 6. ПРОБЛЕМА МОЛОДІЖНОЇ ОСВІТИ ТА

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Роль та значення освіти в суспільстві, у формування особистості, її громадянських якостей, життєвої позиції. Принципи історико-соціологічного аналізу освіти. Освіта та виховання: діалектика взаємозв’язку в процесі соціалізації особистості, в підготовці молоді до соціально-професійних ролей. Освіта як соціальне явище, її мета, завдання, функції. Освіта в СРСР – досягнення та недоліки. освіта в Україні у перехідний період. Соціальна диференціація в системі освіти. Освітні та професійні плани школярів та ціннісні орієнтації студентів. Принципи реформування освіти в Україні (безперервна система освіти). Система дошкільних закладів. Середні заклади освіти (сільська школа). Заклади інтернатного типу. Позашкільні заклади освіти. Заклади професійної освіти. Вищі учбові заклади. Заклади післядипломної освіти. Етнокультурні принципи освіти а виховання в Україні.

 

Тема 7. МОЛОДЬ В СФЕРІ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ.

МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ

       Розглядається праця як основний засіб задоволення потреб людини, забезпечення її життєдіяльності, особливості працедіяльності. Характеристика головних соціологічних проблем ринкової економіки, ринкових трансформацій та економічної   поведінки молоді посттоталітарних країн на ринку праці. Ринок праці в СРСР та в сучасній Україні. Економічне становище української молоді в пострадянський період. Умови адаптації молоді до ринкових відносин. Тенденції соціального розшарування. Характерні особливості професійного самовизначення молоді. Зміни в ціннісних орієнтаціях, трудовій моралі, економічній свідомості та поведінці сучасної української молоді. Практичні аспекти підготовки молоді до праці. Адаптація молоді на виробництві.

Структура зайнятості та сучасний розподіл молоді в сфері виробництва, торгівлі, обслуговування. Самореалізація молоді в сфері підприємництва та бізнесу. Вторинна зайнятість молоді. Молодіжне безробіття та його соціально-економічні наслідки. Соціально-психологічні аспекти безробіття. Приховане безробіття, його причини, особливості та наслідки. Роль безробітного як рольовий тип. Трудове законодавство України стосовно молоді. Заходи, спрямовані на вирішення проблем молодіжної зайнятості, та міжнародний досвід в цьому.

 

Тема 8. НЕГАТИВНІ ЯВИЩА В МОЛОДІЖНОМУ

СЕРЕДОВИЩІ. ДЕВІАНТНА ТА ДЕЛІКВЕНТНА
ПОВЕДІНКА МОЛОДІ

 Визначення понять “девіантна (відхилена) поведінка” та “соціальні норми”. Причини девіантної поведінки молоді та молодіжної злочинності в світі та в сучасній Україні. Форми девіантної поведінки молоді: пияцтво, алкоголізм, наркоманія та токсикоманія, суїцидальна поведінка, злочинність, втеча підлітків з дому (бродяжництво), релігійні угрупування деструктивних культів, девіантна поведінка в сфері комерційно-бізнесових об’єднань (“дикі” форми комерційних об’єднань), “дідівщина” в армії, вандалізм, проституція. порушення моральних та інших соціальних норм.

Визначення терміну “деліквентна поведінка”. Кримінологічні теорії злочинності: позитивізм в соціології молодіжної злочинності, біологічні теорії, психологічне пояснення злочинності. Підліткова та молодіжна злочинність в Україні. Причини зростання злочинності серед неповнолітніх. Молодіжна злочинність за кордоном. Молодіжні злочинні угрупування, їх типологія. типологія членів молодіжних угрупувань. Заходи протидії молодіжній злочинності в Україні.

 

4.      Плани лекцій

 

Тема 1. МОЛОДЬ ЯК СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНОТА,  ЇЇ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ.  ВІКОВІ МЕЖІ ПЕРІОДУ МОЛОДОСТІ

1. Визначення молоді як соціально-демографічної спільноти, її соціально сутності.

2. Особливості соціологічного погляду на молодь, напрями її соціологічного вивчення (психологічний, структурно-функціональний, культурологічний), критерії виділення поняття “молодь” в самостійну категорію. 

3. Сутність молоді як об’єкту та суб’єкту соціальних відносин.

4.Молодь як соціокультурне явище. Сутнісні риси молоді. вікові межі періоду молодості (відмінність біологічного (медичного), психологічного та соціального віку молодості).

5. Юність та молодість. Поняття “молодь” в західній соціології. Поняття молодіжної свідомості та її рівнів.

6. Питання соціального статусу молоді як важливої групоутворюючої ознаки; молодіжних проблем та їх типів; соціального, політичного, професійного та економічного самовизначення молоді. Концепції соціального розвитку молоді та критерії оцінк тенденцій цього розвитку.

 

Тема 2. МОЛОДЬ У СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОМУ ВИМІРІ

1.      Висвітлення соціально-демографічного виміру молоді в світі та в сучасній Україні.

2.      Визначення зміни та перспективи молодіжної популяції в головних регіонах світу.

3.      Стан молодіжної популяції в містах та селах в світі.

4.      Чоловіча та жіноча частини молодіжної популяції. Подружній статус та створення сім’ї.

5.      Доля молоді у віковій структурі населення світу.

6.      Загальна соціально-демографічна ситуація в Україні. Статева структура молоді в Україні. Стан народжуваності та смертності в Україні. Молодіжні міграційні процеси в світі та в сучасній Україні.

7.      Особливості соціологічного виміру соціально-демографічних процесів української молодіжної популяції.

 

Тема 3. СОЦІАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ ТА СОЦІАЛЬНА  МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ

1.      Сутність процесу соціалізації молоді.

2.      Парадигмальні відмінності теорій соціалізації. Марксистське розуміння соціалізації. Соціалізаційні теорії Е.Дюркгейма, Г.Тарда, Т.Парсонса, П.Сорокіна, Р.Мертона, Дж.Дьюі. Інтеракціоністські концепції соціалізації. Психоаналітичне трактування соціалізації. Трактування соціалізації з позицій розуміючої соціології. Трактування соціалізації в сучасних соціологічних теоріях ( Е.Еріксон, Е.Фромм, В.Франкл ). Позиція І.Кона. Дискусія Піаже-Виготський. Результативність соціалізації: точка зору П.Бурд’є.

3.      Фактори, що впливають на соціалізацію молоді.

4.      Стадії процесу соціалізації, процес становлення особистості.

5.      Механізми розвитку особистості.

6.      Поняття соціалізаційної норми (її природа. сутність, типи та структурування).

7.      Агенти та інститути соціалізації молоді.

8.      Соціалізація та соціальний контроль. Конформізм, самосвідомість та ресоціалізація.

9.      Радянська модель соціалізації молоді.

10.  Розбалансованість соціалізації української молоді (теоретичний аспект).

11.  Загальносистемні фактори соціалізації в сучасній Україні (інституціональні зміни, інші зовнішні впливи на соціалізацію в наш час).

12.   Соціальна мобільність сучасної української молоді.

 

Тема 4. ЛЮБОВ, СЕКС ТА МОЛОДЖНА СІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

1.      Питання соціокультурної типології любові та сексуальності. теорії еротико-сексуальних відносин між чоловіком та жінкою.

2.      Структурні зміни в культурі сексуального.

3.      Принципи, що визначають відношення суспільства до сексуальності. Соціокультурні аспекти сексуальності.

4.      Традиційні сексуальні стереотипи. підліткова сексуальна поведінка.

5.      Сексуальність у шлюбі. Соціологія сексуальності: сучасний стан та тенденції.

6.      Місце сім’ї в системі життєвих цінностей, стан та перспективи розвитку сім’ї, її структуральні особливості.

7.      Тенденції зміни історичних типів сім’ї, фактори, що впливають на її стабільність.

8.      Специфіка молодіжної шлюбності та розлучень в Україні.

9.      Міжособистісні конфлікти в сім’ї.

10.  Репродуктивні орієнтації та репродуктивна поведінка молодого подружжя в Україні.

11.  Соціально-економічні та психологічні проблеми молодого українського подружжя. Критичні концепції сучасної сім’ї.

12.   Специфіка життєвого самовизначення молодої жінки. Феміністські рухи та проблеми еманципації жінок.

 

Тема 5. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ, КУЛЬТУРНІ ПОТРЕБИ

ТА ДУХОВНИЙ СВІТ МОЛОДІ. МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА

ТА КОНТРКУЛЬТУРА В СВІТІ ТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

 

1.      Ціннісні орієнтації та системи цінностей молоді, їх сутність та особливості формування.

2.      Потреби молоді як основний стимул до діяльності в інтересах саморозвитку та самовдосконалення.

3.      Ціннісні орієнтації та потреби молоді, їх роль в досягненні життєвих планів юнаків та дівчат.

4.       Соціально-психологічний феномен духовності як інтегральний показник соціалізації особистості, формування її моральних цінностей та життєвої позиції.

5.      Соціологічні проблеми становлення громадянськості, виховання національної самосвідомості, політичної культури молоді.

6.       Суспільство та культура: її сфери, риси, складові, форми та різновиди. Факторна обумовленість молодіжної культури.

7.      Особливості молодіжної субкультури. Контркультурні риси молодіжної субкультури.

8.      Соціально-психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на молодь. Тенденції дегуманізації та деморалізації змісту молодіжного мистецтва.

9.      Поняття молодіжного жаргону, його функції. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні.

10.  Культурні запити української молоді.

11.  Релігійність молоді як предмет соціологічного дослідження.

 

Тема 6. ПРОБЛЕМА МОЛОДІЖНОЇ ОСВІТИ ТА

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.      Роль та значення освіти в суспільстві, у формування особистості, її громадянських якостей, життєвої позиції.

2.      Принципи історико-соціологічного аналізу освіти.

3.      Освіта та виховання: діалектика взаємозв’язку в процесі соціалізації особистості, в підготовці молоді до соціально-професійних ролей.

4.       Освіта як соціальне явище, її мета, завдання, функції.

5.      Освіта в СРСР – досягнення та недоліки.

6.       Освіта в Україні у перехідний період.

7.      Соціальна диференціація в системі освіти.

8.      Освітні та професійні плани школярів та ціннісні орієнтації студентів.

9.      Принципи реформування освіти в Україні (безперервна система освіти). Система дошкільних закладів.

10.  Середні заклади освіти (сільська школа).

11.  Заклади інтернатного типу.

12.  Позашкільні заклади освіти. Заклади професійної освіти.

13.  Вищі учбові заклади.

14.  Заклади післядипломної освіти.

15.  Етнокультурні принципи освіти а виховання в Україні.

 

Тема 7. МОЛОДЬ В СФЕРІ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ.

МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ

1.       Праця як основний засіб задоволення потреб людини, забезпечення її життєдіяльності, особливості працедіяльності.

2.       Характеристика головних соціологічних проблем ринкової економіки, ринкових трансформацій та економічної   поведінки молоді посттоталітарних країн на ринку праці.

3.       Ринок праці в СРСР та в сучасній Україні.

4.       Економічне становище української молоді в пострадянський період.

5.       Умови адаптації молоді до ринкових відносин.

6.       Тенденції соціального розшарування.

7.       Характерні особливості професійного самовизначення молоді.

8.       Зміни в ціннісних орієнтаціях, трудовій моралі, економічній свідомості та поведінці сучасної української молоді.

9.       Практичні аспекти підготовки молоді до праці. Адаптація молоді на виробництві.

10.   Структура зайнятості та сучасний розподіл молоді в сфері виробництва, торгівлі, обслуговування.

11.  Самореалізація молоді в сфері підприємництва та бізнесу. Вторинна зайнятість молоді.

12.  Молодіжне безробіття та його соціально-економічні наслідки. Соціально-психологічні аспекти безробіття. Приховане безробіття, його причини, особливості та наслідки. Роль безробітного як рольовий тип.

13.  Трудове законодавство України стосовно молоді.

14.  Заходи, спрямовані на вирішення проблем молодіжної зайнятості, та міжнародний досвід в цьому.

 

Тема 8. НЕГАТИВНІ ЯВИЩА В МОЛОДІЖНОМУ

СЕРЕДОВИЩІ. ДЕВІАНТНА ТА ДЕЛІКВЕНТНА
ПОВЕДІНКА МОЛОДІ

1.     Визначення понять “девіантна (відхилена) поведінка” та “соціальні норми”.

2.     Причини девіантної поведінки молоді та молодіжної злочинності в світі та в сучасній Україні.

3.     Форми девіантної поведінки молоді: пияцтво, алкоголізм, наркоманія та токсикоманія, суїцидальна поведінка, злочинність, втеча підлітків з дому (бродяжництво), релігійні угрупування деструктивних культів, девіантна поведінка в сфері комерційно-бізнесових об’єднань (“дикі” форми комерційних об’єднань), “дідівщина” в армії, вандалізм, проституція. порушення моральних та інших соціальних норм.

4.      Визначення терміну “деліквентна поведінка”.

5.     Кримінологічні теорії злочинності: позитивізм в соціології молодіжної злочинності, біологічні теорії, психологічне пояснення злочинності.

6.     Підліткова та молодіжна злочинність в Україні.

7.     Причини зростання злочинності серед неповнолітніх. Молодіжна злочинність за кордоном. Молодіжні злочинні угрупування, їх типологія. типологія членів молодіжних угрупувань. Заходи протидії молодіжній злочинності в Україні.

 

 

5.      Плани семінарських занять

 

             Тема 1. МОЛОДЬ ЯК СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНОТА,  ЇЇ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ.  ВІКОВІ МЕЖІ ПЕРІОДУ МОЛОДОСТІ

1. Визначення молоді як соціально-демографічної спільноти, її соціально сутності.

2. Особливості соціологічного погляду на молодь, напрями її соціологічного вивчення (психологічний, структурно-функціональний, культурологічний), критерії виділення поняття “молодь” в самостійну категорію. 

3. Сутність молоді як об’єкту та суб’єкту соціальних відносин.

4.Молодь як соціокультурне явище. Сутнісні риси молоді. вікові межі періоду молодості (відмінність біологічного (медичного), психологічного та соціального віку молодості).

5. Юність та молодість. Поняття “молодь” в західній соціології. Поняття молодіжної свідомості та її рівнів.

6. Питання соціального статусу молоді як важливої групоутворюючої ознаки; молодіжних проблем та їх типів; соціального, політичного, професійного та економічного самовизначення молоді. Концепції соціального розвитку молоді та критерії оцінк тенденцій цього розвитку.

Список літератури.

1.      Алешенок С.В. К проблеме новой концептуализации молодежи//Методологические проблемы исследования молодежи: Материалы к дискуссии.-М.,1998.

2.      Бестужев-Лада И.В. Молодость и зрелость. Размышления о некоторых социальных проблемах молодежи.-М.,1984.

3.      Бурльер Ф. Определение биологического возраста человека. Женева-Москва,1971.

4.      Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Социология молодежи: Учебное пособие. Екатеринбург-Нижний Тагил,1995.

5.      Головатый Н.Ф. Социология молодежи.-К.,1999.

6.      Жизненные пути одного поколения. Под ред. М.Х.Титмы.-М.,1992.

7.      Иконникова С.Н. Молодежь: социологический и социально-психологический анализ.-Л.,1974.

8.      Качанов Ю., Шматко Н. Молодежь и лидер: социально-психологический портрет.-М.,1990.

9.      Ковалева А.И., Луков В.А.  Социология молодежи: Теоретические вопросы.-М.,1999.

10.  Кон И.С. Психология ранней юности.-М.,1995.

11.  Лисовский А.В., Лисовский В.Т. В поисках идеала. Диалог поколений..Мурманск,1994.

12.  Маркосян А.А. Вопросы возрастной физиологии.-М.,1974.

13.  Митев Петр-Эмил. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи.-София, 1983(на рус.яз.).

14.  Молодь України: Короткий статист.довідник.-К.,1991.

15.  Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв’язання.-К,1995.

16.  Молодежь: будущее России. Отв.ред. И.М.Ильинский.-М.,1995.

17.  Молодежь в СССР.-М.,1990.

18.  Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы. Под ред Ильинского И.М.-М.,1999.

19.  Молодежь России: тенденции и перспективі.-М.,1993.

20.  Морозова Г.В. Социально-экономический  потенциал молодежи в условиях многоукладной экономики. Автореф.докт.дис.-СПб.,1995.

21.  Начало пути: Поколение со средним образованием. Под ред. М.Х.Титмы.- М.,1989.

22.  Неумойнов Г.К. Молодежь как общественная группа и ее внутренняя структура//Молодежь как общественная группа.-М.,1972.

23.  Павловский В.В. Ювенология:Становление науки о молодежи.-Красноярск,1997.

24.  Положение молодежи в российской федерации:1995 год.-М.,1996.

25.  Положение о молодежи в 80-х годах:Доклад генерального секретаря Организации Объединенных Наций//Материалы сороков. Сессии Генеральной Ассамблеи ООН.-М.,1985.

 

Тема 2. МОЛОДЬ У СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОМУ ВИМІРІ

1.      Висвітлення соціально-демографічного виміру молоді в світі та в сучасній Україні.

2.      Визначення зміни та перспективи молодіжної популяції в головних регіонах світу.

3.      Стан молодіжної популяції в містах та селах в світі.

4.      Чоловіча та жіноча частини молодіжної популяції. Подружній статус та створення сім’ї.

5.      Доля молоді у віковій структурі населення світу.

6.      Загальна соціально-демографічна ситуація в Україні. Статева структура молоді в Україні. Стан народжуваності та смертності в Україні. Молодіжні міграційні процеси в світі та в сучасній Україні.

7.      Особливості соціологічного виміру соціально-демографічних процесів української молодіжної популяції.

                                      

                                          Список літератури.

1. Демографический ежегодник Российской Федерации.-  М.,1997.

2. Демографический энциклопедический словарь. – М.,1985.

3. Елизаров В.В. Демографическая ситуация // Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы. – М.,1999.

4. Об основных тенденциях демографической ситуации в России до 2015 года.- М.,1998.

5. Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.,1999.

        6. Хохлушкина Ф.А. Социально-демографическая ситуация в России и молодежь // Социально-профессиональные ориентации и жизненные пути молодежи. – М.,1999.

        7.  Чупров В.И., Черныш М.Ф. Мотивационное сознание молодежи: состояние и тенденции развития. – М.,1993.

 

Тема 3. СОЦІАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ ТА СОЦІАЛЬНА  МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ

1.      Сутність процесу соціалізації молоді.

2.      Парадигмальні відмінності теорій соціалізації. Марксистське розуміння соціалізації. Соціалізаційні теорії Е.Дюркгейма, Г.Тарда, Т.Парсонса, П.Сорокіна, Р.Мертона, Дж.Дьюі. Інтеракціоністські концепції соціалізації. Психоаналітичне трактування соціалізації. Трактування соціалізації з позицій розуміючої соціології. Трактування соціалізації в сучасних соціологічних теоріях ( Е.Еріксон, Е.Фромм, В.Франкл ). Позиція І.Кона. Дискусія Піаже-Виготський. Результативність соціалізації: точка зору П.Бурд’є.

3.      Фактори, що впливають на соціалізацію молоді.

4.      Стадії процесу соціалізації, процес становлення особистості.

5.      Механізми розвитку особистості.

6.      Поняття соціалізаційної норми (її природа. сутність, типи та структурування).

7.      Агенти та інститути соціалізації молоді.

8.      Соціалізація та соціальний контроль. Конформізм, самосвідомість та ресоціалізація.

9.      Радянська модель соціалізації молоді.

10.  Розбалансованість соціалізації української молоді (теоретичний аспект).

11.  Загальносистемні фактори соціалізації в сучасній Україні (інституціональні зміни, інші зовнішні впливи на соціалізацію в наш час).

Список літератури.

1.      Андреева Г.М.Социальная психология.-М.,1996.

2.      Жизненный путь личности. Под ред. Л.В.Сохань.-К.,1987.

3.      Иконникова С.Н. Социология о молодежи.- Л.,1985.

4.      Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: теоретические вопросы М.,1999.

5.      Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.,1984.

6.      Кон И.С. Социология личности. – М.,1967.

7.      Кравченко А.И. Социология. – М.,1997.

8.      Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.,1987.

9.      Мартинюк І.О., Соболєва Н.І. Люди і ролі. – К.,1993.

10.  Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.- М.,1994.

11.  Павловский В.В. Ювенология. Становление науки о молодежи.= Красноярск, 1997.

12.  Петровский А..В. Психология неадаптивной активности. – М.,1992.

13.  Социология молодежи. Под ред. Лисовского В.Т. – СПб.,1996.

14.  Социология. Основы общей теории. Под ред. Г.В.Осипова, Л.Н.Москвичева. – М.,1996.

15.  Соціологія. За ред. С.О.Макеєва.- К.,1999.

16.  Соціологія. За ред. В.П.Андрущенка, М.І.Горлача.- К.-Харків, 1998.

17.  Черниш Н.Й. Суспільна свідомість молоді.- Львів, 1990.

18.  Черниш Н.Й. Соціологія молоді. Конспект лекцій. – К.,1990.

19.  19.Черниш Н.Є. Соціологія молоді//Соціологія.Курс лекцій. – Львів, 1996.

 

 

Тема 4. ЛЮБОВ, СЕКС ТА МОЛОДЖНА СІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

1.      Питання соціокультурної типології любові та сексуальності. теорії еротико-сексуальних відносин між чоловіком та жінкою.

2.      Структурні зміни в культурі сексуального.

3.      Принципи, що визначають відношення суспільства до сексуальності. Соціокультурні аспекти сексуальності.

4.      Традиційні сексуальні стереотипи. підліткова сексуальна поведінка.

5.      Сексуальність у шлюбі. Соціологія сексуальності: сучасний стан та тенденції.

6.      Місце сім’ї в системі життєвих цінностей, стан та перспективи розвитку сім’ї, її структуральні особливості.

7.      Тенденції зміни історичних типів сім’ї, фактори, що впливають на її стабільність.

8.      Специфіка молодіжної шлюбності та розлучень в Україні.

9.      Міжособистісні конфлікти в сім’ї.

10.  Репродуктивні орієнтації та репродуктивна поведінка молодого подружжя в Україні.

11.  Соціально-економічні та психологічні проблеми молодого українського подружжя. Критичні концепції сучасної сім’ї.

12.  Специфіка життєвого самовизначення молодої жінки. Феміністські рухи та проблеми еманципації жінок.

Список літератури

1.      Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М.,1996.

2.      Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології та методики. – К.,1996.

3.      Герасимова И.А. Структура семьи. – М.,1976.

4.      Головко Б.И. Студенческая семья. – М., 1988.

5.      Голод С.И. Будущая семья: какова она? – М.,1990.

6.      Детность семьи: вчера, сегодня завтра. – М.,1986.

7.      Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. – М.,1990.

8.      Клецин А. Социология семьи//Социология в России.Под ред. В.А.Ядова. – М.,1998.

9.      Кон И.С. Введение в сексологию.- М., 1989.

10.  Кон И.С. Психология ранней юности.- М.,1989.

11.  Кон И.С. Сексуальная культура в России. – М.,1997.

12.  Мацковский М.С. Социология семьи.- М.,1989.

13.  Молодь України: для неї і про неї. – К., 1999.

14.  Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв’язання. – К.,1995.

15.  Монсон П.Современная западная социология.- М.,1992.

16.  Про становище молоді в Україні ( за підсумками 1997 року). Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.,1998.

17.  Про становище сімей в Україні (Доповідь). – К.,1999.

18.  Ружже Л., Елисеева И.И., Кадибур Т.С. Структура и функции семейных групп. – М.,1983.

19.  Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М.,1974.

20.  Смелзер Н. Социология – М.,1994.

21.  Соціальна робота з молодою сім’єю. – К.,1995.

22.  Семья и молодежь: профилактика отклоняющегося поведения. – Минск, 1988.

23.  Семья на пороге третьего тысячелетия.- М.,1995.

24.  Филюкова Л.Ф. Современная молодая семья. – Минск, 1986.

25.  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. – М.,1979.

26.  Черниш Н. Соціологія сім’ї// Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 1996.

 

Тема 5. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ, КУЛЬТУРНІ ПОТРЕБИ

ТА ДУХОВНИЙ СВІТ МОЛОДІ. МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА

ТА КОНТРКУЛЬТУРА В СВІТІ ТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

1.      Ціннісні орієнтації та системи цінностей молоді, їх сутність та особливості формування.

2.      Потреби молоді як основний стимул до діяльності в інтересах саморозвитку та самовдосконалення.

3.      Ціннісні орієнтації та потреби молоді, їх роль в досягненні життєвих планів юнаків та дівчат.

4.      Соціально-психологічний феномен духовності як інтегральний показник соціалізації особистості, формування її моральних цінностей та життєвої позиції.

5.      Соціологічні проблеми становлення громадянськості, виховання національної самосвідомості, політичної культури молоді.

6.      Суспільство та культура: її сфери, риси, складові, форми та різновиди. Факторна обумовленість молодіжної культури.

7.      Особливості молодіжної субкультури. Контркультурні риси молодіжної субкультури.

8.      Соціально-психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на молодь. Тенденції дегуманізації та деморалізації змісту молодіжного мистецтва.

9.      Поняття молодіжного жаргону, його функції. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні.

10.  Культурні запити української молоді.

11.  Релігійність молоді як предмет соціологічного дослідження.

                           

                                              Список літератури

1.                        Виховання громадянина: психолого-педагогічний та народознавчий аспекти.-К.,1997.

2.                        Головатий Н.Ф. Социология молодежи.- К.,1999.

3.                        Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К.,1988.

4.                        Духовність і моральні цінності сучасної української молоді: Аналіт.доп.//Поточ.арх.Укр.ін-ту соц.досліджень.-К.,1998.

5.                        Здіорук С.І., Парахонський Б.О., Валевський О.Л. Стратегічні аспекти національно-культурної політики України. – К.,1995.

6.                        Ионин Л.Г. Социология культуры.- М.,1996.

7.                        Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи:Теоретические вопросы. –М.,1999.

8.                        Коган Л.Н. Социология культуры.- Екатеринбург, 1992.

9.                        Кравченко А.И. Социология.- М.,1997.

10.                    Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 1994.

11.                    Лисовский В.Т. Социология молодежи.- СПб., 1996.

12.                    Про становище молоді в Україні (за підсумками 1997 року). Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.,1998.

13.                    Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.,1999.

14.                    Сикевич Э.В. Молодежная субкультура: за и против.- Л.,1999.

15.                    Соціологія. За ред. Макеєва С.О. – К.,1999.

16.                    Смелзер Н. Социология. – М.,1994.

17.                    Фролов С.С. Социология. – М., 1994.

18.                    Ціннісні орієнтації молоді; Наук. звіт//Укр. ін-т соц.досліджень- К.,1998.

19.                    Черниш Н. Соціологія культури//Соціологія.Курс лекцій. – Львів, 1996.

20.                    Якуба О. Соціологія. – Харків, 1995.

 

 

 

 

 

 

Тема 6. ПРОБЛЕМА МОЛОДІЖНОЇ ОСВІТИ ТА

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.      Роль та значення освіти в суспільстві, у формування особистості, її громадянських якостей, життєвої позиції.

2.      Принципи історико-соціологічного аналізу освіти.

3.      Освіта та виховання: діалектика взаємозв’язку в процесі соціалізації особистості, в підготовці молоді до соціально-професійних ролей.

4.      Освіта як соціальне явище, її мета, завдання, функції.

5.      Освіта в СРСР – досягнення та недоліки.

6.      Освіта в Україні у перехідний період.

7.      Соціальна диференціація в системі освіти.

8.      Освітні та професійні плани школярів та ціннісні орієнтації студентів.

9.      Принципи реформування освіти в Україні (безперервна система освіти). Система дошкільних закладів.

10.  Середні заклади освіти (сільська школа).

11.  Заклади інтернатного типу.

12.  Позашкільні заклади освіти. Заклади професійної освіти.

13.  Вищі учбові заклади.

14.  Заклади післядипломної освіти.

15.  Етнокультурні принципи освіти а виховання в Україні.

Список літератури

1.      Астафьев Я.У., Шубкин В.Н. Социология образования в СССР и России/ Социология в России. Под ред. В.А.Ядова.- М.,1996.

2.      Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології та методики. – К.,1996.

3.      Высшая школа: Испытание рынком.- М.,1993.

4.      Гавриленко І. М., Скідін О.Л. Соціологія освіти.- Запоріжжя, 1998.

5.      Государственная национальная программа “Образование. Украина ХХІ

век”.- К.,1994.

6.      Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної

молодіжної політики в Україні. – К.,1997.

7.      Концептуальные вопросы высшего образования /Отв. ред.Б.Б.Коссов.-

М.,1991.

8.      Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура,

перспективы.- М.,1991.

9.      Лисовский В.Т. Советское студенчество: Социологические очерки.- М.,

1990.

10.  Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования. – К.,1997.

11.  Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання.- К.,1993.

12.  Молодежь Украины: ожидание, ориентации, поведение. – К..1993.

13.  Молодежь планеты. Под ред. И.М.Ильинского. – М., 1999.

14.  Народное образование в условиях перестройки: Социологические

очерки.  Под ред. Е.А.Якубы. – М.,1990.

15.  Нечаев В.Я. Социология образования. – М., 1992.

16.  Нечаев Н.Н. Развитие системы образования в условиях становления

рыночной экономики. – Zielona Gora, 1995.

17.  Образование в социокультурном воспроизводстве: механизмы и

конфликты. Отв. ред. В.Н.Шубкин. – М.,1994.

18.  О государственной политике в области высшего образования. – М.,

1992.

19.  Про становище молоді в Україні (за підсумками 1997 року). Щорічна

доповідь Президентові України, Верховні Раді України, Кабінету

Міністрів України. – К.,1998.

20.  Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна

доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету

Міністрів України. – К.,1999.

21.  Российское образование в переходной период: программа

стабилизации и развития. – М., 1991.

22.  Саймон Дж. Общество и образование. – М.,1989.

23.  Смелзер Н. Социология. Гл. 14. – М.,1994.

24.  Собкин В.С., Писарский П.С. Жизненные ценности и отношение к

образованию: Кросскультурный анализ.  Москва-Амстердам. - М.,

1994.

25.  Соціологія. За ред. В.П.Андрущенка, М.І.Горлача.-Київ-Харків,1998.

26.  Соціологія. За ред. В.Г.Городяненка. – К., 1999.

27.  Социология молодежи. Под ред. В.Т.Лисовского.- СПб.,1997.

28.  Социология образования: Библиографический указатель публикаций

на русском языке. Сост. В.С.Собкин, Г.А.Емельянов. – М.,1993.

 

Тема 7. МОЛОДЬ В СФЕРІ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ.

МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ

1. Праця як основний засіб задоволення потреб людини, забезпечення її життєдіяльності, особливості працедіяльності.

2. Характеристика головних соціологічних проблем ринкової економіки, ринкових трансформацій та економічної   поведінки молоді посттоталітарних країн на ринку праці.

3. Ринок праці в СРСР та в сучасній Україні.

4. Економічне становище української молоді в пострадянський період.

5. Умови адаптації молоді до ринкових відносин.

6. Тенденції соціального розшарування.

7. Характерні особливості професійного самовизначення молоді.

8. Зміни в ціннісних орієнтаціях, трудовій моралі, економічній свідомості та поведінці сучасної української молоді.

9. Практичні аспекти підготовки молоді до праці. Адаптація молоді на виробництві.

10. Структура зайнятості та сучасний розподіл молоді в сфері виробництва, торгівлі, обслуговування.

11. Самореалізація молоді в сфері підприємництва та бізнесу. Вторинна зайнятість молоді.

12. Молодіжне безробіття та його соціально-економічні наслідки. Соціально-психологічні аспекти безробіття. Приховане безробіття, його причини, особливості та наслідки. Роль безробітного як рольовий тип.

13. Трудове законодавство України стосовно молоді.

14. Заходи, спрямовані на вирішення проблем молодіжної зайнятості, та міжнародний досвід в цьому.

Список літератури

1.         Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології та методики. – К.,1996.

2.         Головатий Н.Ф. Социология молодежи. – К.,1999.

3.         Горохова Т.К. Профессионально-образовательная мобильность молодых безработных в современном российском обществе. – СПб.,1995.

4.         Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. – Новосибирск, 1991.

5.         Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи. Теоретические вопросы. – М.,1999.

6.         Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская молодежь в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х годов к 2000-му). - М.,1998.

7.         Концепція програми сприяння розвитку молодіжного підприємництва в Україні.- К.,1998.

8.         Молодь в посттоталітарному суспільстві: український варіант. – Харків, 1993.

9.         Молодежь России: тенденции и перспективы. Под ред. И.М.Ильинского, А.В.Шаронова. – М.,1993.

10.     Молодежь планеты. Под ред. И.М.Ильинского. – М.,1999.

11.     Молодь України: стан, проблеми, шляхи розвязання. – К.,1996.

12.     Павленко Ю.І. Трансформація суспільства і проблеми соціальної політики. – К.,1997.

13.     Павловский В.В. Ювенология: становление науки о молодежи. – Новосибирск, 1991.

14.     Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України.

15.     Социально-профессиональные ориентации и жизненные пути молодежи. – М.,1999.

16.     Социальные аспекты экономической реформы.- К.,1991.

17.     Смелзер Н. Социология. – М.,1994.

18.     Социология молодежи. Учебник. Под ред. В.Т.Лисовского. – СПб.,1996.

19.     Управление занятостью и организацией трудоустройства: Обзорная информация. – К.,1997.

 

Тема 8. НЕГАТИВНІ ЯВИЩА В МОЛОДІЖНОМУ

СЕРЕДОВИЩІ. ДЕВІАНТНА ТА ДЕЛІКВЕНТНА
ПОВЕДІНКА МОЛОДІ

1.      Визначення понять “девіантна (відхилена) поведінка” та “соціальні норми”.

2.      Причини девіантної поведінки молоді та молодіжної злочинності в світі та в сучасній Україні.

3.      Форми девіантної поведінки молоді: пияцтво, алкоголізм, наркоманія та токсикоманія, суїцидальна поведінка, злочинність, втеча підлітків з дому (бродяжництво), релігійні угрупування деструктивних культів, девіантна поведінка в сфері комерційно-бізнесових об’єднань (“дикі” форми комерційних об’єднань), “дідівщина” в армії, вандалізм, проституція. порушення моральних та інших соціальних норм.

4.       Визначення терміну “деліквентна поведінка”.

5.      Кримінологічні теорії злочинності: позитивізм в соціології молодіжної злочинності, біологічні теорії, психологічне пояснення злочинності.

6.      Підліткова та молодіжна злочинність в Україні.

7.      Причини зростання злочинності серед неповнолітніх. Молодіжна злочинність за кордоном. Молодіжні злочинні угрупування, їх типологія. типологія членів молодіжних угрупувань. Заходи протидії молодіжній злочинності в Україні.

 

Список літератури

1.                            Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля / Отв. Ред.Я.И.Гилинский. – М., 1992.

2.                            Алиев И.А.. Актуальные проблемы суицидологии. – Баку, 1987.

3.                            Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. – М.,2000.

4.                            Башкатов И.П. Социально-психологические методы изучения личности и групп несовершеннолетних осужденных. – М.,1986.

5.                            Башкатов И.П., Фицула М.Н. Основы исправления и перевоспитания несовершеннолетних осужденных в ВТК. – М.,1984.

6.                            Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних. – К.,1982.

7.                            Вакутин Ю.А.,Водолазский Б.Ф. Преступные группировки, их законы, традиции, обычаи (прошлое и настоящее). – Омск, 1979.

8.                            Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології та методики. – К., 1996.

9.                            Гилинский Я.И., Афанасьев В.С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: Учебное пособие. – СПб., 1993.

10.                        Гилинский Я.И. Некоторые проблемы отклоняющегося поведения / Преступность и ее предупреждение. – Л.,1971.

11.                        Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1997.

12.                        Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної молодіжної політики в Україні. – К.,1999.

13.                        Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М.,1981.

14.                        Заиграев Г.Г. Общество и алкоголь. – М.,1992.

15.                        Игошев К.Е. Психология преступных проявлений среди молодежи. – М.,1971.

16.                        Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. – М., 1982.

17.                        Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. – Минск, 1988.

18.                        Коэн А.К. Отклоняющее поведение и контроль над ним// Американская социология. – М.,1977.

 

6. Організація самостійної роботи студентів

 

1.           Реферат.

(Дана форма самостійної  роботи відображує можливість студентів не лише переказувати чужі думки, а й висловлювати власні. Ця форма передбачає й критичний  аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок. 10 балів).

1 робота за семестр.

2.           Аналіз  твору мистецтва: роману, віршів, кінофільму тощо.

(Виконуючи цю роботу, студент аналізує антропологічні проблеми того чи іншого твору мистецтва. Обсяг – 5 сторінок.

5 балів). 

2 роботи за семестр.

3.           Творча робота (есе) на вільну тему.

(При виконанні даної роботи, студент  не лише в теоретичній, а й в образній формі виражає своє ставлення до тої чи іншої антропологічної проблеми.  2 роботи за семестр.

4.      Написання наукової роботи та виступ з нею на конференції.

(15-18 сторінок. Робота повинна включати в себе план, вступ, 2 частини, висновки та літературу. 15 балів).

1 робота в кінці семестру.

 

Теми рефератів

1.      Психоаналітичні концепції життєдіяльності молоді.

2.      Фрейдомарксистські концепції життєдіяльності молоді.

3.      Соціокультурні концепції життєдіяльності молоді.

4.      Соціально-антропологічні концепції життєдіяльності молоді.

5.      Марксистські культурно-історичні концепції життєдіяльності молоді.

6.      Місце соціології молоді в системі соціологічного знання.

7.      Об’єкт, предмет, цілі та завдання соціології молоді.

8.      Сучасні проблеми молоді та їх типи.

9.      Сутність та зміст процесів соціального самовизначення молоді.

10.  Сутність та зміст процесів політичного самовизначення молоді.

11.  Сутність та зміст процесів професійного самовизначення молоді.

12.  Сутність та зміст процесів економічного самовизначення молоді.

13.  Індивідуально-психологічний, соціально-психологічний та соціальний  напрями вивчення молоді.

14.  Соціологія молоді в СРСР: напрями дослідження та ідеологічні акценти.

15.  Особливості та напрями соціологічного вивчення молоді.

16.  Визначення поняття “молодь” та її характеристика як соціально-демографічної спільноти.

17.  Характеристика соціального статусу молоді як важливої групоутворюючої  ознаки.

18.  Характеристика молоді як об’єкту та суб’єкту соціальних відносин.

19.  Вікові межі періоду молодості.

20.  Характеристика сутнісних рис періодів юності та молодості.

21.  Поняття молодіжної свідомості та її рівнів.

22.  Концепції соціального розвитку молоді: критерії оцінки тенденцій цього розвитку.

23.  Зміни та перспективи розвитку молодіжної популяції в світі та в Україні.

24.  Молодь в соціально-демографічній структурі України.

25.  Гендерний вимір молодіжної популяції в світі та в Україні.

26.  Специфіка шлюбності та розлучень в сучасній Україні.

27.  Репродуктивні орієнтації та репродуктивна поведінка молоді в сучасній Україні.

28.  Молодіжна смертність та депопуляція населення в Україні.

29.  Молодіжні міграційні процеси в світі та в сучасній Україні.

30.  Особливості соціологічних досліджень соціально-демографічних процесів молодіжної популяції.

31.  Процес соціалізації молоді: сутність та механізми дії.

32.  Особливості та відмінності різних теорій соціалізації.

33.  Особливості сучасних соціологічних теорій соціалізації.

34.  Моделі, форми соціалізації та фактори, що впливають на неї.

35.  Етапи та стадії процесу соціалізації молоді.

36.  Поняття та сутність соціалізаційної норми.

37.  Агенти та інститути соціалізації молоді.

38.  Соціалізація та соціальний контроль. Конформізм, самосвідомість та ресоціалізація.

39.  Особливості радянської моделі соціалізації молоді.

40.  Характеристика процесу соціалізації сучасної української молоді.

41.  Особливості соціальної мобільності сучасної української молоді.

42.  Психосексуальний розвиток молоді та підліткова сексуальність.

43.  Принципи відношення суспільства до сексуальності та  традиційні сексуальні стереотипи.

44.  Стан та перспективи розвитку сучасної сім’ї та її місце в системі життєвих цінностей молоді.

45.  Тенденції зміни історичних типів сім’ї.

46.  Шлюбність та розлучення молоді: особливості та специфіка в сучасній Україні.

47.  Сучасні соціально-економічні та психологічні проблеми молодої сім’ї.

48.  Проблеми жіночої емансипації та феміністський рух.

49.  Соціальні очікування сучасної української молоді.

50.  Ціннісні орієнтації, потреби, системи цінностей та життєве самовизначення молоді.

51.  Соціальні норми та мотиви молодіжної поведінки.

52.  Рольові конфлікти молоді та рольова заданість особи.

53.  Духовність як соціально-психологічний феномен в процесі соціалізації.

54.  Проблеми становлення громадянськості, національної самосвідомості та політичної культури сучасної української молоді.

55.  Соціально-психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на молодь.

56.  Суспільство та культура: її сфери, риси, складові, форми та різновиди.

57.  Факторна обумовленість молодіжної субкультури, її норми та система цінностей.

58.  Контркультура сучасної молоді та її вплив на молодіжну соціалізацію.

59.  Релігійність молоді як соціокультурне явище.

60.  Роль та значення освіти як головного соціального інституту в суспільстві та у формуванні особистості.

61.  Мета, завдання та функції освіти як соціального явища.

62.  Освіта в СРСР: досягнення та недоліки.

63.  Освіта в Україні в перехідний період.

64.  Соціальна диференціація в системі освіти в умовах поляризації українського суспільства.

65.  Принципи реформування освіти в Україні (безперервна система освіти).

66.  Молодь на ринку праці в СРСР та в сучасній Україні.

67.  Молодь та соціальні проблеми ринкової економіки.

68.  Особливості професійного самовизначення молоді в умовах економічної трансформації.

69.  Основні проблеми економічного самовизначення, економічної свідомості та економічної поведінки сучасної української молоді.

70.  Причини змін в ціннісних орієнтаціях та  трудовій моралі сучасної української молоді.

71.  Особливості підготовки сучасної молоді до праці та адаптації її на виробництві.

72.  Структура зайнятості та розподіл молоді в сферах виробництва в сучасній Україні.

73.  Самореалізація сучасної української молоді в сфері підприємництва та бізнесу.

74.  Причини, особливості та наслідки вторинної зайнятості сучасної української молоді.

75.  Молодіжне безробіття, його причини та соціально-економічні наслідки.

 

7. Індивідуально-консультативна робота студентів

      Наукова робота

(Працюючи над науковою роботою, студент повинен самостійно показати актуальність проблеми та сформулювати новизну власного підходу,  використавши не менше чотирьох  джерел. Обсяг – 15-20  сторінок.

15  балів).

1 робота за семестр та її захист на конференції.

     Робота  складається з таких частин:

·        План

·        Вступ. (Вказується актуальність проблеми, мета та завдання, які ставляться студентом). 2 - 3 стор.

·        Перший розділ. (Розглядаються 4 - 5  концепцій щодо цієї проблеми та їх критичний аналіз). 4 - 5 стор.

·        Другий розділ. (В цьому розділі ілюструється   власна концепція студента  та творче бачення проблеми). 5 - 6 стор.

·        Висновки. (Робляться висновки дослідження та показуються перспективи розвитку проблеми). 2 - 3 стор.

·        Список літератури, що використана при написанні роботи. (Складається в алфавітному порядку з указанням реквізитів видання).  7 – 10 джерел.

 

Приблизна тематика наукових робіт

до  студентської  науково-практичної  конференції

 

  1. Методологічні особливості фрейдомарксистського розуміння життєдіяльності молоді.
  2. Соціальна детермінація в період юності в соціально-антропологічних дослідженнях.
  3. Особливості контркультурного бачення соціальних проблем молоді в культурологічному аналізі Теодора Роззака.
  4. Молодь як об’єкт та суб’єкт процесу наслідування та зміни поколінь в соціологічних дослідженнях.
  5. Особливості соціологічних досліджень молоді в СРСР з позицій марксистської культурно-історичної концепції.

6.      Специфіка та методологічні проблеми соціологічного осмислення процесів життєдіяльності молоді.

7.      Особливості соціологічного дослідження сутності та змісту процесів життєвого самовизначення молоді.

8.      Місце соціології молоді в системі соціологічного знання, її проблематика та методологічні особливості.

9.      Проблематика та завдання ювенології та соціології молоді: порівняльний аналіз.

10.  Проблема неадекватності категоріально-понятійного апарату у вітчизняній соціології молоді.

11.  Шляхи розвитку та проблеми соціології молоді в Україні на сучасному етапі.

12.  13.Сутнісні риси молоді як соціально-демографічної спільноти.

13.  Вплив соціально-економічних факторів на стан та рівні молодіжної свідомості.

14.  Порівняльний аналіз різних концепцій соціального розвитку молоді.

15.  Порівняльний аналіз психологічного, структурно-функціонального та культурологічного напрямів вивчення молоді.

16.  Особливості соціологічного дослідження процесу соціального самовизначення  молоді.

17.  Осбливості соціологічного дослідження процесу політичного самовизначення молоді.

18.  Особливості соціологічного дослідження процесу професійного самовизначення молоді.

19.  Особливості соціологічного дослідження процесу економічного самовизначення молоді.

20.  Соціологічний аналіз змін та перспектив молодіжної популяції в світі.

21.  Особливості соціологічного виміру соціально-демографічних процесів української молодіжної популяції.

22.  Соціально-економічні чинники змін молодіжної популяції в містах та селах сучасної України.

23.  Вплив соціально-економічних чинників та подружній статус та створення молодіжної сім’ї в сучасній Україні.

24.  Вплив соціально-економічних чинників на репродуктивні орієнтації та репродуктивну поведінку молоді в сучасній Україні.

25.  Особливості та механізми розвитку особистості в сучасній Україні.

26.  Методологічні особливості різних соціалізаційних концепцій в сучасних соціологічних теоріях.

27.  Соціально-економічні фактори форм, моделей та норм соціалізації молоді.

28.  Особливості, протиріччя та соціальні наслідки радянської моделі соціалізації молоді.

29.  Особливості соціологічних досліджень проблем соціалізації молоді.

30.  Загальносистемні фактори та протиріччя соціалізації молоді в сучасній Україні.

31.  Державна молодіжна політика та її вплив на процес соціалізації молоді в сучасній Україні.

32.  Соціальні інститути як канали вертикальної мобільності сучасної української молоді.

33.  Психосексуальний розвиток та сексуальна поведінка молоді як предмет соціологічного дослідження.

34.  Соціологічний аналіз сучасного стану та перспективи розвитку молодіжної сім’ї.

35.  Соціологічний аналіз соціально-економічного впливу на міжособистісні конфлікти в молодіжній сім’ї.

36.  Структурні особливості сучасної молодіжної сім’ї та фактори, що впливають на її стабільність.

37.  Гендерні стереотипи рольового розподілу сучасної молодої сім’ї.

38.  Соціологічний аналіз репродуктивних орієнтацій та репродуктивної поведінки молодого подружжя в сучасній Україні.

39.  Специфіка соціального розвитку та життєвого самовизначення молодої жінки.

40.  Соціальні проблеми жіночої емансипації та соціальні наслідки феміністського руху.

41.  Соціологічний аналіз процесу формування та тенденції змін ціннісних орієнтацій в молодіжному середовищі.

42.  Регулятивна функція соціального контролю в молодіжному середовищі.

43.  Стереотипи та їх роль у формування соціальних норм та мотивів поведінки молоді.

44.  Соціальні особливості, джерела, норми та система цінностей молодіжної субкультури.

45.  Соціальний аналіз факторної обумовленості культури молоді в світі та в сучасній Україні.

46.  Соціологічний аналіз контркультурного впливу на процес соціалізації молоді.

47.  Соціально-психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на молодь.

48.  Молодіжна субкультура як предмет соціологічного дослідження.

49.  Релігійність молоді як предмет соціологічного дослідження.

50.  Соціальні проблеми молодіжної освіти в процесі підготовки молоді до соціально-професійних ролей.

51.  Соціальні наслідки економічної кризи в державі для молодіжної освіти.

52.  Соціологічний аналіз особливостей, досягнень та недоліків освіти в СРСР.

53.  Вища школа та формування ціннісних орієнтацій майбутніх молодих спеціалістів.

54.  Соціальна диференціація в системі освіти в умовах поляризації українського суспільства.

55.  Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України в перехідний період.

56.  Соціологічний аналіз впливу соціально-економічних факторів на формування освітніх і професійних планів та ціннісних орієнтацій українських школярів.

57.  Соціальні аспекти впровадження нових форм освіти (НФО).

58.  Соціальні проблеми адаптації молоді до ринкової економіки.

59.  Характерні особливості професійного самовизначення молоді в сучасній Україні.

60.  Соціальні проблеми працевлаштування молодих спеціалістів – випускників вузів України.

61.  Соціальні проблеми економічного самовизначення молоді, економічної свідомості та економічної поведінки.

62.  Соціальні наслідки молодіжного безробіття для процесу державотворення в Україні.

63.  Роль державної молодіжної політики в соціальному захисті молоді від безробіття.

64.  Девіантна поведінка молоді та злочинність у молодіжному середовищі як предмет соціологічного дослідження.

65.  Вплив соціально-економічних факторів на зростання злочинності в молодіжному середовищі.

66.  Соціальний аналіз кримінологічних теорій злочинності.

67.  Соціальні причини пияцтва та алкоголізму серед молоді.

68.  Вплив соціальних факторів на зростання наркоманії та токсикоманії серед молоді.

69.  Соціальна обумовленість суїцидальної поведінки серед молоді.

70.  Неблагополучна сім’я як фактор втечі підлітків з дому та бродяжництва.

71.  Специфіка залучення підлітків та молоді до релігійних угрупувань деструктивних культів.

72.  Соціально-економічна обумовленість існування “диких” форм комерційних об’єднань молоді в сучасній Україні.

73.  Проституція як форма девіантної поведінки молодих жінок.

74.  Соціологічний аналіз процесу формування та функціонування суспільної думки в різних молодіжних групах.

75.  Аналіз процесу формування та тенденцій змін життєвих та соціально-політичних орієнтацій в молодіжному середовищі.

 

 

 

 

8. Методика активації навчального процесу

 

1. З метою активізації процесу навчання пропонується метод креативної дискусії під час лекцій та семінарських занять. Це розвиває творчі здібності  студентів, а також вдосконалює здатність до аналізу, порівняння та аргументування своєї точки зору.

2. Ефективною є  робота за методикою  “альтернативних груп”. Викладач пропонує питання з актуальної проблеми,  члени однієї  групи знаходять аргументи “за”, члени другої групи – “проти”. Наприкінці робиться резюме лідерами кожної групи. Викладач пропонує свій висновок.

3. Цікавим методом активізації процесу навчання є перегляд документальних  фільмів та їх обговорення. Фільми підбираються за темами програми.

 

9. Система поточного і підсумкового контролю

 

 

Модуль

Контроль знань

 

Кількість балів

Мод.1

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

25

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

15

Модульна контрольна робота

10

Всього за 1 модуль                                                      50

Мод.2

 

 

Поточний контроль (робота на семінарських  заняттях)

20

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних  завдань)

15

Модульна контрольна робота

15

Всього за 2 модуль                                                     50

Всього за семестр                                                    100

 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і підсумкового контролю та іспиту (заліку).

Позитивна оцінка ставиться за умови, якщо студент набрав від 60 до 100 балів відповідно до шкали оцінювання знань.

Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, то він складає іспит чи залік, які оцінюються до 25 балів.

Студент, який набрав від 0 до 34 балів, може подати на ім’я декана заяву на повторне вивчення дисципліни і скласти іспит чи залік.

Ліквідація академзаборгованості здійснюється у відповідності із встановленим Вченою радою Академії порядком.

 

 

Оцінювання знань студентів проводиться за національною  шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

 

Рейтингові бали за шкалою Академії

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення оцінки

90 – 100

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

 

82 – 89

 

 

 

Добре

В

Вище середнього рівня з кількома помилками

75 – 81

С

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

67 – 74

 

 

 

Задовільно

(зараховано)

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

60 – 66

Е

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

35 – 59

Незадовільно

(не зараховано)

FX

З можливістю повторного складання

1 – 34

F

З обов’язковим повторним курсом

 

9.1 Питання до заліку

 

1.                        Порівняльна характеристика теоретичного осмислення молодіжних проблем представниками різних наук: біологами, психологами, соціологами, правознавцями.

2.                        Особливості психоаналітичного розуміння молодіжних конфліктів.

3.                        Фрейдомарксистські концепції життєдіяльності молоді.

4.                        Молодь як соціокультурний феномен: методологічні особливості дослідження.

5.                        Соціально-антропологічні концепції життєдіяльності молоді.

6.                        Особливості соціологічних концепцій молоді як об’єкту та суб’єкту процесу наслідування та зміни поколінь.

7.                        Марксистські культурно-історичні концепції молоді.

8.                        Особливості концепції Карла Манхейма в соціологічному розумінні молоді.

9.                        Соціологія молоді в системі соціологічного знання.

10.                    Соціологія молоді: об’єкт, предмет, цілі та завдання.

11.                    Взаємозв’язок соціології молоді з іншими галузевими соціологіями та науками.

12.                    Сучасні проблеми молоді та їх типи.

13.                    Сутність та зміст процесів соціального самовизначення молоді.

14.                    Сутність та зміст процесів політичного самовизначення молоді.

15.                    Сутність та зміст процесів професійного самовизначення молоді.

16.                    Сутність та зміст процесів економічного самовизначення молоді.

17.                    Напрямки та рівні вивчення молоді (індивідуально-психологічний, соціально-психологічний. соціальний).

18.                    Розвиток соціології в СРСР: особливості та напрями досліджень.

19.                    Напрями вивчення молоді: психологічний, структурно-функціональний, культурологічний.

20.                    Молодь як соціально-демографічна спільнота. Визначення поняття “молодь”.

21.                    Сутність молоді як об’єкта та суб’єкта соціальних відносин, та їх соціальний статус як важлива групоутворююча ознака.

22.                    Сутнісні риси періодів юності та молодості.

23.                    Вікові межі періоду молодості. Відмінності біологічних (медичних), психологічних та соціальних поглядів на вікові межі періоду молодості.

24.                    Молодіжна свідомість та її рівні.

25.                    Характеристика концепцій соціального розвитку молоді.

26.                    Світова тенденція та перспективи змін молодіжної популяції.

27.                    Молодіжна популяція в загальній соціально-демографічній ситуації сучасної України.

28.                    Гендерні особливості молодіжної популяції в світі та в сучасній Україні.

29.                    Характеристика специфіки шлюбності та розлучень в сучасній Україні.

30.                    Репродуктивні орієнтації та репродуктивна поведінка молоді в сучасній Україні.

31.                    Аналіз дитячої та молодіжної смертності, суїцидальна поведінка молоді та депопуляція населення сучасної України.

32.                    Міграційні процеси молоді в світі та в сучасній Україні.

33.                    Характеристика специфіки соціологічного виміру соціально-демографічних процесів молодіжної популяції в сучасній  Україні.

34.                    Сутність процесу соціалізації молоді.

35.                    Характеристика та аналіз різних теорій соціалізації (Е.Дюркгейма, Г.Тарда, Т.Парсонса, П.Сорокіна, Р.Мертона, Дж.Дьюї).

36.                    Характеристика сучасних теорій соціалізації (Е.Еріксона, Е.Фромма, В.Франкла).

37.                    Форми соціалізації та фактори, що впливають на неї.

38.                    Етапи та стадії процесу соціалізації.

39.                    Соціалізаційна норма: її природа, сутність, типи та структурування.

40.                    Характеристика агентів та інститутів соціалізації молоді.

41.                    Значення соціального контролю в процесі соціалізації молоді. Конформізм, самосвідомість, ресоціалізація.

42.                    Процес соціалізації молоді в колишньому СРСР: особливості та ідеологічне спрямування. моло

43.                    Особливості процесу соціалізації ді в сучасній Україні.

44.                    Особливості соціальної мобільності молоді в сучасній Україні.

45.                    Особливості психосексуального розвитку та сексуальної поведінки молоді.

46.                    Традиційні сексуальні стереотипи та характеристика відношення суспільства до сексуальності та структурних змін в культурі сексуального.

47.                    Сім’я в системі життєвих цінностей молоді, її структурні особливості та перспективи розвитку.

48.                    Характеристика історичних типів сім’ї.

49.                    Специфіка молодіжної шлюбності та розлучень в сучасній Україні.

50.                    Соціально-економічні та психологічні проблеми молодого подружжя в сучасній Україні.

51.                    Критичні концепції сучасної сім’ї.

52.                    Сучасні феміністські рухи та проблеми жіночої емансипації.

53.                    Ідеал та механізми його дії в соціальних очікуваннях молоді.

54.                    Життєве самовизначення сучасної української молоді, її ціннісні орієнтації та потреби.

55.                    Мотиви поведінки молоді та соціальні норми в молодіжній поведінці.

56.                    Духовність як інтегральний показник соціалізації особистості молодої людини.

57.                    Проблеми становлення громадянськості, національної самосвідомості та політичної культури сучасної української молоді.

58.                    Соціально-психологічні проблеми впливу сучасного масового мистецтва на молодь.

59.                    Суспільство та культура: її сфери, риси, складові, форми та різновиди.

60.                    Молодіжна субкультура: її факторна обумовленість, норми та система цінностей.

61.                    Контркультурні риси молодіжної субкультури та контркультурний вплив на процес соціалізації молоді.

62.                    Релігійність молоді як соціальне явище. Молодіжні релігійні угрупування деструктивних культів ( сатаністи, Біле братство та ін.).

63.                    Освіта як головний соціальний інститут, її роль та значення в суспільстві та формуванні особистості.

64.                    Освіта як соціальне явище: її мета, завдання, функції.

65.                    Особливості. досягнення та недоліки освіти в СРСР.

66.                    Освіта в Україні в період соціально-економічних змін.

67.                    Соціальна диференціація в системі освіти в умовах поляризації українського суспільства.

68.                    Принципи реформування освіти в Україні (безперервна система освіти).

69.                    Особливості ринку праці молоді в СРСР та в сучасній Україні.

70.                    Соціальні проблеми та умови адаптації молоді до ринкової економіки.

71.                    Професійне самовизначення молоді та особливості формування життєвої перспективи молоді в ситуації вибору професії.

72.                    Економічна самосвідомість, економічна поведінка та економічне самовизначення сучасної української молоді.

73.                    Зміни в ціннісних орієнтаціях та трудовій моралі сучасної української молоді в період ринкових трансформацій.

74.                    Особливості, проблеми та практичні аспекти підготовки молоді до праці та її адаптації на виробництві.

75.                    Структура зайнятості та сучасний розподіл молоді в сферах виробництва, торгівлі та обслуговування в Україні.

76.                    Сучасне молодіжне безробіття, його причини та соціально-економічні наслідки.

77.                    Сучасне приховане молодіжне безробіття молоді, його причини, особливості та наслідки.

78.                    Самореалізація української молоді в сфері підприємництва та бізнесу. “Дикі” форми молодіжного підприємництва.

79.                    Причини, особливості та наслідки вторинної зайнятості сучасної української молоді.

80.                    Соціально-психологічні аспекти безробіття. Роль безробітного як рольовий тип.

81.                    Девіантна (відхилена) поведінка молоді: її причини та особливості. Визначення соціальної норми.

82.                    Форми девіантної поведінки в молодіжному середовищі.

83.                    Деліквентність як один з проявів девіантної поведінки.

84.                    Особливості та відмінності різних кримінологічних теорій злочинності.

85.                    Характеристика та стан підліткової та молодіжної злочинності в сучасній Україні.

86.                    Молодіжні угрупування, їх особливості та типологія. Типологія членів молодіжних угрупувань.

87.                    Заходи державної протидії молодіжній злочинності в Україні.

88.                    Соціальні причини та соціальні наслідки пияцтва та алкоголізму серед молоді.

89.                    Вплив соціальних факторів на зростання наркоманії та токсикоманії серед молоді.

90.                    Причини та особливості суїцидальної поведінки молоді.

 

10. Загальний список літератури

 

1.      Актуальные очерки.- М.,1994.

2.      Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля / Отв. Ред.Я.И.Гилинский. – М., 1992.

3.      Алексеева О. Третий сектор, или благотворительность для «чайников». – М.,1997.

4.      Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К.,1996.

5.      Бестужев-Лада И.В. Молодость и зрелость. Размышления о некоторых социальных проблемах молодежи.-М.,1984.

6.      Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних. – К.,1982.

7.      Бурдье П. Социология политики. – М.,1993. 

8.      Бурльер Ф. Определение биологического возраста человека. Женева-Москва,1971.

9.      Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології та методики. – К.,1996.

10.  Гавриленко І. М., Скідін О.Л. Соціологія освіти.- Запоріжжя, 1998.

11.  Герасимова И.А. Структура семьи. – М.,1976.

12.  Гилинский Я.И. Некоторые проблемы отклоняющегося поведения / Преступность и ее предупреждение. – Л.,1971.

13.  Гилинский Я.И., Афанасьев В.С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: Учебное пособие. – СПб., 1993.

14.  Гіденс Е.Соціологія. – К.,1999.

15.  Голованова Т.П., Гапон Ю.П. Волонтерство  в соціальній роботі як феномен цивілізованого суспільства. – Запоріжжя, 1996.

16.  Головатий Н.Ф. Социология молодежи: Курс лекций. К., 1999.

17.  Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К.,1988.

18.  Головенько В.А., Корнієвський О.А. Український молодіжний рух: історія і сьогодення. – К.,1997.

19.  Головко Б.И. Студенческая семья. – М., 1988.

20.  Голод С.И. Будущая семья: какова она? – М.,1990.

21.  Горохова Т.К. Профессионально-образовательная мобильность молодых безработных в современном российском обществе. – СПб.,1995.

22.  Государственная национальная программа “Образование. Украина ХХІ

23.  Грибанов В., Грибанова Г. Инициативные самодеятельные молодежные движения. – Л.,1991.

24.  Демографический ежегодник Российской Федерации.-  М.,1997.

25.  Демографический энциклопедический словарь. – М.,1985.

26.  Державна програма соціальної політики на 1997-2000 роки. – К.,1997.

27.  Дети ради детей. Программа социальной защиты детей в деятельности детских организаций. – М.,1996.

28.  Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М.,1981.

29.  доповідь Президентові України, Верховні Раді України, Кабінету

30.  Духовність і моральні цінності сучасної української молоді: Аналіт.доп.//Поточ.арх.Укр.ін-ту соц.досліджень.-К.,1998.

31.  Елизаров В.В. Демографическая ситуация // Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы. – М.,1999.

32.  Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. – М.,1990.

33.  Жизненные пути одного поколения. Под ред. М.Х.Титмы.-М.,1992.

34.  Закон України “Про молодіжні і дитячі громадські об’єднання” від 1 грудня 1998 р. /  Поточ. арх. Верховної Ради України. – К.,1998.

35.  Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. – К., 1997.

36.  Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 р.// Законодавство України про шлюб, сім’ю та молодь. – К.,1997.

37.  Иконникова С.Н. Молодежь: социологический и социально-психологический анализ.-Л.,1974.

38.  Иконникова С.Н. Социология о молодежи.- Л.,1985.

39.  Ионин Л.Г. Социология культуры.- М.,1996.

a.       исследования. Под ред. В.Т.Лисовского, Н.С. Слепцова. – М., 1992.    

40.  История социологии в Западной Европе и США.. Отв.ред. В.Г.Осипов. М., 1998.

41.  Камю А. Бунтующий человек. – М.,1990.

42.  Ковалева А.И., Луков В.А.  Социология молодежи: Теоретические вопросы.-М.,1999.

43.  Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи. Теоретические вопросы. – М.,1999.

44.  Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи. Теоретические вопросы. – М.,1999.

45.  Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: теоретические вопросы. М.,1999.

46.  Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: теоретические вопросы М.,1999.

47.  Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. – М.,1999.

48.  Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи:Теоретические вопросы. –М.,1999.

49.  Коган Л.Н. Социология культуры.- Екатеринбург, 1992.

50.  Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.,1984.

51.  Кон И.С. Введение в сексологию.- М., 1989.

52.  Кон И.С. Психология ранней юности.- М.,1989.

53.  Кон И.С. Психология ранней юности.-М.,1995.

54.  Кон И.С. Сексуальная культура в России. – М.,1997.

55.  Кон И.С. Социология личности. – М.,1967.

56.  Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. – Минск, 1988.

57.  Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская молодежь в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х годов к 2000-му). - М.,1998.

58.  Криминологи о неформальных молодежных объединениях. – М.,1990.

59.  Критика буржуазных теорий молодежи. Пер. с нем. М., 1982.

60.  Кукушкина Е.И. Российская социология ХІХ – начала ХХ в. – М.,1993.

61.  Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура,

62.  Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 1994.

63.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.,1987.

64.  Лисовский А.В., Лисовский В.Т. В поисках идеала. Диалог поколений..Мурманск,1994.

65.  Лисовский В.Т. Советское студенчество: Социологические очерки.- М.,

66.  Лисовский В.Т. Социология молодежи.- СПб., 1996.

67.  Личко А.Е., Битенский  В.С. подростковая наркология: Руководство. –          Л.,1991.

68.  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. – М.,1995.

69.  Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования. – К.,1997.

       М.,1985., 1991,1994,1999.

70.  Маркосян А.А. Вопросы возрастной физиологии.-М.,1974.

71.  Мацковский М.С. Социология семьи.- М.,1989.

72.  Международное молодежное движение: вопросы теории и методологии. – М., 1998.

73.  Методи психодіагностики підлітків / Заряд. О.Д.Кравченко, В.Ф.Моргуна. – Полтава, 1995.

74.  Методологические проблемы исследования молодежи: Материалы к дискуссии / НИЦ при Ин-те молодежи. – М.,1998.

75.  Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних. – К.,1985.

76.  Митев П. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. – София, 1983.

77.  Митев Петр-Эмил. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи.-София, 1983(на рус.яз.).

78.  Молодежная политика: опыт, проблемы, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции (в двух частях). – К., 1992.

79.  Молодежь России: тенденции и перспективы. Под ред. И.М.Ильинского, А.В.Шаронова. – М.,1993.

80.  Молодежь Украины: ожидание, ориентации, поведение. – К..1993.

81.  Молодежь: будущее России. Отв.ред. И.М.Ильинский.-М.,1995.

82.  Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія та генезис. – К., 1993.

83.  Молодіжний рух в Україні: Довідник. Ч. 1-2. – К.,1998.

a.       молодіжної політики в Україні. – К.,1997.

84.  Молодь в посттоталітарному суспільстві: український варіант. – Харків, 1993.

85.  Мюллендер О., Уорд Д. Самокерована групова робота. – К.,1996.           

86.  Начало пути: Поколение со средним образованием. Под ред. М.Х.Титмы.- М.,1989.

87.  Неумойнов Г.К. Молодежь как общественная группа и ее внутренняя структура//Молодежь как общественная группа.-М.,1972.

88.  Нехаев В.В. Становление государственной молодежной политики в Российской  Федерации: первые  итоги. – Тула, 1994.

89.  Нечаев В.Я. Социология образования. – М., 1992.

90.  Нечаев Н.Н. Развитие системы образования в условиях становления

91.  О государственной политике в области высшего образования. – М.,

92.  Об основных тенденциях демографической ситуации в России до 2015 года.- М.,1998.

93.  Образование в социокультурном воспроизводстве: механизмы и

94.  образованию: Кросскультурный анализ.  Москва-Амстердам. - М.,

95.  Оржеховська В.М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок. – К.,1995.

96.  Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К.,1996.

97.  Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.- М.,1994.

98.  очерки.  Под ред. Е.А.Якубы. – М.,1990.

99.  Павленко Ю.І. Трансформація суспільства і проблеми соціальної політики. – К.,1997.

100.               Павловский В.В. Ювенология. Становление науки о молодежи.= Красноярск, 1997.

101.               Павловский В.В. Ювенология: становление науки о молодежи. – Новосибирск, 1991.

102.               Петровский А..В. Психология неадаптивной активности. – М.,1992.

103.               Пинкус А., Манахан А. Практика социальной работы: формы и методы. – М.,1993.

104.               Піча В.М., Стеблич Б.А. Соціологія політики. – Львів, 1994.

105.               Положение молодежи в Российской Федерации и государственная молодежная  политика. – М, 1997.

106.               Положение молодежи в российской федерации:1995 год.-М.,1996.

107.               Про становище молоді в Україні ( за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.,1999.

108.               Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року), Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.,2000.

109.               Про становище сімей в Україні (Доповідь). – К.,1999.

110.               проблемы социально-профессиональной ориентации молодежи. – К.,

111.               Собкин В.С., Писарский П.С. Жизненные ценности и отношение к

112.               Социология. Основы общей теории. Под ред. Г.В.Осипова, Л.Н.Москвичева. – М.,1996.

113.               Соціальна підтримка молодої сім’ї. – К.,1994.

114.               Соціальна підтримка незайнятої молоді. – К., 1995.

115.               Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. – К.,1998.

116.               Соціальна робота з молоддю в Україні. – К., 1997.

117.               Соціальна робота з молодою сім’єю. – К.,1995.

118.               Соціальне суспільство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. – К.,1998.

119.               Соціологія молоді// Соціологія. За ред. Городяненка В.Г.-К.,1999.

120.               Соціологія. За ред. В.П.Андрущенка, М.І.Горлача.-Київ-Харків,1998.

121.               Соціологія. За ред. Макеєва С.О. – К.,1999.

122.               Статистичний звіт щодо діяльності Центрів соціальних служб для молоді за 1998 рік. – К.,1998.

123.               Тарарухин С.А. Преступное поведение: Социальные и психологические черты. – М., 1974.

124.               Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт /Отв. ред. Т.Ф.Яркина, В.Г.Бочарова. В 2-х т. – Москва-Тула, 1993.

125.               Черниш Н.Й. Соціологія молоді. Конспект лекцій. – К.,1990.

126.               Черниш Н.Й. Суспільна свідомість молоді.- Львів, 1990.

      Черноволенко В.,Оссовский В.,Паниотто В. Престиж профессий и

127.               Чупров В.И .Молодежь в общественном воспроизводстве //Социолог. исследования.-1998.-№3.

128.               Чупров В.И. Проблемы социального развития молодежи.-М.,1985.

129.               Чупров В.И. Развитие молодежи: концептуализация понятий.// Молодежь  России: социальное развитие. - М.,1992.

130.               Чупров В.И. Социальное развитие молодежи: теоретические и прикладные  проблемы.-М.,1994.

131.               Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежь в общественном воспроизводстве: проблемы и перспективы. – М.,2000.

132.               Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежь в общественном воспроизводстве: проблемы и перспективы. – М.,2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекламные ссылки
НовостиВсе новости
01.02.2018

Друзья!

4 февраля 2018 года

состоится очередной семинар

доктора философских наук,

профессора

НАЗИПА ХАМИТОВА 

 "ФИЛОСОФИЯ КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ".

Новая тема:

"ЖЕНСКАЯ КРАСОТА И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ" 

Все вопросы по телефону

066 924 39 99 - Оксана Гончаренко 

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ВЛАСТИ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ И
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины 9 июня 2017 года (пятница),
 в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"Я И ЧУЖОЙ: КСЕНОФОБИЯ
В БЫТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
10.06.2017
Друзья!
Кафедра философской
антропологии Факультета философского
образования и науки
НПУ им. М.Драгаманова
продолжает работу литьературной
студии: 
«ФИЛОСОФСКОЕ ИСКУССТВО:
эссе, афоризмы, проза, поэзия»,
Очередное мероприятие
состоится
 20 апреля 2017 г.,
в 15.00 (кафедра философской
антропологии НПУ Драгоманова,
ул. Тургеневская,
8/14, аудитория 14-11). 
Вход свободный.)

 

 
18.04.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого совета 
14 апреля 2017 года (пятница), 
в 16:00 состоится
методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ВОЛЯ К ИННОВАЦИЯМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
11.03.2017
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
10 марта 2017 года (пятница),
 в 16:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"СТРАХ И ВЕРА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
22.01.2017
30 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР
В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ:
СПАСЕНИЕ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ИРИНА СТЕПАНЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
06.01.2017
23 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«БОРЬБА С ПЛАГИАТОМ
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ:
ИМИТАЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Гость программы –

доктор культорологии,

профессор

ЕВГЕНИЯ БИЛЬЧЕНКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме

 
17.12.2016
Уважаемые коллеги!
В Институте философии
НАН Украины
ул.Трехсвятительская 4, 
3 этаж, зал заседаний Ученого совета 
9 декабря 2016 года (пятница),
 в 15:00
состоится методологический семинар
"ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
КАК МЕТААНТРОПОЛОГИЯ"
Тема для обсуждения:
"ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА УЧЕНОГО" 

Руководитель семинара –

доктор философских наук, профессор

НАЗИП ХАМИТОВ

 

 

Запись
семинара

Обсудить 
на форуме

 
13.12.2016
9 декабря 2016 года (пятница),
в 18:00 на телеканале ЦК (КГР ТРК)
в программе

"ИСКУССТВО ЖИЗНИ
С НАЗИПОМ ХАМИТОВЫМ"
обсуждается тема:
«ПРОБЛЕМА ДОСТОИНСТВА
УЧЕНОГО В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ»

Гость программы –

доктор философских наук,

профессор

ОЛЬГА ГОМИЛКО

Запись
программы

Обсудить 
на форуме